Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR II/3/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz ich składu ilościowego

 

UCHWAŁA NR II/3/10

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 30 listopada 2010 r.


w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz ich składu ilościowego


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz § 38 ust. 1 i 39 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 50 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w Złotowie w składzie ilościowym:

 1. Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych w składzie 5 osób,

 2. Komisja Gospodarki Miejskiej w składzie 6 osób,

 3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie 5 osób,

 4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego w składzie 5 osób,

 5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie 4 osób,

 6. Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta w składzie 5 osób.


§ 2. Ustala się przedmiot działania Komisji wymienionych w § 1 jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej
( - ) mgr Stanisław PikulikZałącznik do uchwały nr II/3/10

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 30 listopada 2010 r.Przedmiot działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie:


1. Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych:

 1. podatki i opłaty lokalne,

 2. gospodarka finansowa gminy i jednostek gminnych,

 3. powiązania finansowe gminy z zakładami i jednostkami budżetowymi oraz ze spółkami gminy,

 4. opiniowanie opłat za wodę i ścieki,

 5. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy,

 6. opiniowanie projektu budżetu gminy i funduszy gminnych,

 7. opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy gminnych,

 8. opiniowanie długoterminowych pożyczek i kredytów, a ponadto spraw dotyczących ustalenia maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym,

 9. określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 10. opiniowanie spraw dot. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

 11. opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy oraz wyposażenia ich w majątek,

 12. opiniowanie uchwał dotyczących określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

 13. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

 14. współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 15. opiniowanie działań gminy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych.


2. Komisja Gospodarki Miejskiej:

 1. gminne drogi, ulice, place, mosty, organizacja ruchu drogowego,

 2. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami,

 3. opiniowanie spraw dotyczących określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy, niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

 4. zaopatrzenie w wodę, wodociągi i kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości miasta i urządzeń sanitarnych, składowiska odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,

 5. miejski transport zbiorowy,

 6. gminne budownictwo mieszkaniowe,

 7. zieleń gminna, zadrzewianie i cmentarze,

 8. strategia rozwoju infrastruktury gminnej,

 9. monitorowanie działań Gminy Miasto Złotów w celu pozyskania inwestorów.


3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. edukacja publiczna, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze,

 2. stały kontakt z przedstawicielami związków zawodowych środowisk nauczycielskich,

 3. kultura, w tym: biblioteki, muzea, placówki upowszechniania kultury,

 4. kultura fizyczna, w tym: rekreacja i sport, turystyka, urządzenia sportowo - rekreacyjne,

 5. utrzymywanie i wykorzystywanie obiektów kultury fizycznej,

 6. opiniowanie projektów organizacyjnych i planów jednostek budżetowych,

 7. opiniowanie zasad udzielania stypendiów uczniom zdolnym,

 8. promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.


4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. realizacja programu “Bezpieczne Miasto”,

 2. analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców,

 3. opracowanie innowacyjnych rozwiązań dot. zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniem patologią i innymi niebezpieczeństwami,

 4. zabezpieczenie obywatelom spokoju, porządku i bezpieczeństwa,

 5. stałe współdziałanie organów Rady z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Sądem i Prokuraturą,

 6. przestrzeganie prawa w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,

 7. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

 8. reagowanie na skargi mieszkańców i sposób ich załatwiania przez organy Rady,

 9. analiza stanu bezpieczeństwa na targowiskach,

 10. zapobieganie zjawiskom patologii w mieście, w tym narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży.


5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

 1. ochrona zdrowia mieszkańców,

 2. prowadzenie polityki prorodzinnej,

 3. realizacja polityki w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności badań specjalistycznych,

 4. pomoc społeczna, w tym: ośrodki i zakłady opiekuńcze,

 5. analiza stanu zatrudnienia i bezrobocia w mieście,

 6. promocja zdrowia.


6. Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta:

 1. ochrona środowiska – w tym powietrza, wód (jeziora, rzeki), ziemi, przyrody,

 2. gospodarka wodna,

 3. ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego środowiska miejskiego,

 4. opiniowanie realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2004-2011,

 5. opracowanie strategii promocji miasta w zakresie rozwoju działań ekologicznych,

 6. promowanie miasta i jego naturalnych walorów w kraju i na arenie międzynarodowej.Przewodniczący
Rady Miejskiej
( - ) mgr Stanisław Pikulik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-12-13 17:38:25
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-12-13 17:44:40
Ostatnia zmiana:2010-12-13 17:44:43
Ilość wyświetleń:1632

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij