Protokół nr XLIII

z XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 26 października 2010 roku


W dniu 26 października 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XLIII sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 13 radnych. Nieobecni byli radni: Kazimierz Brewka – usprawiedliwiony i Janusz Jędrzejczyk.

Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, dyrektorów, kierowników zakładów pracy, Starostę Złotowskiego, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, dyrektorów szkół, przedstawicieli mediów, ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i wszystkich pozostałych gości przybyłych na sesję.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XLII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Stanisława Pikulika – za jego zgodą.

 2. Protokół z XLII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2010 r.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 14. radnych.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 8/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zwołania XLIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 18 października 2010 r. – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miasto Złotów, wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XLIII sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu, który ujęto jako pkt 6 porządku obrad.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XLIII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad, głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XLII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2010 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych w roku 2011.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.

 13. Wystąpienie Przewodniczącej Rady dotyczące podsumowania działalności Rady Miejskiej za okres kadencji 2006 – 2010.

 14. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 16. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 17. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16.09.2010 r. do 14.10.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 16 września do 14 października 2010 r., nie wnosząc uwag, pytań.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Nurczyk:

Prosił o potwierdzenie informacji uzyskanej od Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka, że pogłębiarka, która bagruje rzekę, ma również urządzenie ssąco – refulujące. Powiedział, że zamulenie, które jest bardzo mocne, za rok, za dwa spowoduje, że wszystko co zostało wykonane będzie zarośnięte, ponieważ bardzo duże są pokłady azotanu, który jest nawozem dla roślin.

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zwróciła się z prośbą, aby na ul. Szkolnej – przy wyjeździe z ul. Michała Robaka wymalować kopertę, ponieważ jest tam bardzo niebezpieczny wyjazd, ponieważ najczęściej przy samym rogu stoi samochód, który blokuje widoczność wyjazdu z tej ulicy. Ułatwi to zdecydowanie wyjazd kierowcom z ulicy M. Robaka.

 2. Prosiła o rozważenie możliwości, żeby strona internetowa miasta Złotowa była przynajmniej w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Powiedziała, że dobrze byłoby, gdyby była ona w językach wszystkich naszych partnerów, z którymi współpracujemy.

 3. Podziękowała redaktorowi Mariuszowi Leszczyńskiemu za pomoc w rozwiązaniu problemu pani Janiny.

 1. Radny St. Wojtuń:

Zapytał, czy podobnie jak w latach poprzednich, przed Świętem Zmarłych będą kursowały na cmentarz autobusy.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 15 porządku obrad XLIII sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2010 r.

Radni otrzymali Sprawozdanie. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady. Poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie. Przypomniała, że z ogólnego rozliczenia finansowego całej imprezy EEM wynika, że koszt imprezy wyniósł 303.003,66 zł., z czego z budżetu – 223.187,06 zł., z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000 zł., sponsorzy – 17.086,60 zł., wpływy ze sprzedaży biletów – 32.730,00 zł.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – odniósł się do całej imprezy. Powiedział, że od początku kadencji był na stanowisku, żeby impreza ta nie była tak skomasowana, żeby poszczególne imprezy były rozłożone w czasie, aby imprezy nie konkurowały ze sobą – byłoby to z większą korzyścią dla przeciętnego mieszkańca i byłaby większa oglądalność i frekwencja na poszczególnych imprezach. Jeżeli chodzi o konkurs piosenki ekologicznej, to formuła ta może daje gwarancje, że konkurs jest na wysokim poziomie, ale nie jest w pełni dostępny dla młodzieży – ogranicza się tylko do kompozytorów i autorów zrzeszonych w ZAKR, a zależałoby mu, żeby dostęp do tego konkursu był ogólny, szerszy i aby mógł uczestniczyć w nim przeciętny mieszkaniec Złotowa i nie tylko. Uważa, że należałoby tak formułować regulamin tego konkursu, aby dostęp miał każdy obywatel, każdy mieszkaniec – nie tylko miasta Złotowa.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska, jednogłośnie, głosami 14. – „za”, przyjęła Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2010 r.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca B. Chorabik przypomniała, że 19 września br. wpłynęło pismo ze Szpitala Powiatowego w Złotowie o finansowe wsparcie zakupu aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów naczyniowych oraz echokardiografii, którego koszt wynosi około 150 tys. zł. Przypomniała, że wszystkie komisje wyraziły pełne poparcie w tej sprawie. W projekcie uchwały na ten cel proponuje się dofinansowanie w kwocie 20.000 zł. Poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/243/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały przedstawiła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Omówiła propozycje zmian w budżecie na 2010 rok, zwracając uwagę, że były ona szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Zmiany dotyczą dochodów, wydatków bieżących i majątkowych

I. Dochody – zmiany w planie dochodów bieżących:

 1. zwiększa się planowane dochody z tytułu dywidendy spółek zależnych: Sydkraftu i MZUK-u w kwocie 131.825,00 zł - do wysokości dochodów faktycznie otrzymanych,

 2. zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od Gminy Złotów o kwoty 2.000,00 i 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich.

W rozdziale 80195 zwiększa się planowane dochody o kwotę 117,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla osób zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

II. Wydatki - zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby związane z pozostałymi usługami w gospodarce nieruchomościami;

 2. zwiększa się o 10.000 zł. planowane wydatki z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach;

 3. zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.942,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością tut. Urzędu;

 4. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 74,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnej Straży Pożarnej;

 5. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł związane z działalnością windykacyjną – czynnościami komornika;

 6. zwiększa się planowaną dotację dla Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci;

zwiększa się wydatki o 117,00 zł w związku z dotacją, o której mowa w p. I.2) – drugi akapit;

 1. zwiększa się planowane wydatki o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych;

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 72.866,00 zł przeznaczone wcześniej jako uzupełnienie dotacji Wojewody do zasiłków stałych finansowanych przez MOPS,

 1. zwiększa się wydatki o kwotę 43.968,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych,

 2. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tzw. usług pozostałych;

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej;

zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z oświetleniem świątecznym oraz energii elektrycznej – łączne zwiększenie wynosi 60.000,00 zł.;

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł w związku z dodatkowym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych;

 1. przenosi się wydatki zgodnie z wnioskiem ZCAS;

 2. zwiększa się wydatki dla Muzeum Ziemi Złotowskiej o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na zakup kolekcji 515 unikatowych pocztówek prezentujących przedwojenny Złotów,

 3. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących (głównie energii elektrycznej).

III. Wydatki - zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

 1. zmniejsza się planowane wydatki dotyczące dwóch ulic: Partyzantów oraz Dwór Złotowski o łączną kwotę 260.000,00 zł.;

 2. w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na “Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół J. Miejskiego i J. Zaleskiego” o kwotę 150.000,00 zł.;

 3. zmniejsza się planowane wydatki na “Zmianę nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym o kwotę 40.000,00 zł, zwiększa o 5.000,00 z przeznaczeniem na postawienie krzyży na cmentarzu wojennym.;

 4. zmniejsza się planowane wydatki związane z instalacją monitoringu w tut. Urzędzie o kwotę 4.678,00 zł.;

 5. zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem jako dotacja dla Szpitala Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG;

 6. przenosi się wydatki z majątkowych do bieżących na wniosek ZCAS. Kwoty zmniejszeń wydatków majątkowych wynoszą odpowiednio 3.618,00 zł i 460,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki związane z budową stadionu przy ul. Wioślarskiej w Złotowie o kwotę 36.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za nadzór budowlany po całkowitym zakończeniu inwestycji.

Ponadto poinformowała, że zmieniają się również, stosownie do przeniesień, wydatki, które są określone w załącznikach oraz zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 55.000 zł.

Uwag, pytań do proponowanych zmian w budżecie mnie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/244/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady B. Chorabik. Przypomniała, że stawka podatku od budynków mieszkalnych jest stawką maksymalną – proponuje się 0,67 zł./m2 powierzchni, a przeciętny wzrost stawek w stosunku do 2009 r. wyniesie 411.133 zł., t.j. 2,6 %.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania (w głosowaniu nie brał udziału radny A. Kosiba).

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/245/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że ostatnia uchwała w tej sprawie była podejmowana 28 listopada 2007 r. – z mocą obowiązującą od 2008 roku i przez 2 lata stawki nie były zmieniane.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

J. Lewandowski – powiedział m.in., że tak dogłębnie rozpatrujemy wszystkie sprawy, jakie są w Urzędzie – nadgorliwość W. Fidurskiego, ale jeśli chodzi o transportowców, to nie słyszy nikogo. Zwrócił uwagę, że transportowcom jest coraz ciężej. Rosnące w szybkim tempie ceny paliwa, podnoszone przez miasto podatki powodują, że nie jest to tak opłacalny interes i podejrzewa – jak mówił 2 lata temu, że będziemy szukali obcych transportowców, bo w naszym mieście nie będzie takiej firmy. Powiedział, że sprawę podatku musimy bardziej przeanalizować i być bardziej powściągliwi z podnoszeniem ręki w głosowaniu za podniesieniem stawek podatku, ponieważ w transporcie jest ciężka sytuacja – myśli, że większość gmin w Polsce nie ma tak wysokich stawek jak Złotów. Uważa, że należy realnie podejść do podwyżek stawek podatku od środków transportowych, a nie, że po 2. latach przerwy, nagle wszyscy mówią, że trzeba podnieść stawki. Należałoby to dogłębnie przeanalizować i normalnie podejść do sprawy.

K. Nurczyk – powiedział m.in., że kwota podwyżki, którą w szczególności może odczuwać J. Lewandowski, jest na pewno wyraźna, jeżeli takich podwyżek nie ma systematycznie co roku. Zwrócił uwagę na bardzo duże podwyżki związane z robotami drogowymi. Trzeba mieć na względzie, że pieszy dróg nie niszczy, nawierzchnię niszczy tylko transport i w stosunku do tego, uważa, że procent podwyżki jest adekwatny.

W. Fidurski – prosił J. Lewandowskiego, żeby rozszerzył swoją informację o nadgorliwości W. Fidurskiego. Zwrócił uwagę J. Lewandowskiemu na to, że propozycję podwyżek stawek podatku od środków transportowych przedłożył Burmistrz oraz, że w poprzednim punkcie – uchwale, J. Lewandowski głosował za maksymalnym podatkiem dla mieszkańców od domów i od działek, co jest rzadkością w Polsce – we wszystkich okolicznych gminach te podatki są na niższym poziomie.

J. Kołodziejczyk, Z-ca Burmistrza – zwrócił uwagę W. Fidurskiemu, że podatek od działek nie jest najwyższy, bo proponowana stawka wynosiła 0,38 zł., natomiast maksymalna jest 0,41 zł. Natomiast co do stawek dotyczących budynków, powiedział, że taka zasada została kiedyś przyjęta i od lat stawka ta jest najwyższa.

Z. Muzioł – zapytał J. Lewandowskiego, dlaczego zwraca się do W. Fidurskiego, skoro dokładnie wie, że projekt uchwały i propozycje stawek podatków są przygotowywane przez Burmistrza Miasta. Powiedział, że W. Fidurski nie ma z tym nic wspólnego i J. Lewandowski powinien w tej sprawie zwracać się do Burmistrza.

J. Lewandowski – odpowiedział W. Fidurskiemu, że chodziło mu o wnikliwość, z jakimi sprawami W. Fidurski w tej kadencji „toczył walkę” i myślał, że będzie on (W. Fidurski) w taki sam sposób „walczył” o sprawy podatkowe wszystkich podatników, a nie tylko jednej strony i jednej konkretnej rzeczy – chodziło mu o wszystkich. Wyjaśnił, że chodziło mu o wnikliwość, bo jeżeli chodzi o jakąś inną sprawę, to W. Fidurski jest bardzo dociekliwy, a jeżeli chodzi o transport, to można przemilczeć. Powiedział, że W. Fidurski źle to odebrał i, że nie jest on (J. Lewandowski) wrogo nastawiony do żadnej tutaj osoby.

W. Fidurski – powiedział, że jeżeli chce się walczyć o sprawy mieszkańców, o sprawy podatkowe to trzeba przynajmniej zrobić to minimum – przychodzić systematycznie na posiedzenia komisji.

J. Lewandowski – powiedział m.in., że tak nerwowo nie wytyka W. Fidurskiemu różnych rzeczy i normalnie zakończymy tą kadencję. Myśli, że „fajnie będzie jak przyjdą tutaj inni ludzie i będą mniej tacy dociekliwi”.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Za podjęciem uchwały głosowało 10. radnych, przeciw – 1., 3. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/246/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że ostatnia uchwała w tej sprawie była podjęta w 2008 r. i do końca bieżącego roku obowiązuje roczna stawka za rezerwację miejsca oznaczonego na placu targowym utwardzonym o powierzchni do 9 m2 w wysokości 250 zł. i o powierzchni 3 m2 w wysokości 150 zł. Proponowana zmiana w obu przypadkach, stanowi wzrost o 10 zł.

K. Nurczyk – poruszył temat, do rozważenia przez przyszłą Radę, dotyczący handlu na terenie miasta. Zwrócił uwagę na to, że skoro są „dzikie targowiska” na terenie miasta, gdzie pobierana jest opłata i handluje się legalnie, to warto byłoby zastanowić się, żeby wytypować miejsca na terenie miasta z możliwością ich rezerwacji, na których handlujący mogliby rozłożyć namioty, czy też postawić „ogródki”, itp. – „miasto” miałoby wówczas dodatkowe środki za rezerwację.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/247/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych w roku 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Ponadto radni otrzymali kserokopię pisma Federacji Konsumentów Oddział w Poznaniu, która nie wyraziła żadnych zastrzeżeń co do proponowanej propozycji zwiększenia ilości licencji z dotychczasowej 5. do 10.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że do Burmistrza zgłaszały się osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką, stąd przygotowany projekt uchwały z propozycją zwiększenia liczby licencji o 5. Poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

K. Nurczyk – nawiązał do poprzedniego punktu, gdzie mówiono o coraz mniej opłacalnym transporcie, a tutaj okazuje się, że są chętni na prowadzenie usług transportowych – na taksówkę. Zwrócił się do J. Lewandowskiego z pytaniem, czy tak do końca rzeczywiście jest, że transport jest nieopłacalny - być może z transportem ciężarowym jest zupełnie inna kwestia.

K. Majewski – uważa, że zwiększenie liczby licencji o 100 % jest za dużo, wystarczyłby wzrost o 2-3 licencje. Powiedział, że taksówkarze nie mają swojej organizacji i w zasadzie konsultacji z taksówkarzami w tej sprawie nie było.

Z. Muzioł – zwrócił się z prośbą do Burmistrza o postawienie wiaty na postoju taksówek, ponieważ podczas opadów, mieszkańcy oczekujący na taksówkę, nie mają gdzie się schować.

K. Żelichowski – nawiązał do wypowiedzi K. Majewskiego. Powiedział, że czasy, gdy jakieś usługi i towary były reglamentowane, już skończyły się. Jak jest popyt, to trzeba dać ludziom możliwość zarobku, a nie ograniczać im tego – jeśli ktoś chce uruchomić działalność, to trzeba się do tego przychylić.

K. Majewski – zapytał, czy proponowane zwiększenie o 5 licencji wynika z tego, że są chętni, którzy chcą zarejestrować działalność ?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że zgłaszali się chętni, którzy chcieliby prowadzić taką działalność. Popiera, żeby zwiększyć ilość licencji, a o ile się zwiększy, to będzie zależało ilu będzie chętnych. Powiedział, że wszyscy mamy pewne doświadczenia, że jak trzeba, to taksówki nie ma, czego osobiście doświadczył.

Przewodnicząca B. Chorabik – poinformowała, że rozmawiała z taksówkarzami, również m.in. na ten temat i sami taksówkarze nie mają nic przeciwko temu, bo nie jest wcale tak łatwo utrzymać się z tej działalności. Powiedziała, że taksówkarze mają swoich stałych klientów i wiadomo, że z tych 5-ciu nowych licencji prawdopodobnie nie wszyscy będą w stanie się utrzymać, bo zapotrzebowanie jest takie jakie jest. Prawdą jest również to co mówił Burmistrz, że zdobycie taksówki z telefonu stacjonarnego graniczy z cudem, ponieważ najczęściej nikt nie odbiera.

St. Pikulik – zwrócił uwagę, że Federacja Konsumentów poparła wniosek. Powiedział, że występuje tu sprzeczność interesów, bo wiadomo, że taksówkarze chcieliby, żeby było ich jak najmniej, natomiast dla klienta jest ważna dyspozycyjność. Generalna zasada jest taka, żeby wesprzeć klienta, natomiast przedsiębiorcy, którzy będą tworzyli te firmy sami ocenią czy jest to korzystne, czy nie. Uważa, że limitowanie, nawet do 10-ciu taksówek, jest bez sensu, bo jest wolny rynek i to powinno być traktowane wolnorynkowo.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych w roku 2011.

Za podjęciem uchwały głosowało 10. radnych, przeciw – 1., 3. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/248/10 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych w roku 2011.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.”

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Powiedziała, że Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, której treść wszyscy radni otrzymali, dotyczącą rozdziału XII Programu, tj. „Informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji”. Jest tu opisane w jaki sposób to się odbyło, uwag żadnych nie zgłoszono, w wyznaczonym terminie nikt nie przyszedł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że należy wymienić całą część rozdziału XII przedłożonego projektu uchwały. Powiedziała, że była wnioskodawczynią zmiany zapisu w treści uchwały, ale w związku z błędną interpretacją ustawy o działalności pożytku publicznego, jako wnioskodawczyni, wycofuje swój wniosek. Propozycja, którą składała jest nieaktualna – dotyczyło to rozdziału VII pkt 2. – składu komisji konkursowej. Wycofanie wniosku nastąpiło w wyniku tego, że nie miał on uzasadnienia merytorycznego.

J. Kołodziejczyk, Z-ca Burmistrza – poinformował, że taki wniosek składał również radny K. Majewski. Przedstawił zapis zawarty w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 15 ust. 2b: „w skład komisji konkursowe powołanej przez organ samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki”.

J. Jędrzejczyk – powiedział, że na Komisji Gospodarki Miejskiej zauważono błąd w tabelce, w rozdz. XI. - Uwarunkowania finansowe, co miało być wprowadzone w formie autopoprawki, czy ma być zapis „świetlice szkolne” ?

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił w formie autopoprawki, aby w rozdziale XI w tabelce, zamiast „świetlice szkolne” wpisać „Świetlice socjoterapeutyczne”.

K. Majewski – odniósł się do autopoprawki tj. „Informacji o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji”. Zwrócił uwagę, że jest Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i nic o tych konsultacjach nie wiedział, mimo, że jest też członkiem stowarzyszenia. Zapytał, przedstawiciele jakich organizacji byli na konsultacjach ? Powiedział, że informacje, zawiadomienia o konsultacji były nieskuteczne, bo on dowiedział się o tym dopiero teraz.

Burmistrz Miasta – prosił o wyjaśnienie powyższej sprawy radcę prawnego, ponieważ są tu określone procedury, których nie zna, bo są to nowe rzeczy, a nie chciałby wprowadzać w błąd – w jakim trybie musi się to odbywać, regulują przepisy.

Radca Prawny – Paweł Tabor, poinformował, że o sposobie konsultacji najwięcej powiedziałby pracownik merytoryczny, który zajmuje się tym. Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą Rady, były trzy sposoby przeprowadzania konsultacji – jednym z nich było otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, o którym to spotkaniu Burmistrz miał poinformować, co najmniej 3 dni przed jego odbyciem na stronie internetowej, a drugim sposobem było zgłoszenie uwag w formie elektronicznej, bądź pisemnej. W omawianym przypadku zaproponowano te dwie metody, ale nie było żadnego odzewu.

K. Majewski powiedział, żeby w przyszłości informować zainteresowanych nie tylko drogą elektroniczną, ale i wysyłać pisemną informacje, że jest takie spotkanie, konsultacja. Odniósł się do zarządzenia nr 146/10 Burmistrza Miasta, którym powołano komisje konkursowe jeszcze przed podjęciem tej uchwały. Zapytał, czy Burmistrz nie mógł poczekać aż uchwała ta będzie podjęta i dopiero powołać komisje.

Burmistrz St. Wełniak – przeprosił, że nie jest w temacie, ponieważ są to takie szczegóły, którymi zajmują się pracownicy merytoryczni i musiałby to wyjaśnić.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że zarządzenia mają podstawę prawną i sam sobie radny K. Majewski wyjaśnił, że Burmistrz na podstawie ustawy mógł powołać takie zespoły do oceny, a była taka konieczność, żeby to zrobić z uwagi na to, że były pieniądze, był ogłoszony konkurs i trzeba było go rozstrzygnąć – żeby można było to rozstrzygnąć, to trzeba było powołać komisję, zgodnie już z nową ustawą.

K. Majewski – zapytał, czy te komisje powołane są na stałe i będą odnosiły się do uchwały, którą będziemy podejmować, czy będziemy je drugi raz powoływać ?

Radca Prawny P. Tabor – zwrócił uwagę, że uchwała ta dotyczy Programu na rok 2011, a wszelkie wątpliwości, które ma K. Majewski wynikają z tego, iż dopiero Program na rok 2011, ma określać sposoby powoływania komisji konkursowych. Powiedział, że wynika to z tego, iż w ciągu roku zmieniła się ustawa i dopiero Programy od 2011 roku mają zawierać taką regulację – do tej pory tego nie było, stąd Burmistrz nie był związany z postanowieniami uchwały w sprawie Programu.

W. Fidurski – powiedział, że jest zdziwiony odnośnie braku jakichkolwiek przedstawicieli organizacji, bo jeśli rozmawia się z przedstawicielami różnych organizacji zaangażowanych w sport, czy w kulturę, to ludzie mają bardzo dużo pomysłów i jest duża dyskusja. Myśli, że skuteczność powiadamiania i tylko formalne odfajkowanie sprawy, budzi jego duże zdziwienie – uważa, że w ten sposób nie powinna odbywać się społeczna dyskusja. Powiedział, że praktycznie przy każdym uchwalaniu Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi, mówił, że ta uchwała – podobnie jak poprzednie, są na takim dużym stopniu ogólności, że w zasadzie nie wynika z tego żadna polityka miasta wobec organizacji pożytku publicznego – „można dosłownie uprawiać i robić wszystko”. Według W. Fidurskiego powinna być ona bardziej konkretna – czego chcemy w kulturze, w sporcie itd. Jest to taki poziom ogólności, że nic nie załatwia.

Na pytanie K. Nurczyka, czy powołanie komisji dotyczyło Uniwersytetu III Wieku, Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że nie. Ponadto zwrócił uwagę, że jest to projekt uchwały i każdy radny ma prawo zgłaszać propozycje zmian do tej uchwały, a na komisjach żadna propozycja zmian nie padła.

A. Andrzejewska – powiedziała, że jej zdaniem, opracowując tego typu Programy, należy odchodzić od szczegółów, ponieważ takie szczegółowe zawężanie zdecydowanie ogranicza działanie. Szersze potraktowanie problemu, zdecydowanie daje szansę większości stowarzyszeń i organizacji do włączenia się w realizację różnych przedsięwzięć.

K. Majewski – uważa, że należy zwrócić uwagę na jakieś cechy demokracji, bo sam tryb powoływania komisji konkursowej budzi dużo zastrzeżeń, ale jest to narzucane przez ustawę i tutaj nie ma już więcej możliwości manewru. Członków komisji typuje pracownik Urzędu, a zatwierdza Burmistrz i praktycznie, w jego przekonaniu, komisja jest tylko fikcją.

St. Pikulik – powiedział m.in., że administracja ma kontrolować te sprawy, przede wszystkim, pod kątem finansowym. Jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, to Rada ma też tutaj jakąś władzę, chociaż ustawa nas ogranicza w niektórych kwestiach. Natomiast sama merytoryczna sprawa, w kwestiach rozdziału pieniędzy i kontroli należy do spraw administracyjnych. Jeśli chodzi o brak odzewu organizacji pozarządowych, to wydaje mu się, że wynika to z tego, iż sprawy prawne, które są nawet trudne dla radnych, to tych ludzi mniej interesują – oni działają pod innym kątem, chcą działać w swoich zainteresowaniach itd. Powiedział, że działalność organizacji w Złotowie rozwija się dosyć dobrze i należy mieć nadzieję, że to wszystko dalej będzie funkcjonowało i ludzie będą angażowali się w sprawy społeczne.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.” ze zgłoszoną autopoprawką.

Za podjęciem uchwały głosowało 8. radnych, 6. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/249/10 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.”

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 11.00.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15. minutową przerwę.

Godz. 11.15. Wznowiono obrady.

Obecnych było 14. radnych.

Przewodnicząca Rady powitała przybyłych na sesję: przedstawiciela Posła Stanisława Chmielewskiego oraz ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Rocha.


Punkt 13.

Wystąpienie Przewodniczącej Rady dotyczące podsumowania działalności Rady Miejskiej za okres kadencji 2006 – 2010.

Przewodnicząca B. Chorabik – dokonała podsumowania działalności Rady Miejskiej za okres kadencji 2006 – 2010. Przypomniała m.in., że formalną pracę Rada rozpoczęła 27 listopada 2006 r. Rada Miejska w kadencji 2006 – 2010 realizowała zadania przyjęte uchwałą nr V/27/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie „Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2007 – 2010” oraz poprzez przyjęty uchwałą nr XX/136/05 z dnia 24 lutego 2005 r. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Złotowa na lata 2005 – 2013.” Przedstawiła dane statystyczne o częstotliwości i charakterze merytorycznych spotkań. Wg stanu na dzień 5 października 2010 r., Rada obradowała na 42 sesjach, na których podjęła 242 uchwały. Rada Miejska pracowała systematycznie regularnie, zgodnie z wcześniej ustalonym planem pracy na każdy rok kalendarzowy. Przypomniała pracę Rady w poszczególnych latach, przedstawiając ważniejsze podjęte uchwały na tle wydarzeń krajowych w danym roku. Rada w dominującej większości zrealizowała swoje zamierzenia inwestycyjne zawarte w dokumencie „Kierunki działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2007 – 2010.” Przypomniała dokonania Rady Miejskiej, jako organu uchwałodawczego w samorządzie, podkreślając, iż efekty są rezultatem pracy nie tylko samej Rady i uzyskiwanych w niej większości głosów, lecz wspólnej pracy ze strony władzy wykonawczej, jaką stanowi burmistrz miasta. Powiedziała m.in., że być może można było jeszcze lepiej wszystko wykonać, lepiej wypełnić mandat radnego, ale jest pewne, że wszyscy radni mieli na celu polepszenie warunków życia w mieście, podniesienie standardów dla mieszkańców i ogólny rozwój miasta. Wyraziła słowa podziękowania wszystkim radnym, Burmistrzowi Miasta, Z-cy Burmistrza, p. Skarbnik, p. Sekretarz, Radcy Prawnemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę i pracę na rzecz samorządu. Podziękowała również wszystkim stałym uczestnikom sesji – dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, dyrektorom i kierownikom zakładów pracy, komendantom Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej i wszystkim przedstawicielom lokalnych mediów, w tym telewizji Asta.

Wystąpienie Przewodniczącej Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie B. Chorabik – Przewodnicząca Rady wręczyła radnym i Burmistrzowi Miasta imienne podziękowania o treści: „… W związku z zakończeniem Kadencji Rady Miasta Złotów w latach 2006 – 2010 składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju naszego miasta, życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.”

St. Wełniak – Burmistrz Miasta, wyraził wdzięczność za otrzymane podziękowania. Powiedział m.in., że przez te 4. lata z pewnością spieraliśmy się w sprawach dla miasta ważnych i odnosił wrażenie, że w sporach tych wszyscy mieli dobre intencje, co powodowało, że dochodziliśmy do wspólnych wniosków, których realizacja pozwoliła na uzyskanie pozytywnych efektów w tej kadencji, o których jest mowa w przekazanym radnym filmie na płycie DVD. Uważa, że takim wyznacznikiem tego będą zbliżające się wybory. Jak wiadomo jest to święto demokracji i ludzie poprzez głosowanie, raz na 4 lata, decydują o tym i jednoznacznie wyrażają swoją opinię. Wszyscy ci, którzy szanują zasady demokracji nie kwestionują tych wyników i myśli, że powinniśmy stanąć przed wyborcami w kampanii wyborczej i w dniu wyborów, nie mając żadnych skrupułów, chwaląc się tym co wspólnie w tej kadencji uzyskaliśmy. Podziękował za 4 lata współpracy. Ma wrażenie, że w sprawach ważnych dla miasta, ale może nie najważniejszych, różniliśmy się i niekiedy stosowaliśmy, być może nie do końca dobre sposoby, aby uzyskać efekt. Jednak – jak powiedział wcześniej, było to wszystko robione, w jego przekonaniu, przede wszystkim fair. Mimo różnych poglądów i zdań, doceniał dobrą intencję służenia naszym obywatelom i naszemu miastu – za to wszystko podziękował. Burmistrz życzył tym, którzy startują w wyborach, aby zrobili wszystko, żeby ponownie po 21 listopada spotkać się, chociaż pewnie nie wszystkim będzie to dane. Podziękował Przewodniczącej Rady, za być może, nie widoczną tutaj współpracę – taką, która jest poza sesją, poza działalnością Rady. Powiedział, że Przewodnicząca Rady, przez ten okres kadencji, była dla niego bardzo wyrozumiała i spośród wszystkich przewodniczących, z którymi współpracował „z Panią – proszę nie odbierać tego dosłownie, ale to jest taka pewna parafraza – było jak najmniej problemów”. Uważa, że współpraca z Przewodniczącą Rady pozwoliła, że mogliśmy wiele rzeczy wspólnie zrealizować. Podziękował wszystkim współpracownikom: swojemu Zastępcy, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, a także pozostałym pracownikom Urzędu, którzy starali się, tak jak mogli, realizować uchwały podejmowane na sesjach, jak również realizować to wszystko co Radni zgłaszali – co jest w mieście do zrobienia. Powiedział, że był to okres wielkich zmian w Urzędzie, ponieważ wielu doświadczonych pracowników odeszło i przyszli nowi ludzie – naturalną rzeczą jest, że nie zawsze przygotowani, nie zawsze znający tą specyficzną problematykę funkcjonowania administracji samorządowej. Przeprosił za sytuacje, kiedy nie zawsze udawało się zrobić to tak jak powinno być. Podziękował wszystkich współpracownikom w instytucjach miejskich: dyrektorom szkół i przedszkoli, w działalności kulturalnej, sportowej itd., a także komunalnej – za to, że wspomagali w podejmowaniu bardzo wielu wyzwań, które były uchwalane. Powiedział, że zadania te nie były łatwe do realizacji, ale uważa, że doczekaliśmy się, dorobiliśmy się stabilnych zarządów, które mogą działać dobrze na rzecz naszej społeczności lokalnej. Podziękował również księżom proboszczom, którzy zawsze uczestniczyli w uroczystościach miejskich, niekiedy nas wspierali. Powiedział, że bardzo ceni sobie tą współpracę i myśli, że Radni również. Prosił, obecnych na sesji, księży: Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i Proboszcza Parafii p.w. Św. Rocha, o przekazanie podziękowań byłym proboszczom, ponieważ przez jakiś czas również z nami współpracowali.

Na zakończenie, Burmistrz St. Wełniak powiedział, że jest zobowiązany przedstawić nagraną wypowiedź, refleksje Pani Marii Kołodziej, osoby większości Radnym znanej i rozpoznawalnej, która jest wnikliwym obserwatorem naszych spraw miejskich. Pani Maria Kołodziej bardzo prosiła o to, żeby na zakończenie kadencji zaprezentować wiersz-poemat na temat Złotowa i nie potrafił jej odmówić.

Przewodnicząca B. Chorabik – odniosła się do „bezproblemowej Przewodniczącej”. Powiedziała, że było tak, że przychodziła do Burmistrza i była „krótka piłka”. Każdy pozostawał przy swoich stanowiskach, a rozmowy były bardzo konkretne i bardzo rzeczowe, za co też dziękuje.

Następnie przedstawiono w formie multimedialnej wypowiedź – wiersz, refleksje Pani Marii Kołodziej na temat miasta Złotowa.

Przewodnicząca Rady – prosiła Burmistrza o przekazanie życzeń p. M. Kołodziej, wiele lat zdrowia i dalszej twórczości.

Punkt 14.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych radnych. Poinformowała, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznań podatkowych za 2009 rok w terminie, które przesłano do Urzędu Skarbowego w Złotowie. Przedstawiła informację Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady, które zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Przedstawiła pismo Urzędu Skarbowego w Złotowie dotyczące informacji majątkowych radnych. Informacja Wojewody Wielkopolskiego i Urzędu Skarbowego są załączone do niniejszego protokołu.Punkt 15.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Nurczykowi:

Odpowiedział, że jest zamiar, aby kontynuować odmulanie, szczególnie jeżeli chodzi o wylot jeziora przy rzece Głomia, ponieważ chcielibyśmy to uregulować, żeby nie było tam rozlewisk – jest plan, żeby w przyszłym roku ogłosić przetarg na wybagrowanie. Powiedział, że jest niestety jeden problem, o czym mówił K. Nurczyk - jest to urządzenie do odmulania i jest rura, którą muł można transportować nawet do 500 m, ale jest jeden warunek – że nie może być żadnych zanieczyszczeń typu chwastów, zielska i innych rzeczy, ponieważ to się natychmiast zatyka i wtedy urządzenie to nie działa.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie koperty na ul. Szkolnej – przy wyjeździe z ul. Michała Robaka odpowiedział, że jeżeli to jest w obrębie skrzyżowania, to przepisy kodeksu drogowego mówią, w jakiej odległości pojazd można tam parkować. Powiedział, że nie zna sprawy i zainteresuje się tym – jeżeli tak jest to należałoby wymalować linię ciągłą, albo zrobić coś innego w tej sprawie.

 2. W sprawie strony internetowej miasta, odpowiedział, że rzeczywiście jest to bardzo słuszny wniosek. Podjęto działania, żeby strona internetowa miasta była w języku niemieckim i angielskim.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie transportu w Dniu Zmarłych, odpowiedział, że próbowano to zorganizować, ale niestety, miejscowi przewoźnicy nie wykazali tym zainteresowania. Proponowaliśmy również częściowe pokrycie kosztów, ponieważ wiadomo, że transport ten nie opłaca się, ale jest z kolei inny problem, nie wszystkie firmy transportowe posiadają koncesję na prowadzenie tego rodzaju działalności, poza Jackiem Lewandowskim – żeby można było przewozić ludzi, musi być jakiś specjalny dokument. Powiedział, że w związku z tym nie da się tego załatwić, chociaż byliśmy chętni pokryć te koszty z budżetu miasta – nie ma chętnych, którzy by to obsłużyli.

J. Lewandowski – zwrócił uwagę, że jeżeli autobus ma jeździć na cmentarz z samochodami osobowymi i stać w kolejkach, to można zrobić tylko dwa kursy, a resztę czasu spędza w kolejce. Byłoby inaczej, gdyby były objazdy, a tak jest to ciężkie do zrealizowania. Trzeba dobrej organizacji, żeby pozamykać na kilka godzin drogi.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że przewoźnicy rzeczywiście mówili, że gdyby te wszystkie formalne sprawy były załatwione, to na ten okres czasu należałoby wyłączyć z ruchu ulicę Domańskiego i Chojnicką, bo inaczej jest to bez sensu. Niestety jest to dość duży problem i nie da się tego już załatwić.


W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 20.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Poinformowała, że w biurze Rady jest do zapoznania się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z przeprowadzonej: „Kontroli realizacji inwestycji za rok 2009 realizowanych z wydatków niewygasających”.

 2. W imieniu całej Rady podziękowała Burmistrzowi za souveniry jakie otrzymali – za fotografie, sprawozdanie z kadencji Rady i za film.

 1. Radny A. Kosiba – prosił, aby Burmistrz powiedział więcej na ten temat wyróżnienia w ogólnopolskim rankingu wydatków na kulturę fizyczną i sport, gdzie w rankingu miast powiatowych w Polsce uzyskaliśmy 6. miejsce – jest to spore wyróżnienie naszego miasta jeśli chodzi o budownictwo związane ze sportem – dostrzegają i nagradzają nas. Uważa, że będzie to dla przyszłej Rady dobry punkt do promowania naszego miasta, jako miasta przyjaznego sportowcom, miasta, które ma odpowiednią bazę, na czym można również nieźle zarobić.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że był to ranking organizowany przez gazetę samorządową Wspólnota, a przygotowania tego rankingu prowadzi Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji i jest to taki ranking, za który się nie płaci. Powiedział, że jest organizowanych wiele rankingów czy konkursów, w których występujący uczestnicy muszą ponosić koszty. Natomiast w tym przypadku tego nie ma. Jest to jak najbardziej obiektywny ranking, ponieważ lokaty ustalane są na podstawie sprawozdań finansowych, które gminy czy powiaty składają do Ministerstwa Finansów i do GUS – jest to bardzo obiektywna ocena i nasze miasto zajęło 6 miejsce na prawie 400 powiatów, jako miast powiatowych, tj. 6 miejsce za najwyższe wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury sportowej – duże miasta jak np. Poznań były za nami. Uważa, że jest to duże osiągnięcie i ta infrastruktura sportowa rzeczywiście jest. Powiedział, że A. Kosiba ma rację, mówiąc o tym, że powinniśmy w tych rankingach, nawet jeżeli są one płatne, uczestniczyć, ponieważ na Galach gdzie jest to wręczane, bywa bardzo wielu ludzi, którzy tym się zajmują i i jest to doskonała, tania promocja tych obiektów miejskich oraz możliwości ich wykorzystania. Poinformował, że w tym roku byli sportowcy na basenie oraz na stadionie – uważa, że w tym kierunku powinna iść działalność promocyjna i reklamowa naszych możliwości w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Nowa Rada, nowa władza miejska powinna też więcej wykorzystać naszych znanych sportowców w kraju – siatkarki, piłkarze i inni, aby wspomogli działania promocyjne, bo rzeczywiście można na tym i trochę zarobić, i podnieść atrakcyjność miasta.

 1. K. Nurczyk – powiedział o bliskich jemu sprawach, które miały miejsce w mijającej 4. letniej kadencji Rady, tj. że jest szczęśliwy, iż w wyniku jego inicjatywy i innych osób został powieszony krzyż na sali sesyjnej. Ponadto podziękował Burmistrzowi, że nie stawiał oporów i całej Radzie, również Wojewodzie za to, że będą krzyże na Cmentarzu Wojennym – wnioskował o krzyż katolicki, a będzie również krzyż prawosławny. Powiedział, że „mądrość całej Rady, mądrość Burmistrza i całego społeczeństwa”, dostrzega jego determinację o rozwój środowiska, aby ze Złotowa stworzyć miniaturkę Mazur. Przyszła rada, przyszły burmistrz, starosta i wójtowie gmin, powinni kontynuować to i iść w kierunku rozwoju środowiska, rozwoju tego typu kultury i wtedy rzeczywiście Złotów będzie mógł przyjmować gości z zewnątrz.

 2. Przemysław Maliszewski – szef biura poselskiego St. Chmielewskiego – w imieniu Posła St. Chmielewskiego i swoim, podziękował za pracę na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. Powiedział m.in., że wszystko jest dobre co się dobrze kończy, że spór, który był jest istotą demokracji, ale najważniejsze jest to, że był on dla dobra mieszkańców i w wyniku którego potrafiono tworzyć, działać na rzecz tych mieszkańców, wyborców.

 3. Ks. Dariusz Chabraszewski – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP - w imieniu ks. Mariana Jaśkiewicza – byłego proboszcza i swoim podziękował Burmistrzowi, Przewodniczącej Rady, Radnym za przychylność, za pomoc i za troskę o kościół parafialny, który jest zabytkiem z XVII wieku, za troskę o pomoc, o wspólne zaangażowanie w to, aby był on coraz piękniejszy. Powiedział m.in., że praktycznie każdego roku była przekazywana pomoc, która była dobrze wykorzystana, co można zobaczyć – odnowiono ołtarze, co prawda nie wszystkie, bo został jeszcze ołtarz główny, wymalowano kościół, okna, które wstawiano przez 2 lata – to wszystko jest wkładem naszym wspólnym i w swoim imieniu i ks. M. Jaśkiewicza podziękował za tą przychylność.

 4. Ks. Witold Korowajczyk – Proboszcz Parafii p.w. Św. Rocha – dołączył się do powyższych podziękowań. Powiedział m.in, że ze Złotowem spotkał się po raz pierwszy kilkanaście lat temu, a teraz, po kilkunastu latach, kiedy został proboszczem w Złotowie, jest zafascynowany miastem – jest to piękne miasto i wie, że ono zawdzięcza to mądrym rządom Burmistrza i Rady. Wchodząc codziennie do kościoła Św. Rocha, kiedy widzi pięknie odnowiony kościół, wymalowany, z odnowionymi ołtarzami, „serce się raduje”. Wszystkim podziękował za to. Przyznał, że pamięta o wszystkich, a przede wszystkim w jego prywatnych modlitwach. Powiedział, że ma nadzieję, iż „po 22 listopada znowu się zobaczymy w tym składzie”.


Przewodnicząca B. Chorabik – podziękowała za słowa księży proboszczów. Powiedziała, że było bardzo miło słyszeć te słowa, które niejako stanowią uwieńczenie tej 4. letniej pracy. Podziękowała za miłe głosy, za symatyczne, ciepłe wyrazy docenienia pracy radnych, pracy samorządowej i pracy wszystkich pracowników Urzędu i Burmistrza.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 21.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za obecność, za aktywność na sesjach. Zwracając się do zaproszonych gości, podziękowała za obecność na sesjach i, że doceniali pracę Rady.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 12.30. zamknęła XLIII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.
Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Stanisław Pikulik

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik