Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Rozbudowa krytej pływalni w Złotowie o część rehabilitacyjną

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa krytej pływalni w Złotowie o część rehabilitacyjną

CPV:
45.21.22.12-5, 71.22.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca :
2.1.1. Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 projektu wielobranżowego, na który uzyskano pozwolenie na budowę, obejmującego budowę, przebudowę lub modernizację krytej pływalni lub obiektu leczniczo-rehabilitacyjnego z funkcją hydroterapii.
2.1.2. Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację krytej pływalni lub obiektu leczniczo-rehabilitacyjnego z funkcją hydroterapii, o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak 1 mln zł.
2.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie się dysponowaniem co najmniej 7 osobami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi i będącymi członkami właściwych izb samorządu zawodowego , w tym:
a) 1 osobą na stanowisko projektanta branży architektonicznej, posiadającej wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 obiektu krytej pływalni lub obiektu leczniczo-rehabilitacyjnego z funkcją hydroterapii,
b) 1 osobą na stanowisko projektanta branży konstrukcyjnej, posiadającej wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) 1 osobą na stanowisko projektanta branży sanitarnej, posiadającej wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 obiektu krytej pływalni lub obiektu leczniczo-rehabilitacyjnego z funkcją hydroterapii,
d) 1 osobą na stanowisko projektanta branży elektrycznej, posiadającej wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej budowy, rozbudowy lub modernizacji 1-go obiektu krytej pływalni lub obiektu leczniczo-rehabilitacyjnego z funkcją hydroterapii, o wartości nie mniejszej jak 1 mln zł,
f) 1 osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
2.3. Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 2 mln zł,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2 mln zł.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
do 30 września 2011 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-11-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-11-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 Wzór formularza oferty (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Zał. Nr 1A Tabela cenowa (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 Zał. nr 1 do SIWZ (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 Zał. nr 2 do SIWZ (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 Zał. nr 3 do SIWZ (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 Zał. nr 4 do SIWZ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 Zał. nr 5 do SIWZ (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 Zał. do rozdz. III pkt. 3 SIWZ (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 Zał. nr 6 do SIWZ (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 WYKAZ OGÓLNY (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 Wzór umowy - rozbudowa krytej pływalni ZŁOTÓW (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 PFU BASEN Złotow rozbud. 2010.09.28 (188.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 Teren budowy ABCD (3.4MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zamówieniu (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13 TEREN BUDOWY ABCDEFGH (3.6MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (404.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-11-15 14:03:38
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-11-15 15:20:13
Ostatnia zmiana:2010-12-20 14:55:29
Ilość wyświetleń:3082

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij