Protokół nr XLII

z XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 28 września 2010 roku


W dniu 28 września 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XLII sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 14. radnych. Nieobecna – usprawiedliwiona była radna A. Andrzejewska.

Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, dyrektorów szkół, dyrektorkę Zespołu Przedszkoli Samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów zakładów pracy i przedstawiciela lokalnej prasy.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XLI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Krzysztofa Nurczyka – za jego zgodą.

 2. Protokół z XLI sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 7/2010 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zwołania XLII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do porządku obrad XLII sesji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, tj. aby w pkt 16 projektu porządku obrad, zamiast „Publiczne Przedszkole nr 5” wpisać „Publiczne Przedszkole nr 3”. Powiedział, że jest to wniosek jednej z komisji Rady.

Radny W. Fidurski – zgłosił wniosek, aby zdjąć z porządku obrad pkt 8 „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów”. Poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, taką informację organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 października. Powiedział, że przedłożona radnym informacja nie spełnia tych wymogów i można podziękować dyrektorom szkół za ich pracę, za to co zrobili i co przedłożyli radnym, ale taką informację przedkłada Burmistrz Miasta. Ma informację sporządzoną przez Burmistrza Gminy Kłecko, którą - jako wzór, zostawi w sekretariacie – jest to informacja, która w bardzo syntetyczny sposób daje obraz o całości realizacji zadań oświatowych. Powiedział, że to co radni otrzymali, nie spełnia wymogów ustawowych, dlatego jego wniosek, aby zdjąć temat z porządku obrad i poczekać aż taka informacja wpłynie od Burmistrza.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie wniosek radnego W. Fidurskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt 8 - „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów”.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 7. radnych, „przeciw” – 3., 4. – „wstrzymało się od głosowania”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z tym, iż wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, pkt 8 - „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów”, pozostaje w porządku obrad sesji.


Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XLII sesji, w wersji przedstawionej w zarządzeniu oraz z autopoprawką Burmistrza dotyczącą pkt 16.

Za przyjęciem porządku obrad, głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XLI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2010 roku.

 6. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na 2010 rok.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje miejskie.

 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Złotów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 1 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 2 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 4 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zespół Przedszkoli Samorządowych w Złotowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 20. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 21. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 19.08.2010 r. do 15.09.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.


Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 19 sierpnia do 15 września 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Podolskiej. Powiedział, że Burmistrz zapewniał go w trakcie prac nad tą ulicą, że są specjaliści i fachowcy, którzy czuwają nad robotami i będzie wykonane wszystko tak jak powinno. Okazało się, że jest problem, ponieważ izolacja nie jest zrobiona tak jak powinna być i woda będzie zaciekała pod kamienie, pod fundament. Powiedział, że są miejsca, gdzie woda zacieka pod izolację, gdzie wypłukiwany jest piasek i woda dostaje się między kamienie. Wizualnie jest to ładnie zrobione, natomiast w dłuższym okresie użytkowania, będzie to problem, ponieważ woda będzie podmywać budynki. Uważa, że należałoby przyjrzeć się temu bardziej szczegółowo, aby ten problem poprawić. Zwrócił uwagę na prace elektryczne na starych budynkach z czerwonej cegły, na których energetyka zrobiła instalacje w białych rurkach, co wygląda koszmarnie.

 2. Nawiązał do spotkania z mieszkańcami w kinie, na którym jeden z mieszkańców pytał o zejście dla wędkarzy na skarpach przy jeziorze. Zapytał, czy będzie to realizowane jeszcze w tym roku.

 3. Poruszył sprawę bagrowaniu koparką jeziora przy Hospicjum od strony mostku. Powiedział, że takie działania mechaniczne, chociaż są one niebezpieczne, bo można naruszyć podłoże, potwierdza, że nie przeszkadzają i, że jest to bardzo dobra sprawa. Zapytał, czy takie działania - bagrowanie nie mogłoby być zrobione przy nabrzeżach Jeziora Miejskiego, żeby wzruszyć pokład beztlenowców. Powiedział, że jest to świetna sprawa, ponieważ wtedy jezioro zacznie „żyć” – przyczyniają się do tego również fontanny na jeziorze. Zapytał, czy nie powinniśmy, jako miasto, sprzętu, który jest w tej chwili, wynająć i zrobić bagrowanie, choćby tylko na obrzeżach Jeziora Miejskiego, ponieważ po bagrowaniu, jezioro później lepiej sobie poradzi z tym elementem, który jest. Ponadto zaapelował, żeby zwrócić się do Marszałka Województwa w sprawie przedstawienia problemu jaki jest przy ujściu rzeki Głomia z Jeziora Miejskiego – żeby odpowiednie służby przyjrzały się jak to wygląda ten problem, bo za rok np. będą powalone kolejne drzewa, kolejne zarośnięcia i Jezioro Miejskie będzie stało, nie będzie przepływu. Obserwując ujście rzeki Głomia z Jez. Miejskiego, widać, że zaczyna robić się problem.

 1. Radny K. Brewka:

Zwrócił uwagę na nawierzchnię z kamienia w rejonie „starego miasta”. W związku z tym, że w tej chwili trwają prace na nawierzchni ul. Spichrzowej i są fachowcy, którzy potrafią te roboty robić, zwrócił się z prośbą, aby zlecić przegląd nawierzchni całej ulicy Rybackiej, bo w wielu miejscach nawierzchnia jest zapadnięta, albo są dziury po wyrwanych kamieniach. Powiedział, że najgorzej wygląda to przy studzienkach na ul. Wawrzyniaka – z lewej i z prawej strony, ponieważ przy studzienkach gromadzi się woda, która powoduje, że kamienie są wypłukiwane. W tej chwili trudno mu dokładnie określić, w których miejscach są braki, dlatego prosił, żeby przy okazji jak są fachowcy, przejrzeć całą ulicę.

 1. Radny A. Kosiba:

 1. Powiedział, że chciałby się jeszcze raz upewnić, czy Burmistrz podtrzymuje to, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace na ul. Domańskiego i Chojnickiej.

 2. Zapytał, w jakim perspektywicznym planie będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Al. Piasta – ul. Nieznanego Żołnierza – ul. Szkolna, ponieważ rondo to jest konieczne z uwagi na to, że jest tam duży ruch i trzeba by to faktycznie usprawnić.

 1. Radny K. Majewski:

 1. Zapytał, czy na ul. Gorzelnianej, tam gdzie był ułożony nowy chodnik i obok ścieku, będzie położona nowa nawierzchnia asfaltowa – dywanik asfaltowy, ponieważ ściek jest o około 2-3 cm ponad nawierzchnią – jeżeli tak, to kiedy.

 2. Powiedział, że na ul. Zamkowej, jadąc od miasta w kierunku ul. Hubego – około 100 m przed tą ulicą, jest studzienka rewizyjna, przy której powstała głęboka dziura – nie jest ona powierzchniowo dużo, ale jest bardzo głęboka i jeżeli jej się szybko nie naprawi, to za jakiś czas ulegnie ona na pewno jeszcze powiększeniu.

 3. Zapytał, czy jeszcze w bieżącym roku będzie zrobiony wybieg dla psów na osiedlu Zamkowym?

 4. Odniósł się do odpowiedzi Komendy Powiatowej Policji na zgłoszoną interpelację na poprzedniej sesji dotyczącą zakłócania porządku przy sklepie na ul. Mickiewicza. Z odpowiedzi wynika, że w okresie wakacji, od czerwca do sierpnia było tylko 6. interwencji Policji – w ciągu 3 miesięcy. Zaznaczył, że zgłaszającymi byli: w 3. przypadkach – dyspozytor monitoringu, w 2. przypadkach – osoby prywatne i tylko raz zgłosił nieporządek przy tym sklepie pracownik sklepu. Powiedział, że z tego co wie, to ustawa mówi, iż powinien przynajmniej 2 razy nie zgłosić, żeby wygrać sprawę w postępowaniu w celu zamknięcia tego sklepu. Ponadto wynika, że nie było zgłoszeń ze sklepu i, że tych interwencji jest mało. Powiedział, że będzie wnioskował, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić dotację dla Policji z przeznaczeniem na interwencje, aby Policja była bardziej zdopingowana, żeby w okresie wakacyjnym utrzymać porządek w tym rejonie miasta. Złożył interpelację, żeby wzmóc interwencje Policji w rejonie sklepu przy ul. Mickiewicza.

 5. Powiedział, że w okresie wakacyjnym należałoby obsadzić obsługę monitoringu codziennie – nie tylko w piątki i soboty, żeby w tym okresie monitoring był obsługiwany przez cały czas i na pewno koszt zatrudnienia osoby nie byłby taki duży.

 1. Radny Z. Muzioł:

 1. Zgłosił, zgłaszany już, problem stojącej wody, kałuży – po opadach przy ul. Półwiejskiej, przy placu zabaw na zapleczu Pl. Paderewskiego.

 2. Powiedział, że mieszkańcy zgłaszają, aby oświetlić odcinek przy bloku – od byłego rożna do ul. Półwiejskiej, gdzie wyznaczona jest działka do sprzedaży wzdłuż bloku – żeby postawić tam 2 lampy, ponieważ jest tam bardzo ciemno.

 1. Radny W. Fidurski:

 1. Powiedział, że swego czasu, jak był wykonywany remont ulicy Boh. Westerplatte, były zgłaszane uwagi odnośnie słupów na ścieżce rowerowej, które bezpośrednio stanowią poważne zagrożenie dla jadących i pogarszają komfort jazdy. Zapytał, dlaczego nie są podejmowane żadne działania, aby ten stan zmienić.

 2. Poruszył sprawę wykonania drogi rowerowej na ul. Chojnickiej, tj. zwrócił uwagę na to, aby nie było takiej sytuacji jak np. na ul. Kujańskiej, kiedy przy każdym wjeździe do posesji trzeba takie zjazdy pokonywać, żeby tego uniknąć przy każdym zjeździe, bo jak się jedzie przez kilkanaście zjazdów, to nie jest żaden komfort jazdy. Myśli, że są sposoby, aby tego uniknąć.

 3. Zapytał – Komisja Rewizyjna również pytała, ale nie uzyskano odpowiedzi – czy wykonywana jest dokumentacja fotograficzna robót zanikających i ulegających zakryciu w Urzędzie, ponieważ podczas wykonywania inwestycji drogowych, pewne roboty ulegają zakryciu i później nie ma możliwości stwierdzenia, czy były one zrobione, czy nie – jedynym dowodem jest podpis inspektora nadzoru.

 4. Powiedział, że chciałby uzyskać informację od Burmistrza, czy zajdzie znowu taka sytuacja, jak była w latach poprzednich, kiedy skończyła się poprzednia kadencja, że podatnicy będą płacili za zaległy urlop Burmistrza.

 1. Radny K. Żelichowski:

Zapytał, czy istnieje możliwość zrobienia, jako miasto, flag z nadrukiem „Złotów” i herbem Złotowa, ponieważ dużo kibiców wyjeżdża na różne zawody sportowe – również na trwające mistrzostwa świata w siatkówce i jest to dobra promocja miasta – powiewająca flaga z napisem „Złotów” i herbem miasta. Można byłoby zrobić kilka takich flag i wypożyczać je mieszkańcom, którzy jeżdżą na zawody.

 1. Radny J. Lewandowski:

Poruszył sprawę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej Nr 2. Zapytał, czy jest jakaś możliwość oznakowania, że jest tam przejście i dojście młodzieży do szkoły, postawienia dwóch „sierżantów” lub jednego, żeby zwolnić temperament nadgorliwych kierowców i aby spokojnie przejeżdżali ulicą – mieszkańcom podobają się w tym rejonie proste odcinki ulicy i sprawdzają możliwości swoich samochodów, nie patrząc na bezpieczeństwo.

 1. Radna B. Chorabik:

Nawiązała do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji Rady i zapytała, czy wystosowano pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie wymalowania osi jezdni na trasie Złotów – Więcbork i czy jest już odpowiedź w tej sprawie – jeżeli nie, to, czy takie pismo zostanie wystosowane.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 19 porządku obrad XLII sesji.

Punkt 5.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2010 roku.

Radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2010 roku. Była ona omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji. Ponadto radni otrzymali uchwałę Nr SO-0953/9/13/Pi/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2010 r., wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – przedstawiła prezentację multimedialną Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r., która jest załączona do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. została przyjęta przez wszystkie komisje Rady.

Uwag, pytań do przedłożonej Informacji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik podziękowała Skarbnik Gminy za przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2010 roku.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na 2010 rok.

Radni otrzymali Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na 2010 rok, która była omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, zwracając uwagę na to, że Informacja jest przedstawiona bardzo szczegółowo i była omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji przy udziale Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka.

Uwag i pytań do przedłożonej Informacji nie było.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na 2010 rok.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje miejskie.

Radni otrzymali Informację o stanie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje miejskie. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Poinformowała, że Gmina Miasto Złotów otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. „Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego” – w informacji przedstawiona jest struktura zaplanowanych wydatków tego projektu. Ponadto złożony został wniosek na „Budowę i przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic Boh. Westerplatte oraz Nieznanego Żołnierza w miejscowości Złotów” oraz – oprócz wniosków dotyczących inwestycji, został przygotowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Sprężyna sukcesu”, który został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wniosek ten dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych – koszty ogółem projektu to kwota 222.100 zł. – złożony wniosek jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej.

W. Fidurski – powiedział, że w przedstawionej Informacji jest cały ciąg cyfr, ale rzeczywistość jest taka, że na dzień dzisiejszy mamy jedną poważną kwotę, którą pozyskaliśmy na zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i to jest praktycznie wszystko czym, jako samorząd, możemy się pochwalić. Patrząc na inne samorządy, to można tylko pozazdrościć – chociażby na sąsiednią Krajenkę, gdzie jest ponad 20 mln zł., Sępólno – kilkanaście milionów, Człuchów – około 15 mln zł., Wałcz – kilkadziesiąt milionów, który realizuje potężny wniosek modernizacji sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Trudno się temu dziwić, jeżeli na początku kadencji otrzymaliśmy informację od Burmistrza, że się nie da zrobić, no i po prostu nie dało się zrobić. Aby pozyskiwać takie środki i ubiegać się o nie, to przede wszystkim trzeba mieć ludzi i pomysły, a patrząc na naszą rzeczywistość, to można spojrzeć na zakres zadań jaki mają pracownicy – pracownik, który ma te zadania obarczony jest jeszcze innymi zadaniami. Z rozmów, wywiadów z burmistrzami, wójtami, którzy mają sukcesy w tej dziedzinie wynika, że są tam powołane zespoły 2-3 osobowe, które zajmują się tylko i wyłącznie tą dziedziną – wtedy można osiągnąć sukces. Do tego trzeba mieć pomysły, takie jak np. Wójt K. Trela z obwodnicą północną – wtedy można dopiero starać się o środki. Można powiedzieć, że Burmistrz nie przygotował w sposób organizacyjny Urzędu do absorpcji tych środków, bo jest to żmudna praca, co też podkreślał Z-ca Burmistrza, ponieważ wnioski trzeba weryfikować, wnioski są bardzo szczegółowe i wymagania też. Powiedział, żeby w ogóle ubiegać się o środki, to trzeba być do tego przygotowanym, a on (W. Fidurski) uważa, że na dzień dzisiejszy tak nie jest.

A. Kosiba – powiedział, że nie bardzo rozumie, dlaczego podaje się przykład Wójta K. Treli, ponieważ jakoś nie bardzo widzi, żeby cokolwiek zrealizował, poza ścieżką do Blękwitu, za co jest mu wdzięczny.

St. Pikulik – powiedział, że W. Fidurski podjął totalną krytykę i chyba nie rozumie pewnych spraw, które istnieją w całym układzie projektów, z jakich można korzystać, ponieważ z tego co może skorzystać np. Krajenka, to my nie możemy, bo mamy już kanalizację zrobioną. Nie można uzyskać również pewnych rzeczy, ponieważ są programy krajowe, wojewódzkie i zmieścić się w nich, to nie jest tak prosto, bo może być 100 ludzi i pracować nad wnioskiem, ale co z tego, jeżeli z wielu środków unijnych nie możemy skorzystać, bo nie mieścimy się w programie wojewódzkim. Ponadto nieraz jest tak, że z programu mogą skorzystać niektóre miasta, ośrodki, czy gminy wiejskie. Zapytał W. Fidurskiego, dlaczego jest tak dobrze, jeżeli on (W. Fidurski) mówi, że jest tak źle, skoro w Złotowie jest realizowanych tyle inwestycji, że wszystkie gminy nam zazdroszczą. Podał przykład ludzi z całego województwa wielkopolskiego – przedstawicieli konsumentów, których oprowadzał po Złotowie jako przewodnik turystyczny i, którzy byli zachwyceni miastem – mówili to ludzie, którzy zajmują się sprawami konsumenckimi, którzy stykają się z tymi wszystkimi problemami, jakie istnieją w mieście. Uważa, że totalna krytyka nie przystoi w momencie, gdy rzeczywiście środki, jakie można było, to Złotów chyba uzyskał. Nie jest problem w tym, ilu pracowników będzie pracować, bo często pracownicy i tak nie są w stanie dobrze zrobić programu, ponieważ są specjalistyczne firmy, które zajmują się tymi sprawami. Powiedział, że W. Fidurski doskonale o tym wie, iż to nie jest tak prosto zrobić projekt, ponieważ są one obwarowane tyloma różnymi kruczkami i nieraz jakaś głupia sprawa, dyskredytuje projekt. Uważa, że taka totalna krytyka jest niesprawiedliwa.

W. Fidurski – powiedział, gdyby St. Pikulik poczytał coś o środkach unijnych, to dowiedziałby się, że środki na kanalizację sanitarną można dostać nie tylko na jej budowę, ale także na modernizację, a jakie są potrzeby w tym zakresie, to będziemy wiedzieć, omawiając później plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli chodzi o wrażenia przedstawicieli konsumentów, których St. Pikulik oprowadzał po Złotowie, to może są one naprawdę uzasadnione, ale byłyby jeszcze większe, gdybyśmy mieli pozyskanych więcej środków zewnętrznych.

St. Pikulik – powiedział, że nie jest wcale tak łatwo uzyskać środki unijne, jak wydaje się W. Fidurskiemu i jak niektórzy myślą – nie wystarczy napisać projekt i już są pieniądze, ponieważ jest tyle różnych obwarowań i trzeba się jeszcze zmieścić w programach wojewódzkich, czy krajowych – to nie jest takie proste.

K. Brewka – powiedział, że w części zgadza się z tym co mówił St. Pikulik, ponieważ faktycznie goście, którzy przyjeżdżają do Złotowa, w szczególności goście z zagranicy, z którymi bardzo często ma kontakt, są pełni podziwu dla tych wszystkich zmian w mieście Złotowie i to jest bezsporne, bo jest to fakt autentyczny. Przypomniał lata wstecz, jak dochodzono do takiej sytuacji, że z budżetu miasta można było 10 % przeznaczyć na wydatki rzeczowe, to byli wszyscy bardzo szczęśliwi, a jeżeli obecnie przeznacza się z budżetu 30 % na wydatki rzeczowe, to powinniśmy być dwa razy tacy szczęśliwi, że tyle środków udaje się wygospodarować właśnie na wydatki rzeczowe i w to nie wątpi, że każdy z nas jest zadowolony. Jeżeli chodzi o uzyskanie środków zewnętrznych i działań, które prowadzą poszczególne jednostki budżetowe – miasta, gminy, potwierdził to co mówił St. Pikulik, że są to tematy bardzo trudne i w związku z tym przedstawił prośbę i sugestię, żeby nawet nie silić się nad tym, aby pozyskać odpowiednich pracowników, którzy będą się w Urzędzie tym zajmowali, ponieważ to jest proces bardzo skomplikowany i niewielu ludzi jest przygotowanych do tego, żeby sprawnie i skutecznie mogło napisać projekt, który zostanie rozpatrzony. Powiedział, że jego zdaniem – on z tego korzystał i korzysta w formie outsourcingu, należy korzystać z usług firm zewnętrznych profesjonalnych, którzy się tym zajmują. Można powiedzieć, że to więcej kosztuje i to jest prawda, bo firma musi zarobić, ale często firmy profesjonalne potrafią to zrobić, a komisje, które potem rozpatrują wnioski też patrzą kto je przygotował. Widząc, że jest to znajoma firma profesjonalna, to szybciej i łatwiej ten wniosek pozytywnie rozpatrują i nie jest to tajemnicą – tak to po prostu jest. Dlatego nie ma sensu tworzyć jakiegoś wielkiego zespołu ludzi, wydawać na wynagrodzenia, które i tak w efekcie są potem kosztem, bo niewiele na miejscu da się zrobić. Poinformował o rozmowach z ludźmi spoza Złotowa, którzy pracują w urzędach powiatowych różnych miast i przygotowują takie wnioski, a oprócz tego mają działalność prywatną i najczęściej jest tak, że ci ludzie, którzy potrafią te rzeczy robić, potrafią swoje umiejętności wykorzystywać. Ludzie ci mówią też, że to co zrobi się poprzez urząd, to w zasadzie nie przechodzi, ale gdyby robili prywatnie, to przeszłoby i na to w zasadzie nie ma sposobu, ponieważ tych ludzi nie można w jakiś sposób rozliczyć ani ukarać, bo tak się po prostu ludzie zachowują i musimy to przyjąć jako konstans. Jego zdaniem „męczenie” ludzi w poszczególnych urzędach i zmuszanie ich do sporządzenia prawidłowego wniosku o dotację, jest niepotrzebne, bo jeżeli jest taka potrzeba, to firma zewnętrzna profesjonalnie to przygotuje, a umowę można sporządzić tak, że końcowa zapłata, czy większa część tej zapłaty jest związana z pozytywnym załatwieniem wniosku, za konkretny efekt i wtedy też dana firma bardzo stara się, żeby ten efekt był, ponieważ jest to związane z pieniędzmi. Powiedział, że jego wypowiedź w omawianym temacie jest podpowiedzią – na podstawie tych wiadomości, które posiada – w sprawie dalszych działań związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych z dotacji Unii Europejskiej. Czy miasto, Burmistrz przyjmie taką strategię, to jest dobra wola Burmistrza, który będzie wiedział co z tym dalej zrobić.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przypomniała radnym, że omawiany jest punkt dotyczący pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje miejskie, a nie ocena wykonania inwestycji i co zostało w mieście wykonane. Z wypowiedzi K. Brewki zrozumiała, że kryterium przyznania środków unijnych leży niejako po stronie autora projektu, czyli jeżeli zrobione jest to przez firmę, to mamy większe szanse, a jak autorem jest ktoś inny, to te szanse mamy mniejsze. Zwróciła uwagę, że jest to bardzo niepokojące, ponieważ powinna liczyć się merytoryczna strona projektu, a nie kto złożył podpis pod projektem. Powiedziała, że jeżeli K. Brewka posiada wiedzę o takich procedurach, to uważa, że coś z tą wiedzą trzeba by zrobić, ponieważ to jest nieuczciwe

K. Nurczyk – zwrócił uwagę na to, że w Złotowie jest lewicowa opcja polityczna Burmistrza, prawicowa koalicja Prawa i Sprawiedliwość – nie ma w Radzie jako tako Platformy Obywatelskiej, a wiedząc jaka jest opcja polityczna Wojewody, to dosyć trudna mogła być sprawa pozyskania środków unijnych. Przyznał rację W. Fidurskiemu, że patrząc w Internecie, jak inne miasta, gminy, powiaty pozyskują środki z funduszy unijnych na różne inwestycje, to widać jakie to są pomysły na jakie inwestycje. Powiedział, że szkolenia, które były, to dały one możliwość zarobkowania tylko tym, co nas szkolili, a to wszystko mijało się z celem. Zgodził się z K. Brewką, że wpływ na przyznanie środków ma też to jaka firma przygotowuje, bo są tam ludzie, którzy znają się na tym, a pisząc merytorycznie programy, są na bieżąco ze sprawami związanymi ze środkami unijnymi. Powiedział, że jeżeli pół etatu w Urzędzie Miejskim ma podołać temu wszystkiemu, to niestety nie ma takich szans. Można zobaczyć w Internecie ile jest różnych pomysłów i jakie miejscowości pozyskały fundusze. Podał przykład Jeziora Zaleskiego, na które już nie uzyskamy tych pieniędzy, bo koncentrujemy się na Jeziorze Miejskim, a kompleks przy Jez. Zaleskim mógłby być poszerzony również o te pieniądze unijne – zagospodarowanie Jeziora Zaleskiego i Miejskiego. Poinformował, że na ostatniej sesji Rady mówił np. o projekcie nart wodnych na Jez. Zaleskim, ale Burmistrz stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby, a on (K. Nurczyk) twierdzi, że jest potrzeba takiej inwestycji. Powiedział, że mogło to już być uwzględnione i nie byłoby 3 mln zł., a np. byłoby 5 mln z funduszy unijnych. Zwrócił uwagę, że coraz więcej miejscowości wchodzi w to, ponieważ taka przystań przyciąga turystów z miast, w których tego jeszcze nie ma.

Burmistrz St. Wełniak – m.in. przypomniał, że na początku kadencji było szkolenie na temat funduszy unijnych i myślał, że to wystarczy, ale okazuje się, że nie. Oświadczył, że miasto Złotów składało wnioski we wszystkich programach, do których było upoważnione, które dawało szanse na uzyskanie pieniędzy i nie przyjmuje krytyki, czy zarzutu, że coś zaniedbano nie składając wniosku. Powiedział, że jeżeli przymierzymy się do programów operacyjnych, tj. do Wielkopolskiego Programu Operacyjnego w Poznaniu, to analizując wszystkie programy, do których miasto mogło występować o środki unijne, to wnioski takie zostały złożone. Wnioski na uzyskanie środków zostały złożone z dużym sukcesem, czego dowodem jest zagospodarowanie brzegu Jeziora Miejskiego, jak również przebudowa ul. Wielatowskiej – chociaż odstąpiliśmy od tego ze względów taktycznych, tj. ze środków unijnych na rzecz tzw. „schetynówek”. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o środki unijne, to nasz wniosek uzyskał pozytywną opinię wstępną, natomiast pojawiła się szansa, większa i szybsza, a poza tym łatwiejsza w wykonaniu – szansa na uzyskanie środków w tej samej wysokości – dlatego zrezygnowaliśmy ze środków unijnych, wybierając środki z tzw. „schetynówek”. Powiedział, że podobnie jest ze sprawą wniosku dotyczącego zwrotu nakładów na ul. Boh. Westerplatte i Nieznanego Żołnierza, który jest obecnie w obróbce. Cały problem polega na tym, że jeżeli mówimy, że ktoś nie ubiega się o te środki, to mówimy ogólnie. Natomiast, jeżeli przymierzymy się do konkretnych programów – jeżeli chodzi o cały zespół ochrony środowiska, to W. Fidurski doskonale wie, że tam nie mieliśmy szans, aby występować z wnioskami – mogliśmy tylko niepotrzebnie wydać publiczne pieniądze, a dokumentacja leżałaby na półce, ponieważ były tam takie ograniczenia, które nas eliminowały z konkurencji w tych wnioskach. Powoływanie się na Wałcz, czy Krajenkę jest zupełnie tutaj niezasadne, ponieważ tam tej kanalizacji nie ma, a więc te jednostki miały prawo i mogły ubiegać się o te środki. Natomiast w naszym przypadku takiej możliwości nie było, o czym z pewnością W. Fidurski dobrze wie. W sprawie zarzutu, że miasto nie jest przygotowane do pozyskiwania środków unijnych, bo nie zatrudnia odpowiedniej ilości pracowników, to w pełni poparł wypowiedź K. Brewki – prosił, żeby pokazać chociaż jeden wniosek pozytywnie załatwiony, który został przygotowany przez pracowników Urzędu. Powiedział, że nie ma takiego przykładu, ponieważ każdy jeden wniosek jest indywidualny, jest specyficzny. Poinformował, żeby przygotować tzw. studium wykonalności, aby mogło ono być zaakceptowane, to musi być rzeczywiście przygotowane przez fachowców, którzy na temat coś wiedzą. Podał przykład ul. Wielatowskiej, gdzie trzeba było przeprowadzić badania natężenia ruchu na tej ulicy i na ulicach przyległych, aby można było jeden z argumentów tego studium wykonalności wykorzystać. Prosił, żeby nie używać tutaj argumentów na pograniczu demagogii, bo musimy mówić o konkretnych programach. Powiedział, że nic nie zaniedbano – miasto występowało z wnioskami tam, gdzie istniała realna szansa uzyskania środków. Radziłby tutaj trochę ostrożności i obiektywizmu, bo to co mówi część radnych jest nieprawdą. Powiedział, że powoływanie się na jakieś informacje internetowe, czy prasowe, jak to jest w innych województwach, gminach, jest również nieuzasadnione, ponieważ Regionalne Programy Operacyjne są indywidualne dla poszczególnych województw. Np. wie, że w zachodniopomorskim można było – są na to przykłady, uzyskać środki np. na budowę hal sportowych, taką jak wybudowano w Złotowie, gdzie był też swego czasu zarzut, dlaczego nie ma pieniędzy unijnych, a nie było ich dlatego, ponieważ nie było tego w Programie Wojewódzkim. Ponadto powiedział, że niektóre województwa, opracowując Regionalne Programy Operacyjne, zdecydowały się, że pewną pulę środków pozostawili poza konkursem. Pulę tych środków podzielono w zależności od przyjętych kryteriów – na mieszkańca, czy na ilość dróg itd. W związku z tym porównywanie, czy powoływanie się na takie informacje ogólne jest pozbawione sensu. Powiedział, że miasto też występowało o środki na ul. Wielatowską – są to niemałe pieniądze, bo prawie 3 mln zł. i taką samą kwotę uzyskał Wójt K. Trela – uzyskał te pieniądze w ten sam sposób i oczywiście nikt nikomu nie żałuje tych pieniędzy, ponieważ uważa, że każdy powinien nie zazdrościć, a wręcz wspomagać i takie działania w Urzędzie, czy w Złotowie były prowadzone. M.in. dzięki współdziałaniu Gminy Złotów i Miasta Złotów uzyskaliśmy niezbędne punkty na ul. Wielatowską, że wniosek ten został pozytywnie załatwiony. Prosiłby tutaj o trochę dokładności w tym względzie, żeby mówić o tych samych sprawach i tym samym językiem.

Na pytanie K. Majewskiego o sprawę oczyszczania Jeziora Miejskiego przy Półwyspie Zamkowym – czy to też jest finansowane w ramach kompleksowego zagospodarowania Jeziora Miejskiego, Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie. W budżecie unijnych pieniędzy nie ma. Jest to w budżecie, określone jako kompleksowe zagospodarowanie brzegów Jeziora Miejskiego. Natomiast nie jest to zwrot tych wydatków z środków unijnych.

W. Fidurski – nawiązał do wypowiedzi K. Brewki odnośnie pracowników, kosztów itd. Dla przykładu powiedział, że jeżeli np. na wniosek, który przeszedł i mamy pozyskane ok. 2,5 mln, zakładając, że pracownik dostanie brutto 50 tys. zł., to takiego pracownika można utrzymywać przez kilkadziesiąt lat – czyli jest o co walczyć i jest to bardzo efektywne – nie da się w tej sprawie przekonać. Ponadto powiedział, że „wieść gminna niesie, że gdyby nie pomoc Powiatu w tym względzie, to byśmy sobie nie poradzili – też takie informacje miałem.”

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że w plotki się nie bawi i nie będzie tego komentował. Natomiast, jeżeli W. Fidurski przelicza, ile uzyskaliśmy na pensje urzędników, to nie ma naprawdę o czym rozmawiać. Powtórzył to co mówił wcześniej, że nikt w Urzędzie, chociaż byłoby 10-ciu w tym dziale, nie byłby w stanie tego wniosku przygotować.

A. Kosiba - powiedział, że mówi się tu o krytyce tego co Burmistrz robi przy pomocy radnych, ale chciałby pochwalić Burmistrza. Poinformował, że Burmistrz był w Warszawie, gdzie dostał medal za obiekty sportowe, m.in. halę i całokształt obiektów sportowych – bardzo mu się ten medal podobał. Zwrócił uwagę na to, że jednak docenia się Burmistrza i wszystkich radnych za to co się zrobiło. Podkreślił, że była to sprawa ogólnopolska i medali nie dają za nic, tylko za konkretne osiągnięcia. Powiedział, że Złotów jest doceniany, a medal jest do wglądu i warto go zobaczyć.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje miejskie.

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 8.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Radni otrzymali informacje dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Były ona omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Przypomniała, że jak we wniosku zgłoszonym przez W. Fidurskiego, jej zdaniem, uzasadnienie było słuszne, aby tematu w formie przedłożonej przez dyrektorów szkół, Rada nie omawiała, ponieważ intencją ustawodawcy było, by tego typu informację organowi ustawodawczemu przedstawiał organ wykonawczy. Przedłożona Informacja zbiorowa dyrektorów szkół, za którą dziękuje, jest niepełna, ponieważ jako radni mieliśmy prawo oczekiwać, że będzie ona również zahaczała o sferę finansową, finansowania oświaty, co nie jest w gestii dyrektorów szkół i póki co, mamy materiał taki jaki mamy, czyli informacje przedstawione przez poszczególnych dyrektorów szkół.

K. Majewski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – poinformował, że analizując informacje z poszczególnych szkół, zrobił zestawienie wyników nauczania. Przedstawił zestawienia wyników nauczania oraz egzaminów kontrolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zwrócił uwagę na stan obiektów – tylko ZSS Nr 1 podał stan obiektów oraz konieczne remonty i inwestycje. Powiedział, że informacja pokrywa się z wnioskami komisji w poprzednim miesiącu – przedstawił najważniejsze potrzeby, w tym m.in. kontynuacja wymiany stolarki okiennej, docieplenie budynku szkolnego.

A. Kosiba – poruszył sprawę dotyczącą zajęć na basenie. Korzystając z obecności dyrektorów szkół, prosił, żeby dzieci, które chodzą na zajęcia na basen miały okulary, ponieważ chronią one wzrok – dziecko idąc na dalsze zajęcia do szkoły jest wówczas bardziej zabezpieczone niż to, co pływa bez okularów. Ponadto prosił, żeby zwrócono uwagę tym co prowadzą zajęcia na to, aby – o ile dzieci mają okulary, to żeby je nakładały, ponieważ chodzi mu o zdrowie tych dzieci, o ich wzrok i ich wydajność w szkole – kiedy dziecko ma zmęczony wzrok, to jego wydajność jest o wiele mniejsza.

W. Fidurski – powiedział, że w takim kształcie Rada nie może przyjąć informacji przez aklamację, ponieważ nie spełnia ona wymogów ustawowych. Nie ma nawet dokumentu podpisanego przez Burmistrza, który jest organem wykonawczym. Jest to sprzeczne z ustawą o systemie oświaty. Złożył wniosek o głosowanie nad informacją

Burmistrz St. Wełniak – jeżeli chodzi o to, że nie ma pisma Burmistrza, czy podpisu pod przedłożonymi dokumentami, to oświadczył, że dyrektorzy szkół zostali upoważnieni do przygotowania tej informacji, ponieważ wychodzi z założenia, że nie będzie poprawiał tego co robią fachowcy – dlatego informacje te zostały przekazane tak, jak zostały one przygotowane. Nie ma innych materiałów źródłowych, żeby materiały te przygotować inaczej. Powiedział, że to nie jest po raz pierwszy, że nie wszystkie materiały na sesję są podpisywane przez burmistrza. Są także przygotowywane materiały przez różne instytucje miejskie, podpisywane przez zainteresowanych kierowników i do tej pory nic się nie działo. Oświadczył, że przedłożone informacje są informacjami burmistrza.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że ustawodawca mówi o pełnej informacji – podziela w tym uwagę W. Fidurskiego. Nie mamy obiekcji co do treści, co do merytorycznej strony, którą przygotowali dyrektorzy. Uważamy, że zgodnie z ustawą przedłożona informacja jest informacją niepełną i brakuje drugiej części, która miałaby dotyczyć funkcjonowania oświaty w sektorze finansowania w ogóle, z przeliczeniem np. jaka jest wysokość subwencji na jednego ucznia, jaki jest wydatek ze strony miasta na jednego ucznia. Ponadto pod tym całym dokumentem oczekiwalibyśmy podpisu Burmistrza. Powiedziała, że nic by się nie stało, gdyby była to jednorazowa, roczna pełna zbiorcza informacja o stanie oświaty w mieście i tego mamy prawo oczekiwać.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział że z tego co wie, to ustawa nie precyzuje jak informacja ma wyglądać. Jest ona składana po raz pierwszy, zgodnie z nowymi przepisami i powoływanie się, że w innej gminie jest inaczej, to nie jest żaden argument, bo można też powiedzieć, że u nas jest inaczej. My uznaliśmy, że tak jak do tej pory – taka była praktyka w tej Radzie i nie tylko w tej, iż dyrektorzy przygotowują informację tak jak ona powinna być zrobiona. Informacje zostały przygotowane wg ich najlepszej wiedzy i znajomości. Natomiast, jeżeli chodzi o kompleksową informację, to można przygotować na przyszłość. Powiedział, że nie wie na czym obecnie polega problem, ponieważ informacja została przygotowana tak jak mówią przepisy, które nie określają co na tą informację ma się składać i w związku z tym uważa ten zarzut za nieuzasadniony.

K. Żelichowski – powiedział, że w tym punkcie porządku obrad jest wyraźnie napisane – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i to otrzymaliśmy – nie wie w czym jest rzecz.

Przewodnicząca Rady – powiedziała, że artykuł ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego miała być przygotowana informacja i, o którym to artykule była mowa już dwie albo trzy sesje wcześniej, że takiej informacji oczekujemy, określa dość precyzyjnie, jaki to organ przedstawia informację jakiemu organowi. Na pytanie K. Żelichowskiego, kto przygotowuje program sesji, bo jest podpis Przewodniczącej odpowiedziała, że ona (Przewodnicząca Rady), ale nie odpowiada za materiały jakie są dostarczone.

K. Nurczyk – powiedział, że miał możliwość przyjrzeć się jak są przygotowane materiały o stanie realizacji zadań oświatowych z innych placówek. Uważa, że trzeba pójść na jakiś kompromis, bo zabrakło by czasu do następnej sesji, żeby rozszerzyć Informację. Dlatego, na przyszłość, należałoby pokazać dyrektorom, Urzędowi, jak taka informacja wygląda, żeby było to czytelne dla Rady. Powiedział, że to co przedstawił W. Fidurski jest rewelacyjne – Informację z Gminy Kłecko, jest to rzeczywiście bardzo czytelne i bardzo wymowne. Uważa, że na przyszłość można by przyjąć taką formę.

Na tym zakończono dyskusję.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożoną Informację.

Za przyjęciem Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów głosowało 9. radnych, „przeciw” - 1, 4. - „wstrzymało się od głosu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska przyjęła Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Informacje są załączone do protokołu.

Godz. 11.40.

Przewodnicząca B. Chorabik ogłosiła 20. minutową przerwę.

12.10. – po przerwie. Wznowiono obrady.

Obecnych było 14. radnych.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

J. Skórcz Skarbnik Gminy omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010, które szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach komisji. Przedstawiła propozycje zmian:

I. Wydatki - zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. jako źródła finansowania dalszych zmian, rozwiązuje się rezerwy stosownie do upływu okresu od początku roku w rozdziałach dotyczących udzielonych poręczeń i gwarancji (kwoty zmniejszeń 131.506 i 44.460 zł) oraz rozwiązuje się całkowicie rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe (kwota 55.619 zł),

 2. w Administracji publicznej dodaje się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące funkcjonowania tut. Urzędu,

 3. w Oświacie i wychowaniu zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 2540 dotyczącym dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie. Łączna kwota zwiększenia w wysokości 70.972 zł wynika ze wzrostu liczby uczniów i dzieci w oddziale przedszkolnym ZSK oraz korekty subwencji oświatowej.

Zwiększa się kwotę przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 12.388 zł. Kwota zwiększenia wynika z rozstrzygnięcia przetargu na dowóz oraz analizy poniesionych wydatków w okresie b.r.

 1. w Pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS o łączną kwotę 64.000 zł oraz w związku z wydatkami ponoszonymi na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych ( dot. Urzędu Miejskiego ) o kwotę 2.000 zł.,

 2. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się planowane wydatki o kwotę 56.606 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej itd.

Ponadto powiedziała, że zmienia się:

 1. załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2010. Podstawę zmiany stanowią wnioski: Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie,

 2. załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst o kwoty dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Uwag, pytań do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/233/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady B. Chorabik. Poinformowała, że inicjatywa lokalna jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej i rada gminy ma prawo powołać komitet ds. wspierania inicjatyw lokalnych, opiniujący wnioski o realizację zadania publicznego. Przypomniała, że w ramach inicjatyw mogą być realizowane działania w zakresie m.in.: budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji sieci wodociągowych, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu, działalności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej, turystyki, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Powiedziała, że na sesji ma być wybrany osobowy skład komitetu – dwie osoby, do którego - zgodnie z przyjętą uchwałą, wchodzą dwie osoby wskazane przez Radę Miejską oraz jedna osoba wskazana przez Burmistrza Miasta. Komitet będzie wydawał opinie – będzie głosem doradczym, opiniującym dla Burmistrza. Poinformowała, że komisje nie wypowiedziały się co do składu osobowego, w związku z tym zaproponowała, aby zgłaszać kandydatów. Powiedziała, że komitet ds. wspierania inicjatyw lokalnych nie jest organem władzy, w związku z czym zarządziła głosowanie jawne poprzez podawanie nazwisk i w kolejności zgłoszeń, głosowanie na nazwiska – dwie osoby, które dostaną największą ilość głosów zostaną członkami tego komitetu.

J. Zamczyk zaproponował - w imieniu Klubu „Lewica Razem”, aby w składzie komitetu z Rady było po 1 przedstawicielu koalicji rządzącej i 1 przedstawiciel z opozycji. Z Klubu „Lewica Razem” zaproponował kandydaturę Krzysztofa Żelichowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

K. Nurczyk – zgłosił, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, kandydaturę Janusza Jędrzejczyka na członka komitet ds. wspierania inicjatyw lokalnych, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W. Fidurski – zgłosił kandydaturę Stanisława Wojtunia, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Na pytanie St. Pikulika, Przewodnicząca Rady poinformowała, że głosujemy nad każdą kandydaturą oddzielnie i te osoby, które uzyskają największą ilość głosów, spośród zgłoszonych trzech, będą członkami komitetu.

 1. za kandydaturą Krzysztofa Żelichowskiego na członka komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych głosowało 7. radnych, przeciw – 6., 1. – wstrzymał się od głosowania;

 2. za kandydaturą Janusza Jędrzejczyka na członka komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych głosowało 8. radnych, przeciw – 1., 5. – wstrzymało się od głosowania;

 3. za kandydaturą Stanisława Wojtunia na członka komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych głosowało 8. radnych, przeciw – 2., 4. – wstrzymało się od głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, K. Żelichowski uzyskał 7. głosów, J. Jędrzejczyk – 8., St. Wojuń – 8. głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z tym, że mamy do czynienia ze zwykłą większością głosów, do komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych Rada wybrała Janusza Jędrzejczyka i Stanisława Wojtunia.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt całej uchwały w sprawie wskazania członków komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne, z wpisanymi nazwiskami wybranych wcześniej członków komitetu.

Za podjęciem uchwały głosowało 9. radnych, 5. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/234/10 w sprawie wskazania członków komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Poinformowała, że szczegółowy plan rozwoju i modernizacji jest dołączony do materiałów, które radni otrzymali.

W. Fidurski – zapytał Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., czy powoływał jakiś zespół, grupę osób, która zajmowała się analizą na temat pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań ujętych w planie i czy jest jakiś dokument w Spółce, który to potwierdza.

J. Jędrzejczyk – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej obecny był Prezes MZWiK. W toku dyskusji padło m.in. pytanie o kwoty z minusem w tabelach – Prezes powiedział, że zorientuje się o co chodzi.

A. Kosiba – zapytał o urządzenie do badania przecieków wody, na co K. Nurczyk zwrócił uwagę, że zakup kamery video do badania sieci kanalizacyjnej jest zapisany w planie.

St. Wojtuń – powiedział, że w planie inwestycyjnym największym zadaniem jest budowa stacji uzdatniania wody i jako źródło finansowania wskazany jest budżet miasta. Na spotkaniu z Prezesem MZWiK była mowa o tym, że mogą być jeszcze jakieś inne źródła finansowania, np. kredytowanie tego zadania. Zapytał o szczegóły – czy można skorzystać z jakiegoś funduszu ochrony środowiska, jakie są tam warunki i czy będzie taka możliwość oraz czy jest kilka źródeł finansowania. Przypomniał, że zadanie to jest na kwotę 5,5 mln zł. na 2012 rok.

K. Brewka – prosił, żeby Prezes MZWiK wyjaśnił sytuację jaka jest zapisana na str. 4, w kanalizacji sanitarnej jest zapis „planowana budowa sieci kanalizacyjnych w ul. Witosa, Głębinowej, Leśnej – Wielatowskiej, Wioślarskiej - j. Zaleskie będzie finansowana ze środków budżetu miasta” oraz w kanalizacji deszczowej: „- budowa sieci kanalizacji deszczowej w części al. Piasta i ul. Nieznanego Żołnierza będzie finansowana częściowo ze środków MZWiK i częściowo z budżetu miasta,- budowa kan. deszcz. w ul. Leśna - Wielatowska i Wioślarska - j. Zaleskie będzie finansowana z budżetu miasta”. Zapytał, jeżeli MZWiK pobiera opłaty za ścieki, w ostatnim czasie również za wody opadowe i roztopowe, a z planu wynika, że ma to być finansowane częściowo z budżetu miasta, tzn. że są to pieniądze podatnika, który ma zbudować sobie kanalizację i za nią ma jeszcze potem płacić? Uważa, że jeżeli kanalizację deszczową przekazano MZWiK, to inwestycje ponosi ten zakład. Były również dochody wynikające z umów, które trzeba było zawrzeć z MZWiK na opłatę za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Prosił Prezesa MZWiK o wyjaśnienie tej sytuacji, czy jest to prawidłowość czy jego stanowisko (K. Brewki) ma tu jakieś uzasadnienie.

Jan Szwalgun – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania:

 1. W. Fidurskiemu – odpowiedział, że nie ma dokumentu, który byłby złożony na dofinansowanie stacji uzdatniania wody dlatego, że w chwili kiedy chcieli składać taki wniosek, jeżeli nie spełniałby on warunków, byłoby to niezasadne. Powiedział, że w instytucjach, które zbierają wnioski mówią, że nie opłaca się składać, bo będzie on z góry odrzucony. Co do przykładu Wałcza, powiedział, że jest on trochę chybiony, ponieważ w Wałczu zakład, który starał się o środki unijne na uporządkowanie spraw wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Wałczu – jest to dotacja około 100 mln zł. a wartość majątku tegoż zakładu jest około 20 mln zł., to on - jako prezes tej firmy, nie odważyłby się takiego wniosku realizować z uwagi na to, że jeżeli inwestycja ta będzie kosztowała 100 mln zł. i naliczając amortyzację 4,5 % , to można sobie wyobrazić jaki będzie skutek w taryfie. Powiedział, że ma kontakt z Wałczem i rozmawiał w tej sprawie, bo też chciał skorzystać z tych środków, ale oni zrobili wniosek zbiorowy, w którym jest przewaga inwestycji kanalizacyjnej, która wynosi powyżej 51 % i takie wnioski można składać. Poinformował, że gdyby w Złotowie były jeszcze do załatwienia zadania w sprawach kanalizacyjnych powyżej 50 %, to można byłoby ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, bo taki wniosek przeszedłby. Natomiast, jeżeli jest to wniosek, który dotyczy tylko inwestycji wodnych, to takich wniosków Unia nie realizuje.

 2. St. Wojtuniowi – w sprawie pozyskania innych środków, odpowiedział, że jest taka możliwość - można z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tym, że trzeba spełnić odpowiednie warunki. Nie jest to też tak prosto, żeby uzyskać pożyczkę. Poinformował, że był z Burmistrzem w Wojewódzkim Funduszu i Prezes nie obiecał, ale jest taka możliwość, żeby ubiegać się o pożyczkę. Temat jest jeszcze konsultowany. Powiedział, że ważne jest jeszcze pozwolenie na budowę, które zostało przedłużone do 3 lat – uważa, że w tym czasie powinniśmy mocno zastanowić się, w jaki sposób realizowalibyśmy temat stacji uzdatniania wody. Poinformował o wniosku obniżenia kosztów tej inwestycji poprzez wykorzystanie istniejących obiektów. Inwestycja na dzień dzisiejszy określona jest na 5 – 6 mln zł., a dokładnie o kosztach będzie można mówić dopiero po ogłoszeniu przetargu. Myśli, że będziemy pracować nad tematem stacji uzdatniania wody, żeby go jak najszybciej zrealizować, bo jest to naprawdę potrzebne miastu. Powiedział, że dzięki Burmistrzowi i Radzie, Złotów jest w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o zainwestowanie w zakresie wody i ścieków, i niewiele pozostało nam do zrealizowania – nie możemy zebrać wartości 51 % w zakresie kanalizacyjnym, żeby złożyć wspólny wniosek o środki unijne, bo już tyle nie mamy do zrealizowania. Poinformował, że śledzą temat na bieżąco – pojawiła się firma, która zainwestowałaby, ale chciałaby z tego czerpać zyski. Uważa, że jest to za daleko idący wniosek, ponieważ on takiego tematu podjąć nie może.

 3. J. Jędrzejczykowi – udzielił wyjaśnień dotyczących kwot z minusem i plusem w tabelach. Odpowiedział m.in., że dotyczy to odsetek od kredytów i zmian – jest to mechanizm ekonomiczny zależny od stopy odsetkowej kredytowej. Przedstawione w tabelach dane dotyczą prognozy na te lata w sprawach kredytowych.

 4. K. Brewce – jeżeli chodzi o deszczówkę odpowiedział, że temat jest stosunkowo nowy. Z opłat za deszczówkę, w skali roku, MZWiK uzyskał kwotę około 400 tys. zł., a spraw remontowych jest bardzo dużo żeby temat ten załatwić na bieżąco. Powiedział, że plan konsultowano z Burmistrzem oraz, że zadania, które są pilne do zrobienia, bo są to tereny jeszcze nie zagospodarowane w zakresie infrastruktury, są rzeczywiście drogie i stąd zapis w planie, że część finansowana jest ze środków MZWiK - dokumentacje, natomiast pozostałe – jak będzie to możliwe, z budżetu miasta.

Burmistrz St. Wełniak – uzupełnił wypowiedź Prezesa MZWiK. Powiedział, że w kalkulacji opłat za wody opadowe i roztopowe nie ma inwestycji, jest tylko amortyzacja, która nie jest wysoka i jest to w skali roku około 100 tys. zł., co stanowi tylko niejako uzupełnienie do środków, które powinny być zainwestowane z innych źródeł, ponieważ taka jest metodologia kształtowania tych opłat – nie wolno umiejscawiać w tych kosztach działalności inwestycji. W związku z tym jest to niejako zadanie gminy. Poinformował, że generalnie przyjęliśmy taką politykę, że na terenach, gdzie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego na nowo – chodzi m.in. o plan na ul. Leśnej, to miasto wyłoży tam pieniądze na inwestycje, ponieważ nie starczy środków z amortyzacji, z zysku, żeby to zadanie wykonać. Można byłoby te zadania wykonać, tylko w czasie zdecydowanie dłuższym, a my chcemy - jak będzie gotowy plan, działki te podzielić i sprzedać, żeby ludzie mieli możliwość budowy. Powiedział, że metodologicznie wszystko jest dobrze, a że ekonomicznie to nie gra, to wszyscy wiemy – powinno to być tak, że opłaty powinny starczyć na wszystko, ale jest tak jak jest.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk uzupełnił powyższą wypowiedź. Powiedział, że deszczówka w ul. Wielatowskiej jest kosztem kwalifikowanym przy wniosku o „schetynówki”, dlatego było to w ramach tej całej inwestycji i to co jest zapisane w materiałach, to jest właśnie ta inwestycja. Również dotyczy to ul. Wioślarskiej i jest to ujęte przez MZWiK w przedstawionym programie – nie są to wielkie kwoty.

Prezes MZWiK J. Szwalgun – powiedział m.in., że wartość amortyzacji, która jest naliczona od deszczówki, przeznaczona jest na projektowanie, bo projekty są drogie. Cały fundusz przeznaczony na wykonanie projektów, został skonsumowany właśnie z amortyzacji.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowało 10. radnych, 4. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/235/10 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

K. Majewski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – poinformował m.in., że w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Dyrektor Zespołu Przedszkoli Samorządowych – Gizela Grabek, która udzieliła informacji i wyjaśnień dotyczących naliczania opłat za korzystanie z przedszkola na nowych zasadach. Członków Komisji interesowało przede wszystkim porównanie starych zasad naliczania opłat z proponowanymi zmianami. Poinformował, że trudno powiedzieć, czy opłaty będą większe, czy mniejsze, ponieważ będzie to zależało od rodziców. Powiedział, że stawki są mniej więcej na tym samym poziomie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, tj. aby § 2.3., po zwrocie: „stanowi iloczyn liczby” dopisać wyraz „dni”.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Złotów.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/236/10 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 1 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Do projektu uchwały dołączony był akt założycielski Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz statut.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Poinformowała, że zmiany wynikają ze zmiany ustawy o finansach publicznych, tj. likwiduje się samorządowe zakłady budżetowe, przekształcając je w jednostki budżetowe.

Dyskusji nie było.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 1 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/237/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 1 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 2 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Do projektu uchwały dołączony był akt założycielski Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz statut.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która poinformowała m.in., że uzasadnienie do projektu jest takie same jak do poprzedniej i do dwóch następnych projektów uchwał.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 2 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/238/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 2 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 4 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Do projektu uchwały dołączony był akt założycielski Publicznego Przedszkola Nr 4 oraz statut.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 4 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/239/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 4 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Do projektu uchwały dołączony był akt założycielski oraz statut.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawki do projektu uchwały, tj.:

 • w tytule projektu uchwały, zamiast „Publiczne Przedszkole nr 5” powinno być „Publiczne Przedszkole nr 3”,

 • w § 1, § 2, § 4, § 5.1., § 5.3., § 7, § 8, § 9 oraz w załączniku nr 1 do projektu uchwały – w akcie założycielskim, zamiast „Publiczne Przedszkole nr 5” powinno być „Publiczne Przedszkole nr 3”.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/240/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 12.50. Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę techniczną w obradach.

Godz. 13.00 – wznowiono obrady.

Po przerwie obecnych było 13. radnych – zwolnił się radny J. Jędrzejczyk.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zespół Przedszkoli Samorządowych w Złotowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Do projektu uchwały dołączony był statut Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która poinformowała, że uzasadnienie do projektu jest takie same jak do poprzednich projektów uchwał, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawki do statutu, stanowiącego załącznik do projektu uchwały, tj.:

 • w § 2.3. zamiast „przy Plac wolności 12”, wpisać „przy Placu Wolności 12”,

 • w § 3. pkt 4) zamiast „Publicznego Przedszkola Nr 5 w Złotowie przy Plac Wolności 12” wpisać „Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie przy Placu Wolności 12”,

 • w § 3. zmienić kolejność pkt 3) i 4), tj.

 • jako pkt 3) wpisać„Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie przy Placu Wolności 12”,

 • jako pkt 4) wpisać Publicznego Przedszkola Nr 4 w Złotowie przy ul. Kr. Jadwigi 54”,

 • w § 5. pkt 2) po wyrazie „remontów” skreślić wyraz „przedszkoli”,

 • w § 5. poprawić treść pkt 7) na „sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych przedszkoli”,

 • w § 5. pkt 10) - po zwrocie „do wzajemnej współpracy”, skreślić „do”,

  • w § 9.1. zamiast ... „Dyrektor Zespołu otrzymują dodatek”, wpisać „Dyrektor Zespołu otrzymuje dodatek”...

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zespół Przedszkoli Samorządowych w Złotowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/241/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zespół Przedszkoli Samorządowych w Złotowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Poinformowała, że w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, proponuje się utworzyć odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Areszcie Śledczym w Złotowie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/242/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 19.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. W sprawie ul. Podolskiej odpowiedział, że budując ulicę, to nic tam nie pogorszono lecz polepszono zakładając izolację do budynków MZGL jak i do budynków prywatnych. Powiedział, że trudno mu się wypowiadać czy to będzie gorzej jak było, czy będzie w ogóle źle. Zostało to wykonane zgodnie z dokumentacją a czas pokaże, czy jest to dobre rozwiązanie – w tej chwili nic nie da się tam zrobić. Uważa, że jest to zrobione dobrze.

 2. Jeżeli chodzi o zejścia nad Jeziorem Miejskim, to odpowiedział, że były takie propozycje i są one nadal aktualne. Zajmie się tą sprawą. Powiedział, że zwróciliśmy się do wędkarzy – do koła wędkarskiego, które dzierżawi to jezioro, żeby wskazali, gdzie mają być zrobione zejścia – tyle co pamięta, to do tej pory tych miejsc nie wskazali i dlatego nie ma ich zrobionych. Zainteresuje się sprawą – jest to niewielka sprawa i jest ona nadal aktualna.

 3. W sprawie dalszego bagrowania Jeziora Miejskiego odpowiedział, że będzie ono również realizowane po lewej stronie, idąc do Amfiteatru - naprzeciwko Rybakówki. Ponadto, przy wyspie, gdzie gromadzi się ptactwo wodne – będzie to wybrane, wyspa będzie powiększona i umocniona. Powiedział, że ta część będzie jeszcze zrobiona w ramach projektu, który jest obecnie zrealizowany.

Radnemu K. Brewce:

W sprawie przeglądu ulicy Rybackiej, odpowiedział, że rzeczywiście niektóre kamienie są tam luźne i przy tej okazji naprawimy to. Nie wie jaki jest tego powód, bo głównie jest to w tej części – czy to jest tak, że samochody zbyt ostro ruszają i wyrywają kamienie, czy jest to źle położone, czy kamienie są nie takie jak powinny być. Powiedział, że wie o tym oraz, że ubytki i źle ułożone kamienie będą poprawione.

Radnemu A. Kosibie:

 1. W sprawie ul. Domańskiego i ul. Chojnickiej odpowiedział, że umowa jest podpisana na wykonanie całego tego zadania – w tym roku jest do przerobienia ponad 5 mln zł. Roboty budowy kanalizacji rozpoczną się w poniedziałek, roboty elektryczne również a w następny poniedziałek wchodzą z robotami drogowymi. Zakres prac na wykonanie tego jest duży, bo łączny koszt jest 7,6 mln zł. a ponad 5 mln. zł. na ten rok – jest to duża kwota i drogowcy będą musieli się mocno spiąć, żeby to wykonać. Powiedział, że jak będą odpowiednio korzystne warunki atmosferyczne, to mają zamiar realizować zadanie bez przerwy, ponieważ płatność jest możliwa zaraz po wykonaniu.

 2. W sprawie budowy ronda na ul. Szkolnej – Al. Piasta – Nieznanego Żołnierza, odpowiedział, że jesteśmy na końcowym etapie dokumentacji, składania wniosku na pieniądze ze „schetynówki”– na cały ciąg ul. Królowej Jadwigi, ul. Szkolnej i wjazd koło Policji w Al. Piasta. Jest tam rzeczywiście przewidziane niewielkie rondo, które ureguluje ruch z ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Szkolnej i Al. Piasta, bo jest tam w tej chwili problem – nie wiadomo kto ma tam pierwszeństwo. Realizacja tego zadania będzie zależała od Rady przyszłej kadencji, a przede wszystkim od uzyskania pieniędzy z programu finansowania budowy dróg lokalnych, popularnych „schetynówek”, bo przyszły rok jest ostatnim rokiem, kiedy pieniądze z tego programu będzie można uzyskać. Jeżeli uzyskamy pieniądze, a jest duża szansa, ponieważ duże punkty są za poprawę bezpieczeństwa ruchu – są tam parkingi, zwężenia przejść dla pieszych, rondo i wg naszej oceny, powinniśmy się wysoko załapać w rankingu tych wniosków. Ponadto powiedział, że z informacji, które docierają, to rok przyszły dla samorządów, szczególnie powiatowych i gminnych, będzie rokiem bardzo „chudym”, ze względu na to, że samorządy te w tym roku zaciągają bardzo duże zobowiązania, mają bardzo duże deficyty, a prognoza dochodów na rok przyszły jest bardzo kiepska. W związku z tym, najprawdopodobniej, nie będzie wiele samorządów stać, żeby znaleźć 50 % środków na dofinansowanie tego typu inwestycji.

Na pytanie A. Kosiby dotyczące objazdów na czas modernizacji – budowy, Burmistrz odpowiedział, że w dokumentacji jest opracowana organizacja ruchu na czas robót, która jest zatwierdzona i ruch będzie się tam odbywał wg tej organizacji.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. W sprawie nawierzchni asfaltowej na ul. Gorzelnianej odpowiedział, że w tym roku nie będzie to robione. Wspomniany przez K. Majewskiego ciek jest ułożony tak, że po sfrezowaniu niewielkiej grubości tego, będzie można tą nawierzchnię odbudować i jest taki zamiar, bo rzeczywiście nawierzchnia ta jest bardzo zniszczona i przydałoby się, żeby ją poprawić. Ponadto powiedział, że trzeba tam podjąć decyzję co zrobić z drugą stroną – czy zostawiamy to jako teren zielony, czy też robimy jako chodnik. Jest to sprawa przyszłości, najprawdopodobniej roku przeszłego.

 2. Jeżeli chodzi o dziurę przy studzience na ul. Zamkowej odpowiedział, że przekaże sprawę do załatwienia – do MZWiK, chociaż obecny na sesji Prezes MZWiK na pewno sobie to zapisał.

 3. W sprawie wybiegu dla psów odpowiedział, że są elementy, ale zawsze są pilniejsze roboty. W tej chwili pracownicy uczestniczą w wycince drzew pod przyszłą ścieżkę rowerową i promenadę z drugiej strony jeziora i zawsze są jakieś inne roboty. Uważa, że do zimy wybieg dla psów będzie wykonamy.

 4. Jeżeli chodzi o interwencje Policji przy sklepie na ul. Mickiewicza odpowiedział, że mówił o tym na poprzedniej sesji i nic się w tej sprawie nie zmieniło – nie ma innych informacji dla K. Majewskiego.

 5. W sprawie monitoringu odpowiedział, że jest on nie tylko w weekendy – jest on przez cały tydzień. Powiedział, że zgadza się z tym, żeby był on również przez całą noc. Z tego co pamięta, to obecnie jest on do godz. 22 – poza weekendami, tj. piątkiem i sobotą, gdzie jest dłużej. Ponadto powiedział, że zdecydowanie poprawiła się sytuacja między obserwującymi a Policją. Reakcja Policji w ostatnim czasie jest zdecydowanie lepsza i tylko należy życzyć, żeby ona nie pogorszyła się.


Radnemu Z. Muziołowi:

 1. W sprawie stojącej wody przy ul. Półwiejskiej odpowiedział, że nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ nie ma gdzie tej wody odprowadzić. Powiedział, że trzeba tam wybudować kanalizację deszczową i odprowadzić do studzienki, a to wymaga przebudowy całego tego odcinka ulicy i można to zrobić przy większym remoncie tej części miasta.

 2. W sprawie oświetlenia odcinka ul. Półwiejskiej odpowiedział, że zna temat, bo nie jest to pierwszy sygnał w tej sprawie. Powiedział, że zlecimy opracowanie dokumentacji – bo musi być na to dokumentacja, pozwolenie na budowę i trzeba będzie tam, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Chrobrego, postawić kilka lamp.

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. W sprawie ścieżki rowerowej i słupów na ul. Boh. Westerplatte odpowiedział, że mówił już o tym, iż jest wymóg tej skrajnej drogi, że ten słup nie może stać w tym miejscu. Alternatywą było postawienie go w terenie zielonym, ale wtedy było tak, że słupy tego typu nie oświetlałyby drogi. Jest tak jak jest i nie przewidujemy, żeby w tej chwili cokolwiek tam zmienić.

 2. W sprawie drogi rowerowej na ul. Chojnickiej – „żeby nie było tak jak na ul. Kujańskiej” odpowiedział, że nie wie na jakim poziomie jest ta droga zaprojektowana, ale jest to związane z istniejącym stanem, bo jeżeli przyjąć, że robimy to na poziomie, to niektóre posesje byłyby zalewane. Ta droga nie jest odpowiednikiem sytuacji, która jest przed przebudową i w związku z tym niekiedy trzeba wybrać takie rozwiązanie, że droga jest po prostu niżej jak chodnik, a wjazd musi być obniżony do poziomu drogi – w związku z tym jest to dla rowerzystów utrudnienie. Innego rozwiązania nie ma, bo w niektórych przypadkach oznaczałoby to niesamowite roboty dodatkowe związane z obniżeniem całości niwelety drogi. Nie sądzi, żeby był tu jakiś błąd, tylko jest to wybór mniejszego zła. Nikt nie chce zrobić tak, żeby było to źle zrobione, ale jednocześnie trzeba się liczyć z tym, że niekiedy warunki nie pozwalają, aby to było zrobione tak, żeby było to na jednej powierzchni. Tam gdzie są drogi budowane od podstaw i są budowane chodniki, to takich sytuacji na pewno nie ma.

 3. W sprawie dokumentacji fotograficznej robót zanikających i ulegających zakryciu odpowiedział, że trudno mu powiedzieć, ponieważ o tym decyduje inspektor nadzoru i to on wie jakie dokumenty są potrzebne, żeby to dokumentować, czy fotografie, czy wpisy, czy jakieś badanie.

 4. Jeśli chodzi o urlop, odpowiedział, że nie ma zaległego urlopu.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

Jeżeli chodzi o flagi odpowiedział, że jest to dobra sprawa. Poinformował, że miało już to miejsce np. podczas dużej imprezy sportowej – jak skakał A. Małysz, gdzie byli nasi kibice, którzy mieli flagę z napisem Złotów. Uważa, że warto byłoby to kontynuować, ponieważ jest to za darmo reklama miasta. Powiedział, że jak ktoś zgłaszała się do Urzędu, to dajemy flagi, koszulki z napisem „Złotów”. Na uwagę K. Żelichowskiego i W. Fidurskiego, że może to być na zasadzie wypożyczania, czy sprzedaży, Burmistrz odpowiedział, że nie ma problemu, ponieważ jest to „fajna sprawa”.

Radnemu J. Lewandowskiemu:

W sprawie bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej Nr 2 odpowiedział, że jest zmiana organizacji ruchu. Jest tam zmiana wjazdu od Radawnicy i niektórzy jadą wprost na krawężnik - mają tam być zamontowane czerwone odblaskowe kierunkowskazy nakierowujące. Jeżeli chodzi o progi spowalniające, to tego tam na razie nie przewidujemy. Na uwagę J. Lewandowskiego, żeby postawić jakieś znaki ostrzegawcze, bo mieszkańcy przedstawiają różne propozycje – np. droga osiedlowa, Burmistrz odpowiedział, że zorientuje się, natomiast jeśli chodzi o typowe „garby”, to tego na razie nie przewidujemy. Uważa też, że w przyszłym roku należałoby rozmawiać z Powiatem, żeby przebudować odcinek ul. 8 Marca – przynajmniej zrobić chodnik i zgodził się, że przy okazji trzeba by zrobić parking.

Radnej B. Chorabik:

W sprawie pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg dotyczącego wymalowania osi jezdni na trasie Złotów – Więcbork odpowiedział, że musi to sprawdzić, ale najprawdopodobniej pismo było wysłane. Nie wie czy jest odpowiedź – najprawdopodobniej nie, jeżeli nie została ona udzielona.

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 20.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. Radny K. Nurczyk – zwrócił uwagę na problem, który ukazał się dwukrotnie w prasie i w telewizji odnośnie handlu ulicznego. Po tych informacjach coraz więcej osób przychodzi do niego, którzy sprzedają w sklepach, z żalem i obawą, że jak to będzie wyglądało – odnośnie handlu ulicznego, w przyszłości. Na dzień dzisiejszy może tych handlujących na ulicach nie ma zbyt wielu, ale jest to uciążliwość dla tych, którzy mają sklepy, którzy płacą normalne podatki, itp. Powiedział, że jest ustawa o handlu obwoźnym, dotycząca również handlu stacjonarnego – handel obwoźny w przepisach unijnych określony jest jako wprowadzenie do obrotu żywności z pomieszczeń ruchomych i tymczasowych, takich jak namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży oraz automaty uliczne. W ustawie tej, z dnia 25 sierpnia 2006 r., nie ma wprawdzie mowy o szczegółowym przedstawieniu problemu, jak powinny wyglądać pomieszczenia, ale mówi się o ogólnym zarysie bezpieczeństwa tych pomieszczeń, straganów czy też samochodów, z których prowadzona jest sprzedaż. W przepisach tych zawarte są kwestie uzgodnień sprzedających z jednostką samorządową dotyczące miejsca lokalizacji, na co musi być wyrażona zgoda. Handlujący musi mieć również zgodę warunków sanepidu - jeżeli jest to żywność. Na dzień dzisiejszy mamy opłatę za handel poza targowiskiem w kwocie 100 zł. - może jest to dużo, a może mało. Uważa, że nad tym tematem powinna głębiej zastanowić się przyszła Rada. Powiedział, że na dzień dzisiejszy najbardziej obawiają się ci, którzy mają sklepy typu kwiaciarnie, gdzie autentycznie przez cały rok handlują i jakoś funkcjonują, ale najczęściej bywa tak, że w okresie największego popytu, np. rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Kobiet, kiedy jest możliwość załatania dziury budżetowej w tym okresie, to okazuje się, że przy sklepach wystawiają się również handlarze z kwiatami, co jest przyczyną nieporozumień. Poinformował, że ostatnio zwracali mu uwagę handlujący w sklepach, że miasto nie dba o tych, którzy prowadzą działalność w pełni legalną. Powiedział, że poruszony przez niego temat zostawia do głębszego zastanowienia się, do rozważenia.

 2. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Poinformowała, że przekazała radnym pismo, które wpłynęło ze Szpitala Powiatowego w Złotowie w sprawie dofinansowania zakupu aparatu USG i wszystkie komisje pozytywnie je zaopiniowały – wydatek rzędu 1,50 zł. na mieszkańca, czyli około 30 tys. zł. Zapytała Burmistrza, czy będzie zmiana w budżecie w tej sprawie.

Burmistrz Miasta potwierdził, że będzie to jeszcze w tym roku.

 1. 29 września o godz. 15.00. odbędzie się sesja Rady Powiatu Złotowskiego.

 2. 26 października br., tj. w ostatni wtorek miesiąca o godz. 10.00. odbędzie się ostatnia planowa sesja obecnej kadencji Rady.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

Punkt 21.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady życzyła wszystkim obecnym na sali, przyjemnych wakacji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 13.25 zamknęła XLII sesję Rady Miejskiej Złotowa.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Nurczyk

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik