UCHWAŁA NR I/2/10

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 30 listopada 2010 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 50 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 listopada 2010 r. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Złotowie wybrany został:

Roman Głyżewski – radny Rady Miejskiej w Złotowie z okręgu nr 13.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
( - ) mgr Stanisław Pikulik