PROTOKÓŁ NR III/10

z III sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 28 grudnia 2010 roku


W dniu 28 grudnia od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady III sesji Rady Miejskiej w Złotowie w VI kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział wszystkich – 15. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Wicestarostę - T. Fidlera, K. Pufala - Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ks. Dariusza Chabraszewskiego – Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, dyrektora Biura Poselskiego Posła St. Chmielewskiego, przedstawicieli mediów, przybyłych gości.

Powiedział, że sesja, będzie składać się z dwóch części: I-szej – uroczystej oraz z części II-giej – roboczej.

Przedstawił porządek uroczystej, I części sesji:

1) występ dzieci z Przedszkola Nr 4 – pod opieką Łucji Motak, Katarzyny Dywan,

2) wprowadzenie w świąteczny nastrój poprzez modlitwę, odczytanie ewangelii, poświęcenie opłatków przez ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP – Dariusza Chabraszewskiego,

2) dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

Ks. Proboszcz Dariusz Chabraszewski – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wprowadził w świąteczny nastrój, odczytał ewangelię o Zwiastowaniu Maryi, pobłogosławił i poświęcił opłatki oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia. Następnie, wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia.

Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad sesji.

Obecnych było 15. radnych.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krystiana Cichańskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z II sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z II sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2010 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania III sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 20 grudnia br. do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad III sesji dwóch uchwał – na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 1. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie,

 2. w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,

Zaproponował, aby temat:

 1. „ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i  Areszcie Śledczym w Złotowie”, wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 15,

 2. „ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ”, wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 16,

Następne punkty uległy przesunięciu.

Zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji nie zgłoszono, poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 15. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad III sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2011.

 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2011 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 18. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 19. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 15.10.2010 r. do 08.12.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 15 października do 8 grudnia 2010 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Żelichowski:

Zwrócił się o wywiezienie zalegającego śniegu z poboczy, z parkingów, ponieważ utrudnia to wjazd – wyjazd z parkingów.

 1. Radna M. Wegner:

Zwróciła się o zainstalowanie przynajmniej 2 lamp oświetleniowych na skwerze przy ul Słowackiego – przy bloku nr 8 i za blokiem nr 9 koło Przychodni, ponieważ zbiera się tam młodzież i jest tam bardzo niebezpiecznie.

 1. Radna A. Andrzejewska:

Powiedziała, że są posesje, przed którymi ani razu na chodnikach nie odgarnięto śniegu. Zapytała, czy Straż Miejska w jakiś sposób kontroluje sprawę odśnieżania, bo wiadomo jej, że nie wszyscy mieszkańcy mają podpisaną umowę na odśnieżanie, a każdy właściciel musi zadbać przynajmniej o chodnik przy swojej posesji. Jeżeli właściciel posesji nie stosuje się do przepisów, to powinien być w pierwszej kolejności pouczony, a później należałoby stosować odpowiednie sankcje karne.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

Poruszył sprawę zakupu laptopów – powiedział, że są różne złośliwe komentarze na ten temat. Zapytał, jaki jest całkowity koszt zakupu i utrzymania laptopów oraz o koszt przygotowania materiałów na sesję dla radnych.

 1. Radna A. Rogut:

Poruszyła sprawę lamp przy ul. Kościelnej – w stronę Spichlerza, ponieważ jest tam bardzo ciemno i niebezpiecznie – ludzie boją się tam wychodzić wieczorem i dlatego przydałoby się zainstalować lampy w tym miejscu.

 1. Radny H. Golla:

 1. Zwrócił się o:

 • dozbrojenie promenady w ławki, ponieważ są kilkusetmetrowe ciągi, gdzie spacerujące starsze osoby nie mają gdzie usiąść – zaproponował wykorzystanie i przemieszczenie istniejących ławek z miejsc, gdzie są po dwie, trzy;

 • o dostawienie 2-3 ławek przy ul. Norwida – przy chodniku na szerokim ciągu deptaku na wysokości Sądu.

 1. Zapytał o przejście dla pieszych na ul. Norwida przy prosektorium.

 1. Radny K. Steffen:

Prosił o spowodowanie odśnieżania parkingów, szczególnie przy kościołach, bo nie zawsze są one zajęte i jest możliwość ich odśnieżenia.

 1. Radny St. Wojtuń:

  1. Prosił żeby zwrócić uwagę na przejścia dla pieszych, ponieważ przy odśnieżaniu dróg, śnieg, który jest odrzucany na bok, tworzy przeszkody – tworzą się pryzmy i starsze osoby mają problem z przejściem – przejścia można udrożnić ręcznie.

  2. Poruszył sprawę dotyczącą problemu przy Placu Wolności, gdzie w czasie roku szkolnego parkują samochody a zimą chodnik jest zarzucony śniegiem i ulica ta robi się jednokierunkowa. Uważa, że należałoby podejść do tego kompleksowo, bo takich ulic jest więcej, gdzie zimą i nie tylko – przez to, że wiele samochodów parkuje, czynny jest tylko jeden pas ruchu. Myśli, że warto byłoby zastanowić się nad tym, żeby kompleksowo rozwiązać tą sprawę i stworzyć więcej ulic jednokierunkowych.

 1. Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę dotyczącą Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Powiedział, że docierały do niego skargi mieszkańców z zasobów MZGL w sprawie bardzo długiego oczekiwania na naprawę zgłaszanych awarii, związanych głównie z ogrzewaniem – mieszkańcy nie mogli doprosić się ich usunięcia. Prosił o spowodowanie, aby czas oczekiwania na interwencje mieszkańców był trochę krótszy.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 17 porządku obrad III sesji.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

J. Skórcz Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że projekt zmian w budżecie na 2010 rok był szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji i w związku z tym prosiła o zadawanie pytań, na które udzieli odpowiedzi.

St. Wojtuń – poruszył sprawę zakupu laptopów, prosił o rozwinięcie tematu.

Skarbnik Gminy – powiedziała m.in., że zakup laptopów ujęty był już wcześniej, dokonała przesunięć w planie zarządzeniem Burmistrza, bo jest taka możliwość. Natomiast z tego powodu powstała „dziura” w innych paragrafach i dlatego należałoby ją uzupełnić.

Burmistrz St. Wełniak – udzielił odpowiedzi K. Koronkiewiczowi na zgłoszoną interpelację, bo wiąże się to z tematem. Powiedział m.in., że przetarg został rozstrzygnięty i te 20 laptopów kosztowało 38 tys. zł. Są one obecnie w opracowaniu przez informatyka – będą odpowiednie programy. Trzeba będzie podpisać stosowne umowy na eksploatację – będzie jedno zastrzeżenie, żeby nie wprowadzać niekoncesjonowanych programów. Natomiast, co do zasady, to trudno powiedzieć ile kosztuje produkcja materiałów sesyjnych, ale zwrócił uwagę na to, ile trzeba tego naprodukować, pomijając fakt, że za chwilę jest to najczęściej kasowane. Powiedział, że w tym przypadku zawsze będą na ten temat dyskusje, bo są to decyzje niepowszechne – będą głosy krytyczne i będą głosy pozytywne. Uważa, że nie powinniśmy bać się również głosów krytycznych - należy podchodzić do nich z powagą i próbować tłumaczyć, dlaczego to tak jest. Powiedział, że jeżeli przy budżecie prawie 40 czy 50 mln zł., nie stać Rady, żeby raz na 4 lata kupić za 38 tys. zł. urządzenia, które będą usprawniały pracę radnych i nie tylko, to nie widzi argumentów, które przemawiałyby w drugą stronę. Radził, żeby radni nie mieli wyrzutów sumienia, a już porównywanie do tego, że jest to rewanż burmistrza za podwyżkę, jest zupełnie nie na miejscu.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – uzupełniła wypowiedź Burmistrza. Powiedziała m.in., że jeżeli chodzi o zakup laptopów, to 15 laptopów dla radnych i 1 dla obsługującego biuro Rady idą w koszty funkcjonowania Rady, natomiast pozostałe 4 laptopy idą w koszty funkcjonowania całego urzędu, całej administracji.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/7/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków dotyczy następujących zadań: Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim wraz ze ścieżką rowerową z odcinkami specjalnymi ( II etap ), Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej, Rozbudowa krytej pływalni.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/8/10 w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok.

Projekt budżetu na rok 2011 radni otrzymali wcześniej. Był on przedstawiany i omawiany szczegółowo na wszystkich posiedzeniach komisji przez Skarbnika Gminy. Radni otrzymali również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

 • w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotowa na 2011 rok,

 • w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2011 r.

Przed sesją, Radni otrzymali autopoprawki do projektu budżetu.

J. Skórcz – Skarbnik Gminy przedstawiła prezentację multimedialną projektu budżetu na rok 2011, która jest załączona do protokołu. Omówiła projekt budżetu – projekt dochodów i wydatków na rok 2011. Dochody budżetu na 2011 rok ustalono na kwotę 38.312.606 zł., wydatki – na 43.004.939 zł. Budżet jest niezrównoważony – powstał deficyt w kwocie 4.692.333 zł., który zamierza się sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek krajowych. Powiedziała, że zaprezentowany budżet jest ostrożny i dość bezpieczny. Zwróciła m.in. uwagę na to, że na wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i rezerwę inwestycyjną przeznaczono 7.409.000 zł., co stanowi ok. 17,2 % wydatków budżetu.

St. Wojtuń – zwrócił uwagę na to, że na przyszły rok planowana jest, w porównaniu do 2010 r. i do poprzednich lat, dosyć niska kwota na wydatki inwestycyjne. Zapytał, jakie są możliwości, że kwota ta będzie większa, o jakie dodatkowe środki miasto ubiega się i jakie dodatkowe inwestycje są ewentualnie planowane.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – odpowiedziała, że w tej chwili nie ma realnej kwoty, żeby wpisać do budżetu. Wie, że „miasto” złożyło wniosek na dofinansowanie ul. Szkolnej i Królowej Jadwigi – natomiast nie wie jak będzie z realizacją tego. Na pewno będziemy patrzeć, gdzie jest możliwość pozyskania jakiś środków z zewnątrz.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek na dofinansowanie przebudowy ul. Królowej Jadwigi, Szkolnej i Al. Piasta, to w pierwszym rozdaniu nie załapaliśmy się na środki. Natomiast najprawdopodobniej w trakcie roku będzie ponowne rozdanie. Gdybyśmy załapali się, to byłoby to przynajmniej 50 % od kwoty około 4.100 tys. zł., ale na dzień dzisiejszy nie możemy mieć żadnej pewności. W związku z tym tych kwot nie można stawiać do budżetu. Powiedział, że wykorzystamy każdą okazję, gdzie będzie szansa na uzyskanie środków – czy środków krajowych z dotacji budżetu Państwa, czy środków unijnych.

K. Żelichowski – poruszył sprawę środków na sport. Powiedział, że można byłoby zastanowić się, aby dołożyć środki na sport, ponieważ klubów jest trochę więcej. Zapytał o ul. Zientary-Malewskiej – czy przy budowie, gdzie miał powstać LIDL, będzie partycypowała firma – supermarket.

Burmistrz St. Wełniak – w sprawie ul. Zientary – Malewskiej odpowiedział, że „miasto” robi swoją część, natomiast inwestor LIDL ma swoją dokumentację, pozwolenie na budowę i będzie to włączone w naszą, miejską sieć dróg – będzie tam parking, drogi dojazdowe łącznie z przebudową w ul. Norwida. Jeżeli chodzi o sport, to plan jest na poziomie roku 2010 i jest zamiar, żeby w II półroczu zwiększyć wydatki na sport – będą ogłoszone konkursy i zobaczymy, jakie będą propozycje wszystkich klubów sportowych w pierwszym rozdaniu i jakie są ich oczekiwania. Jest zamiar zwiększenia środków na sport – nie są to wielkie pieniądze, tym bardziej, że w przypadku „Sparty” i nie tylko, wchodzą w rachubę opłaty za korzystanie z obiektów sportowych, co do pewnego czasu nie miało miejsca, przez co kluby miały większe koszty z tego tytułu – musimy znaleźć rozwiązanie, żeby kluby miały środki na pokrycie tych kosztów i ewentualnie na wydatki merytoryczne. Powiedział, że w II półroczu będą przedstawione konkretne propozycje w tym względzie.

Na pytanie K. Steffena co do kwoty pomocy „Sparcie”, Burmistrz odpowiedział, że to okaże się po rozdzieleniu środków – 230 tys. zł. z I konkursu. „Sparta” musi złożyć wniosek, który będzie rozpatrywany i wtedy okaże się, ile dostaną z I rozdania.

K. Koronkiewicz – zapytał, jaka jest przewidywana kwota w II półroczu na sport ? Czy już coś wiadomo na ten temat ?

Burmistrz Miasta odpowiedział, że w tej chwili trudno jest powiedzieć, jaka to będzie kwota – w pierwszej kolejności musimy rozstrzygnąć i zagospodarować kwotę 230 tys. zł. Zwrócił uwagę na to, że oczekiwania działaczy sportowych, trenerów, zawodników są większe jak możliwości ich spełnienia. Powiedział o polityce prowadzonej w sporcie, która była do tej pory, tj. żeby zabezpieczyć minimum, aby kluby mogły funkcjonować i uprawiać sport, ale jednocześnie, żeby było to mobilizujące dla klubów, aby szukały również pieniędzy z innych źródeł, bo to nie może być tak, że wszystkie środki na swoją działalność posiadają z budżetu miasta. Polityka jaką proponujemy, mobilizuje kluby do szukania również innych dochodów z innych źródeł, nie tylko z budżetu. Powiedział, że zamiarem jest również to, żeby i inne dyscypliny sportu mogły korzystać z dotacji – nie tylko „Sparta”, bo są także kluby uczniowskie i inne kluby, które działają na terenie miasta, gdzie młodzież i nie tylko, korzysta z tych usług i związku z tym należałoby również wesprzeć te pozostałe kluby, poza Spartą, żeby była równowaga. Zwrócił uwagę na to, że budżet nie jest tylko budżetem jednej grupy mieszkańców, ale jest budżetem całego miasta i w związku z tym powinniśmy zastosować taką politykę, żeby podział pieniędzy był równomierny i przynajmniej w sprawiedliwych proporcjach zabezpieczał oczekiwania wszystkich organizacji, które zajmują się w mieście działalnością sportową. Po ogłoszeniu pierwszych konkursów i po pierwszym rozdaniu pieniędzy, okaże się, jakie są oczekiwania i wówczas będzie można powiedzieć, ile ewentualnie trzeba będzie zwiększyć te wydatki na II półrocze.

St. Wojtuń – poruszył sprawę wniosków do budżetu, które złożyli jako grupa radnych. Powiedział, że z kilkunastu wniosków, 5 – zostało uwzględnionych: budowa pomostów przy ul. Wioślarskiej – jest to ujęte w budżecie. Zapytał o pozostałe wnioski: wprowadzenie elektronicznego oznakowania psów, zainstalowanie monitoringu miasta zapewniającego dostępność w Internecie, budowa wybiegów dla psów na terenie miasta i zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych dla młodzieży – w jakim czasie w przyszłym roku będą one wykonane ?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że to nie są wydatki wymienione w budżecie, ponieważ są to wydatki, które będą sfinansowane z wydatków bieżących. Są odpowiednie nakłady na te zadania i będą one wykonane po ogłoszonych przetargach – niektóre rzeczy będą wykonane na wiosnę, niektóre – w trakcie roku.

Na pytanie K. Koronkiewicza dotyczącego dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich i pozostałych szkół, wyjaśnień udzieliła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Poinformowała o sposobie podziału subwencji, która z reguły jest za mała. Zespół Szkół Katolickich dostaje na 1 ucznia tą kwotę subwencji, która przypada z pisma Ministra Finansów. Natomiast pieniądze, które dołożył Burmistrz nie są przeznaczane dla Zespołu Szkół Katolickich – te dodatkowe 700 tys. zł. liczone jest na szkoły publiczne. Wyjaśniła, że Zespół Szkół Katolickich ma wzrost dotacji z tego tytułu, że ma większą liczbę uczniów. W szkołach publicznych spadła liczba uczniów, natomiast w szkole niepublicznej – wzrosła i dlatego Zespół Szkół Katolickich ma trochę więcej dotacji.

K. Kulasek – poruszył sprawę wydatków na wykonanie makiety na Półwyspie Rybackim. Powiedział, że z wcześniejszej informacji, zrozumiał, że projekt ten miał być dopiero dyskutowany, a w tej chwili przeznaczone są na ten cel środki w budżecie. Prosił o wyjaśnienie powyższej sprawy.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jedna makieta stoi w holu Urzędu i niedługo pojawi się druga – będzie więc możliwość wyboru. Powiedział, że nikt nie wie, bo nikt nie pamięta jak zamek wyglądał, ale myśli, że uda się go tak wykonać, aby odzwierciedlał najbardziej prawdopodobną wizję tego co tam kiedyś było. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję, że ma być odbudowany zamek – w odpowiedniej skali, zapadła, kiedy podejmowano decyzję o zagospodarowaniu Placu Zamkowego – to nie jest nowa decyzja. Powiedział, że nie została ona zrealizowana od razu z tego powodu, iż jest wiele problemów prawnych, bo trzeba mieć na to pozwolenie na budowę, uzgodnienia Konserwatora zabytków itd., ale również dlatego, że nie jest to takie proste w wykonaniu. Znalazł się wykonawca i dlatego zaplanowaliśmy pieniądze, i postaramy się, żeby to zrobił – trzeba porządnie przyłożyć się, żeby miało to jakiś wymiar historyczny. Zwrócił uwagę, że będzie to na pewno uatrakcyjnienie tego miejsca, a ponieważ nie są to tak wielkie pieniądze, które chcemy na to przeznaczyć, myśli, że warto to zrobić.

R. Głyżewski:

 1. Zapytał o zadania inwestycyjne na osiedlu Chojnicka II dotyczące budowy dróg, na co w latach 2011-2012 zaplanowana jest kwota 300 i 500 tys.zł. Czy będzie to zakres drogi z prawdziwego zdarzenia, czy tak jak Zamkowa II i III - szerokości 1,20 m.

 2. Wyraził negatywną opinię odnośnie braku podwyżek dla pracowników budżetówki. Jego zdaniem wskaźnik wzrostu wynagrodzeń powinien wynosić min. 2,50 do 3,50 %.

 3. Poruszył sprawę, zapisaną w budżecie – kontynuacja oświetlenia parkowego. Zapytał czy w 2011 r. będzie realizowane zadanie: II etap, od ul. Zamkowej do ul. 8 Marca.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak.

Ad 1). Jeżeli chodzi o ul. Chojnicką odpowiedział, że planowane jest wykonanie wjazdu na to osiedle, t.j. ul. Kocika – jest opracowana dokumentacja zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Będzie to droga osiedlowa z odpowiednim uzbrojeniem, które jest potrzebne w tej ulicy, a jaki to będzie odcinek, to okaże się po przetargu.

Ad 2). W sprawie podwyżki dla budżetówki, odpowiedział, że konstruując projekt budżetu miasta posiłkujemy się założeniami budżetu Państwa, który nie przewiduje żadnych podwyżek na rok 2011, poza podwyżkami dla nauczycieli. Zwrócił uwagę na działania rządu, które nie są takie jak powinny być, ponieważ jedyne podwyżki, które mają być, to są dla nauczycieli, ale to przecież nie są de facto pieniądze Skarbu Państwa, są to pieniądze samorządu. Wszyscy w kraju wiedzą, że subwencja oświatowa nie starcza na wydatki szkół i w związku z tym, aby zrealizować tą podwyżkę, najprawdopodobniej trzeba będzie znowu do tego dokładać. Powiedział, że w związku z tym postanowiliśmy, że również nie będziemy planować podwyżek wynagrodzeń w budżecie, który finansuje zadania własne gminy, bo to jest nie tylko Urząd Miejski, ale są to wszystkie instytucje miejskie, stanowiska administracji i obsługi w szkołach. Gdyby to policzyć, to potrzeba byłoby około 1 mln zł. dodatkowych wydatków w budżecie miasta - jest wybór, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie. Na etapie projektu budżetu uznaliśmy, że nie.

Ad 3). Jeżeli chodzi o oświetlenie, odpowiedział, że mamy zaplanowane wydatki na oświetlenie i jest dokumentacja na II etap i być może będziemy to realizować. Poinformował, że jest kwestia wyboru konkretnych zadań, ponieważ oświetlenie ma być realizowane głównie przy tych ulicach, gdzie będą przeprowadzane remonty. Powiedział, że jest dość środków i być może II etap ul. Zamkowej, tzn oświetlenie terenu zielonego, będzie zrealizowany.

Skarbnik Gminy J. Skórcz zwróciła uwagę, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2011 rok jest pozytywna i bez zastrzeżeń. W imieniu Burmistrza przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu, który radni otrzymali. W autopoprawkach do projektu budżetu uwzględniono informacje dodatkowe i wskazówki RIO.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2011.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które radni otrzymali z materiałami sesyjnymi. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu na rok 2011, tj.:

 • w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotowa na 2011 rok – z informacjami dodatkowymi i wskazówkami RIO, które zostały skorygowane autopoprawkami do projektu budżetu,

 • w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2011 r.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok z przedstawionymi autopoprawkami.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/10/10 w sprawie budżetu na 2011 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1320.

Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Po przerwie, o godz. 1340 wznowiono obrady.

Obecni byli wszyscy radni – 15. osób.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Radni otrzymali również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów.

Przed sesja, Radni otrzymali autopoprawki do przedłożonego wcześniej projektu uchwały.

Projekt uchwały przedstawiła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Zwróciła uwagę, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów jest pozytywna i bez zastrzeżeń. Przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały, którą wprowadzono, biorąc pod uwagę ustalenia - wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że prawdopodobnie przepis tej ustawy zmieni się, bo jeżeli chodzi o prognozę długu, to obejmuje ona również poręczenia, które tworzą sytuację, że ta prognoza jest do roku 2042 i nie ma to żadnego znaczenia ekonomicznego dla budżetu. Uważa, że popełniono błąd, ujmując w tych samych kategoriach poręczenia, które trwają bardzo długo i spłatę zadłużenia, które najczęściej kończą się w okresie 10 lat, bo żaden bank, żaden fundusz nie da pożyczki czy kredytu samorządowi dłużej jak na10 lat, bo wtedy ma to jakiś sens, natomiast tutaj obraz zaciera się, ponieważ jeżeli chodzi o skutki budżetu czy w ogóle finanse gmin w perspektywie do 2042 roku, nie ma to żadnego ekonomicznego znaczenia. Ma nadzieję, że błąd ten zostanie naprawiony i te gwarancje zostaną albo włączone do innego opracowania, albo z tego znikną, bo w jego przekonaniu nie ma tutaj żadnego odzwierciedlenia co do ekonomicznej strony budżetu na lata przyszłe.

St. Wojtuń – zwrócił uwagę, że w przedstawionej prognozie jest poręczenie dla Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a z tego co Burmistrz deklarował, to za 2 lata będzie inwestycja – następny budynek przy ul. Wańkowicza i dojdzie kolejne poręczenie, którego w tej prognozie nie ma.

J. Skórcz, Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, wyjaśnień. Powiedziała m.in., że składnikiem prognozy jest tabela, w której uwzględnione są przedsięwzięcia i nie ma w niej tego zadania. Aby uznać coś za przedsięwzięcie, które gmina zamierza robić, to musi być ono gdzieś zapisane. Jeśli będzie to zapisane w Strategii, to będzie musiała automatycznie to ująć i wejdzie to automatycznie do wskaźnika w prognozie. Również, jeżeli będzie podpisana jakakolwiek umowa, deklaracja, to będzie to podstawą do ujęcia tego w prognozie, natomiast w tej chwili nie.

Burmistrz Miasta – zwrócił uwagę, że co roku przy przyjmowaniu budżetu na dany rok, trzeba będzie aktualizować prognozę.

Skarbnik Gminy, J. Skórcz – udzieliła dodatkowych informacji. Powiedziała m.in., że jeżeli np. będzie ruszany deficyt budżetowy, czyli ogółem albo dochody, albo wydatki, to za każdym razem trzeba zmieniać prognozę. Docelowo prognoza jest dokumentem pierwotnym wobec budżetów na poszczególne lata i dlatego, jeśli chodzi o lata najbliższe, to dokładność decyzji planistycznych czy prognozujących, będzie musiała być dość duża. Na pytanie K. Steffena dotyczącego ewentualnego wprowadzenia jakiegoś zadania do planu, wyjaśniła, że jeśli Rada przegłosowałaby dane zadanie, to na podstawie podjętej uchwały, ma obowiązek dokonania zmiany uchwały w sprawie prognozy. Powiedziała, że w prognozie uwzględnione jest wszystko to, na co podpisane są umowy albo gdziekolwiek jest to zapisane, w jakiejkolwiek Strategii czy w czymkolwiek innym.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Przewodniczący St. Pikulik poinformował, że jest również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042, z przedstawionymi autopoprawkami.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/11/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/12/10 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Żelichowski – poinformował, że na Komisji Gospodarki Miejskiej padł wniosek, aby w miesiącu kwietniu dopisać: „Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów”.

Z-ca Burmistrza, J. Kołodziejczyk – zaproponował aby przyjąć powyższy wniosek jako dodatkowy punkt w miesiącu maju, ponieważ w kwietniu jest sesja absolutoryjna i nie powinno się na tej sesji wprowadzać dodatkowych poważnych tematów. Uważa, że może to być uchwalone w maju.

St. Wojtuń – jako wnioskodawca, powiedział, że temat ten można przesunąć na maj. Ponadto zwrócił uwagę na to, że opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów wymaga dużo czasu. Powiedział, że program, który obowiązywał skończył się w 2007 roku a mamy rok 2011 i jest to dość pilna sprawa.

Z-ca Burmistrza – poinformował, że to nie znaczy, że bez tego programu miasto nie może funkcjonować.

St. Wojtuń – zwrócił uwagę na to, że w miesiącu styczniu w pkt. 4 projektu planu pracy Rady jest: „Uchwała w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa”, a powinno być „ Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska przyjęła zgłoszone wnioski, tj.:

 1. aby poprawić zapis punktu 4. w miesiącu styczniu na: „ Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa”,

 2. aby w miesiącu maju dopisać pkt 3: „Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów”.

Za przyjęciem powyższych wniosków głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2011, z przyjętymi wcześniej wnioskami.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/13/10 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2011 rok.

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji

Dyskusji nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska jednogłośnie, głosami 15. - „za”, przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2011 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji, podczas których uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.

St. Wojtuń – zapytał, dlaczego radni 13 grudnia nie mieli jeszcze projektu uchwały, kiedy były pierwsze komisje, skoro wniosek MZWiK wpłynł do Burmistrza 22 listopada 2010 r.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że pierwotny wniosek dotyczący taryf wpłynął w listopadzie, a okres do13 grudnia był okresem konsultacji stawek za wodę, za ścieki i wody opadowe. Na wniosek burmistrza, Spółka dokonała pewnych korekt, dotyczących wysokości kosztów, szczególnie tych, gdzie można było odłożyć je w czasie i w wyniku tego spadła cena wody o 1 grosz, a w przypadku ścieków – o 4 grosze. Powiedział, że na przedstawione sugestie, Spółka doszła do wniosku, że jest możliwość rozłożenia w czasie niektórych wydatków, które mają bezpośrednio wpływ na koszty i tak wspólnie doszliśmy do wniosku, że należało obniżyć stawki, aby nie było tak radykalnej podwyżki. Zwrócił jednak uwagę na to, że te wszystkie koszty, jakie były założone pierwotnie, były kosztami uzasadnionym, które wskazuje ustawa, że można je stosować.

Dalszej dyskusji nie było.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji.

Z uwagi na brak projektu uchwały, dwie komisje: Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Komisja Gospodarki Miejskiej nie głosowały projektu uchwały – zapoznały się z przedłożonymi stawkami, nie wnosząc uwag. Pozostałe 4. komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/14/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/15/10 w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza, J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, tj. aby przy Areszcie Śledczym, skreślić „Biuro Dyrekcji” i wpisać „Biuro Kierownika Działu Penitencjarnego” i do nr telefonu, który jest podany, dopisać „wew. 30”.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie, ze zgłoszoną autopoprawką.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/16/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady St. Pikulik, który poinformował, że kadencja Rady Społecznej przy Szpitalu trwa 4 lata i jest zgodna z kadencją jednostek samorządu terytorialnego. Prosił o zgłaszanie kandydatur na członka do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym.

H. Golla – zgłosił kandydaturę Anny Rogut, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie. Za kandydaturą Anny Rogut głosowało 14. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania, Rada Miejska dokonała wyboru Anny Rogut na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/17/10 w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

 1. W sprawie wywozu śniegu, odpowiedział, że jeżeli chodzi o jakieś większe wywożenie śniegu, to jest dość duży problem, bo jest to bardzo kosztowne. Jednak z niektórych miejsc trzeba będzie wywieźć śnieg, szczególnie jeżeli chodzi o parkingi przy budynkach mieszkalnych, w tym przy ul. Krzywoustego, gdzie nie idzie przejechać oraz gdzie są wąskie ulice – w najbliższych dniach będzie to uzgodnione z MZUK. Poinformował, że do tej pory była umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, że za okres zimowy była ta sama stawka jak za okres letni. Ogłoszony pierwszy przetarg na utrzymanie czystości i zieleni na 2011 rok nie dał efektu - MZUK nie złożył oferty, ponieważ uznał, że to nie zabezpiecza ich warunków finansowych, bo rzeczywiście ubiegłej zimy za samą akcję zimową miał straty w wysokości około 80 tys. zł. Obecnie straty te będą pewnie jeszcze większe, bo umowa obowiązuje do końca roku. Natomiast na nowy rok trzeba było wydzielić z tego przetargu okres zimowy i jest to inaczej rozliczane jak przez okres letni – z tym jednak, że są już tam stawki przewidziane na wywóz śniegu.

 2. Jeżeli chodzi o Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej i długie oczekiwanie na załatwianie awarii odpowiedział, że zwróci uwagę J. Bobkowi, który da odpowiedź na piśmie.

Radnej M. Wegner:

W sprawie oświetlenia byłego placu zabaw przy ul. Słowackiego 8, 9 w kierunku Przychodni odpowiedział, że był w tej sprawie wniosek z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” – nie wyjaśniono jeszcze czy jest to teren spółdzielczy, czy teren miejski. Powiedział, że rzeczywiście jest tam ciemno i należałoby zrobić oświetlenie, bo lampy prawdopodobnie były tam – zainteresuje się tym i po rozeznaniu sprawy będzie udzielona odpowiedź.

Radnej A. Andrzejewskiej:

Odpowiedział, że tam gdzie są budynki nie objęte usuwaniem śniegu przez Miejski Zakład Usług Komunalnych – jest tego niewiele ale takie są, to Straż Miejska w odpowiednim momencie reaguje – stara się docierać do tych, którzy ewidentnie nie przestrzegają tego porządku i zwracają uwagę. Powiedział, że z jego (Burmistrza) obserwacji wynika, że w większości przypadków, ludzie jednak wykonują swoje obowiązki – odśnieżają i posypują, ponieważ konsekwencje są tutaj nieubłagane, bo jeżeli nie ma umowy z MZUK, w przypadku jak komuś coś się stanie, to właściciel odpowiada za uszczerbek zdrowia i za odszkodowanie. Jak obserwuje, to dość często jest tak, że ci ludzie odśnieżają i posypują – pewnie to nie jest powszechne, ale Straż Miejska w odpowiednim momencie reaguje.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

Sprawę laptopów wyjaśnił wcześniej – podczas omawiania zmian w budżecie na rok 2010. – uzupełnił swoją wypowiedź – poinformował, że zakupione będą jeszcze drukarki, których cena wynosi około 90 zł. za jeden, co jest też niewielką kwotą.

Radnej A. Rogut:

Jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Kościelnej – zejścia do spichlerza, odpowiedział, że jest tam rzeczywiście ciemno ale nie ma na to dokumentacji. Będziemy starali się, żeby przynajmniej przygotować dokumentację, bo jest to trochę dłuższy odcinek – trzeba byłoby to zrobić mniej więcej od ul. Mokrej, bo jest tam wybudowana nowa droga, która nie ma oświetlenia – jest tam bardzo ciemno. Oświetlenie jest tylko od budynków mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicznej a droga ta staje się coraz bardziej uczęszczana.

Radnemu H. Golla:

 1. W sprawie ławek na promenadzie odpowiedział, że nie ma problemu – ławki są i zostały one przewidziane jako uzupełnienia. Ławki zostaną rozstawione wiosną.

Podobnie odpowiedział, jeżeli chodzi o ławki przy ul. Norwida – nie ma problemu dostawienia 2-3 ławek przy chodniku na ul. Norwida – będzie to zrobione na wiosnę.

 1. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych na ul. Norwida, przy prosektorium odpowiedział, że już w poprzedniej kadencji były interwencje radnych i wnioski te były kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych – odpowiedź zawsze była negatywna, a argumentem było to, że jest to za blisko przejścia dla pieszych przy rondzie – w tych kategoriach ulic, przejścia dla pieszych nie mogą być „gęściej” jak 150 m. Obecnie możemy, po raz kolejny, zwrócić się do Powiatu o ponowne rozpatrzenie tego wniosku o uruchomienie przejścia.

Radnemu K. Steffenowi:

W sprawie odśnieżania parkingów, głównie przy kościele Parafii p.w. Apostołów Piotra i Pawła odpowiedział, że jest tam taka sytuacja, iż ulica została wybudowana w tym roku i nie była ona objęta umową. Powiedział, że na interwencję z Urzędu, było tam 2-3 razy odśnieżane przez MZUK. Natomiast od stycznia to się zmieni – całe te parkingi, ulice i chodniki, na tej nowej ulicy, będą objęte obsługą, tak jak pozostałe ulice. Prawdopodobnie ulica ta jest ujęta w pierwszej kategorii - kolejności odśnieżania i będzie to od stycznia na pewno robione.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. Jeżeli chodzi o odśnieżanie przejść dla pieszych odpowiedział, że w większości przypadków na głównych ulicach, po przejeździe pługu, przejścia dla pieszych są odśnieżane i posypywane piaskiem. Zdaje sobie sprawę, że nie są w stanie zrobić tego na wszystkich przejściach dla pieszych, ale na najbardziej uczęszczanych jest to robione.

 2. Jeżeli chodzi o jeden kierunek ruchu odpowiedział, że jego zdaniem, nie da się tego zrobić – zima jest taka jaka jest i nawet bardziej zorganizowane państwa europejskie czy Ameryka, mające na utrzymanie zimowe niesamowite pieniądze, też sobie nie radzą. Okazuje się, że natura jest silniejsza od wszystkich przygotowań, planów i nawet od pieniędzy, i tutaj nic nie poradzimy. Trzeba jakoś żyć – to co jest możliwe robi się, ale żeby było to bez skutków i bezbolesne, tego się nie da.

Punkt 18.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Koronkiewicz:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą p. Anny Sarosik z ul. Królowej Jadwigi w sprawie zakupu ziemi – pasa o długości 25 mb, z przeznaczeniem na parking dla klientów zakładu fryzjerskiego, w którym zatrudnia 9 osób.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że nie będziemy utrudniać. Powiedział m.in., że p. A. Sarosik złożyła konkretny wniosek, podanie, uwagę do planu zagospodarowania przestrzennego i zostanie to rozpatrzone – na pewno jej wniosek jest w części uzasadniony i zrobimy tak, żeby można było tam zorganizować parking, ale też trzeba mieć na uwadze to, że to nie jest tak, że my możemy dysponować sobie dowolnie mieniem w postaci ziemi miejskiej, bo to oznacza, że jeżeliby spełnić pierwotne oczekiwania p. A. Sarosik, to trzeba byłoby dołożyć drugą taką działkę, jaką ona ma obecnie – tak każdy by chciał, żeby z uchwaleniem planu móc nabyć taki grunt. Odpowiedział, że sprawa jest w trakcie i będzie ona w odpowiednim czasie rozpatrywana, a ostateczną opinię wyrazimy, kiedy będziemy składać projekt planu. Na pewno uwagi p. A. Sarosik w części będą uwzględnione. Plan wróci na sesję Rady, która będzie decydowała o jego kształcie.

 1. Zapytał, czy temat ulicy Chojnickiej - wjazdów na boczne uliczki jest już zamknięty, czy jest to sprawą podlegającą dyskusji, ponieważ są tam zaprojektowane tylko 3 wjazdy, co jest utrudnienie dla rzemieślników.

St. Wełniak – Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest to niezgodne z planem i obsługa tych ulic jest od ul. Rzemieślniczej i tak te ulice zostały wybudowane i nie ma mowy o tym, żeby otworzyć wjazdy bezpośrednio na ul. Chojnicką, bo na to nikt się nie zgodzi. Byłoby to niezgodne z planem.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że w tej chwili łącznie z wjazdem i wyjazdem na ul. Rzemieślniczą, są 4 wjazdy.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że plan przewidywał tam taki układ komunikacyjny tego osiedla od samego początku jak był on uchwalany w latach 80-tych i nikt nie ma prawa oczekiwać, że to się zmieni i nie ma mowy, żeby z każdej ulicy był wjazd w ul. Chojnicką - układu komunikacyjny tego osiedla nie da się zmienić.


 1. Jarosław Białkowski:

 1. Zapytał co ze stadionem „Sparty” przy ul. Mickiewicza ? Czy są jakieś plany odnośnie tego stadionu, czy zostały podjęte już jakieś konkretne decyzje ?

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że przekonały go argumenty, które pojawiały się od dłuższego czasu, iż jest to stadion potrzebny nie tylko dla szkół. Przekonuje go argument, że teren ten jest bardzo zurbanizowany, jest bardzo wysoki wskaźnik mieszkańca na 1 m2 . Z jego strony nie będzie żadnych działań, żeby teren ten przeznaczyć na cele inwestycyjne. Będzie to teren sportu taki jaki jest i nie będzie proponował zmian w tym względzie. Natomiast należy szukać rozwiązania, żeby ten teren uporządkować. Powiedział, że podobno ma się ukazać program Ministerstwa Sportu na dofinansowywanie przebudowy i budowy nowych stadionów lekkoatletycznych, czy pełnowymiarowych piłkarskich i jeżeli by to było, to wystąpimy z takim wnioskiem, żeby uzyskać te pieniądze. Uważa, że to boisko piłkarskie powinno pozostać w tych rozmiarach jak jest obecnie, a bieżnia powinna być typową bieżnią rekreacyjną – nie sportową, np. szerokości 1,5 m. Należałoby utrzymać widownię – po wyremontowaniu i poprawieniu jej, która jest obecnie zadaszona. Natomiast drugą część widowni należałoby rozebrać, żeby był tam porządek. Powiedział, że jeżeli chodzi o sport, to są takie potrzeby i w poprzedniej kadencji zainwestowaliśmy w sport masę pieniędzy, i najprawdopodobniej trzeba będzie nadal inwestować, ale jednocześnie musimy teraz wymyślić formułę, która pozwoliłaby te obiekty wykorzystywać – żeby nie było tylko tak, że jest to wykorzystane tylko przez mieszkańców, ale żeby zaczęły one również przynosić jakieś pieniądze. Nie ma tu mowy o zwracaniu się inwestycji, ale żeby przynajmniej w części pokrywały wydatki bieżące. Poinformował, że w ubiegłym roku były już takie pierwsze sygnały, bo korzystano z hali sportowej, basenu i boiska i mamy zamiar w 2011 roku przeprowadzić kampanię reklamowo-promocyjną przy udziale znanych naszych sportowców: piłkarzy, siatkarek. Ma to być kampania profesjonalna i trafiająca do związków sportowych, klubów sportowych, jak również do ludzi, która pozwoliłaby na wyeksponowanie walorów, jakie są w Złotowie – nie tylko obiekty sportowe, ale to, że miasto jest przyjazne, jest możliwość spędzenia wolnego czasu itd. – żeby powodowało to, że będą interesować się sportowcy i nie tylko.

 1. Poruszył sprawę monitoringu w mieście – czy jest to sprawa zamknięta, czy będą kamery w innych rejonach miasta? Zapytał, czy jest możliwość umieszczenia kamery w okolicach kościoła Św. Rocha – przy parkingu, rondzie, bo jest to również newralgiczny punkt w mieście. Powiedział, że miały miejsce akty wandalizmu na cmentarzu i być może, gdyby był tam jakiś monitoring, to można byłoby łatwiej wykryć sprawców oraz na parkingu i na rondzie, gdzie niektórzy urządzają mało bezpieczne przejażdżki wokół ronda

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że nie chce tego definitywnie rozstrzygać, bo na przyszły rok nie przewidywano rozbudowy monitoringu z tego powodu, że powinniśmy rozbudować system obserwacji w Urzędzie, w tym monitory do obserwacji. Powiedział, że są plany, żeby rozbudowywać nadal monitoring, który ma raczej funkcję prewencyjną niż taką faktyczną represyjną, co wynika z obserwacji a doskonałym przykładem jest promenada – kiedy nie było monitoringu, działy się tam różne rzeczy, a z chwilą jego uruchomienia, sytuacja uległa zdecydowanej poprawie.

 1. R. Głyżewski:

 1. Podziękował w imieniu wszystkich radnych J. Skórcz - Skarbnikowi Gminy za włożony wkład pracy w projekt budżetu na 2011 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

 2. Zapytał, czy nie można byłoby ponumerować materiałów, żeby każdy druk miał swoją numerację, co ułatwiłoby szukanie danego materiału

 3. Zaproponował, aby w 2011 roku Przewodniczący Rady miał insygnia, które ma już większość miast, miasteczek – uważa, że stać nas na to, bo nie jest to aż tak duży wydatek.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jeżeli ma to być wniosek i ma to być zrealizowane, to prosił żeby Rada wypowiedziała się w tej sprawie. Zaproponował, aby omówić to na komisjach i na następnej sesji.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik:

 1. Poruszył sprawę dodatkowego przejścia dla pieszych na Al. Piasta. Prosił o rozeznanie, czy jest to możliwe i realne, aby zrobić przejście na wysokości Al. Piasta 18 – naprzeciwko „Krajny”, ponieważ, jak zauważył, zdarzają się w tym rejonie niebezpieczne sytuacje powodowane przez osoby przechodzące przez ulicę na parking i do MZGL.

Burmistrz St. Wełniak – zaproponował, aby takie sprawy przedstawiać na komisjach, żeby móc nad tym poważnie zastanowić się – bo wtedy należałoby zapytać o opinię Policji, Straży Miejskiej i drogowców.

 1. Przeczytał nadawców życzeń świątecznych i noworocznych, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

 1. Burmistrz St. Wełniak – przedstawił komunikaty, zaproszenia:

 1. Poinformował, że w Sylwestra 31 grudnia, „miasto” nie organizuje żadnej imprezy ze względów bezpieczeństwa – natomiast w rejonie Placu Paderewskiego, o północy, będzie pokaz sztucznych ogni.

 2. Zaprosił wszystkich radnych – jako współorganizatorów, na „Spotkanie Noworoczne” w dniu 10 stycznia 2011 r.

 1. Przewodniczący Rady – przypomniał radnym, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych, że termin ich złożenia mija z dniem 30 grudnia br.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

Punkt 19.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.55, zamknął III sesję Rady Miejskiej.



Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krystian Cichański

mgr Stanisław Pikulik