Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwala nr XL-218-10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

 

UCHWAŁA NR XL/218/10
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 29 czerwca 2010 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury


Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 266 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianą z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa zakres i formę następujących informacji:

 1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za pierwsze półrocze,

 2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

 3. o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.


§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za pierwsze półrocze obejmuje:

 1. część tabelaryczną, w której należy wykazać w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zestawienie dochodów i wydatków w układzie - plan po uwzględnieniu dokonanych zmian budżetu, wykonanie planu i procentowe wskaźniki jego realizacji,

 2. część wstępną, zawierającą ogólne dane dotyczące wykonania budżetu w w/w okresie, określające dochody, wydatki, w tym: bieżące i majątkowe oraz deficyt/nadwyżkę budżetu,

 3. opis realizacji dochodów budżetu, w tym: dochodów własnych, uzyskanych subwencji i dotacji z uwzględnieniem wyjaśnienia przyczyn znaczących odchyleń od ustalonego planu,

 4. opis wykonania planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,

b) wydatków na obsługę długu,

c) wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

d) wykonania planu wydatków majątkowych w szczegółowości do poszczególnych zadań,

 1. informację o wykonaniu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,


 1. informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu,

 2. informację o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji,

 3. zestawienie zbiorcze z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

 4. zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych,

 5. informację o stanie należności zobowiązań budżetu,

 6. informację o udzielonych ulgach w podatkach i opłatach lokalnych.


§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

 1. część tabelaryczną, w szczegółowości określonej wieloletnią prognozą finansową według wykonania za pierwsze półrocze,

 2. część opisową.


§ 4. Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze obejmuje:

 1. część opisową dotyczącą zrealizowanych przychodów i kosztów,

 2. część tabelaryczną dotyczącą przychodów i kosztów, w której należy wykazać plan w szczegółowości wynikającej z ustalonego planu finansowego, wykonanie planu oraz procentowy wskaźnik jego realizacji.

 3. stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/224/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.


§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-07-21 14:55:07
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-07-21 15:02:54
Ostatnia zmiana:2010-07-21 15:03:50
Ilość wyświetleń:1799

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij