Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.21.00-1, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
1. posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się wykonaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem upływu terminu składania ofert co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

2. dysponować sprzętem i siłą roboczą wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami:
a) do bieżącego utrzymania czystości:
- zamiatarki do ulic i chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych,
b) do zimowego utrzymania dróg:
- posypywarki, pługi do odśnieżania jezdni i chodników, pojazd do transportu,
c) do pielęgnacji zieleni:
- kosiarki do trawy, w tym z koszem do zbierania wykoszonej trawy, wykaszarki, ciągnikową
kosiarkę rotacyjną, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni, pojazd do
transportu odpadów.

Ilość i wydajność sprzętu oraz dysponowanie siłą roboczą musi być odpowiednia do należytego, terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania w całości przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, którymi dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów o udostępnieniu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał sprzęt i siłę roboczą, którą będzie dysponował.

UWAGA! Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać ważne polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-12-23 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-12-23 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 2A ulice (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 2B zieleń (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-wykaz sprzętu (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy NOWY (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja na utrzymanie czystości w mieście - 2010 (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ (241.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy II (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wybiorze oferty (377.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-12-15 12:33:23
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-12-15 13:10:20
Ostatnia zmiana:2010-12-27 13:26:33
Ilość wyświetleń:1960

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij