Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2010

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu
Budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2010


CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania takich, między innymi Wykonawca winien być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 655 z późn. zmianami),
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-10-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-10-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 Uchwała RIO z 2.12.2009 r. (908.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 Uchwała RIO z 8.12.2009 r. (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Uchwała RIO z 13.01.2010 r (368.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Uchwała RIO z 7.04.2010 r (751.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Uchwała RIO z 13.04.2010 r (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Uchwała RIO z 17.08.2010 r. - opinia o możliwości spłaty kredytu (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Uchwała RIO z 31.08.2010 r (927.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Zarządzenie Burmistrza - wykonanie budżetu za 2009 r (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Uchwała z 22.12.2009 r. nr XXXV 180 09 budżet na 2010 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Zaświadczenie z ZUS - dot. UM (371.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego - dot. Gminy Miasto (804kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego - dot. UM (810.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Wybór Burmistrza Miasta - zaświadczenie (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 19 Uchwała RM o powołaniu Skarbnika (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Decyzja w sprawie nadania numeru NIP (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 Prognoza kwoty długu na lata 2009 - 2015 (253.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Sprawozdanie Rb-NDS za 2008 r (650.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Rb-NDS Sprawozdanie za 2009 r. (783.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2010 r. (748.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Sprawozdanie Rb-Z za 2008 r. (1002.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 27 Sprawozdanie Rb-Z za 2009 r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 28 Sprawozdanie Rb-Z kwartalne na koniec II kwartału 2010 r. (1014.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 29 Sprawozdanie Rb-27S za 2008 r. (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 30 Sprawozdanie Rb-27S za 2009 r. (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 31 Rb-27S za I pólrocze 2010 r. (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 32 Sprawozdanie Rb-28S za 2008 r. (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 33 Sprawozdanie Rb-28S za 2009 r. (11MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 34 Sprawozdanie Rb-28S za I półrocze 2010 r. (10.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 35 Sprawozdanie Rb-PDP za 2008 r. (676.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 36 Sprawozdanie Rb-PDP za 2009 r. (701.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 37 Uchwała Nr XXXVII19810 RM w Złotowie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 38 Zarządzenie Burmistrza - przyjęcie sprawozdania (272.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 39 Zarządzenie Burmistrza - wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 40 Wykaz instytucji, w których Gmina Miasto Złotów korzysta z kredytów (231.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (241kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (282.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - WE (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o uzupełnieniu SIWZ (210.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 41 Tabela kredytowa stanowiąca podstawę do wydania opinii przez RIO (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania (948.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma (319kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do pisma (337.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do pisma (13.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 do pisma (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do pisma (Rb-N na 31.12.2008) (712.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 do pisma (Rb-N na 31.12.2009) (745.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 do pisma (Rb-N na 30.06.2010) (904.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 do pisma - zmiana Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania nr 2 (659.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 do pisma - Uchwała RIO w Poznaniu z 10.04.2009 r. (673kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytanie nr 3 (295.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania nr 4 (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma - Zarządzenie nr 155_10 Burmistrza Miasta Złotowa z 29.09.2010 r (493.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 Dane finansowe za 2008 2009 i 2010 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytanie nr 5 (338.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania nr 6 (351.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma (433.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytanie nr 7 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (636.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WE (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:2010-09-15 07:24:43
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-09-14 07:17:30
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-09-16 12:32:43
Ostatnia zmiana:2010-11-15 07:15:44
Ilość wyświetleń:2653

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij