Protokół nr XL

z XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 29 czerwca 2010 roku


W dniu 29 czerwca 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XL sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 12. radnych. Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski, Andrzej Kosiba i Stanisław Wojtuń.

Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała Radnych, Z-cę Burmistrza, osoby przybyłe na sesję: przedstawiciela Straży Pożarnej i Policji, dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, dyrektorkę Zespołu przedszkoli Samorządowych, przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Sekretarz i Skarbnika Gminy, radcę prawnego, przedstawicieli prasy i TV ASTA.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXIX sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Janusza Jędrzejczyka – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXXIX sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Przyszedł radny A. Kosiba.

Obecnych było 13. radnych.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 5/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zwołania XL sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 21 czerwca 2010 r. wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XL sesji trzech projektów uchwał – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miasto Złotów:

 • o zmianie uchwały nr XXIV/118/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu, który ujęto jako pkt 13 porządku obrad sesji;

 • o zmianie uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie, który ujęto jako pkt 14 porządku obrad sesji;

 • w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia, który ujęto jako pkt 15 porządku obrad sesji.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XL sesji.

Za przyjęciem porządku obrad, głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXVII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2009/2010 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach remontowych w okresie wakacyjnym.

 6. Informacja dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie o stanie opieki przedszkolnej w mieście, w tym o wynikach naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 i planach remontowych placówek przedszkolnych.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z przedstawieniem opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

 8. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/118/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu.

 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 18. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 13.05.2010 r. do 16.06.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 13 maja do 16 czerwca 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:


 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Podziękował za szybką reakcję i naprawę schodów od strony ul. Kujańskiej – przejście z ul. Szkolnej. Ponadto zwrócił uwagę na przyległy tam teren zielony i wysychające rośliny – zapytał, czy zieleń ta będzie w przyszłości nawadniana.

 2. Poruszył sprawę handlu na terenie miasta. Powiedział – na podstawie stwierdzenia swojej szwagierki, która handluje przy ul. Wojska Polskiego, że handlujący na straganach na terenie miasta uzyskują tak ogromne utargi, że powinni mieć kasy fiskalne. Oświadczył, że na sesji w październiku br. będzie wnioskował, aby podnieść opłatę za handel na terenie miasta – żeby opłata ta była nie mniejsza jak 300 zł. dziennie. Ponadto, dziwi się, że Urząd Skarbowy nie przyjrzał się bliżej handlującym na terenie miasta. Dodał, że jeżeli komuś tak bardzo opłaca się handel na straganach w mieście, to niech też opłaca się to dla miasta.

 3. Nawiązał do powodzi jaka miała miejsce w Polsce. Powiedział, że po tragediach powodziowych, należałoby określić, np. przez geodetów, jakie tereny w Złotowie są zalewowe, ponieważ wystarczyłoby, żeby ulewy trwały jeszcze 2 tygodnie, to cofka Warty powoduje, że Złotów może być też zalany. Nadmienił, że Jez. Miejskie i Jez. Zaleskie, które są w dużym stopniu zamulone, są również naturalnymi zbiornikami retencyjnymi i jak jest powódź, to woda rozlewa się. Powiedział, że chciałby uzyskać zapewnienie - odpowiedź, że na terenie miasta nie ma niebezpieczeństwa zagrożenia powodziowego. Prosił o jasne i wyraźne poinformowanie o tym społeczeństwa.

 4. Powiedział, że bardzo dużo osób żali się, szczególnie z ul. Wojska Polskiego, że od wielu lat nie przeprowadza się żadnych remontów wewnątrz budynków – klatek schodowych, np. budynek przy ul. Wojska Polskiego 17. Prosił o harmonogram prac remontowych – czy i kiedy remonty te są realizowane. Zapytał, w jakim okresie czasu ludzie ci mogą spodziewać się remontu, ponieważ na pisma, które piszą do Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, nie ma praktycznie żadnej reakcji.

 5. Zapytał, czy jest już odpowiedź Wojewody w sprawie zezwolenia na postawienie krzyży: prawosławnego i katolickiego, na Cmentarzu Wojennym – czy nie ma problemu, żeby postawić tam krzyże.

 1. Radny Z. Muzioł:

 1. Zapytał, czy nie można zainstalować urządzeń nawadniających na terenie zieleni przy ul. Nowy Rynek, ponieważ zieleń jest tam wyschnięta.

 2. Zwrócił się o usytuowanie przejścia dla pieszych z bloków przy ul. Szpitalnej na parking przy Szpitalu – do kostnicy.

 3. Zapytał czy będzie ratownik na plaży przy stadionie na ul. Wioślarskiej, żeby zapobiec dalszym tragediom, ponieważ rozpoczęły się wakacje i kąpie się tam dużo dzieci. Zwrócił uwagę, że w innych latach na plaży przy ul. Wioślarskiej był zawsze ratownik.

 1. Radny K. Brewka:

 1. Poruszył sprawę dróg na starym mieście. Zwrócił uwagę na ul. Rybacką, gdzie na odcinku od ul. Obrońców Warszawy do ul. Wawrzyniaka bruk, który został tam położony, co jakiś czas luzuje się i kamienie wychodzą poza powierzchnię. Prosił o naprawienie poważnego ubytku przy studzience w nawierzchni przy wyjeździe z ul. Rybackiej w ul. Wawrzyniaka, ponieważ są trudności z wyjazdem.

 2. Zwrócił się z prośbą, jeżeli tylko będzie taka możliwość, żeby nie robić w mieście nawierzchni brukowych, ponieważ są one uciążliwe i wymagają częstej naprawy. Ponadto zwrócił uwagę, że nie ma fachowców, którzy potrafią położyć bruk.

 1. Radny W. Fidurski:

 1. Poruszył sprawę strony internetowej Złotowa. Wie, że trwały prace nad nią. Zapytał kiedy będzie ona uruchomiona i czy będzie także w języku niemieckim i angielskim, ponieważ jest to ważne, aby miła ona taką funkcję. Powiedział, że w Strategii zapisane jest, że Złotów ma być małym centrum turystyki, ale jak o mieście ludzie nie będą wiedzieli, o jego atrakcjach, to nikt nie przyjedzie. Zwrócił uwagę, że ponad 50 % ludzi, którzy interesują się turystyką, czerpie informacje z Internetu, który jest podstawowym medium przekazywania informacji.


 1. Zaproponował, aby zastanowić się, czy nie wybrać gminy, która była dotknięta powodzią i podjąć uchwałę o przekazaniu jej środków finansowych, podobnie jak to miało miejsce w 1997 r. oraz w przypadku udzielenia pomocy kościołowi na Białorusi. Uważa, że jakaś solidarność byłaby tutaj ważna, ponieważ za jakiś czas może okazać się, że my będzie dotknięci jakimś nieszczęściem i będzie potrzebna pomoc.

 1. Radny K. Majewski:

 1. Zapytał, kiedy będzie zrobiony wybieg dla psów na osiedlu „Zamkowym”. Zasugerował, aby umiejscowić go w okolicach górki między ul. Hubego a ul. Promykową, a nie w okolicach Parku Europejskiego, ponieważ jest tam więcej miejsca.

 2. Zwrócił uwagę na dziedziniec Urzędu, na którym są składowane materiały, jak ogrodzenia, rury, druty i inne rzeczy, gdzie pracownicy z robót publicznych wykonują różne prace. Zapytał, czy nie warto byłoby przenieść tych wszystkich materiałów, bo jest to nieestetyczne, do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, żeby nie szpeciłoby to terenu Urzędu i lepsze byłyby warunki pracy tych ludzi.

 1. Radny K. Żelichowski:

Zapytał o termin realizacji remontu ul. Domańskiego i ul. Chojnickiej? Czy rozstrzygnięty jest już przetarg na to zadanie?

 1. Radna M. Wegner:

Zwróciła się w sprawie placu zabaw przy ul. Słowackiego – między blokami nr 7,8,6, gdzie z trzech znajdujących się tam koszy, wysypane są śmieci, które leżą od piątku, przez cały weekend. Prosiła, żeby zwrócić uwagę częstsze sprzątanie koszy.

 1. Radna A. Andrzejewska:

Zapytała jak daleko zaawansowany jest projekt dokumentacji na realizację ul. Królowej Jadwigi i ul. Szkolnej.

 1. Radny A. Kosiba:

 1. Zwrócił się z prośbą, aby zainteresować się tematem przejęcia od PKP budynku dworca kolejowego, ponieważ dowiedział się od posła St. Chmielewskiego, że koleje mają przekazywać samorządom dworce.

 2. Zwrócił uwagę na bałagan na placu przed dworcem PKP, gdzie wyrastają drzewa z popękanego betonu i nikt nic tam nie robi.

 1. Radny J. Jędrzejczyk

Zwrócił się do Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o informację w sprawie czystości wody pitnej, ponieważ mieszkańcy zgłaszają, że woda jest brudna i jest czarny osad. Zapytał, czy jest to spowodowane jakąś awarią i czy będzie lepsza jakość wody?

 1. Radna B. Chorabik:

Prosiła o odpowiedź na zadane pytanie na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta w sprawie wysokości nałożonych mandatów z tytułu nie przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku w zakresie obowiązków właścicieli psów.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta i Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (radnemu J. Jędrzejczykowi) w pkt 16 porządku obrad XL sesji.


Punkt 5.

Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2009/2010 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach remontowych w okresie wakacyjnym.

((23,30))

Radni otrzymali informacje.…… Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca Rady, zwracając uwagę na otrzymany bardzo szeroki materiał ze wszystkich szkół. Muśli, że Radni dokładnie zapoznali się z wynikami dydaktycznymi, z planami w ramach pracy dydaktycznej, wychowawczej. Można było przyjrzeć się temu czego szkoły dokonały w minionym roku szkolnym. Przedstawiono szerokie wyniki dotyczące udziału poszczególnych szkół w różnych działaniach, organizacjach, Wymienione są koła zainteresowań w zakresie zajęć pozalekcyjnych I myśli, że

Z uwagi na to, że dyrektorzy szkół nie mogli być na sesji, ewentualne pytania prosiła kierować do Burmistrza.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – była dyskusja na te tematy. Podzieliliśmy jakgdyby na dwa tematy: na wyniki pracy dydaktycznej i zabezpieczenie obiektów szkolnych.

Jeśli chodzi o wyniki pracy dydaktycznej, to wpływ Rady, miasta jest w zasadzie niewielki – możemy tylko sugerować jakieś działania dyrektorów w tym zakresie, można tylko podsumować, że poziom jest porównywalny ze średnią wojewódzką i krajową – nie odbiega od normy, nie jest dramatyczny czy zły – można być zadowolonym. Ewentualnie Można jedynie zasugerować dyrektorom szkół , by stworzyli klasy wyspecxjalizoweane (specjalistyczne) np. klasy sportowe, językowe czy przedmiotów ścisłych i stworzyć jakiś system motywacji dyrektorów by w tym kierunku działali. Ewentualnie można też zwrócić uwagę na poprawienie sprawności fizycznej uczniów i tworzyć klasy lekkoatletyczne, bo ta lekkoatletyka kuleje w mieście w porównaniu do gmin sąsiednich i organizować zawody międzyszkolne, tym bardziej, że na te klasy specjalistyczne byłyby środki pozamiejskie – jest tu tylko ważna aktywność grona nauczycielskiego, by działać w tym zakresie.

Jeśli chodzi zabezpieczenie obiektów szkolnych, to jak wiemy w tym roku środków budżetowych jest niewiele, co prawda szkoły wykonują we własnym zakresie jakieś niewielkie prace w czasie wakacji, Stan obiektów jest na tyle dobry, bo te prace były prowadzone w innych latach, i tutaj nie trzeba przydzielać wielkich środków , ale zwrócił uwagę na Zespół Szkół Samorządowych Nr 1, gdzie powierzchnia jest dużo większa niż w pozostałych szkołach i ta szkołą jest nieco opóźniona w stosunku do innych szkół . Dlatego prosił Burmistrza aby projektując budżet na 2011 rok , przeznaczyć większe kwoty (środki) na remonty w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1.

W sprawie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach, powiedział, że w dalszym ciągu one poi południu nie funkcjonują, Były próby otworzenia tego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, ale okazało się, że młodzież dewastuje boisko I ZCAS nie funkcjonuje na tym polu co było zapewniane przez Burmistrza ,że ZCAS się trym zajmie. Zaproponował, żeby jednak szkoły zajmowały się opieką i udostępnianiem boisk, dlatego że są jakby na bieżąco w sąsiedztwie tych boisk, i bez jakiś dodatkowych środków na opiekuna, chociaż niewielkich, to nie widzi rozwiązania . Myśli, że jakieś niewielkie środki dla woźnego czy sprzątaczek, które by od czasu do czasu tam zaglądały, rozwiązałoby ten problem.


W. Fidurski – przyłączył się do postulatów K. Majewskiego odnośnie sportu. Myśli, że są takie oczekiwania naszego środowiska i to byłoby bardzo ważne. Chciał zadać pytania dyrektorom – słyszał o takich pomysłach na wakacje w innych miastach – w Poznaniu czy w Pile, że w czasie wakacji na tych boiskach szkolnych są zatrudniani trenerzy środowiskowi, którzy prowadzą zajęcia z piłki nożnej, z koszykówki czy z innych dyscyplin (sportowych). I wówczas młodzież ma przez wakacje zajęcia. K. Żelichowski sygnalizował, że są one puste popołudniami , ale niepokoi się, czy nie będą one puste podczas wakacji. Jest pytanie do Burmistrza – czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie tych obiektów i zajęcia czasu dla młodzieży w wakacje. Ponadto przypomniał o ustawowym obowiązku organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego aby corocznie, do 31 października przedstawić organowi stanowiącemu, czyli radzie informację o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni rok, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Mimo, że dwukrotnie w tej sprawie składał interpelacje, takiej odpowiedzi nie uzyskał. Ustawodawca w ustawie o systemie oświaty ten obowiązek nakłada wprost na Burmistrza. Burmistrz odpowiedział mu, że w zasadzie ten obowiązek zostaje wyczerpany poprzez przedłożenie tych informacji dyrektorów szkół. W jego ocenie nie wyczerpuje to tych zadań i tych spraw, które są poruszane w takiej informacji – miał okazję zapoznać się z kilkoma takimi informacjami - są to kilkunastostronicowe informacje z załącznikami gdzie szczegółowo omawia się realizację zadań oświatowych – Myśli, że termin 31 października jest też dobry, gdyż wspólnie Rada na komisjach może zastanowić się nad potrzebami poszczególnych szkół , czy w jakieś szkole jest potrzeba jakiś dodatkowych zajęć, zakupienia pomocy i można przeforsować jakieś wnioski do budżetu. Dlatego zwraca się do Przewodniczącej o wyegzekwowanie tego wniosku od Pana Burmistrza.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że zaproponuje Panu Burmistrzowi , aby na sesję we wrześniu taka informacja została przygotowana dlatego że sesja w październiku jest sesją ostatnią w tej kadencji i materiałów jest dość dużo W związku z czym uważa, że do września inspektor oświaty będzie w stanie przygotować taką informację z zakresu tych wszystkich szkół podległych pod miasto gminę Złotów.


Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że jeżeli chodzi o zajęcia wakacyjne to nie spodziewał się tego pytania. W każdym bądź razie jakieś zajęcia co roku są i na pewno będą organizowane w ramach tych działań na ”Orliku” i tam odbywa się to praktycznie codziennie i to boisko jest tam obłożone, jest ogólnie dostępne. Nieco gorzej wygląda sprawa z boiskami szkolnymi, ale chcemy to również rozwiązać tak, żeby te boiska w okresie wakacyjnym były dostępne i myśli, że to się uda, choćby miałoby by to nawet coś kosztować, trzeba to po prostu zrobić.


Przewodnicząca Rady poinformowała, że dyrektorzy przygotowując te informacje, zasugerowali, by te wszystkie informacje dotyczące wyników nauczania w mijającym roku szkolnym, z informacjami o kolejnym roku szkolnym omawiane były na sesjach sierpniowych, Myśli, że tutaj nic nie stoi na przeszkodzie , by kolejna Rada już do swojego programu planu pracy na kolejne 4 lata po prostu zmieniła termin i będzie mogła Radfa na temat kondycji szkół, wyników nauczania debatować w sierpniu.


Na tym zakończono dyskusję nad powyższym tematem.


Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2009/2010 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach remontowych w okresie wakacyjnym

Informacje są załączone do protokołu.


Punkt 6.

Informacja dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie o stanie opieki przedszkolnej w mieście, w tym o wynikach naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 i planach remontowych placówek przedszkolnych.

((34,30))

Radni otrzymali informację dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie, która była omawiana na posiedzeniach komisji.


K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – podsumował informację. Powiedział że sytuacja jest porównywalna z zeszłym rokiem, może nawet troszeczkę poprawiła się, bo widzi, że przyjęto o 4 więcej dzieci niż w zeszłym roku i dodatkowo został przyjęty 1 pracownik w administracji. Potrzeby uważa za zaspokojone, chociaż 40 dzieci zostało nieprzyjętych, ale są to dzieci rodziców, którzy nie pracują, czyli mają czas żeby zajmować się dziećmi. Nie możemy tu być bardzo rozpasani i tworzyć dodatkowe oddziały bo wiemy, że w 2012 roku to przedszkola będą się starały by przyjmować dzieci, i może okazać się, że inwestycje będą niepotrzebne. Podsumowując powiedział, że sytuacja jest dobra.


K. Nurczyk – zapytał jak to jest z przyjęciami dzieci rodziców niepracujących. Czy to nie jest tak, że rodzic chciałby sobie poszukać pracy kiedy miałby to dziecko w przedszkolu, Natomiast nie może poszukać pracy, nie mając dziecka w przedszkolu. Z informacji znajomych w Pile – rodzice poszukują pracy


St. Pikulik – w sprawie 6-latków, zapytał – sytuacja jest taka, że w przyszłym roku jest przewidziane, że 6-latki odchodzą i ta sytuacja rozwiąże się automatycznie. Czy Dyr. Ma rozeznanie, jak ta sytuacja wygląda w tym roku – ile dzieci w tej chwili nie przyjdzie dzieci do przedszkola, które powinny być w grupie 6-latków.


W. Fidurski – w nawiązaniu do powyższego pytania, zapytał jaka to będzie liczba, bo w informacji jest zestawienie – dzieci urodzone w poszczególnych latach , i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, Z informacji wynika że miejsc w przedszkolach jest 520 Żeby sobie poukładać to liczbowo: - ile tych 6-latków będzie i w stosunku do tego ile miejsc. Cel jest chyba taki, żeby dzieci 100 % objąć wychowaniem przedszkolnym, bo taka jest chyba idea , co zostało udowodnione jaki jest wpływ tego, że dzieci chodzą do przedszkoli na ich późniejsze perspektywy dostania się do dobrych szkół itd. Prosił o odpowiedź i jakieś dane liczbowe.


Z. Muzioł – zapytał, czy jest choć jedno miejsce dla dzieci w żłobku, Czy te matki, które poszukują


G. Grabek – Dyrektor Zespołu Przedszkoli Samorządowych - udzieliła odpowiedzi.

Z. Muziołowi odpowiedziała, że w przedszkolu nie ma miejsca na żłobek, - przedszkole obejmuje dzieci od 3 do 6 lat i w wyjątkowych sytuacjach dzieci od 2,5 lat.

St. Pikulikowi – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dzieci 6-letnie, to w tym roku rozpocznie od 1 września 156 dzieci 6-letnich naukę w przedszkolu. Tak więc wszystkie dzieci 6 –letnie mają obowiązek być w przedszkolu – muszą być obowiązkowo w przedszkolu.,


B. Chorabik – chopdzio o 6-latki, które realizują program dla 6-cio latka w szkole, a nie w przedszkolu.


J. Kołodziejczyk powiedział, że w tej chwili w szkołach nie ma klas dla dzieci 6-letnich


G Grabek – w tym roku jest 6-ro dzieci

K. Nurczykowi odpowiedziała, że opieramy się analizując to co jest zapisane w kartach – Jeżeli matka nie pracuje a dziecko ma 2,5 - 4 lata, to nie przyjmujemy, bo wiadomo, że pierwszeństwo mają dzieci 5-cio i 6-cio letnie – i dzieci młodsze 3-4 –letnie, których rodzice pracują. Też spotyka się, że matki mówią, że jeżeli nie mają dziecka w przedszkolu, to nie mają czasu szukać tej pracy.
<< AL.>

Obecna była dyrektor zespołu przedszkoli samorządowych, Gizela Grabek, odpowiadając na kilka pytań radnych, szczególnie dotyczących braku miejsc w przedszkolach dla 40 dzieci. Radny Fidurski zarzucił, że odrzucanie podań niepracujących rodziców jest swego rodzaju dyskryminacją. Zdaniem radnego Nurczyka odrzucenie podania utrudnia znalezienie takiemu rodzicowi pracy, z braku czasu na jej szukanie.

G. Grabek powiedziała, że wkrótce z przedszkoli wyjdą sześciolatki, co spowoduje zwolnienie ponad 150 miejsc. Dlatego nie warto obecnie otwierać nowych oddziałów, które niedługo musiałyby być likwidowane. Wyjście sześciolatków da ponadto szansę na utworzenie oddziału żłobkowego. Szansą na powiększenie liczby miejsc w przedszkolach może być tworzona placówka prywatna oraz pogłoski, że firma „Rek-Swed” zbuduje własne przedszkole.


>>

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie o stanie opieki przedszkolnej w mieście, w tym o wynikach naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 i planach remontowych placówek przedszkolnych.

Informacja jest załączona do protokołu.


Punkt 7.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z przedstawieniem opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

((53,40 - 68,30))


Radni otrzymali informacje Burmistrza Miasta, Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, które były omawiane na posiedzeniach komisji.

Z. Muzioł – z informacji wynika, że kąpieliska będą miały nawieziony piasek w II połowie czerwca a piasku nie ma, a są już wakacje,

St. Wilowski – jeśli chodzi o piasek, to do dzisiaj jest rozgarniętych 8 tirów 25 tonowych. Zostały jeszcze 2 zestawy, które zostały wysypane i jutro prace te zostaną zakończone.

Prtzy ul. Wioślarskiej piasek jest już przywieziony przy hotelu, ponieważ tirem nie można wjechać bliżej kąpieliska i będzie on rozsypywany jutro koparką.

Z-ca Burmistrza zwrócił się do Dyrektora ZCAS, aby poinformował radnych o problemach z zatrudnieniem ratowników – zmieniły się przepisy i żeby radni mieli wiedzę.

S. Wilowski – poinformował, że od 3 miesięcy starają się o pozyskanie ratowników. Mamy 1 mały wakat na basenie, ale również czynią starania o pozyskanie ratowników na kąpieliska. Od początku kwietnia wystosowali takie informacje na basenie, również na stronach internetowych: ZCAS i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiemy, że jest problem z pozyskaniem ratowników, tym bardziej, że od 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, że każdy ratownik, zarówno ratownik medyczne, górski czy wodny, musi mieć ukończony kurs KPP – kurs pierwszej pomocy, który kończy się egzaminem państwowym. 80 % ratowników, którzy mają uprawnienia ratownika, ale nie mają dodatkowo kursu KPP. Jest to ogromny problem. Udało się pozyskać 2 ratowników z Poznania i Leszna – studentów, którzy zgodzili się podpisać umowę i będą od 1 lipca. Powiedział, że będzie 2 ratowników na plaży przy ul. Jeziornej i 2 przy ul. Wioślarskiej.

A. Kosiba – …. uważa, że powinniśmy bezwzględnie zatrudnić na basen ratownika na pełnym etacie a nie na pół, Nie należy tu szukać oszczędności, bo życie ludzkie i bezpieczeństwo jest ważniejsze niż parę złotych, które byśmy zapłacili.B. Chorabik – temat jest szczególnie ważki po tragedii która wydarzyła się w niedzielę, są zakulisowe rozmowy, aby ratownik pracował np. już od połowy czerwca, do połowy września.

Ktoś kto został ratownikiem musiał mieć przeszkolenie w zakresie ratownictwa . Są tu stworzone progi bo te kursy są płatne itd. i jest to kolejna bariera, która utrudnia ludziom zdobycie kwalifikacji , które w większości przypadków już pewnie posiadają. – tylko jest jakaś bariera finansowa, bo jednak ten kurs trzeba zrobić.S. Wilowski – to trzeba mieć tych ratowników. Poinformował, że bariara finansowa, ale przede wszystkim to, że kursy są organizowane poza Złotowe: w Poznaniu, Chodzieży . A na szkolenie to przewiduje się 60 godzin, czyli można sobie wyliczyć ile dni trzeba poświęcić, żeby ten kurs skończyć.

Powiedział, że w lutym wspólnie z dyrektorem PowiatowegoUrzędu Pracy doszliśmy do porozumienia żeby zorganizować kurs ratowników w Złotowie. PUP bardzo przychylnie podszedł do naszej prośby, Również na stronie internetowej zamieścił ogłoszenie o naborze chętnych na skorzystanie z takiego kursu. Z tego co wie, to nikt się nie zgłosił. Również wspólnie z kierownikiem Pływalni zorganizowaliśmy kurs dla ratowników, który trwał od kwietnia do 26 czerwca. W kursie tym uczestniczyła młodzież 12-16 letnia. W związku z tym nie może podeprzeć się tą młodzieżą, bo są niestety niepełnoletni, ale budujemy jakby na przyszłość zaplecze – co roku będziemy szkolić tych młodych ludzi - tylko tyle, żeby ci młodzi ludzie chcieli.

B. Chorabik - zwróciła uwagę, że inicjatywa jest bardzo cenna i godna pochwały , ale problem mamy dziś i teraz.,


W. Fidurski – zwrócił się do dyrektora ZCAS – zapytał ile może zaproponować pieniędzy na etat ratownikowi w czasie roku na basenie. Bo może jest bariera, że nie ma chętnych na ratownika, i . Myśli, że sprawa która wyszła na kanwie tragedii – Wrócił do misji, która jest wpisana w Strategii w turystyce – Myśli, że to powinien być przez Pana burmistrza, dyrektora jako punkt honoru, żeby 15 czerwca uruchamiany był basen ??. My też jako Rada powinniśmy też trochę wcześniej mówić o tych przygotowaniach do sezonu , nie w czerwcu, kiedy już ten sezon powinien funkcjonować, a w maju. Kiedy można byłoby jeszcze zareagować na pewne sytuacje, a teraz jest to już za późno. Zapytał odnośnie świadczeń na basenie.


S. Wilowski – odpowiedział, że na basenie jest to średnio 1.700 zł. brutto – około 1.200 zł. netto.


K. Nurczyk – zapytał, czy te osoby, ci studenci, którzy przyjadą na sezon letni, będą na pół etatu ?

S. Wilowski – będą na pełen etat.


B. Chorabik – nawiązując do ratownika na etacie – zapytała w jakich godzinach będzie ratownik na plaży ?

S. Wilowski – ratownik będzie od godz. 10 do godz. !8 – od poniedziałku do niedzieli – przez 7 dni w tygodniu.


K. Majewski – podsumował informację. Powiedział, że sytuacja pod względem atrakcyjności turystycznej miasta , zdecydowanie poprawiła się w tym roku, a to dzięki wszystkim inwestycjom w zakresie turystyki, jak promenada, kładka, czy oddanie stadionu przy ul. Wioślarskiej, ale także inwestycjom prywatnym, np. remont „Zacisza”. Zwrócił uwagę, aby iść dalej tym tropem i zadbać o plażę przy ul. Wioślarskiej - już w tym roku jest postęp, bo nawieziony będzie piasek na plażę, jest zaplecze – sanitariaty, Ale warto byłoby pamiętać o tym, żeby wybudować tam pomosty, zadbać o nasadzenie zieleni, czy zadbanie o całej zieleni przy tej plaży i ścisła współpraca z właścicielami „Zacisza”.


A. Kosiba – zgłosił formalny wniosek o zatrudnienie dodatkowego ratownika na basenie.

B. Chorabuik – myśli, że jest to wniosek do Burmistrza, ponieważ jest to związane ze zmianą finansów,


J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że nigdy nie było tak, żeby Rada ustalała, ilu pracowników ma zatrudniać dana jednostka – jest to uprawnienie kierownika, dyrektora jednostki i on musi wtedy wnioskować do Burmistrza który musi zawnioskować zmiany w budżecie Tak że myśli, że rozważyć taką możliwość to tak a nie wprost etaty przyznawać.


Na tym zakończono dyskusję.

+

<<AL. >

Omawiając informację burmistrza o stanie przygotowań do sezonu letniego bazy rekreacyjno-turystycznej w mieście, nawiązywano do tragedii jaka rozegrała się w niedzielę nad Jez. Zaleskim. Najwięcej dyskutowano o ratownikach, sugerując, że pracę na obu kąpieliskach powinni rozpocząć od połowy czerwca.

Dyrektor ZCAS-u, Sławomir Wilowski tłumaczył, że trudno znaleźć w pełni wykwalifikowanych ratowników, mimo intensywnego naboru prowadzonego od kwietnia. Na kurs organizowany przez urząd pracy nikt się nie zgłosił, w kursie na pływalni „Laguna” brali udział wyłącznie nastolatkowie, najstarsi to 16-letni. Na szczęście na okres letni znaleźli się chętni i kąpieliska będą obsadzone, od 1 lipca, w godz. 10-00-18.00.

Mówiono też o tym, że oferowana płaca, około 1200 zł netto za pełen etat ratownika jest zbyt słabą zachętą dla młodych ludzi. Życie pokazuje, że to bardzo odpowiedzialne zajęcie, godne wyższej płacy.


>>

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej.

Informacje są załączone do protokołu.

Godz. 11.10.

Przewodnicząca rady ogłosiła 15. minutową przerwę.

11.25. – po przerwie. Wznowiono obrady.

Obecnych było 13. radnych.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady. Poinformowała, że zmiana polega na tym, że odstępujemy od dofinansowania bieżących zadań na rehabilitację osób niepełnosprawnych w kwocie 50 tys. zł., zwiększając ją do kwoty 90 tys. zł., z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych, polegających na wymianie dalszych okien i ociepleniu budynku, w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji nad powyższym projektem uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/216/10 o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Skarbnik Gminy omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010. Omówiła propozycje zmian w budżecie na 2010 rok:

I. Dochody:

 1. w dziale 751, rozdziale 75107 zwiększa się dochody o kwotę 8.010,00 zł. o dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

 2. w dziale 756, rozdziale 75615 zwiększa się planowane dochody o kwotę 478.200 zł. Zwiększenie dochodów w tym zakresie wynika ze zmiany sposobu ujmowania w ewidencji gruntów, których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów, a które nie zostały oddane w dzierżawę innym podmiotom,

 3. w dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się planowane dochody o kwotę 184.954,10 zł. w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, informującym o planowanym dofinansowaniu programu “Otwarci na aktywność” który będzie realizowany przez MOPS.

II. Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. w transporcie i łączności, w drogach publicznych gminnych - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg, a w szczególności na remont chodników przy ul. Gorzelnianej i Leśnej,

 2. w gospodarce mieszkaniowej, w gospodarce gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 478.200,00 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w p. I.2).

W tym samym dziale zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży nieruchomości.

 1. w administracji publicznej, w promocji - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego do Francji, jak również na warsztaty dla orkiestry dętej,

 2. w dziale 751, rozdziale 75107 zwiększa się wydatki o kwotę 8.010,00 zł. w związku z dotacja, o której mowa w p. I.1),

 3. w obranie cywilnej - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 681,00 zł. poprzez rozwiązanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu rocznego za telefon używany na potrzeby zarządzania kryzysowego,

 4. w oświacie i wychowaniu - przenosi się wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1,

 5. w ochronie zdrowia - zmniejsza się wydatki o 50.000 zł. w związku ze zmianą uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki w w/w wysokości oraz dodatkowo 40.000 zł. przeznacza się na remont budynku przy ul. Hubego,

 6. w pomocy społecznej - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 58.429,47 zł. zgodnie z wnioskiem MOPS,

 7. w dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się planowane wydatki o kwotę w związku z planowanym uzyskaniem dochodów, o których mowa w p. I.3,

 8. w gospodarce komunalnej – ochrona środowiska - zwiększa się planowane wydatki o 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakupienie materiałów i wyposażenia na tereny zielone w mieście,

 9. w kulturze fizycznej i sporcie - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń,

 10. w dziale 926, rozdziale 92695 przenosi się wydatki między paragrafami.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

 1. w transporcie i łączności, w drogach publicznych gminnych - zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł. w związku z planowaną modernizacją chodników, zieleni oraz oświetlenia przy Pl. Kościuszki,

 2. w gospodarce mieszkaniowej, w gospodarce gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł. w związku z planowaną kontynuacją zadania pn. “Adaptacja spichlerza do celów promocyjnych miasta” , jak również o kwotę 16.056,00 zł. w związku z planowanym postawieniem kabin WC przy Placu Paderewskiego,

 3. w dziale 710, rozdziale 71035 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł. w związku z planowanym postawieniem krzyży na Cmentarzu Wojennym przy ul. Staszica,

 4. w dziale 853, rozdziale 85395 w ramach programu “Otwarci na aktywność” planuje się zakup kserokopiarki za 5.500 zł.,

 5. w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się planowane wydatki na budowę hali widowiskowo – sportowej o kwotę 71.698 zł.

W tym samym dziale zwiększa się wydatki na rozbudowę krytej pływalni o 650.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie planowane wcześniej wydatki na dokumentację na te rozbudowę o 50.000,00 zł.

 1. W rozdziałach 60016 i 70005 zmienia się paragrafy wydatków inwestycyjnych.

Ponadto powiedziała, że na niektórych komisjach mówiła, że zmieni się załącznik WPI (Wieloletni Plan Inwestycyjny), ponieważ Związek Gmin Krajny zamierza realizować

„Obiekt Zagospodarowania Odpadów” i miały być zwiększone wydatki na lata 2011 i 2012, ale nie są znane jeszcze kwoty i jest to nieaktualne.

Dyskusja:

Na pytanie J. Jędrzejczyka o zmiany w dziale 700 rozdziale 70005, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że chodzi tu o § 605, 606 i dotyczy to wykupu działek i nie jest to przeznaczone na wykup konkretnej działki. Natomiast na pytanie W. Fidurskiego, jak kształtują się w tej chwili dochody budżetowe, Skarbnik Gminy J. Skórcz – odpowiedziała, że dochody kształtują się w zasadzie planowo i można przewidzieć, że dochody, które były zaplanowane w budżecie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, będą zrealizowane.

W. Fidurski – poruszył sprawę dotyczącą wprowadzenia do budżetu zadania „rozbudowa krytej pływalni”. Powiedział, że nie ma na pewno nikogo, kto by kwestionował zasadność tego, jednak nie jest zadowolony ze sposobu wprowadzenia tego zadania do budżetu. Dla dobrej współpracy z Radą, każdy z radnych powinien być zapoznany z koncepcją rozbudowy basenu, gdzie byłoby określone ile to kosztuje, co tam będzie, gdzie to będzie itd. Uważa, że zasada racjonalnego działania nakazuje, żeby wiedzieć co się chce budować i myśli, że taki projekt powinien być przedyskutowany z radnymi, że środowiskiem, które się na tym zna, które powinno wyrazić opinię o koncepcji i dopiero wtedy byłby etap wprowadzenia tego zadania do budżetu. Obawia się, że za jakiś czas może okazać się, tak jak było z fontanną, która miała kosztować kilkadziesiąt tysięcy, kosztowała później140 tys. zł., czy jak ze stadionem, gdzie do końca nie były przedyskutowane z fachowcami pewne jego elementy. Uważa, że powinno to być robione z udziałem ludzi i powinno to być przedyskutowane

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że nie do końca jest prawdą to co mówił W. Fidurski, ponieważ już w 2007 r. była „Propozycja Burmistrza Miasta dotycząca rozwoju bazy sportowej w latach 2007 – 2010”, która została przyjęta przez Radę. W propozycji tej było zapisane również o rozbudowie basenu, tj.: Decyzja o budowie basenu była trafiona. Zainteresowanie tą formą aktywności mieszkańców miasta i nie tylko, jest bardzo duże. Program użytkowy basenu się sprawdził. Są jeszcze możliwości poszerzenia oferty na tym obiekcie o rehabilitację osób niepełnosprawnych. Zajęcia mogłyby się odbywać w dodatkowej niecce basenu rehabilitacyjnego wyposażonej w specjalistyczne urządzenia, takie jak: siedziska z biczami wodnymi, komory masażu wodnego, podnośniki dla niepełnosprawnych, pochylnie do nauki chodzenia itp. Powiedział, że Rada w Programie działania przyjęła rozbudowę basenu. Przedstawił planowany tok postępowania w tej sprawie – z chwilą, gdy uchwała ta wejdzie w życie i zostanie przyjęta w kształcie jaki został zaproponowany, będą prace nad programem użytkowym dodatkowej części basenu, która ma być rozbudowywana. Zostało zrobione wstępne rozpoznanie, np. doszliśmy do takiego wniosku, że basen musi być rozbudowywany w kierunku do Al. Piasta z uwagi na konieczność połączenia funkcji recepcyjnej dla basenu, który funkcjonuje, z tą częścią, która ma powstać. Również całe zaplecze szatniowe, sanitarne to, które zostało wybudowane, zabezpieczy potrzeby dodatkowej funkcji rehabilitacyjnej. Poinformował, że do opracowania Programu użytkowego zostaną poproszone osoby, które znają się na tym - rehabilitanci i inne osoby. Przewidywane jest przeprowadzenie takiej wizji, jaka była przy basenie czy hali, tj. zorganizowanie wyjazdu do ośrodków, które funkcjonują, aby obejrzeć, popytać i dopiero wtedy zdecydować o tym, jaki ma być Program użytkowy części rehabilitacyjnej. Z chwilą, gdy Program użytkowy będzie opracowany, na pewno będzie możliwość zapoznania się z nim. Będzie on stanowił podstawę przetargu, który będzie ogłaszany. Jeżeli chodzi o koszty, to zdarza się, że są one wyższe – natomiast jeżeli będą one wyższe niż zaplanowane w budżecie, to bez zgody Rady nic nie można robić. Powiedział, że przetarg ma być ogłoszony na opracowanie dokumentacji, łącznie z wybudowaniem części rehabilitacyjnej i z wyposażeniem w urządzenia. Po ogłoszeniu przetargu znana będzie cena, co będzie jeszcze przed opracowaniem dokumentacji i wtedy, jeżeli okaże się, że ma to kosztować drożej, to zwrócimy się do Rady, żeby uzyskać aprobatę lub nie, do dalszego działania. Uważa, że jest to prawidłowa kolejność – uchwalamy pieniądze i zadanie, ogłaszamy przetarg na dokumentację łącznie z budową, a następnie realizujemy dalszy tok postępowania. Powiedział, że radny W. Fidurski i pozostali radni będą mieli okazję zapoznać się z tą propozycją. W Internecie można znaleźć co miałoby być w takim obiekcie, w tym m.in. kąpiel perełkowa, bicze szkockie, masaż wirowy, masaż podwodny, terapie kąpielowe w wannach z hydromasażem – są również różne rodzaje basenów rehabilitacyjnych, które zależą od tego czy jest on nad powierzchnią, czy równo z powierzchnią pomieszczenia, istotna jest również wielkość, głębokość basenu. Powiedział, że na pewno wszystko zostanie bardzo szczegółowo rozważone.

K. Nurczyk – powiedział m.in., że to jak wygląda wyposażenie jest najmniejszym problemem, natomiast najbardziej niepokoi go, z jakich materiałów będzie to wszystko wykonane, ponieważ było tak na basenie, gdzie był grzyb na płytkach i były problemy z niecką główną. Powiedział, że przy innych decyzjach dotyczących wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych były przedstawiane jakieś projekty, czego nie ma obecnie. Chciałby np. wiedzieć, jakie będą to materiały, bo nie sądzi, że w 600 tys. zł. starczy na to zadanie – sądzi, że może dojść to nawet do 1 mln zł. Powiedział, że nie chciałby, żeby były później jakieś niespodzianki techniczne spowodowane gorszymi materiałami, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że jak będzie opracowywany Program użytkowy, to będą również wskazane materiały, z jakich to ma być wybudowane. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to może być gorzej, bo wskazywanie firm jest naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych, ale myśli, że z tego jakoś wybrniemy, żeby urządzenia, które będą tam zamontowane, były również wysokiej jakości i spełniały oczekiwane standardy.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – powiedziała, że z uwagi na to, że część obiektu ma być przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, na Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta sugerowała, żeby starać się o środki z PFRON-u – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo póki ten Fundusz jest, to można wykorzystać z niego środki.

Po zakończeniu dyskusji, Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/217/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz - Skarbnik Gminy. Powiedziała, że istnieje konieczność podjęcia powyższej uchwały, ponieważ z dniem 1 stycznia b.r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o finansach publicznych i jest wymóg, żeby zakres informacji i formę, która ma być ujęta w sprawozdaniu półrocznym, określić uchwałą. Poinformowała, że nie zaszły jakieś duże zmiany w stosunku do tego, co było do tej pory, ponieważ uważa, że dotychczasowa forma była w miarę przejrzysta i obszerna – jedyna taka zmiana polega na wyodrębnieniu dochodów majątkowych ze sprzedaży i dzierżawy oraz na szczegółowym wypisaniu otrzymywanych dotacji.

Pytań, dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/218/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek o realizację zadania publicznego może dotyczyć zadań w zakresie m.in.: budowy, rozbudowy dróg, kanalizacji sieci wodociągowych itd., działalności w zakresie edukacji, kultury fizycznej, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

K. Majewski – powiedział, że projekt uchwały rozszerza i uzupełnia program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, który uchwalany jest pod koniec roku, gdzie pewne inicjatywy lokalne są wnioskowane przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych przez Burmistrza konkursów. Obecnie inicjatywy te będą mogły pojawiać się w ciągu roku budżetowego, ale musimy mieć na względzie zaplanowany budżet. Poprzednia uchwała – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmował kulturę, sport, aktywizację osób starszych, ochronę zdrowia, patologie społeczne i inne, a w przedłożonym projekcie jest to rozszerzone o inicjatywy gospodarcze – jest to jakby poszerzenie możliwości inicjatyw lokalnych. Powiedział, że z tego co wie, to do tej pory Burmistrz prowadził takie działania, ale teraz ma to w formie uchwały Rady. Przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu komisji, aby w § 4.2. zmienić skład komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, tj. zamiast „1) osoba wskazana przez Radę Miejską Złotowa”, i „2) dwie osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Złotowa”, wpisać: „1) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską Złotowa” i „2) jedna osoba wskazana przez Burmistrza Miasta Złotowa”.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wniosek ten, zgłoszony przez K. Majewskiego został przyjęty przez dwie komisje: Komisję Ochrony Środowiska i Promocji Miasta oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

K. Nurczyk – zapytał, czy zapis proponowany we wniosku jest zasadny w świetle prawa, ponieważ na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska J. Zamczyk zwrócił uwagę, że jest to bezprawne względem ustawy i gdyby wniosek przeszedł, to byłoby to sprzeczne z ustawą.

P. Tabor – Radca Prawny – udzielił wyjaśnień. Powiedział m.in., że nie jest to sprzeczne z ustawą, albowiem decydentem pozostaje Burmistrz. Skład Komitetu można to określić praktycznie w sposób dowolny – mogą to być osoby wytypowane przez Burmistrza, przez Radę, bądź nawet przez jakiś zewnętrzny podmiot. Jest to tutaj zgodne z prawem. Na pytanie K. Majewskiego, czy Komitet ds. wspierania inicjatyw lokalnych ma działać całą kadencję, czy ma być powoływany tylko do jednego wniosku, bo nie jest to określone w projekcie uchwały, Radca Prawny odpowiedział, że Komitet działa stale – niezwłocznie po wejściu w życie uchwały, co nastąpi po jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Rada będzie musiała wytypować osobę, czy osoby, gdyż inaczej Komitet – nie mając składu, którego przewiduje uchwała – nie mógłby działać.

W związku z tym, że nie było dalszych pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez dwie komisje:

aby w § 4.2. zmienić skład komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, tj. zamiast „1) osoba wskazana przez Radę Miejską Złotowa”, i „2) dwie osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Złotowa”, wpisać: „1) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską Złotowa” i „2) jedna osoba wskazana przez Burmistrza Miasta Złotowa”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska, głosami 6. – „za” , 2. – „przeciw” i 5. – „wstrzymujących się”, przyjęła powyższy wniosek.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z przyjętym wcześniej wnioskiem.

Za podjęciem uchwały głosowało 7. radnych, 6. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/219/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały:

 • proponuje się dotychczasowy zapis § 2 ust.1 lit. b, który brzmiał: ” b) obiektów sportowych i rekreacyjnych” zastąpić zapisem „2) obiektów sportowych”;

 • w § 2 ust. 2 proponuje się skreślić lit.b), która określa zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 50 m od obiektów sportowych, z uwagi na to że, zgodnie z art.16 ust.1 w/w ustawy „zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 ust 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.”.

Podczas dyskusji głos zabrał K. Nurczyk, który podziękował za inicjatywę zmiany tej uchwały dlatego, że patrząc na lata wstecz, kiedy od godz. 13. sprzedawano alkohol, to społeczeństwo było bardziej rozpite. Powiedział, że wszystkie miejsca rekreacyjne, typu promenada, czy amfiteatr, nie powinny być objęte zakazem spożywania alkoholu, ponieważ jego spożywanie zależy tylko od mądrości społeczeństwa – jak będzie piło, jaki alkohol i w jakich ilościach, a odpowiednie służby są od tego, żeby tych, którzy nie umieją pić alkoholu i nie umieją się zachować, aby przywrócić do porządku. Natomiast obiekty sportowe – hale, boiska nie są miejscem do picia alkoholu. Powiedział, że bardzo dobrą inicjatywą jest to, że przy promenadzie będzie bar. Uważa, że powinno być dużo miejsc: gastronomii, restauracji, ogródków, gdzie można by wypić dobre piwo, czy markowe wino, bo tak powinno wyglądać w normalnym społeczeństwie. Powiedział, że jeżeli sprzedawca nie przestrzega prawa i sprzedaje alkohol nieletnim, to jest problem w społeczeństwie, a nie w tym, żeby wyznaczać odległości, czy miejsca spożywania alkoholu.

Na tym zakończono dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/220/10 o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/118/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, konieczne jest dokonanie zmiany uchwały z 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu poprzez odniesienie się w niej do przepisów aktualnie obowiązującego prawa.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/118/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/221/10 o zmianie uchwały nr XXIV/118/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Powiedziała, że podobnie jak w poprzednim projekcie uchwały, konieczne jest dokonanie zmiany uchwały z 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie poprzez odniesienie się w niej do przepisów aktualnie obowiązującego prawa.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/222/10 o zmianie uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, projekt uchwały, w którym upoważnia się Związek Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny” ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz do przyjęcia do realizacji powyższego przedsięwzięcia. Poinformowała, że Związek Gmin Krajny zamierza w bieżącym roku złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia i zgodnie z regulaminem konkursu, wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników, jednym z których jest uchwała rad gmin, stąd przedłożony przez Burmistrza powyższy projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/223/10 w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. W sprawie schodów z ul. Szkolnej na ul. Kujańską odpowiedział, że przygotowania do tego zaczęto wcześniej, dlatego je tak szybko zrobiono – faktycznie przygotowania były jeszcze przed zgłoszeniem interpelacji.

Jeśli chodzi o rośliny, które tak marnie wyglądają w mieście powiedział, że od jakiegoś czasu podlewamy wszystko co jest możliwe, a w dzień – przy temperaturze powyżej 30 0 C, to rośliny bronią się w ten sposób, że wyglądają jakby więdły. Ma nadzieję, że dużych strat po tym lecie nie będzie – problem rozwiązałby deszcz. Powiedział, że część terenów zielonych jest nawadniana, natomiast nie wszędzie jest to możliwe.

 1. Jeżeli chodzi o stragany i handel na ulicach, to nie ma ograniczeń i miejsc, w których to można stawiać. Natomiast ci, którzy handlują uważają, że obecna opłata w wysokości 100 zł. za 9 m2 jest bardzo wysoka i na tą opłatę raczej narzekają. Nie sądzi, żeby było możliwe 3. krotne podniesienie tej opłaty.

 2. Jeżeli chodzi o tereny zalewowe w Złotowie, to zapewnił K. Nurczyka, że nie grozi ani cofka z Warty, ani z Noteci, czy z bliżej położonej Gwdy. Złotów jest dobrze położonym miastem i jeziora złotowskie, mimo, że są w części zamulone i w części zarośnięte, to spełniają swoją rolę, mianowicie przejmują fale powodziowe. Powiedział, że na Jeziorze Miejskim, po tych dużych opadach dało się zauważyć, że poziom wody wahał się w granicach 60 cm – przy 50 ha, pojemność retencji tego zbiornika, to jest około 300 tys. m3, czyli 300 mln litrów, a do tego dochodzi jeszcze Jezioro Zaleskie, Jeziora Baba i Jezioro Burmistrzowskie – jedyny zbiornik, na którym może być regulowana woda – miasto ma pozwolenie wodno - prawne na piętrzenie wód do określonej rzędnej. Poinformował, że w tym roku były małe kłopoty, ale dzierżawca tego jeziora poradził sobie z tym i poziom wody sprowadził do wymaganego w pozwoleniu wodno - prawnym. Powiedział, że może zdarzyć się jakieś lokalne podtopienie przy tzw. nawałnicy, czyli jak spadnie w krótkim czasie kilkadziesiąt litrów wody na 1 m2 – może się zdarzyć, że gdzieś coś zaleje, czy nawet może być u kogoś zalana piwnica.

 3. Jeżeli chodzi o remonty, to gestorem tych rzeczy jest Miejski Zakład Gospodarki Lokalami. Powiedział, że również na ul. Wojska Polskiego remonty są wykonywane. Tam gdzie jest już jakaś cześć mieszkań sprzedanych, to remonty zależą od tego, ile właściciele mieszkań mają nazbieranych środków na funduszu remontowym, z których finansowane są remonty. Gdyby remonty sfinansować ze środków MZGL, to mieszkańcy muszą wtedy jednorazowo wyłożyć znaczne kwoty – jeżeli nie mają zgromadzonych środków na funduszu remontowym. Powiedział, że remonty są robione w porozumieniu z właścicielami mieszkań i dało się zauważyć, że jest coraz więcej osób, głównie właścicieli mieszkań, którzy interesują się tym, co robi MZGL i działają w tym kierunku, żeby MZGL wykonywał takie remonty, które są potrzebne dla wszystkich mieszkańców.

 4. W sprawie krzyży na Cmentarzu Wojennym, odpowiedział, że brak jest jeszcze jednoznacznego stanowiska Wojewody, co spowodowane jest tym, że musi to również konsultować z instytucją zajmującą się miejscami pamięci narodowej, która jeszcze nie wypowiedziała się w tej sprawie. Powiedział, że generalnie była sugestia Wojewody, żeby były to dwa krzyże: katolicki i prawosławny – z uwagi na to, że pochowanych jest tam dużo żołnierzy byłej Armii Radzieckiej.

Radnemu Z. Muziołowi:

 1. Jeżeli chodzi o Nowy Rynek, to odpowiedział, że sytuacja z roślinami jest podobna jak wszędzie. Jest podpisana umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych na podlewanie, ale nie wszędzie jesteśmy to zrobić. Poinformował, że sprawdzi jak to wygląda na Nowym Rynku.

 2. W sprawie przejścia dla pieszych z ul. Norwida na wysokości kostnicy, odpowiedział, że sprawa ta była rozpatrywana przy remoncie drogi powiatowej i wniosek ten nie został uwzględniony, z powodu nie widoczności tego miejsca z samochodów wjeżdżających do Złotowa od ul. Staszica. Powiedział, że z tego też powodu obok powstał ten parking, po którym można przejść – jest tam również odcinek chodnika, który wyprowadza pieszych na przejścia zlokalizowane przy rondzie. Zarządca drogi nie wyraził zgody na przejście proponowane przez Z. Muzioła. Uważa, że obecne rozwiązanie jest zdecydowanie bezpieczniejsze.

 3. Jeżeli chodzi o sprawę ratowników, odpowiedział, że była o tym mowa (w pkt 7 porządku obrad sesji) i od 1 lipca będą ratownicy na obu plażach – od strony ul. Jeziornej i od strony ul. Wioślarskiej.

Radnemu K. Brewce:

 1. W sprawie dróg na „starym mieście”, odpowiedział, że drogi, które są odnawiane, czy przekładane, to w części odstępuje się od bruków i kładzie się starobruk czy polbruk. Jednak są wymagania Konserwatora Zabytków, który zaleca, aby w części pozostawić nawierzchnię brukową. Poinformował, że na ul. Spichrzowej, która ma być robiona, nawierzchnia będzie ze starobruku, natomiast boki z kamienia polnego. Uważa, że nawierzchnia z bruku ma również swój urok.

 2. Odpowiedział, że jeśli chodzi o fachowców, to jest z tym różnie. Powiedział, że jest już trochę ulic o nawierzchni z bruku i trzeba powiedzieć, że nie ma wielkich szkód, mimo, że kierowcy zachowują się różnie. Niewłaściwa jazda – „przygazowanie” może powodować wyrywanie bruku, ale najczęściej jest tak, że przy samym wykonaniu zdarza się, że gdzieś zostanie położony płaski kamień i wtedy, po pewnym czasie, on luzuje się, ale to usuwane i wydaje się, że robione jest to dość skutecznie

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o stronę internetową miasta, odpowiedział, że od jakiegoś czasu ona działa – adres strony: www.zlotow.eu. Powiedział, że w tej chwili jest w wersji polskiej, a w następnym etapie będą wersje w innych językach: angielskim i niemieckim.

 2. W sprawie środków na pomoc gminom poszkodowanym w powodzi, odpowiedział, że nie było to rozpatrywane. Powiedział, że gminy te mogą liczyć głównie na pomoc Państwa, którego zadaniem jest zabezpieczyć na to środki – nie wyklucza to również takich możliwości, że gminy mogą znaleźć jakieś środki i przekazać je potrzebującym gminom.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. W sprawie wybiegu dla psów na osiedlu Zamkowa, odpowiedział, że ma być on realizowany przez pracowników Urzędu. Powiedział, że w tej chwili jest dość duże nasilenie innych prac związanych z pielęgnacją, podlewaniem – bo część terenów sami podlewamy i nie było czasu, żeby się tym zająć. Wybieg dla psów na osiedlu Zamkowym jest w planie i będziemy chcieli to wykonać.

 2. Jeśli chodzi o dziedziniec przy Urzędzie, odpowiedział, że materiały są składowane i są one sukcesywnie zużywane. Powiedział, że jest tam warsztat, w którym są narzędzia, pracownicy mają również zaplecze socjalne i póki co, to musi to tak funkcjonować. Staramy się, żeby jak najmniej leżało materiałów i zwróci uwagę, żeby tego przestrzegać.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

Jeżeli chodzi o realizację ul. Domańskiego i ul. Chojnickiej, to odpowiedział, że jest już pozwolenie na budowę i w trakcie przygotowywania jest przetarg na te ulice, który przeprowadza Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiedział, że będzie jeden przetarg na całość zadania, z tym, że termin realizacji będzie określony do 2011 roku, z rozpoczęciem w tym roku i z przerobieniem określonych kwot, również w roku bieżącym – do kwoty około 5 mln zł. – łącznie z planowanymi naszymi środkami. Poinformował o dopuszczeniu takiej możliwości, że wykonawca – jeżeli będzie chciał, to może wykonać wszystko w tym roku, a pieniądze dostałby na początku przyszłego roku, ponieważ Sejmik Wojewódzki przyjął to zadanie do realizacji na dwa lata.

Radnej M. Wegner:

W sprawie placu zabaw przy ul. Słowackiego, odpowiedział, że jeśli dzieje się to w piątki, to kosze wysypywane są najprawdopodobniej przez powracającą z dyskoteki młodzież. Powiedział, że sprawdzi czyj jest to teren: miejski czy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” i zwróci uwagę, żeby kosze te były oczyszczone w piątek – jeszcze przed powrotem młodzieży z dyskoteki.

Radnej A. Andrzejewskiej:

Jeżeli chodzi o ul. Królowej Jadwigi i ul. Szkolną, odpowiedział, że są wstępne uzgodnienia z projektantami, którzy mają zrobić dokumentację do końca sierpnia br. i z tego co wie, to przygotowują konkretne propozycje. Zwrócono im uwagę na konieczność przygotowania takich miejsc – przejść dla pieszych z azylami w okolicach szkoły – głównie dotyczy to ul. Królowej Jadwigi. Ma być również przebudowane skrzyżowanie ulic: Szkolnej – Nieznanego Żołnierza i Al. Piasta – chodzi o to, żeby skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza trafiały na siebie, bo w tej chwili tworzą się tam niepotrzebne sytuacje kolizyjne. Powiedział, że ma nadzieję – jak to zmienimy, iż sytuacja ulegnie tam wyraźnej poprawie.

Radnemu A. Kosibie:

 1. W sprawie dworca kolejowego odpowiedział, że mają to być ustawowe rozwiązania i mają przekazywać dworce nieodpłatnie, z tym, że nie dońca to tak będzie, bo ma się w ustawie pojawić zapis, że jeżeli „koleje”mają jakieś długi, to nie będą musieli ich spłacać. To już jest pewne, że długi będą, bo jeżeli już takie zapisy pojawiają się, to na pewno przestaną płacić. Powiedział, że mamy też inne argumenty, żeby to ściągać, ale czy zdążymy, to się okaże.

 2. Jeżeli chodzi o teren do zabudowy, przy dworcu PKP, to obecny – któryś z kolei, właściciel ma prawdopodobnie pozwolenie na budowę i jak skończy zadanie na ul. Obrońców Warszawy, to zapewne będzie budował przed dworcem – jest to ten sam inwestor.

Radnej B. Chorabik:

W sprawie mandatów z tytułu nie przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku w zakresie obowiązków właścicieli psów – odpowiedział, że za nie sprzątanie po psach zostało wystawionych 8 mandatów – przeważnie jest to 100 zł. Były również sporządzone wyciągi z Regulaminu utrzymania czystości dotyczące psów, które zostały przez Straż Miejską rozniesione po sklepach i mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z tym i odnowienia swojej wiedzy na ten temat.

Radnemu J. Jędrzejczykowi:

Odpowiedzi na interpelację udzielił Jan Szwalgun – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Powiedział, że co roku płukanie sieci planowane jest na koniec kwietnia – początek maja, jednak ten rok jest nietypowy, ponieważ była długa zima, opady, w maju – okres przyjęć I komunijnych, upały. Poinformował, że wstępne płukanie sieci odbywa się kosztem mieszkańców i jest to w tym roku pierwsze takie zgłoszenie, od ojca J. Jędrzejczyka, odnośnie jakości wody. Powiedział, że tak może być, ponieważ jeszcze takiego solidnego płukania nie robili. Zrobią to jak ustąpią upały, ponieważ obecnie technicznie nie mogą tego zrobić, bo nie uzyskają odpowiednio wysokiego ciśnienia, a przy niskim ciśnieniu skuteczność płukania sieci jest żadna – płukanie zrobią, bo taki jest ich obowiązek. Poinformował, że czarne zabarwienie jest wynikiem nadmiaru manganu. Na pytanie J. Jędrzejczyka odnośnie informowania mieszkańców o płukaniu sieci, odpowiedział, że musi powiadomić o tym Urząd i uzgodnić termin. Są również ogłoszenia w budynkach – na klatkach schodowych.

K. Brewka powiedział, że po napuszczeniu wody do nowego baseniku dla dziecka, okazało się, że dno było czarne, były czarne smugi, jakby od sadzy, z czego wynika, że musiało dostać się jakieś zabrudzenie, bo to znikąd nie wzięło się.

Prezes MZWiK J. Szwalgun odpowiedział, że są to zanieczyszczenia manganowe, ponieważ jest przekroczony mangan i taki stan rzeczy będzie utrzymywał się dopóki nie będzie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody.


W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.


Punkt 17.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. Radny A. Kosiba – przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, zgłoszony przez M. Wegner, o rozważenie możliwości dofinansowania z budżetu miasta szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy dla dziewcząt od 9 do 16 roku życia. Powiedział, że szczepionki są drogie, ale na 100 % zapobiegają rakowi szyjki macicy. Uważa, że gdyby była taka możliwość, to byłoby wskazane dofinansowanie tej szczepionki.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższy wniosek został przekazany do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta. Powiedziała, że wniosek ten jest związany z budżetem i jeżeli nie uda się to w tym roku, to następna Rada może to wprowadzić, nawet w ramach własnych inicjatyw, do przyszłorocznego budżetu. Zapytała M. Wagner, czy ma rozeznanie jaki jest koszt szczepionki.

M. Wegner odpowiedziała, że koszt szczepionki wynosi około 1.500 zł., a jeżeli zakupi się więcej szczepionek, to koszt jest mniejszy. Uważa, że wszyscy nie będą chcieli skorzystać z tych szczepionek, ale większość na pewno tak. Zwróciła uwagę na to, że jeżeli ktoś ma 1 dziewczynkę, to nie jest to problem, natomiast jeżeli ktoś ma 2-3 dziewczynki, to koszt jest rzeczywiście znaczny.

 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Poinformowała, że w biurze Rady jest do zapoznania się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z przeprowadzonej: „Kontroli realizacji zadań przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w zakresie kultury i sportu”. Przeczytała fragment protokołu: „Komisja stwierdza, że Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie właściwie wypełnia swe zadania w zakresie kultury i sportu, zgodnie ze Statutem jednostki. Dyrekcja oraz pracownicy włożyli i wkładają ogrom pracy w związku z rozpoczęciem działalności jednostki jak i funkcjonowaniem bieżącym. W odczuciu Komisji pracownicy dokładają wszelkich starań aby środki przekazywane z budżetu były wydatkowane racjonalnie. Na wyróżnienie zasługuje stan przedłożonej dokumentacji finansowo – gospodarczej.”

 2. Poinformowała, że jest po rozmowach z p. Moniką Kozłowską z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która pisze pracę doktorską i, która  zwróciła się z prośbą, aby po sierpniowej sesji przeprowadzić wśród radnych ankietę na temat Krajny – walorów Krajny, ewentualnego rozwoju. Powiedziała, że ankieta zajmie około 20 min i myśli, że radni wyrażą na to zgodę i poddadzą się badaniu ankietowemu. Poinformowała, że p. M. Kozłowska przedstawi później wyniki swoich prac.

 3. Przedstawiła pismo, które wpłynęło do Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 21 czerwca br. przekazujące uchwałę nr 4/2010 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Przeczytała treść powyższej uchwały.

Wyszedł radny K. Nurczyk.

Obecnych było 12. radnych.

 1. Poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się najprawdopodobniej w ostatni wtorek sierpnia br.

 1. K. Żelichowski – odniósł się do wpisu ze strony internetowej W. Fidurskiego. Powiedział, że W. Fidurski skłamał pisząc, że on (K. Żelichowski) głosował za sprzedażą działki dla Intermarche. Poinformował, że gdyby W. Fidurski sprawdził, to wiedziałby, że podczas tego głosowania było 3. członków Komisji, z których 1. głosował „za”, a 2. – „ wstrzymało się”.

W. Fidurski odpowiedział, że musi to sprawdzić, ponieważ jest to stara sprawa. Powiedział, ze trzeba było przedzwonić i sprawa byłaby jasna.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zapewnił W. Fidurskiego, że to co powiedział K. Żelichowski jest prawdą, co może potwierdzić Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, który podczas tego głosowania był osobą wstrzymującą się, a nie przeciwny.

 1. K. Brewka – poruszył sprawę supermarketów w mieście, które są ogromnym zagrożeniem dla małych sklepów. Powiedział m.in., że dziwi się, iż jest cisza na temat Intermarche – ukazały się tylko skromne informacje w mediach. Gdyby przyszedł do Złotowa kapitał, który chciałby postawić zakład pracy i stworzyć miejsca pracy, to sądzi, że byłoby bardzo głośno o tym – i słusznie, ale dziwi się, że przychodzi kapitał, który na 1. miejsce u siebie zlikwiduje 7. miejsc w małych sklepikach i nic się nie mówi – tak jest w całym kraju, nie tylko w Złotowie. Powiedział, że duże sieci przez 5. lat nie płacą podatku od nieruchomości i wiele innych rzeczy, i takim potentatom daruje się ogromne pieniądze, a budżet Państwa jest biedny jeżeli chodzi np. o służbę zdrowia, bo często jest świadkiem w aptece jak ludzie odchodzą od kasy, ponieważ nie stać ich na zapłacenie lekarstw. Zapytał się, czy Intermarche nabyło już działkę, czy przedstawiło jakiś projekt, czy po prostu już weszło do Złotowa, bo nie tylko on, ale i wielu ludzi chciałoby wiedzieć jak to w tej chwili wygląda.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – udzielił informacji w powyższej sprawie. Poinformował, że nie Intermarche, ale firma Krokus wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru, który w Studium zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na handel wielopowierzchniowy za torami, gdzie staje cyrk. Powiedział, że trwa uzgodnienie dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. Mając na względzie interesy miasta, wpisano, że w tej okolicy musi znaleźć się rondo, które przejmowałoby ruch z drogi powiatowej i regulowałoby ruch na drodze wojewódzkiej jaką jest ul. Za Dworcem. Spowodowało to, że Wojewódzki Zarząd Dróg też miał tam jakieś obiekcje i w rezultacie decyzji nie wydano. W tej chwili, firma, która występowała o decyzję, odwołała się od ustaleń, które poczynione były przez Wojewódzki Zarząd Dróg, uważając, że to nie powinno znaleźć się w decyzji, a my uważamy, że powinno i jest teraz kwestia dyskusji. Powiedział, że nic nie odbywa się w sposób tajny, decyzje można sobie obejrzeć, a jeżeli działka będzie wydzielona, to znajdzie się ona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia i zbycie tej działki musi nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego – jakie będą wyniki przetargu, to naprawdę trudno powiedzieć. Myśli, że jest to jeszcze sprawa przyszłościowa. Ponadto powiedział, że najprawdopodobniej niedługo wejdzie na budowę LIDL, bo sfinalizował kupno działki i mają wszystko przygotowane, łącznie z pozwoleniem na budowę – powstanie tam około 100 miejsc parkingowych, które znacznie poprawią problem parkingów w tym rejonie. Natomiast co do obaw, to powiedział, że one zawsze są. Uważa, że każdy sklep, również te małe, ma swoich klientów i jeżeli ludzie odchodzą do jakiegoś dużego sklepu, to po pewnym czasie okazuje się, że klient wraca z powrotem do swojego starego sklepu na osiedlu. Sklep poza miastem, nawet ze względu na swoje położenie, nie będzie tak atrakcyjny dla mieszkańców miasta jak sklepy blisko osiedli. Powiedział, że jeszcze nie wiadomo, czy firma Krokus zdecyduje się wejść z budową marketu – okaże się to jak zrobimy przetarg czy będą chętni.

 1. W. Fidurski – nawiązał do sprawy poruszonej wcześniej przez K. Żelichowskiego dotyczącej głosowania na Komisji Gospodarki Miejskiej wniosku Burmistrza o wyrażenie opinii na sprzedaż działki firmie Intermarche, co sprostował Z-ca Burmistrza, zwracając uwagę, że wniosek nie dotyczył sprzedaży działki firmie, tylko przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na wniosek firmy, bo firmie nie sprzedajemy – przetarg jest zawsze nieograniczony. W. Fidurski – poinformował, że wg tego co ustalił, to za wnioskiem głosowała A. Andrzejewska, a K. Żelichowski i J. Jędrzejczyk – wstrzymali się od głosowania. Powiedział, że jeśli pomylił się, to przeprasza K. Żelichowskiego - opublikuje sprostowanie i przeprosiny na swojej stronie internetowej.

 2. K. Majewski – poruszył sprawę dotyczącą Regulaminu konkursu „O kryształową kroplę wody”, żeby link do tego regulaminu był na stronie internetowej ZCAS. Poinformował, że zaglądał na stronę ZAKR-u, który jest głównym organizatorem konkursu i okazało się, że w konkursie mogą uczestniczyć tylko członkowie ZAKR-u, czyli autorzy tekstów i kompozytorzy, którzy są zarejestrowani jako członkowie ZAKR-u. Powiedział, że uczestnictwo w konkursie jest w sumie zamknięte dla przeciętnego obywatela, nie mówiąc już o mieszkańcach Złotowa. W jego przekonaniu konkurs ten jest fikcją – jest to po prostu przekazanie jakieś kwoty ZAKR za to, żeby zrobił imprezę na odpowiednim poziomie za sporą kwotą. Uważa, że powinno powrócić się do poprzedniej wersji, żeby każdy obywatel, w tym mieszkaniec Złotowa też miał szansę zaistnienia w tym konkursie. Niech to będzie wysoki poziom, ale żeby konkurs był otwarty, a nie tylko dla członków ZAKR-u. Wg niego nie jest to otwarte dla społeczeństwa i nie propaguje piosenki ekologicznej dla zwykłych mieszkańców, szczególnie Złotowa. Mieszkańcy, którzy interesują się tym, mają pretensje, że nie ma żadnej możliwości dostania się do tego konkursu, bez względu na to, jaki poziom by się reprezentowało.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk powiedział, że gdyby był to konkurs otwarty na całą Polskę, to ZAKR nie byłby nawet w stanie tego przeczytać. Natomiast to, że mają to być członkowie ZAKR-u, to myśli, że chodzi głównie o to, żeby zagwarantować wysoki poziom tekstów i muzyki.

 1. Jan Zamczyk poinformował, że w dniu 18 czerwca 2010 r. 2. członków Rady uczestniczyło w Więcborku w Konferencji Regionalnej (pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Krajny szansą rozwoju turystyki w regionie). Powiedział, że odnośnie złotowszczyzny i uczestnictwa złotowszczyzny w Krajnie jest za mało badań naukowych i w tym m.in. p. M. Kozłowska poszerzy temat. Zachęcił radnych do udziału i poddaniu się tej ankiecie.

 2. St. Pikulik – wrócił do tematu, który jest, jego zdaniem, trochę nieprzyjemny dla Radnych, dla Rady. Powiedział, że kadencja zbliża się do końca, a 2. radnych z jednej komisji będzie w sądzie. Chciałby, żeby doszło do jakiejś zgody, on (St. Pikulik) wybaczył W. Fidurskiemu jakieś uchybienia, natomiast on (W. Fidurski) tego nie zrobił – mimo, że powoływał się na pewne wartości. Powiedział, że źle nas postrzegają, pytają co u was się dzieje, mówią, że są stale jakieś konflikty – jako miasto i jako Rada tracimy dużo, że nas źle spostrzegają. Uważa, że J. Zamczyk przeprosił W. Fidurskiego na sesji. Natomiast, jako Rada, powinniśmy sprawę załagodzić a nikt, poza nim, nie podjął tematu w tym względzie, również Przewodnicząca Rady nie podjęła tego tematu. Jeżeli mamy taką sytuację, że w Radzie jest konflikt, to wcześniej jest element negocjacji, a nie od razu sprawę kierować do sądu. Dla niego jest to żenująca sprawa – takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby radni sądzili się. Jest mu z tego powodu bardzo przykro. Jak dowiedział się, że ta sprawa jest kontynuowana, to było dla niego bulwersujące. Uważa, że jeżeli J. Zamczyk powiedział, że jest gotowy do przeprosin, to powinni znaleźć się negocjatorzy, którzy powinni sprawę dalej kontynuować, a nie skierować sprawę do sądu. Jego zdaniem, krytyka dla osób publicznych, nie jest taką sytuacją, żeby musieli bardzo mocno obrażać się. Jest to bardzo przykra sprawa, tym bardziej na koniec kadencji, że jeżeli ktoś ma odrębne zdanie, to zaraz sprawę kieruje się do sądu.

W. Fidurski – zwrócił się do St. Pikulika, żeby opierał się nie na tym co pisze prasa, ale na protokole z sesji, gdzie jest napisane, że J. Zamczyk „jest w stanie w każdej chwili przeprosić radnego W. Fidurskiego, jeżeli czuje się on urażony”. Wystarczy wstać i powiedzieć otwarcie za co go przeprasza. Powiedział, że rozmawiano z nim o tej sprawie i na pewno do J. Zamczyka dotarło, jakie ma on (W.Fidurski) zdanie w tym temacie – nie jest za tym, aby skończyło się to w sądzie, tylko żeby przeprosiny były uczciwe i ukazały się również tam, gdzie był obrażony, a od 2.ch miesięcy nie było żadnego kroku, żadnej reakcji w tej sprawie.

St. Pikulik – powiedział, że jeżeli on był obrażony, to przejął inicjatywę wybaczając W. Fidurskiemu i takiej reakcji – jeżeli ktoś wyznaje pewne wartości, spodziewał się od niego. Ponadto powiedział, że na ten temat ma swoje zdanie – uważa, że konflikt w Radzie nie powinien mieć miejsca.

W. Fidurski – uważał, że jeżeli podano sobie ręce (ze St.Pikulikiem), tzn., że nastąpiła zgoda i wzajemne wybaczenie.

J. Zamczyk – uważa, że przeprosiny zostaną przyjęte jak podadzą sobie rękę i w tej chwili jest w stanie przeprosić W. Fidurskiergo, za to co napisał w opinii oddzielnej do Opinii Komisji Rewizyjnej, ale nie wygłosi przeprosin w tej formie co napisał W. Fidurski do sądu, chyba, że nakaże to sąd. Powiedział, że jeżeli W. Fidurski jest w stanie przyjąć przeprosiny za jego opinię do opinii Komisji Rewizyjnej, to jest w stanie wyciągnąć prawą dłoń i uścisnąć.

W. Fidurski – powiedział, że każdą taką wolę przeprosin trzeba przyjąć i jak najbardziej przyjmie ją – jest bardzo rad, że jest taka wola ze strony J. Zamczyka, ale uważa, żeby ukazało się to także w prasie, tam gdzie było to upublicznione. Powiedział, że nie będzie spierał się co do formy.

J. Zamczyk – powiedział, że przyjmuje to, ale nie regułką napisaną przez W. Fidurskiego, tylko swoją, co zostało zaakceptowane przez W. Fidurskiego.

J. Zamczyk przeprosił W. Fidurskiego, który przyjął przeprosiny. Radni podali sobie ręce.

W. Fidurski powiedział, że 3. lata pracował z J. Zamczykiem przy jednym stole, ale kiedy w prasie ukazał się artykuł, to czuł się mocno urażony, bo traktował J. Zamczyka po koleżeńsku i partnersku – tekst ten był zupełnie nieprzemyślany. Ponadto W. Fidurski powiedział, że jeżeli kiedykolwiek uraził St. Pikulika i jeśli te słowa uraziły go, to prosił o przyjęcie przeprosin. Myśli, że w ten sposób temat ten zostanie zakończony.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – powiedziała, że mimo różnic poglądów i różnego podejścia do różnych spraw, to rozmawiamy ze sobą, nikt nie jest na siebie obrażony i uważa, że taką optykę należy podawać prasie, czy środowisku, a nie mówić o konfliktach, których może i nawet nie ma, bo są niewielkie. Myśli że temat jest zamknięty i cieszy się, że wszyscy byliśmy świadkami dojścia do zgody.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady życzyła wszystkim obecnym na Sali , przyjemnych wakacji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 13.25 zamknęła XL sesję Rady Miejskiej Złotowa.

Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad

Janusz Jędrzejczyk

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik