Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - roboty drogowe - budowa ulicy Ogrodowej w Złotowie - I etap W ZŁOTOWIE – I ETAP

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - budowa ulicy Ogrodowej w Złotowie - I etap

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie branży drogowej.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 15 grudnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-10-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-10-29 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysiący 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._6_WZOR UMOWY (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Plan sytuacyjny_1.2 (838.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Przekroje normalne (327kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Tabela robót ziemnych_1.1 (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Tabela robót ziemnych_2 (13.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Szczegóły konstrukcyjne (305.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Skarpy_1 (11.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Skarpy_2 (9.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Przekrój podłużny_2.1A (254.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Przekrój podłużny_2.1B (284kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Przekrój podłużny_2.2 (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Przekroje poprzeczne_3.1A (425.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Przekroje poprzeczne_3.1B (391.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Przekroje poprzeczne_3.2 (360.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁ. Nr 20 Przedmiar - roboty drogowe (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 SST - roboty drogowe (519kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 Kanalizacja profil (306.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Plan sytuacyjny_1.2. kanalizacja (752.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Projekt zagospodarowania terenu (839.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Kosztorys ofertowy - kanalizacja (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (256.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - ul. Ogrodowa (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (92.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (303.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-10-13 14:48:40
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-10-14 08:16:33
Ostatnia zmiana:2010-11-05 10:36:03
Ilość wyświetleń:2441

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij