Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - roboty drogowe – przebudowa i budowa dróg gminnych: ulicy Kr. Jadwigi, Plutonowego Robaka, Szkolnej, części Nieznanego Żołnierza wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe – przebudowa i budowa dróg gminnych: ulicy Kr. Jadwigi, Plutonowego Robaka, Szkolnej, części Nieznanego Żołnierza wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 zadaniem o podobnym charakterze, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 4 osobami, w tym: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, 1 osobą posiadającą uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do dnia 30 października 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2011-02-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-02-14 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 135.000,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Kr. Jadwigi (540.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._6_WZOR UMOWY (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Projekt zagosp. terenu, rys. 1.1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Projekt zagosp. terenu, rys.1.2 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Projekt zagosp. terenu, rys.1.3 (634.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Projekt zagosp. terenu, rys.1.4 (988.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Przekroje klonstrukcyjne, rys. 2.1 (335.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Przekroje konstrukcyjne, rys. 2.2 (374kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13 Przekroje konstrukcyjne, rys.2.3 (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 14 Przekroje konstrukcyjne, rys. 2.4 (539.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 15 SCHODY, rys.3.1 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 16 Profil podłużny - trasa A, rys. 4.1 (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 17 Profil podłużny - trasa C, rys. 4.2 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 18 Profil podłuzny - trasa H, rys. 4.3 (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 19 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ, rys.5.1 (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 20 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ, rys.5.2 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 21 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ, rys.5.3 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 22 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ, rys.5.4 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 23 Przedmiar robót drogowych i kanalizacji (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 24 Projekt zagospodarowania terenu, rys. E01 (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 25 Projekt zagospodarowania terenu, rys. E02 (417.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 26 Schemat ideowy połączeń przebudowy linii napowietrznej na kablową nn 0,4 kV, rys. E03 (113.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 27 Widok wymiarowy oraz elewacji wolnostojącego złącza kablowego ZK-3(JM), rys. E04 (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 28 Widok wymiarowy słupa oświetleniowego typu SW 81260-B z oprawą SGS 102, rys. E05 (156.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 29 Karta techniczna oprawy (272.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 30 Przedmiar robót elektrycznych (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 31 Mapa orientacyjna, rys. 1 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 32 Przebieg Ark 1, rys. 2 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 33 Przebieg Ark 2, rys. 2 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 34 Przebieg Ark 3, rys. 3 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 35 Schemat kabli Cu Asta Net Arkusz 1, rys. 3 (646.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 36 Schemat kabli OTK Asta Net Arkusz 1, rys. 4 (597kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 37 Schemat Szafa Asta Net Arkusz 1, rys. 5 (681.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 38 Schemat kanalizacji TPSA Ark 1, rys. 6 (783.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 39 Schemat kanalizacji TPSA Ark 2, rys. 6 (490.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 40 Schemat kanalizacji TPSA Ark 3, rys. 6 (520.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 41 Schemat kanalizacji TPSA Ark 4, rys. 6 (627.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 42 Przedmiar robót - telekomunikacja (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 43 SST CHODNIK Z BRUKOWEJ (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 44 SST KANALIZACJA DESZCZOWA (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 45 SST OBRZEZE CHODNIKOWE (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 46 SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 47 SST NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 48 SST GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 49 SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 50 SST PODBUDOWA (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 51 SST ROBOTY ZIEMNE (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 52 SST USTAWIENIE KRAWEZNIKA (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 53 SST WARSTWA WIĄŻĄCA (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 54 SST W-WA ODSACZAJACA (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 55 SST WYMAGANIA OGÓLNE (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (289.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (95.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania (372.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie (363.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie III (288.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie nr IV (316.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie V (589.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytania VI (544.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytania VII (391.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (397.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2011-01-26 08:22:39
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2011-01-26 09:38:35
Ostatnia zmiana:2011-02-23 14:09:39
Ilość wyświetleń:3278

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij