Protokół nr XXXIX

z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 25 maja 2010 roku


W dniu 25 maja 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXIX sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 12. radnych. Nieobecni byli radni: J. Lewandowski, K. Żelichowski i J. Jędrzejczyk. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarz i Skarbnika Gminy, kierowników i dyrektorów zakładów pracy i jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli służb mundurowych, mieszkańców i przedstawicieli mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Krzysztofa Majewskiego – za jego zgodą.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 13. radnych.

 1. Protokół z XXXVIII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 4/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zwołania XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 21 maja 2010 r. wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uznania skargi Pani Zofii Błaszczyk na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną,, który ujęto jako pkt 11 porządku obrad sesji.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad XXXIX sesji punktu Podjęcie uchwały sprawie uznania skargi Pani Zofii Błaszczyk na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXXIX sesji.

Za przyjęciem porządku obrad, głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem kultury i sportu w mieście.

 6. Informacje dyrektorów: Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczące planów na 2010 rok.

 7. Informacja o stanie przygotowań do EEM ZŁOTÓW’2010 r.

 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2010 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Zofii Błaszczyk na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 14. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 19.04.2010 r. do 12.05.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Z. Muzioł – nawiązał do zgłoszonej przez niego na sesji w miesiącu marcu b.r. interpelacji: „że niedawno został zameldowany na pobyt stały Sławomir Stolarczyk w budynku na Półwyspie, który już od kilku lat nie istnieje”. Powiedział, że w temacie tym został wprowadzony w błąd, a jego niedopatrzeniem było to, że nie sprawdził tego. Powiedział, że obowiązkiem S. Stolarczyka było wymeldowanie się, tym bardziej, że otrzymywał w tej sprawie pisma z Urzędu. Przeprosił Burmistrza, ponieważ była to wina S. Stolarczyka, a nie Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że sprawa, którą poruszył Z. Muzioł nie dotyczy omawianego tematu - Informacji z działalności Burmistrza.Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 19 kwietnia do 12 maja 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Nawiązał do swojej interpelacji z poprzedniej sesji Rady – zapytał czy poczyniono już jakieś działania w sprawie ustawienia krzyża na Cmentarzu Wojennym.

 2. Chciałby uzyskać zapewnienie, że będzie wykonane zadanie polegające na naprawie schodów i skarpy od strony ul. Kujańskiej – przejście z ul. Szkolnej, ponieważ grozi to obsunięciem.

 3. Podziękował za zmienioną formę fontanny przy ul. Wojska Polskiego.

 1. Radny Z. Muzioł:

 1. Zapytał, czy jest możliwość podniesienia terenu i wykonania chodnika przy Sanepidzie – przy przejściu do Szkoły Podstawowej Nr 2.

 2. Poruszył problem spływającego, po ulewach, piasku na promenadę przy ul. Panny Marii. Zapytał, czy nie można byłoby zrobić tam jakiegoś przepustu, aby w przyszłości nie spływało błoto.

 3. Zapytał o realizację zadania p.n. budowa ul. Chojnickiej i Domańskiego – czy będzie ono rozpoczęte jeszcze w bieżącym roku?

 1. Radny W. Fidurski:

Prosił o szersze wyjaśnienie sprawy dotyczącej Euro Eco Meetingu, ponieważ na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dowiedział się o toczącym się w Prokuraturze w Trzciance postępowaniu w tej sprawie. Dowiedział się również, że Stowarzyszenie EEM podjęło decyzję, aby zwrócić kwotę 70 tys. zł. na konto miasta w związku z jakimiś nieprawidłowościami, które miały miejsce. Powiedział, że nie mógł być na tym posiedzeniu Stowarzyszenia, jako jego członek i nie zna tematu – w związku z tym prosiłby o jakieś wyjaśnienia, w jakiej sprawie to się toczy i o co w ogóle chodzi.


 1. Radny K. Majewski:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą zmian zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi - w związku ze zmianą przepisów. Zapytał czy trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały w tej sprawie i kiedy będzie on wprowadzony pod obrady sesji, ponieważ stowarzyszenia muszą przygotować się, żeby prawidłowo funkcjonowały. Ponadto zapytał, czy będzie to na sesji w przyszłym miesiącu i czy pozostałe środki na realizację zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie kultury będą jeszcze rozdysponowane w tym roku.

 2. Powiedział, że w czasie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki rozmawiano o wilii Iwańskiego przy Al. Piasta 33. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, żeby wpłynąć w jakiś sposób na właściciela, aby zadbał o stan techniczny tej nieruchomości, ponieważ jest to obiekt historyczny i środowisko historyczne związane z miastem jest zbulwersowane tym, że obiekt ten jest w takim stanie. Uważa, że jako Rada i włodarze miasta powinniśmy wpłynąć poprzez Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy poprzez inne instytucje, żeby stan techniczny budynku był jak najlepszy.

 3. Zapytał o wybieg dla psów przy ul. Hubego. Czy w tym roku będą tam jeszcze prowadzone jakieś prace z tym związane, aby go uruchomić.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą psów. Powiedział, że w lutym dużo rozmawiano na temat problemów związanych z właścicielami psów i z bałaganem, który psy zostawiają – było dużo pomysłów, propozycji. Zapytał, czy już jest coś w tej sprawie robione, ponieważ Strażnicy Miejscy obiecali, że będą upominać i nie tylko upominać, ale karać mandatami oraz, ile do tej pory zostało nałożonych mandatów. Powiedział, że na promenadzie i również w innych miejscach w mieście miały być ustawione pakiety z woreczkami dla tych właścicieli, którzy mogliby sprzątać po swoich psach. Zapytał, co w tej sprawie zostało zrobione.

 2. Powiedział, że od niedawna jest płatny parking na ul. Sienkiewicza i ludzie muszą się do tego przyzwyczaić, bo wielu kierowców podjeżdża i zawraca – nie chce płacić, ale wielu również zastawia swoimi samochodami wyjazdy z garaży i blokuje dostęp do budynku – do jednej z klatek schodowych przy ul. Wańkowicza 1, na co Straż Miejska nie reaguje. Uważa, że przydałby się w tej części znak – „zakaz wjazdu”. Wie, że będzie tam „strefa zamieszkania”, ale znak ten można postawić wcześniej. Wprawdzie inwestycja na ul. Sienkiewicza nie jest jeszcze zakończona, ale sam znak można byłoby postawić, bo w tej chwili Straż Miejska w ogóle nie karze za to.

 3. Powiedział, że składano wniosek do budżetu o postawienie napowietrznych urządzeń siłowych dla młodzieży starszej, gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej. Uważa, że jest dużo placów zabaw dla mniejszych dzieci, natomiast nie ma żadnej oferty dla starszej młodzieży. W związku z tym, że są teraz środki w budżecie, warto byłoby zastanowić się, żeby wydać na to chociaż część środków. Takie urządzenia stoją już w innych miastach i myśli, że sprawdzają się one – koszt takiego zestawu wynosi około 15 – 20 tys. zł.

 1. Radna M. Wegner:

Zapytała o ul. Domańskiego, Chojnicką. Ma też tam być plac zabaw dla dzieci. Czy to będzie od razu razem zrobione.

 1. Radna B. Chorabik:

Złożyła, w imieniu Alicji i Jana Wojtaszek zamieszkałych przy ul. Obrońców Warszawy 9, interpelację na piśmie. Powiedziała, że A.Wojtaszek zgłosiła się z negatywną odpowiedzią z Urzędu Miejskiego dotyczącą wykupu przez nią mieszkania. Wówczas byli oni jedynymi mieszkańcami, którzy chcieli wykupić mieszkanie w tym budynku. Rozmawiała w tej sprawie z Burmistrzem i jego Zastępcą – była wówczas mowa, że jeżeli pozostali mieszkańcy zechcą wykupić mieszkania w tym budynku, to może miasto zastanowi się nad wyodrębnieniem tego budynku, który w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2003 – 20007 jest wpisany jako budynek wyłączony ze sprzedaży, przeznaczony na lokale socjalne. Powiedziała, że obecnie sytuacja zmieniła się i są kolejni lokatorzy, którzy chcieliby wykupić mieszkania w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 9 – w tej chwili w budynku mieszkają 4 rodziny, a 3 z tych rodzin chcą dokonać wykupu mieszkań. Osoby te, na swoje wnioski w sprawie wykupu mieszkań, dostały negatywne odpowiedzi z Urzędu. Powiedziała, że złożona interpelacja dotyczy zmiany decyzji, aby zastanowić się nad zmianą Wieloletniego programu i ewentualnym wyodrębnieniem budynków, po dokonaniu jakiegoś sondażu, czy są chętni na wykup, ponieważ wykup i ustanowienie własności to są kolejne, konkretne pieniądze, które mogą wpłynąć do budżetu.

Prosiła o odpowiedź na interpelację na piśmie.

 1. Radny J. Jędrzejczyk:

Zapytał, kiedy jest planowane rozpoczęcie prac na ul. Podolskiej – wie, że jest rozstrzygnięty przetarg na tą ulicę, ale kiedy nastąpi rozpoczęcie prac.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 12 porządku obrad XXXIX sesji.Punkt 5.

Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem kultury i sportu w mieście.

Członkowie Komisji otrzymali w powyższym temacie następujące materiały:

 • Informację o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem kultury w mieście w 2010 r.,

 • Informację o stanie realizacji działań kulturalnych w pomieszczeniach Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej na dzień 3 maja 2010 r.,

 • Informację o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu w mieście w 2010 r.,

 • Informację Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z wykazem ważniejszych imprez sportowych organizowanych na terenie miasta w 2010 r.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady, która przypomniała otrzymane przez radnych materiały dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem kultury i sportu w mieście.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że na posiedzenie Komisji zaprosił dyrektorów placówek kultury i sporo czasu dyskutowano o funkcjonowaniu poszczególnych jednostek. Powiedział, że jednostki te pracują dobrze i tak są odbierane przez społeczeństwo. W zasadzie żadnych uwag do funkcjonowania tych placówek nie ma – dobrze można ocenić ich pracę. Zwrócił uwagę na skansen, który będzie pobudowany w tym roku – zapytał, czy zbiorami i obiektem będzie opiekowało się Muzeum?

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jeżeli chodzi o skansen, to nie ma jeszcze konkretnej decyzji w jaki sposób będzie to zarządzane. Jedno jest pewne, że nie może to stanowić w żaden sposób działalności komercyjnej, ponieważ otrzymujemy na to pieniądze z Unii Europejskiej i przez 5 lat nie może być mowy o tym, aby stanowiło to powód do zarobkowania. W związku z tym trzeba wybrać taką formułę, żeby służyło to społeczeństwu jak najlepiej, ale jednocześnie nie stanowiło dochodu. Jaką przyjmiemy formułę, czy przekażemy to Muzeum, czy ewentualnie do ZCAS-u, czy jeszcze komu innemu, to trudno mu w tej chwili powiedzieć. Na razie nie ma w tej sprawie decyzji.


W. Fidurski – powiedział, że faktycznie problemy kultury i sportu były przedyskutowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poruszył sprawę dotyczącą polityki informacyjnej. Powiedział, że swego czasu była powszechna zgoda, co również akceptował Burmistrz, odnośnie oszklonych tablic informacyjnych na terenie miasta. Zapytał o dalszy los tego pomysłu – czy będzie to zrealizowane ? Zwrócił się z prośbą do dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, aby opracowywać miesięczne plany imprez, czy działalności ZCAS w zakresie kultury i sportu.


K. Majewski poinformował, że oprócz wspomnianych już oszklonych gablot, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła wniosek, żeby otworzyć boiska wielofunkcyjne przy szkołach oraz, żeby w okresie letnim obniżyć cenę biletu za korzystanie z krytego kortu – zapytał, czy jest to możliwe ?

Burmistrz Miasta odpowiedział, że jeżeli chodzi o otwarcie boisk wielofunkcyjnych, to jest to w trakcie i przynajmniej do wakacji problem ten będzie rozstrzygnięty. Natomiast w sprawie cen za korzystanie z krytego kortu tenisowego, powiedział, że nie wie czy jest taka potrzeba – w tej sprawie powinien wypowiedzieć się Dyrektor ZCAS. W porównaniu do innych miast, są to ceny symboliczne i nie widzi powodu, żeby wobec naszych tenisistów stosować jakieś specjalne wyjątki, ponieważ koszty utrzymania tego kortu są dość duże. Z frekwencji, która jest na kortach, to wydaje mu się, że nie jest tak, żeby cena stanowiła przeszkodę z ich korzystania. Powiedział, że 25 zł. za korzystanie z krytego kortu jest naprawdę symboliczną opłatą i za korzystanie z takiego kortu nie ma nigdzie opłaty poniżej 50 zł.

Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, że w realizację działań w zakresie kultury, sportu włączyły się również stowarzyszenia i ludzie, którzy chcą działać w danej dziedzinie, mogą to robić poprzez stowarzyszenia – jest to duże osiągnięcie naszego miasta. Ponadto powiedziała, że patrząc na oferty, jakie mamy i na rozrzut tematyczny działań w zakresie obu tych dziedzin, to możemy powiedzieć, że w zasadzie każdy, kto byłby zainteresowany, może znaleźć coś dla siebie. Oferta w zakresie kultury i sportu jest bogata, różnorodna i organizowana przez rozmaite podmioty artystyczne naszego miasta, i nie tylko artystyczne. Należałoby podziękować wszystkim, którzy zorganizowali te podmioty i wszystkim tym, którzy chcą w nich działać, tworzyć coś na rzecz naszego miasta oraz rozwijać również swoje pasje, zainteresowania, czy pomysły.

W sprawie oszklonych gablot informacyjnych na terenie miasta, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie widzi problemu, żeby to zrobić. Zwrócił uwagę na to, że tablice te są niszczone i jeżeli postawimy je, to powinny być one w takich miejscach, żeby przynajmniej ustrzec je od niszczenia. Są przykłady, że tam gdzie one kiedyś stały, to najczęściej były bez szyb. Powiedział, że jeżeli chodzi o taką informację, to obecnie dobrze sprawdza się ona na budynku ZCAS – informacja elektroniczna i byłby zwolennikiem – bo nie są to duże pieniądze, żeby zrobić jeszcze jedną tego typu informację elektronicznej w innej części miasta. Powiedział, że nie ma problemu, żeby tablice postawić, ale pod warunkiem, że powinniśmy jakoś zagwarantować, żeby nie było to niszczone, bo będzie tylko z tym problem. Na uwagę Przewodniczącej B. Chorabik, że zamiast szkła, można byłoby zastosować inny materiał, który uniemożliwiałby stłuczenie tego, Burmistrz odpowiedział, że przemyślimy to. Ponadto wydaje mu się, że warto byłoby przemyśleć, żeby taką reklamę miejską, jaka jest na budynku ZCAS, umieścić jeszcze w innym punkcie miasta.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem kultury i sportu w mieście.

Informacja jest załączona do protokołu.


Punkt 6.

Informacje dyrektorów: Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczące planów na 2010 rok.

Członkowie Komisji otrzymali w powyższym temacie następujące materiały:

 • Plan pracy Muzeum Ziemi Złotowskiej na rok 2010,

 • Kierunki działań kulturalnych proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie w 2009 roku, które kontynuowane będą w roku 2010 i latach następnych oraz plan pracy na 2010 r.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejska Biblioteka Publiczna zostały dobrze ocenione. Dodał, że Muzeum Ziemi Złotowskiej, w porównaniu do innych instytucji ma stosunkowo niski budżet, a potrzeby są duże. W porównaniu do tego typu jednostek funkcjonujących w innych miejscowościach jest to skromna kwota budżetu. Poinformował, że m.in. na ten temat była dyskusja na posiedzeniu Komisji i jest sugestia, aby budżet Muzem na rok przyszły, albo na inne lata zwiększyć – zapytał Burmistrza o jego stosunek do przedstawionej sugestii.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że można podnieść budżet Muzeum, tylko, że najpierw trzeba ustalić na co zwiększyć. Jeżeli mówimy o tym, że Muzeum – w tym zakresie działalności, który jest obecnie – nie prowadząc badań naukowych, to te środki są wystarczające. Natomiast jeśli mówimy, że chcemy mieć Muzeum, które będzie prowadzić badania naukowe, archeologiczne, etnograficzne itd., poza tym gromadzić nie tylko pamiątki, ale również inne materiały, które być może trzeba byłoby gromadzić, to wtedy rzeczywiście potrzeby są większe. Zwrócił uwagę, że tam gdzie są tego typu muzea, w miastach porównywalnych do Złotowa, to nie są muzea miejskie, tylko są to muzea o charakterze regionalnym, albo co najmniej powiatowym i finansują je nie tylko miasta. Przykład naszego Muzeum jest też tego typu placówką, bo nie tylko dotyczy miasta Złotowa, ale regionu złotowszczyzny. W związku z tym trzeba przemyśleć całą ideę funkcjonowania Muzeum i wtedy ewentualnie podjąć decyzję co do rozszerzenia finansowania. Powiedział, że jest zwolennikiem takiego typu tej placówki jak obecnie i zadania, które realizuje Muzeum są wystarczające. Uważa, że miastu wystarczy, aby miało muzeum o takim charakterze – z takim zakresem działania, jaki jest obecnie. Na stwierdzenie K. Majewskiego, że Muzeum rzeczywiście prowadzi działalność badawczą, wydawniczą i inną, a zakres prac mógłby być jeszcze zwiększony, ale za mało jest środków finansowych, Burmistrz odpowiedział, że wie o tym.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że zarówno Muzeum Ziemi Złotowskiej, jak i Miejska Biblioteka Publiczna, mają bogatą ofertę kulturalną i patrząc chociażby na propozycję Biblioteki, to praktycznie nie ma miesiąca, w którym by się coś ważnego nie działo – są zapraszani goście „z pierwszych stron gazet”, są różne oferty przeznaczone dla dzieci i młodzieży, dla starszych, dla seniorów. Biblioteka w pełni – w 100 % spełnia swoje zadanie. Powiedziała, że plan pracy Muzeum ma nieco inny charakter, nie mniej jednak również mamy przedstawioną bogatą ofertę i co jakiś czas są w Muzeum bardzo ciekawe wystawy. Z informacji jakie posiada wynika, że mieszkańcy korzystają z tych placówek i odwiedzają je, a o to przede wszystkim chodzi – poszerzają wiedzę, rozszerzają własne horyzonty i poprzez bezpośrednie spotkania z twórcami, nabierają również kolejnej wiedzy dotyczącej poszczególnych dziedzin.

Na tym zakończono dyskusję.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje dyrektorów: Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczące planów na 2010 rok.

Informacja jest załączona do protokołu.


Punkt 7.

Informacja o stanie przygotowań do EEM ZŁOTÓW’2010 r.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach Komisji. Ponadto radni otrzymali wstępny Program Euro Eco Meeting Złotów 2010.

Z. Muzioł – poruszył sprawę szaletów w mieście, w tym podczas imprezy EEM. Zapytał, czy nie można byłoby w centrum miasta postawić na stałe, we wnęce na Pl. Paderewskiego publiczny szalet miejski, z którego mógłby każdy korzystać, w tym przyjezdni.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jeśli chodzi o publiczny szalet, to nie ma go w planie budowy. Był szalet na Al. Piasta, to koszty jego utrzymania były bardzo wysokie – rocznie za jego utrzymanie płaciliśmy, na tamte czasy, prawie 40 tys. zł., natomiast przychodu było w granicy 2 tys. zł. Powiedział, że tak nie można gospodarować – jest to niemożliwe. Poinformował, że jeżeli chodzi o imprezę EEM i okres wiosenno – letnio – jesienny, to zlecono wykonanie kabin, które będą w tym miejscu postawione. Będą one zrobione porządnie, bardziej solidnie niż te, które były do tej pory i będą one włączone do kanalizacji. Ponadto, na EEM będzie na pewno zamówiona dodatkowa ilość szaletów, jednak nie gwarantuje, że nie będzie problemów, bo to nie zależy tylko i wyłącznie od ilości postawionych szaletów, ale i również od naszej kultury. Powiedział, że zrobimy wszystko, żeby przynajmniej nie było do nas pretensji, że ktoś nie mógł skorzystać z ubikacji.

Na pytanie K. Nurczyka dotyczącego „Pokazu sokolniczego” ujętego w programie EEM, Burmistrz Miasta odpowiedział m.in., że podobno jest to bardzo atrakcyjne widowisko i będą tam nie tylko sokoły, ale i inne ptaki – ma to być prawdopodobnie połączone z sygnałami myśliwskimi.

K. Majewski – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki były m.in. propozycje w sprawie rozważenia możliwości przeniesienia imprezy z Pl. Paderewskiego w inne miejsce, np. przy Hali Targowej, na stadion przy ul. Wioślarskiej, albo na Półwysep Zamkowy.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że w tym roku będzie to na Pl. Paderewskiego, natomiast niewykluczone, że można to przenieść, jednak jest to wszystko związane z organizacją. Jesteśmy przyzwyczajeni, że na Pl. Paderewskiego to się udaje, bo jest miejsce i utwardzony teren, jest możliwość dostępu, dojazdu, jest energia elektryczna, woda, monitoring – nie są to sprawy bez znaczenia i na to wszystko trzeba zwrócić uwagę, bo impreza jest duża. Jest to duże przedsięwzięcie i jakakolwiek radykalna zmiana – przeniesienie tego np. na Półwysep, wymaga zastanowienia, ale nie wyklucza tego. Można w przyszłym roku czy w latach następnych na ten temat rozmawiać. Na pytanie K. Majewskiego dotyczące miejsca „Powszechnego sadzenia drzew”, odpowiedział, że sadzenie drzew odbędzie się przy ul. Wioślarskiej, ponieważ zostały tam usunięte topole i trzeba też obsadzić teren boisk rezerwowych i boiska głównego.

K. Majewski – zwrócił uwagę na regulamin konkursu „O kryształową kroplę wody”, ponieważ w zeszłym roku wielu mieszkańców miało pretensje, że nie był on umieszczony na stronie internetowej ZCAS i zasugerował, aby nie zapomnieć o tym w roku bieżącym – żeby przynajmniej umieścić link do regulaminu, który prawdopodobnie jest na stronie ZAKR-u – organizatora tego konkursu. Powiedział, że przez wielu ludzi jest to odbierane jako ustawiony koncert a nie konkurs, bo tak to wygląda. Warunki konkursu powinny być jawne i, żeby każdy miał prawo uczestniczenia w tym, chociaż mogą być trudne warunki dla naszych lokalnych artystów.

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że mylone są pewne rzeczy, ponieważ nie jest to konkurs piosenki ekologicznej dla wykonawców, tylko jest to konkurs na piosenkę ekologiczną i oceniana będzie piosenka, a więc kompozycja i tekst, natomiast wykonawca będzie tylko pośrednikiem tego. W związku z tym regulaminu jako takiego ZCAS nie ma, bo tą część naboru piosenek, które będą wykonane, prowadzi ZAKR i regulamin jest na stronie ZAKR-u. Na uwagę K. Majewskiego, że przeciętny mieszkaniec Złotowa nie wie o tym i dlatego, żeby miał możliwość otrzymania takiej informacji, to regulamin powinien być na stronie ZCAS-u – ewentualnie link do regulaminu, Burmistrz odpowiedział, że nie ma problemu, bo nie jest to żadna tajemnica.

K. Brewka – poruszył sprawę pokazu sztucznych ogni, który wszyscy chcą zobaczyć. W imieniu wielu mieszkańców miasta zwrócił się z prośba o przeniesienie pokazu sztucznych ogni na inny dzień, aby nie zostawić tego na ostatnią chwilę, ponieważ jest to często późno, już w nocy. Powiedział, że koncert galowy przeciąga się i wtedy oczekiwanie na Pl. Paderewskiego na pokaz sztucznych ogni przeciąga się do późnych godzin nocnych. Uważa, że wszyscy byliby wdzięczni, jeżeli można byłoby to przenieść na inny dzień i wcześniej.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jest to słuszna uwaga, bo rzeczywiście były lata, kiedy pokaz sztucznych ogni był przeciągany ponad miarę. Poinformował, że w tym roku pokaz sztucznych ogni będzie nad Jeziorem Miejskim i będzie ich lepsza widoczność. Będzie to na pewno skoordynowane z zakończeniem koncertu galowego i nikt nie będzie musiał czekać.

Na tym dyskusję zakończono.


Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje o stanie przygotowań do EEM ZŁOTÓW’2010 r

.

Informacja jest załączona do protokołu.


J. Zamczyk – zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach.

Przewodnicząca Rady poddała powyższy wniosek pod głosowanie – za jego przyjęciem głosowało 10. radnych, 3. – wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca B. Chorabik ogłosiła 20. minutową przerwę.

Po przerwie, o godz. 11.10. wznowiono obrady.

Obecnych było 11 radnych.

Nieobecni byli radni: J. Lewandowski, J. Jędrzejczyk, Z. Muzioł i K. Żelichowski.

Punkt 8.


Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Przypomniała, że Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile pismem z dnia 11.03.2010 r. zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji na cele związane „z obsługą osób nietrzeźwych” z terenu miasta Złotowa w wysokości 14.040 zł. W uzasadnieniu pisma podano, że podstawę wyliczenia dotacji stanowi gotowość dyżurowa Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi liczona na podstawie 2009 r., przy uwzględnieniu kosztu utrzymania tego działu oraz poziomu odpłatności pacjentów. Informują również, że niepodjęcie stosownej uchwały do dnia 31 maja br., stanowić będzie podstawę do zaprzestania z dniem 1 czerwca 2010 r. przyjmowania osób nietrzeźwych z terenu miasta. Ponieważ pierwotnie podjęta uchwała w dniu 26 stycznia br. przewidywała kwotę dotacji w wysokości 7.000 zł. – zgodnie z propozycją Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zmiana uchwały o zwiększeniu planowanej pomocy finansowej jest uzasadniona.

Podczas dyskusji, A. Kosiba – zapytał się, czy w przybliżeniu orientujemy się, ile faktycznie osób ze Złotowa korzysta z Izby Wytrzeźwień w Pile.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że kwota ta jest podana wg żądania Izby w Pile. Poinformował, że na pewno zażądamy kalkulacji, ponieważ w stosunku do ubiegłego roku, jest to wzrost o około 100 %. Jest to niemożliwe, żeby był taki przyrost pacjentów. Pamięta, że średnio koszt jednego pensjonariusza przez jedną dobę wynosi około 200 zł. Będziemy żądać na nowo kalkulacji, bo teraz przyjęli taką metodę, że muszą zagwarantować ciągłość usług i koszty te są z tego tytułu, a nie są liczone – jak było do tej pory – na pacjenta z roku ubiegłego.

Na tym dyskusję zakończono.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła głosowało 10. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/212/10 o zmianie uchwały Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Skarbnik Gminy omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010. Powiedziała, że zmiany dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawiła propozycje zmian:

Dochody:

 1. w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody o kwotę 2.911.056 zł zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pt.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypomniała, że wniosek o dofinansowanie składał się z dwóch kwot. Ogółem jest to 4.478 tys. zł., z tego 2.911.056 zł stanowi dofinansowanie, a 1.567 tys. zł. jest kwotą, która stanowi nasz wkład własny.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk i Z. Muzioł.

Obecnych było 13. radnych.

 1. w oświacie i wychowaniu – zwiększa się planowane dochody o dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3 ( po 12.000,00 zł ) na realizację zadań z zakresu programu “Radosna szkoła”,

 2. w pomocy społecznej – zwiększa się planowane dochody o dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 4.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania etatu pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze w MOPS,

 3. w pomocy społecznej – zwiększa się planowane przychody o dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 13.100,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

 4. w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – zwiększa się planowane dochody o wpływy osiągnięte z tytułu m.in. likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy środków z tytułu wypłat wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych, za których wydatki poniesiono w roku 2009. Kwota zwiększenia - 116.438,00 zł.

Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w paragrafach, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia wydatków w trakcie miesiąca. Łączna kwota zwiększenia – to 54.908 zł.,

 2. w dziale administracja publiczna, w wydatkach dotyczących Rady – dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością dokonania wydatku z tytułu umowy – zlecenia na organizację 20 - lecia samorządu. Kwota – 600 zł.,

 3. w oświacie i wychowaniu – przenosi się wydatki między planami poszczególnych jednostek w związku z koniecznością wypłat stypendiów dla uczniów. Kwota 25.000 zapisana była w planie urzędu miasta. Po dokonaniu podziału tej kwoty na poszczególne szkoły – zwiększone zostały plany jednostkowe szkół. Ponadto zwiększa się wydatki jednostek oświatowych – w ramach programu „Radosna szkoła” o kwotę 24.000 zł.,

 4. w ochronie zdrowia – zwiększa się wydatki o kwotę 39.679,00 zł., która stanowi nadwyżkę wpływów z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholi z roku 2009 ponad wykonane wydatki,

 5. w pomocy społecznej – zwiększa się planowane wydatki z tytułu potencjalnych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS oraz koniecznością zwrotu wydatków poniesionych przez samorządową jednostkę budżetową. Kwota zwiększenia z tego tytułu wynosi 22.600 zł.

W rozdziałach 85228 i 85295 zwiększa się planowane wydatki w związku z dotacjami, o których mowa w pkt.3) i 4) zmian dochodów, o kwotę 17.800 zł.

W dziale 853, rozdziale 85395 przenosi się wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskiem MOPS.

 1. w edukacyjnej opiece wychowawczej – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 93.820 zł w związku z ich nie oszacowaniem na etapie konstruowania projektu budżetu na 2010 r.

W rozdziale 85415 przenosi się wydatki w związku z koniecznością wypłacenia stypendiów dla dwojga uczniów w formie rzeczowej – 1.092 zł.

 1. w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.200 zł. w związku z możliwością wystąpienia w przyszłości wydatków z tego paragrafu ponad do tej pory uchwalony plan,

 2. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 189.704 zł. w związku z koniecznością sfinansowania imprezy pn. Euro Eco Meeting 2010 w całości ze środków budżetu Gminy. Ponieważ ze względu na likwidację rachunku dochodów własnych urzędu (zmiana przepisów) oraz ograniczony udział Stowarzyszenia KO EEM w finansowaniu imprezy, jak również likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - większość wydatków ponosić będzie Gmina Miasto Złotów – konieczne jest zwiększenie wydatków w tym rozdziale.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

 1. w dziele 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w związku z planowaną budową ciągu pieszo – rowerowego nad J. Miejskim ( etap II ). Szacowany koszt inwestycji – 1,5 mln zł.

Ponadto zmniejsza się wysokość planowanych wydatków na przebudowę ul. Wielatowskiej o kwotę 296.473 zł. Kwotę tę przeznacza się na sfinansowanie proponowanych dodatkowych wydatków.

 1. zwiększa się wydatki w związku z planowanym przez ZCAS zakupem urządzenia do pomiaru czasu na wartość 19.000 zł.

Tworzy się rezerwę celową na inwestycje drogowe w wysokości 1.411.056 zł.

Dyskusja.

A. Kosiba – powiedział, że zakup urządzenia do pomiaru czasu, to opłaci się przy zawodach. Zwrócił uwagę na trafny zakup maszyny do pielęgnacji boisk, za co należy pochwalić całą Radę, która głosowała za tym. Z informacji St. Wilowskiego – Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, przedstawionej na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wynika, że maszyna ta służy nie tylko nam, ale również wydzierżawiamy ją do sąsiednich miejscowości, które mają „Orliki”. Powiedział, że jest to inwestycja trafiona, która nie służy tylko nam, ale i zarabia na siebie.

Burmistrz poinformował, że urządzenie do pomiaru czasu też ma charakter przenośny i będzie można je również zainstalować na innych obiektach i będzie można je wynająć.

Na pytanie J. Jędrzejczyka o nawierzchnię promenady po drugiej stronie jeziora, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie będzie to nawierzchnia ani asfaltowa, ani betonowa. Będzie to nawierzchnia o specjalnej technologii, którą robi się najczęściej w parkach – twarda, po której będzie można jeździć rowerem, biegać, ale nie będzie to nawierzchnia nieprzyjazna temu środowisku.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/213/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2010 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Przypomniała, że sprawa dotyczy kwoty 39.679 zł., która pochodzi z niewykorzystanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Złotowie na 2009 rok. Przedstawiła proponowane zmiany przedstawione również w uzasadnieniu do projektu uchwały, tj. m.in.:

 • o 4.000,00 zł. zwiększa się zadania związane ze wspieraniem lecznictwa odwykowego – z kwoty 3.000 zł. do 7.000 zł.,

 • o 5.000,00 zł. zwiększa się zadania w zakresie szkoleń członków Komisji oraz organizacji szkoleń dla różnych grup zawodowych – z kwoty 6.000 zł. do 11.000 zł.,

 • o 13.639,00 zł. zwiększa się utrzymanie bazy lokalowej siedziby MKPRA – z kwoty 30.000 zł. do 43.639 zł.,

 • o 5.000,00 zł. zwiększa się realizacja, na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów – z kwoty 12.000 zł. do 17.000 zł.,

 • o 5.000,00 zł. zwiększa się przeciwdziałanie narkomanii w tym edukacja publiczna dzieci, młodzieży i dorosłych – z kwoty 10.000 zł. do 15.000 zł.,

 • o 7.040,-zł zwiększa się wspieranie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Pile - z kwoty 7.000,- zł do kwoty 14.040,- zł.

Podczas dyskusji, K. Nurczyk poruszył sprawę dotyczącą szkoleń. Uważa, że jest to bardzo duży wzrost środków na szkolenia – czy nie są to pieniądze naciągane? Powiedział, że chciałby wiedzieć coś więcej na ten temat, kto ma być szkolony, w jakim temacie.

Przewodnicząca B. Chorabik – prosiła o wyjaśnienie przeznaczenia środków na utrzymanie bazy, czy jest to zakup mebli, urządzeń ?

Na powyższe, odpowiedzi udzieliła A. Andrzejewska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odnośnie szkoleń, powiedziała, że dotyczą one nie tylko członków Komisji, ale również wszystkich, którzy zgłaszają się z taką prośbą. Komisja zobowiązana jest do kierowania na szkolenie pracowników służby zdrowia, nauczycieli, kuratorów sądowych. Powiedziała, że średnio jedno szkolenie to ponad 700 zł. i przeważnie jest ono formą wyjazdową. Członkowie Komisji muszą również posiadać odpowiednie certyfikaty uczestnictwa w takim szkoleniu – w tej chwili bez szkolenia jest jeden członek – przedstawiciel Policji, który wszedł w skład Komisji w roku bieżącym. Jeśli chodzi o środki na utrzymanie bazy, to powiedziała, że przeznacza się je przede wszystkim na remonty i odnowienie pomieszczeń, sanitariatu, korytarzy, świetlicy socjoterapeutycznej.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2010 rok.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/214/10 o zmianie uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2010 rok.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Zofii Błaszczyk na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją – był również wcześniej przesłany drogą elektroniczną.

Skarga dotyczy bezprawnego działania Burmistrza Miasta Złotowa polegające na:

 1. nie przyznaniu lokalu mieszkalnego z zasobów Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami,

 2. nie wydaniu decyzji administracyjnej zgodnie z KPA,

 3. nie wyrażeniu zgody na podział mieszkania w budynku przy Al. Mickiewicza 17.

W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że jest szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały i prosił o ewentualne pytania.

Radni nie zgłosili pytań do Komisji Rewizyjnej.

W. Fidurski zwrócił się do Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka w sprawie pisma o wyrażeniu zgody na podział lokalu przy ul. Mickiewicza na dwa odrębne lokale. Zapytał jak by to wyglądało w czasie, kiedy byłoby to zrealizowane.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że z tego pisma wynika również, że warunkiem jest przeprowadzenie się p. Zofii Błaszczyk. Na pytanie B. Chorabik, czy p. Z. Błaszczyk już przeprowadziła się, odpowiedział, że nie.

W związku z tym, że nie było pytań, Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Zofii Błaszczyk na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/215/10 w sprawie uznania skargi Pani Zofii Błaszczyk na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. W sprawie krzyża na Cmentarzu Wojennym, odpowiedział, że wystąpiono w tej sprawie z pismem do Wojewody Wielkopolskiego – na razie nie ma odpowiedzi. Sprawa jest w toku. Jak będzie odpowiedź, to będziemy kontynuować, żeby to zrobić.

 2. W sprawie schodów z ul. Szkolnej na ul. Kujańskiej i skarpy, odpowiedział, że na ten rok przewidziane jest wykonanie dokumentacji. Powiedział, że jest zamiar, aby starać się o środki z funduszu tzw. „schetynówek”, aby zrobić całe to zadanie, tj. ul. Królowej Jadwigi, Szkolna – łącznie z wjazdem w Al. Piasta i rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza. Będzie to rozstrzygnięte kompleksowo.

 3. Powiedział, że fontanna na ul. Wojska Polskiego została poprawiona – są jednak różne głosy na ten temat.

Radnemu Z. Muziołowi:

 1. Jeżeli chodzi o chodnik przy Sanepidzie odpowiedział, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Sanepidem i być może, że uda się to zrobić. Do tego celu mają być wykorzystane stare płytki z rozbiórek chodników. Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie potrafi odpowiedzieć, na jakim jest to etapie, ale sprawa jest rozpoczęta.

 2. W sprawie spływającego piasku do promenady, odpowiedział, że jest to odwieczny problem, ponieważ jest tam stara deszczówka, która wymaga generalnej przebudowy w tej części miasta – w celu poprawy sytuacji, było tam robionych wiele rzeczy. Jednak, żeby nie było tego rodzaju sytuacji, to będzie to możliwe przy przebudowie ul. Piotra Skargi – inaczej nie da się tego zrobić. Trzeba tam zrobić kaskadę, bo woda spływa aż z ul. Ostrej, Nowego Rynku, Pl. Kościuszki i ul. Wodnej. Jest tam masa wody i związku z tym, żeby to uregulować, aby takie sytuacje nie miały miejsca przy dużych opadach, to jedynie jest to możliwe przy przebudowie tej ulicy.

 3. W sprawie ul. Chojnickiej i Domańskiego odpowiedział, że jest na ukończeniu pozwolenie na budowę. Są uzgodnienia i z chwilą uzyskania pozwolenia, zostanie ogłoszony przetarg – będzie on ogłoszony na wykonanie całego zadania ul. Domańskiego i Chojnickiej, z tym, że Wojewódzki Zarząd Dróg ma na ten rok planowane 3 mln zł. i miasto 2 mln. zł., tj. razem 5 mln zł. Powiedział, że inwestycja ta jest nieco droższa, bo prawie 9 mln zł. i jeżeli wykonawca zgodzi się wykonać to w tym roku, a poczeka na pieniądze do roku przyszłego, to nie będzie przeszkód żeby to zrobić. Dodał, że roboty na pewno za te 5 mln zł. rozpoczną się w tym roku.

Radnemu W. Fidurskiemu:

Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie EEM i zwrot środków w kwocie 70 tys. zł. na konto budżetu miasta przez to Stowarzyszenie odpowiedział, że był przesłuchiwany w Prokuraturze w Trzciance, a władze Stowarzyszenia – na Policji w Złotowie. Powiedział, że jest to wynikiem jakiegoś doniesienia do Prokuratury na rzekome nieprawidłowości, które występowały w działalności Komitetu EEM, a mianowicie dotyczące tego, że Komitet ten pobierał opłaty za wydzierżawione miejsca w trakcie EEM. Na wniosek Burmistrza, Komitet doszedł do wniosku, że jeżeli są jakieś wątpliwości prawne, żeby pieniądze, które były pobierane rzeczywiście za reklamy w trakcie EEM, zwrócić do budżetu miasta, aby nie było żadnych podejrzeń, że ktoś z tego korzysta niezgodnie z przepisami.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. W sprawie zmian zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi odpowiedział, że w nowej ustawie jest dużo zmian i przygotowanie projektu uchwały wymaga trochę czasu. Powiedział, że w czerwcu taka propozycja zostanie przedstawiona Radzie.

 2. Jeżeli chodzi o budynek przy Al. Piasta 33 p. Włodarczaka odpowiedział, że były już interwencje, żeby uporządkował teren wokół posesji i zrobił to od zaplecza. Powiedział, że będziemy nadal namawiać i przymuszać właściciela nieruchomości do uporządkowania terenu. Poinformował, że nie kwalifikuje się to do interwencji Inspektora Nadzoru Budowlanego, który może jedynie reagować, jeżeli stanowi to zagrożenie, a tak nie jest w tym przypadku.

 3. W sprawie wybiegu dla psów na ul. Zamkowej odpowiedział że jest zgromadzone i przygotowane ogrodzenie. Myśli, że w najbliższym czasie zostanie ono tam zamontowane. Powiedział, że jest też kwestia uzgodnienia z mieszkańcami, w którym miejscu to ma być zlokalizowane. Uważa, że powinno to być na pasie gdzie jest Park Europejski, ale za tą drogą a przed placem zabaw – gdzieś w tym rejonie, ale jest to kwestia do dyskusji.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie psów odpowiedział, że Straż Miejska karze właścicieli psów za nieprzestrzeganie przepisów – takie mandaty są nakładane. Jeśli chodzi o woreczki dla psów i specjalne pojemniki, to są one zamówione i jak tylko zostaną dostarczone, to będą - na promenadzie i nie tylko - zainstalowane. Ponadto poinformował, że podczas EEM będzie cykl imprez uświadamiających i popularyzujących odpowiednie przepisy w tym względzie. Będzie „psia” impreza, podczas której będzie prezentował się właściciel schroniska, aby adopcja psów była większa, a miłośnicy psów będą namawiać ludzi, którzy mają psy do takich działań, które nie szkodziłyby innym, którzy psów nie lubią albo ich nie mają. Powiedział, że z problemem psów walczymy już od dłuższego czasu i nie tylko powinny mieć miejsce ułatwienia tego typu jak wybiegi dla psów, kosze na odpady i inne, ale również powinny być prowadzone działania wyjaśniająco – uczące.

 2. Jeśli chodzi o zakaz wjazdu przy ul. Sienkiewicza odpowiedział, że nie bardzo rozumie gdzie ten znak miałby być, bo zgodnie z przepisami na wjazdach nie można stawiać pojazdów, ani utrudniać innym posiadaczom pojazdów do wjazdu. Powiedział, że nie można postawić znaku zakazu wjazdu – jest to jedynie kwestia egzekucji, a nie oznakowania.

Na uwagę St. Wojtunia, że Strażnicy tego nie egzekwują, Burmistrz odpowiedział, że oni nie są tylko od tego – jest również Policja. Wie, że jest to uciążliwe, ale nie możemy tam postawić znaku „zakaz wjazdu”, bo będzie to dotyczyć również tych, którzy mają tam garaże. Natomiast na propozycję St. Wojtunia, że poniżej znaku można dopisać: „nie dotyczy mieszkańców” St. Wełniak odpowiedział, że nie da się tego zrobić, ponieważ musimy wystąpić do Komisji przy Starostwie i ośmieszymy się z tym, bo powiedzą, że jest kodeks, który określa to wyraźnie. Powiedział, że pewne rzeczy nie podlegają ani zakazom, ani nakazom. W tym miejscu w ogóle nie wolno stawać, bo jest to wjazd do garaży – jest tylko kwestia egzekucji. Nie wie, czy postawienie znaku zmieni to i nie sądzi, żeby wjazd z ulicy do garaży mógłby być oznakowany.

St. Wojtuń podał przykład, gdzie postawienie znaku zmieniło sytuację. Powiedział, że był problem wewnątrz osiedla, ponieważ między budynkami wjeżdżały samochody i kierowcy parkowali wzdłuż żywopłotu. Postawili znak „zakaz zatrzymywania się” z dopiskiem, że samochody będą wywożone i od tego czasu nikt tam samochodu nie stawia – znak to rozwiązał, a rozmowy i prośby nie przynosiły skutku.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że musi to skonsultować, ale wydaje mu się, że nie możemy stawiać znaków, jeżeli reguluje to kodeks drogowy.

 1. W sprawie zakupu urządzeń siłowych na zewnątrz, odpowiedział, że jest taki plan i będzie to zlokalizowane na Półwyspie.

Radnej M. Wegner:

W sprawie placu zabaw na osiedlu Domańskiego – Chojnicka odpowiedział, że przygotowywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu i ma być tam uwzględniony plac zabaw. Nie będzie to realizowane z przebudową ulicy Domańskiego – Chojnicka, ponieważ jest to inne zadanie – jest plan, żeby zorganizować tam plac zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia. Na pytanie M. Wegner o termin realizacji, Burmistrz odpowiedział, że w pierwszej kolejności musi być uchwalony plan, który najprawdopodobniej będzie gotowy po wakacjach i jak będzie on uchwalony, to przystąpimy do jego realizacji.

Radnej B. Chorabik:

W sprawie sprzedaży lokali socjalnych odpowiedział, że ustosunkuje się do tego. Powiedział, że stosujemy tu taką politykę, o czym radni wiedzą, że jesteśmy bardzo zainteresowani sprzedażą tych lokali, ale w przypadku budynku przy ul. Obrońców Warszawy 9 i innych, które są wytypowane jako lokale socjalne, to tylko w przypadkach takich, jeżeli wszyscy lokatorzy wyrażą chęć kupna lokali, bo nie może być tak, że miasto będzie finansować remonty tym, którzy w tych lokalach pozostaną lokatorami – jest z tym bardzo dużo problemów. Jeżeli byłaby taka wola, że wszyscy ci lokatorzy wyrażą chęć kupna, to jesteśmy skłonni zmienić listę lokali socjalnych i przeznaczyć lokale do sprzedaży.

B. Chorabik powiedziała, że jedna rodzina na pewno nie wykupi mieszkania. Przypomniała, że podczas rozmów w marcu rozważano też możliwość przyznania tej rodzinie lokalu socjalnego gdzie indziej, a ten opuszczony przez nich, przeznaczyć do sprzedaży. Uważa, że byłoby to jakieś wyjście. Ponadto powiedziała, że interpelacja ta ma również służyć temu, aby Rada, Burmistrz zastanowili się nad nowelizacją całego wykazu budynków do sprzedaży.

Burmistrz – powiedział, że musimy to rozpatrzyć i nie wyklucza, że byłaby taka możliwość. Powiedział, że mamy też złe doświadczenia w tym względzie, ponieważ na etapie deklaracji wszystko jest dobrze, a kiedy przychodzi do sprzedaży, to pozostają tylko ci, którzy rzeczywiście chcą kupić lokal, a reszta wycofuje się.

Na uwagę B. Chorabik o dowodach, że pozostali lokatorzy budynku przy ul. Obrońców Warszawy 9 chcą wykupić mieszkania – trzy lokale, St. Wełniak powiedział, że rozpatrzymy to.

Radnemu J. Jędrzejczykowi:

W sprawie ul. Podolskiej odpowiedział, że będzie ona robiona łącznie z ul. Spichrzową, a termin zakończenia zadania jest do końca sierpnia br.


W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 13.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Przedstawiła pismo p. Leona Gabrycha z ul. Norwida 11 adresowane do radnych, w którym prosi on radnych o załatwienie pracy. Poinformowała, że pismo to – podanie skserowano wszystkim radnym, aby wiedzieli jakie pisma wpływają do Biura Rady i czego ludzie oczekują od radnych. Powiedziała, że pismo L. Gabrycha przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Złotowie.

 2. Poinformowała, że skserowano radnym pismo Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Są to odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej o dokonanie kontroli, sprecyzowane w wyniku procedury absolutoryjnej. Z odpowiedzi NIK wynika, że nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli doraźnej we wnioskowanym przez Komisję Rewizyjną zakresie. Również negatywna jest odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej na wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że powyższe informacje radni otrzymali na jego wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta., natomiast nie zostało skserowane postanowienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, o co również wnioskował, żeby to radnym dostarczyć. Uważa, że sprawa jest istotna i chciały, żeby radni wiedzieli jak te sprawy toczą się. W związku z tym nie rozumie tej sytuacji, że część materiałów udostępnia się, a część nie i kto w końcu w tych sprawach może decydować. Ponadto poinformował również, że wpłynął donos z terenu miasta do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na zadane pytanie kontrolującym, czy przyjeżdżają tak sobie, żeby coś skontrolować, odpowiedzieli, że przyjeżdżają na wyraźne donosy. Powiedział, że w wyniku tej kontroli, 12 maja br. otrzymano pismo, że w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień w procesie przetwarzania danych w zakresie objętym kontrolą – pogratulował tym panom, którzy ten donos napisali.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – w sprawie nie dostarczenia radnym pisma od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, wyjaśniła, że żadne z tych pism, ani z NIK-u ani z RIO nie było adresowane do Rady. Powiedziała, że dysponentem pism są nadawcy i nadawca nie wskazał, że odbiorcą tych pism ma być Rada – adresatem jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W związku z faktem, że obydwie sprawy są zamknięte, bo kontrola, która miała być przeprowadzona na wniosek Komisji Rewizyjnej z Regionalnej Izby Obrachunkowej i z Najwyższej Izby Kontrolki, została uznana przez Komisję Rewizyjną za zamkniętą, ponieważ nie składano żadnego odwołania, zażalenia, w związku z czym uznała, że pisma te w pełnym brzmieniu, Rada może już otrzymać. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku pisma dotyczącego odpowiedzi od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ponieważ sprawa jest w toku. Ponadto uważa, że nadawca powinien skierować odpowiedź, czy dać ją do wiadomości do Biura Rady – również taka sytuacja nie zaistniała. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych absolutnie nie widzi potrzeby informowania radnych o swojej decyzji. Pismo to również wpłynęło imiennie adresowane na W. Fidurskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powiedziała, że to co mówi jest poparte ekspertyzą prawną i nie Rada jest dysponentem tego pisma. W związku z faktem, że została podjęta przez Komisję Rewizyjną uchwała o złożeniu zażalenia na odpowiedź Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawa jest w toku i może tylko domniemywać, że jak tylko nadejdzie odpowiedź na to zażalenie, to wówczas Komisja Rewizyjna poinformuje całą Radę o finale całej sprawy.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że nie zgadza się z opinią, którą przedstawiła Przewodnicząca Rady, ponieważ uważa, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie są tu ponad wszystkimi – to nie jest Komisja nad Radą. Jest to Komisja wybrana przez Radę i jeżeli coś robi, to Rada powinna być o tym informowana. Jeżeli jest zażalenie od postanowienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, to trzeba było załączyć zażalenie i postanowienie. Powiedział, że nawet ci radni, będący członkami Komisji, dobrze nie zapoznali się z postanowieniem, a już była decyzja podjęta przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej – przez W. Fidurskiego i J. Jędrzejczyka, że trzeba złożyć zażalenie.

W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział, że jeżeli chodzi o postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w dwóch sprawach, to zostali z nim zapoznani członkowie Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przesłano zawiadomienia – uchwały w sprawie ujawnionych okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trzech sprawach. Z-ca Rzecznika Marek Ślusarski wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które jest krótkie i nie wymaga specjalnego zapoznawania się i myśli, że wszyscy członkowie Komisji zrozumieli, co jest w tym postanowieniu. Powiedział, że była podjęta taka a nie inna uchwała Komisji Rewizyjnej, a w dniu 24 maja br. zostało złożone zażalenie do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów i sprawa jest w toku, a spraw nie zakończonymi prawomocnymi rozstrzygnięciami nie komentuje się. Uważa, że przyjdzie czas i wszyscy zostaną zawiadomieni o sposobie rozstrzygnięcia tej sprawy – jeśli będą rozstrzygnięcia, to radni zostaną poinformowani. Ponadto nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącej Rady, z którą nie do końca zgadza się, ponieważ Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziła, że „Komisja Rewizyjna nie jest podmiotem uprawnionym do występowania z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli” – nie mniej również stwierdziła, że „informacje zawarte w piśmie zostaną potraktowane jako sygnalizacja i zostaną wykorzystane w toku kolejnej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Złotowa. Powyższe jednak nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kontroli doraźnej jeszcze w tym roku po przeprowadzeniu kontroli ujętych w planie kontroli na rok 2010”. Natomiast w piśmie z Najwyższej Izby Kontroli jest ponadto napisane, że „Informacje przedstawione w napływających do Izby skargach są wykorzystywane przy opracowaniu planu kontroli” i mogą ewentualnie być użyte w bieżącej pracy. „W tej sytuacji pismo Pana zostało zarejestrowane i odpowiednio sklasyfikowane, co pozwoli na jego wykorzystanie zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami”.

Z-ca Burmistrza – odniósł się do powyższej wypowiedzi. Uważa, że W. Fidurski nadużywa swojej pozycji, ponieważ wszystko co złe, to jest umieszczone na jego stronie internetowej, natomiast nic nie wspomni, jeżeli jest taka sytuacja jak tu, że jest odmowa wszczęcia postępowania, albo w wyniku donosu w ogóle nic nie stwierdzono.

W. Fidurski – powiedział, że chciałby, żeby Z-ca Burmistrza te wymogi, które określił w stosunku do niego, stosował wobec siebie – żeby radni byli informowani o wszystkim co się dzieje, o każdym piśmie, które wpływa od Rzecznika i z innych instytucji.


 1. K. Brewka – zwrócił się do Komisji Gospodarki Miejskiej, która pozytywnie rozpatrzyła wniosek zagranicznej firmy dotyczący przeznaczenia do sprzedaży część działki położonej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Sosnową, gdzie rozstawia się cyrk, pod budowę kolejnego marketu – Intermarche i Bricomarche. Powiedział, że jest to trochę bulwersujące i zapytał, czy tak szybko trzeba było podjąć tą decyzję?, czy nie warto było zastanowić się nad tym i przedyskutować to z niektórymi środowiskami w Złotowie. Powstanie kolejnego supermarketu spożywczego, których jest mnóstwo jest kolejną konkurencją dla rodzimych handlowców, czy przedsiębiorców tym bardziej, że Bricomarche to jest również dom i ogród. Jeżeli coś takiego powstanie, to wszyscy ci, którzy prowadzą sprzedaż materiałów budowlanych, czy sprzedaż artykułów do ogrodu, stracą miejsca pracy. Powiedział, że jeżeli Rada, czy w ogóle administracja w mieście, w tym temacie ma niewiele do powiedzenia, to nie możemy praktycznie decydować co będzie się działo w naszym mieście. Jest tu chyba coś nie w porządku z tym naszym kraju, że ci, którzy powinni decydować o takich ważnych rzeczach, nie mogą o tym decydować. Ponadto powiedział, że z wypowiedzi prof. Balcerowicza wynika, że pogłębia się coraz bardziej deficyt budżetowy i Polska stała się rynkiem konsumenta a nie producenta, co jest główną przyczyną, że kapitał zagraniczny nie przychodzi do nas, w tym do Złotowa po to, żeby wybudować zakład pracy, stworzyć miejsca pracy i cokolwiek wytwarzać, ewentualnie sprzedawać nie tylko w Polsce, ale przychodzi po to, aby to co jeszcze w Polsce zostało, żeby do końca to zrujnować. Zapytał, czy tak szybko trzeba było podjąć tą decyzję i na jakim etapie jest sprzedaż tych działek.

   podjąć.
 1. K. Nurczyk:

 1. Nawiązał do

 2. wypowiedzi radnego K. Brewki. W sprawie supermarketów podał przykład Kanady, gdzie w jakiś sposób rozwiązano sprawę utraty miejsc pracy i likwidacji małych sklepików w wyniku powstawania hipermarketów, zobowiązując je do podpisywania korzystnych umów o pracę z tymi co ją stracili po powstaniu hipermarketów.

 3. Ponadto powiedział, że w pewnym okresie czasu to prof. Balcerowicz zapoczątkował markety w Polsce, a odnośnie deficytu budżetowego poinformował, o czym mówił jeden z kandydatów startujących w wyborach na Prezydenta, że Grecja dostając 120 mld euro, tego nie odda – zapłacą to kraje Unii Europejskiej..


 1. Poruszył sprawę dotyczącą schroniska dla psów. Powiedział, że nie zna tego tematu, ale coraz częściej ludzie żalą się, że psy przebywają tam w przerażających warunkach – nie mają w ogóle światła, przestrzeni. Jest coraz więcej skarg na temat schroniska i trzeba byłoby przyjrzeć się, o co tam dokładnie chodzi. Na pytanie Burmistrza, czy był tam, odpowiedział, że nie – mówi to co przedstawiają mu ludzie.

 2. Zwrócił uwagę na pomost rekreacyjny nad jeziorem, gdzie wędkarze na pomostach próbują umocować wędki, siatki na ryby. Powiedział, że warto byłoby przyjrzeć się temu, ponieważ niedługo może okazać się, że będą niszczyć pomosty. 1. St. Pikulik

 2. poruszył sprawę związaną z odprowadzaniem wody po dość intensywnych ostatnio opadach deszczu, ponieważ były skargi mieszkańców z tym związane. Zapytał, jak wygląda w mieście sprawa kanalizacji deszczowej i jakie są jeszcze potrzeby inwestycyjne w tym względzie?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że z tego co wie, to jest jeszcze parę miejsc, gdzie jest kanalizacja ogólnospławna, m.in. w części Al. Piasta, którą chcemy robić w tym roku, od ul. Chrobrego i części ul. Obrońców Warszawy. Są to takie trzy główne miejsca, gdzie trzeba byłoby to rozdzielić. Jeżeli chodzi o Al. Piasta, to jest dokumentacja, są na to pieniądze i będzie to robione. Natomiast, jeśli chodzi o ul. Wodną i Piotra Skargi, to jest to duże zadanie. Nie jest ono w planie w tym roku i nie wie czy uda się to w roku przyszłym. Powiedział, że pozostałe rzeczy związane z kanalizacją deszczową nie są duże i myśli, że idzie to zrobić. Zwrócił uwagę, że w ostatnim latach, przy przebudowie dróg, zrobiono w tym względzie bardzo dużo i jeżeli chodzi o dopływ wody opadowej do oczyszczalni, bo głównie o to chodzi, to generalnie sprawa uległa radykalnej poprawie, chociaż przy tak intensywnych opadach, urządzenia oczyszczające są niewydajne, bo ścieki są zbyt rozrzedzone i tworzyły się tam problemy. Powiedział, że w sprawie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej zostało jeszcze trochę do zrobienia, ale też dużo w ostatnim okresie zostało w tym względzie zrobione.

 1. J. Jędrzejczyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej – udzielił odpowiedzi K. Brewce w sprawie przeznaczenia do sprzedaży część działki położonej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Sosnową. Powiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej kiedyś już opiniowała wniosek i wyraziła swoją negatywną opinię co do sprzedaży, ale jest to tylko opinia. Zwrócił uwagę, że Komisja jest ciałem kolegialnym i poinformował, iż wniosek na sprzedaż terenu pod market został pozytywnie zaopiniowany tylko jednym głosem, a decyzja, czy zostanie to sprzedane i tak należy do Burmistrza.

 2. K. Majewski – zapytał, czy są już otwarte kładki na promenadzie?

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jest decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczająca użytkowanie tych obiektów pod warunkiem wykonania pionowych szczebelków, co zostanie zrobione w tym tygodniu.

 1. Przewodnicząca Rady – w imieniu Burmistrza i swoim przypomniała i zaprosiła radnych na spotkanie w dniu 28 maja br. z okazji XX lecia samorządu. Przedstawiła porządek uroczystości.

 2. Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że w dniu 19 czerwca br. odbędzie się w Złotowie duża impreza sportowa, tj. Wojewódzka Spartakiada Młodzieży organizowana przez Wojewódzki Zarząd LZS i przy udziale Starostwa i Miasta. Powiedział, że przy tej okazji będzie uruchomiony stadion przy ul. Wioślarskiej. Zaprosił radnych na Spartakiadę i otwarcie stadionu, której rozpoczęcie przewidziane jest o godz. 10.00.
Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.Punkt 14.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 12.25 zamknęła XXXIX sesję Rady Miejskiej Złotowa, informując ponadto, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną powiadomieni pisemnie.

Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad

Krzysztof Majewski

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik