Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXIX/214/10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 25 maja 2010 r. o zmianie uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/214/10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 25 maja 2010 r.


o zmianie uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 ze zmianami: z 2007 r.: Dz.U. Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz.1238, z 2008 r.: Dz.U. Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175; z 2010 r.: Dz.U. Nr 47 poz. 278) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r.: Nr 7 poz. 47 i Nr 82 poz. 558; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 92 poz. 753, Nr 98 poz. 817; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146) oraz w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianą z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2010 rok załącznik nr 2 uchwały pod nazwą Harmonogram rzeczowo-finansowy do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik
Załącznik

do uchwały Nr XXXIX/214/10

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 25 maja 2010 r.

HARMONOGRAM

RZECZOWO-FINANSOWY

DO MIEJSKIEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII,

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

NA 2010 ROK

Złotów, maj 2010 r.
L.p.

Rodzaj zadania


Wartość zadania

Sposób realizacji /wykonania/

Termin reali- zacji

Uwagi


  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu


1.

Zadania związane ze wspieraniem lecznictwa odwykowego: szkolenie personelu, doposażenie placówek7.000,-


W zależności od potrzeb – doposażenie placówki, szkolenia

I-XI


3.

Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie

22.500,-

Konkurs ofert

Cały rok


4.

1.Szkolenia członków Komisji (w tym zwrot kosztów podróży )

2.Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych
11.000,-Finansowanie programów szkoleniowych, organizowanych w formach stałych i wyjazdowych.

W zależności od potrzeb


5.

Wynagrodzenia obsługi administracyjno-biurowej i członków MKRPA wraz z pochodnymi

85.500,-

wynagrodzenie


Cały rok


6.

Utrzymanie bazy lokalowej siedziby MKRPA

43.639,-
Pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym zakup prasy, materiałów biurowych, remonty


Cały rok  • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.

Kierowanie osób na badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu

3.000,-


Pokrycie kosztów opinii psychologiczno - psychiatryczno sądowej, koszty sądowe

I-XII


2.

Finansowanie bieżącej działalności świetlic: terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczych w tym dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic

80.000,-

Konkurs ofert


I-XII


3.

Organizacja Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla wychowanków świetlic oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

6.000,-

Konkurs ofertIII-IV, XII.


4.

Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i problemem uzależnień

50.000,-


Konkurs ofert

I/II, VI,VII, VIII


5.

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

20.000,-


Konkurs ofertIII. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.


1.

Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla:

- dzieci i młodzieży

- rodziców

- nauczycieli, pedagogów, psychologów, w tym zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych
17.000,-Zakup usługi w trybie art.11 ust.4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Sukcesywnie cały rok


2.
3.

Przeciwdziałanie narkomanii w tym edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

15.000,0


Zakup usługi w trybie art. 11 ust.4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

I-XII


Organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej.


4.000,-

Konkurs ofert

III-VI, XI- XII


4.

Organizacja IX edycji Festynu Trzeźwościowego

5.500,-

Konkurs ofert

VIIV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


1.

Dofinansowanie udziału w obozach terapeutycznych.


12.000,-

Konkurs ofert

I-XII


2.

Wspieranie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Pile

14.040,-


Realizacja kosztów zgodnie z zawartym porozumieniem

I-XII


3.

wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, imprez, konkursów promujących zdrowy styl życia

3.500,-

Zakup materiałów, ufundowanie nagród

Cały rok


OGÓŁEM

399.679,-


Przewodnicząca

Rady Miejskiej

/ - / mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-06-09 08:32:56
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-06-09 08:33:19
Ostatnia zmiana:2010-06-09 08:33:43
Ilość wyświetleń:1572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij