Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty elektryczne – przebudowa oświetlenia ulicznego i linii napowietrznej w Złotowie – ul. ks. dr. Domańskiego

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty elektryczne – przebudowa oświetlenia ulicznego i linii napowietrznej w Złotowie – ul. ks. dr. Domańskiego

CPV:
45.31.61.10-9, 45.31.53.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 30 września 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-08-06 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-08-06 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Plan sytuacyjny - mapa nr 1.bmp (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Plan sytuacyjny - mapa nr 2.bmp (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Plan sytuacyjny - mapa nr 3.bmp (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Plan sytuacyjny - mapa nr 4.bmp (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Plan sytuacyjny - mapa nr 5.bmp (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Schemat strukturalny (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 MAPA 1-4 (853.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 MAPA 2-4.cdr (877.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 MAPA 3-4.cdr (917.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 MAPA 4-4.cdr (615.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Sschemat strukturalny przyłączy kablowych - I (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Schemat strukturalny przyłączy kablowych - II (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Schemat strukturalny przyłaczy kablowych -III (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Przedmiar robót- oświetlenie- Domanskiego (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Przedmiar robót - ul. Domańskiego (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 SPECYFIKACJA - wymiana słupów (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 SPECYFIKACJA - przyłacza kablowe (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (278kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (375.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._6_WZOR UMOWY (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (546.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-07-22 07:17:35
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-07-22 11:30:39
Ostatnia zmiana:2010-08-18 11:44:10
Ilość wyświetleń:2323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij