UCHWAŁA Nr III / 9 / 10
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 223 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Niniejsza uchwała określa jednostki budżetowe Gminy Miasta Złotów gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.


§ 2. Wskazuje się następujące jednostki budżetowe Gminy Miasto Złotów gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,

 2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie,

 3. Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie,

 4. Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie,

 5. Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie.


§ 3. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki gromadzone są dochody pochodzące z tytułu:

 1. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,

 2. wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,

 3. najmu bądź dzierżawy sal szkolnych oraz innych pomieszczeń,

 4. partycypacji osób dorosłych korzystających z obiadów,

 5. odpłatności za obiady pobieranej od uczniów,

 6. odpłatności z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady podopiecznych,

 7. prowizji od firm ubezpieczeniowych,

 8. świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie odpowiadającym właściwości danej jednostki budżetowej określonej w jej statucie,

 9. działalności pozastatutowej jednostek dotyczącej organizacji aukcji, zbiórek, loterii fantowych oraz imprez o charakterze publicznym,

 10. odpłatności za obiady dla uczniów innych szkół podstawowych i gimnazjów,

 11. wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku.


§ 4. Dochody uzyskane ze źródeł określonych w § 3 przeznacza się na wydatki związane z zakupem produktów zużytych do przygotowywania posiłków, na wydatki związane z kosztem przygotowania posiłków, oraz wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem jednostki z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych, a także na cele wskazane przez darczyńcę albo spadkodawcę, jeżeli zostały określone.


§ 5. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzony zgodnie z procedurami uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy.

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów ze źródeł wymienionych w § 3 niniejszej uchwały opracowują plany finansowe dochodów i wydatków na okres danego roku budżetowego.

3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 2, sporządza się w szczegółowości - dział, rozdział, paragraf – i stanowią one podstawę gospodarki finansowej.

4. Z dochodów jednostki budżetowej mogą być dokonywane wydatki do wysokości posiadanych środków, w ramach planu finansowego.

6. Plany finansowe dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzają i zatwierdzają dyrektorzy jednostek budżetowych.

7. Dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych, polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie.

8. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków planu finansowego wprowadza Rada Miejska w Złotowie na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa.


§ 6. Z dniem 31 grudnia 2010 r. tracą moc następujące uchwały:

 1. uchwała Nr XXXII/233/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku, dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów;

 2. uchwała Nr XXX/158/09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Złotowie.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik