Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - doposażenie bazy dydaktycznej w Szkołach biorących udział w projekcie systemowym numer POKL.09.01.02.-30-352/10 pod nazwą „Sprężyna sukcesu”

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkołach biorących udział w projekcie systemowym numer POKL.09.01.02.-30-352/10 pod nazwą „Sprężyna sukcesu”

CPV:
39.16.21.00-6, 30.23.13.20-6, 30.23.20.00-4, 48.93.00.00-6, 51.61.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Termin realizacji:
do 7 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2011-03-02 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-03-02 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najnizsza cena

Wadium:
Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

zal nr 1 Dane wykonawcy (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularza ofertowy (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenia Wykonawcy (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja - 2011 (241.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3a Oswiadczenie Wykonawcy (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (303.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy na tablice (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (314.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2011-02-22 13:50:40
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2011-02-22 14:35:29
Ostatnia zmiana:2011-03-03 12:45:50
Ilość wyświetleń:2361

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij