UCHWAŁA NR XL/222/10
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 29 czerwca 2010 r.o zmianie uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie


Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianą z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146) w związku z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianą z 2009 r.: Dz.U. Nr 219 poz. 1706) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie, stanowiącym statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, § 1 załącznika otrzymuje brzmienie:

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

  2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458),

  3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

  4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami),

  5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami),

  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

  7. innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

  8. niniejszego statutu.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik