Protokół nr XXXVIII

z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 29 kwietnia 2010 roku


W dniu 29 kwietnia 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXVIII sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 13 radnych. Nieobecny był radny J. Lewandowski i St. Wojtuń. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarz i Skarbnika Gminy, kierowników i dyrektorów zakładów pracy, przedstawicieli służb mundurowych i wszystkich przybyłych gości.

Następnie, stojąc, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotowej spod Smoleńska.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXVII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Kazimierza Brewkę – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXXVII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zwołania XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie, który ujęto jako pkt 10 porządku obrad sesji.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji punktu Podjęcie uchwały sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXXVIII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad, głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXVII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2009 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Miasto Złotów na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

 11. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 12. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2009 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2010 rok.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 15. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 11.03.2010 r. do 19.04.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 11 marca do 19 kwietnia 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zapytała, kto jest właścicielem dużego parkingu przy ul. Szkolnej, ponieważ zostały ustawione małe znaki dla osób niepełnosprawnych - początkowo były to znaki z dopisanymi numerami rejestracyjnymi samochodów. Miejsca te najczęściej są puste, natomiast osoby, które przyjeżdżają do sklepu, do szkoły, nie mają gdzie zaparkować samochodu.

 2. Zwróciła się o doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim. Powiedziała, że o sprawie tej mówiła już wcześniej, jednak placu zabaw nie wyposażono w dodatkowe urządzenia zabawowe.

 3. Prosiła, aby rozpocząć już pielęgnację terenów zielonych w Parku Miejskim, ponieważ chwasty są już tak duże jak posadzone tam róże.

 4. Zwróciła się o podjęcie działań w celu zobowiązania właściciela posesji przy Al. Piasta 33 do uporządkowania tego terenu, ponieważ jest tam bałagan, leży gruz. Powiedziała, że jeżeli nie wystarczą upomnienia, to należy zobowiązać właściciela do uporządkowania terenu w inny sposób, bardziej skuteczny.

 5. Powiedziała, że była na spotkaniu działkowców „Ogrodu Polna”, na którym działkowcy zwrócili się z prośbą o usunięcie niewielkiej ilości eternitu z tego Ogrodu – jest to eternit, z którego kiedyś jeden z właścicieli wykonał kompostownik, a obecnie kompostownik jest niczyj i nikt nie chce się do niego przyznać. Zapytała, w jaki sposób działkowcy mają usunąć eternit i kto by im w tym pomógł. Powiedziała, że najlepiej byłoby, żeby zlecono usunięcie eternitu, aby działkowcy nie musieliby ponosić z tego tytułu większych kosztów finansowych.

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Zwrócił się o postawienie krzyża na Cmentarzu Wojennym, co na pewno ucieszyłoby ludzi, którzy walczyli o te tereny i przychodzą na ten cmentarz, a także mieszkańców.

 2. Powiedział, że jest bardzo rozżalony i również bardzo wiele osób, że nie będzie barierek na pomoście, tym bardziej, że jest to miejsce często odwiedzane przez rodziców z dziećmi – jest tam też plac zabaw, a brak barierek stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci.

 3. Poruszył sprawę wyborów na Prezydenta R.P. Powiedział, że w przypadku drugiej tury wyborów, to zbiegnie się to z imprezą Euro Eco Meeting. Zapytał, czy Burmistrz ma jakąś alternatywę w przypadku takiej sytuacji.

 4. Powiedział, że coraz więcej osób pyta o telefony do Straży Miejskiej. Zapytał, dlaczego ludzie mają dzwonić na telefony, za które muszą płacić. Czy nie powinno być tak jak dzwoni się na Policję, Pogotowie, pod nr 112? Czy dzwonić na nr 112, gdzie powiadamiane są wtedy odpowiednie służby miejskie. Prosił o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

 5. Zapytał, czy Burmistrzowi już coś wiadomo na temat dalszych prac, kiedy zostaną ponownie rozpoczęte przy Jeziorze Baba, po akcji zatopienia koparki na tym jeziorze.

 1. Radny K. Majewski:

Nawiązał do pytań, które zadał na poprzedniej sesji.

 1. Poruszył sprawę konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie kultury, gdzie pozostały jeszcze niewykorzystane środki. Z tego co dowiedział się od J. Kowalskiego, jest nowy akt prawny, który uniemożliwia szybkie przeprowadzenie konkursu. Zapytał, kiedy ewentualnie taki konkurs będzie ogłoszony, jeżeli nie, to co z tymi środkami finansowymi, które zostały na koncie.

Ponadto zaproponował, aby z uwagi na to, że zmiany przepisów są dość poważne, zorganizować jakieś szkolenie dla organizacji pozarządowych odnośnie tych zmian, ponieważ zmiany te dotyczą też tych organizacji.

 1. Zwrócił uwagę, że nie został jeszcze wyprostowany znak ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu ul. Hubego z ul. Zamkową oraz nadal nie ma znaku „stop”, ani znaku „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” na wyjeździe z ul. Czarna Droga, na ul. Zamkową.

 1. Radny W. Fidurski:

 1. Prosił Burmistrza o opinię w sprawie dotyczącej p. Z. Błaszczyk zamieszkałej przy ul. Garncarskiej, której sytuacja jest dramatyczna, która zamieszkuje w mieszkaniu z małym dzieckiem, gdzie jest totalna patologia. Powiedział, że robiono jej nadzieję wykwaterowania do oddzielnego mieszkania, a w tej chwili ma być wykwaterowana na ul. Mickiewicza z wszystkimi lokatorami zamieszkałymi w mieszkaniu przy ul. Garncarskiej.

 2. Prosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej młodzieży, która nie wyjechała do Francji i została potraktowana bardzo niesprawiedliwie. Młodzież ta miała duży wkład pracy w Euro Eco Meeting, a teraz jest zawiedziona. Uważa, że nie powinniśmy dzielić młodzieży na stąd, czy stamtąd, ponieważ wszyscy oni chodzą do złotowskich szkół, działają w tych szkołach na rzecz naszego miasta i taki podział jest podziałem sztucznym – tak jak sztucznym podziałem jest podział, że przyznajemy pieniądze klubom i patrzymy ilu jest zawodników ze Złotowa i ilu spoza Złotowa. Prosił o wyjaśnienie, jakie będzie w przyszłości stanowisko Burmistrza.

 1. Radna M. Wegner:

Poruszyła sprawę dotyczącą budynku PSS „Społem” przy Al. Piasta. Powiedziała, że mieszkańcy dopytują się, czy będzie on remontowany, ponieważ straszy on swoim wyglądem.

 1. Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach. Powiedział, że w dalszym ciągu nic się nie dzieje. Boiska stoją puste i nie korzysta się z nich, ponieważ są zamknięte. Przypomniał, że jednym z postulatów odbytego Sejmiku Dziecięcego w Złotowie było otwarcie wszystkich boisk, aby służyły one dzieciom i młodzieży.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali kserokopię „Rezolucji” dzieci i młodzieży ze Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego właśnie po to, żeby zapoznali się z jej treścią - postulatami, o których młodzież mówi, bo nie zawsze wiemy co ich nurtuje.

 1. Radny J. Zamczyk:

Zwrócił się o naprawę studzienki telekomunikacyjnej przy ul. Jeziornej 41 – uszkodzone są również przykrywy do włazów oraz o zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej na parkingu przy ul. Grochowskiego - między Biblioteką a Przedszkolem, gdzie nie ma pokrywy – co stanowi duże zagrożenie.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 13 porządku obrad XXXVIII sesji .

Punkt 5.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2009 rok.

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009.

Radni z materiałami sesyjnymi otrzymali:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2009 rok,

 2. uchwałę Nr SO-0954/33/13/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07.04.2010 r. w sprawie wyrażenia - pozytywnej opinii – o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok,

 3. uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2009 – z uzasadnieniem zajętego stanowiska,

 4. stanowisko J. Zamczyka – Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zdanie odrębne do „Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009”,

 5. uchwałę Nr SO-0955/18/13/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.04.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok,

 6. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Powyższe materiały są załączone do protokołu.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik - Przewodnicząca Rady. Przedstawiła procedurę nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu:

1) przedstawienie przez Skarbnika Gminy w formie multimedialnej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009 oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok,

2) omówienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2009 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Poinformowała, że Radni otrzymali również Zdanie odrębne do „Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009” radnego Jana Zamczyka oraz „Uwagi do opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009” podpisane przez Burmistrza Miasta, Stanisława Wełniaka.

Przewodnicząca Rady powiedziała m.in., że sprawozdanie z wykonania budżetu jest materiałem wspomagającym podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

J. Skórcz – Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009 – realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009, które jest załączone do protokołu. Przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wykonania budżetu za 2009 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Powiedziała m.in., że plan dochodów został wykonany w kwocie 46.719.425 zł., tj. w 102 %. Budżet, po stronie dochodów został uchwalony w wysokości 41.300 tys. zł. Wprowadzone zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie dochodów do kwoty 45.854.983 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to pierwotny plan zakładał wydatki w wysokości niecałe 48 mln zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie wydatków do kwoty 52.472.417 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 50.661.131 zł., tj. 96,5 % planu. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i plan wydatków zwiększył się łącznie o ponad 4,5 mln zł. Deficyt budżetowy z planowanego na początku roku 6.621.732 zł., w trakcie roku zmienił się o 4.500 zł. i faktyczne jego wykonanie wyniosło 3.941.706 zł. Przypomniała, że deficyt budżetowy został pokryty kredytem, który zaciągnięto pod koniec 2009 r. – 4,5 mln. zł. – do tej pory, zgodnie z harmonogramem, spłacono 200 tys. zł. Omówiła wykonanie dochodów, w tym dochody własne, które wykonano w 113,6 % – stanowią one około 32 % całości, udziały w podatkach – wykonano w 92,7 %, dotacje celowe, które stanowią 13 % – wykonano prawie w 100 %, subwencja ogólna, która stanowi 20 % dochodów, pozostałe dotacje stanowią 5, 3 % całości dochodów - wykonano je w 113 %. Przedstawiła podstawowe dochody podatkowe, w tym m.in. udziały w podatkach od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, od czynności cywilno prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, udziały w podatkach od osób prawnych. Ogółem dochody podatkowe wykonano w 102 %. Zwróciła uwagę na subwencję oświatową, którą wykonano w 100 % - nie zapewnia ona pokrycia planowanych wydatków, szczególnie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Natomiast wydatki ogółem wykonano w 96,5 %. Wydatki bieżące, to 31 mln zł. i stanowią one 61,5 % wykonania budżetu, a wydatki majątkowe to prawie 20 mln zł. i stanowią one 38,5 % wykonania budżetu – zrealizowano 36 inwestycji. Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009 – zgodnie ze sprawozdaniem. Zwróciła uwagę, że budżet przekroczył kwotę 50 mln zł. i, jej zdaniem, był to dobry budżet, dobrze skonstruowany i dobrze zrealizowany. Nie był to budżet przełomowy, natomiast miał on być kontynuacją wcześniej podjętych działań. Uważa, że wydatki były realizowane w sposób celowy, oszczędny i gospodarczy. Prowadzone były windykacje należności i dochody wykonano ponad plan, mimo, że była groźba ich nie wykonania. Powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu za rok 2009 jest w całości pozytywna.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok. Powiedziała, że cieszy się z tego, iż nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przypomniała, że jest również uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2009, w której zawarte są zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej.

J. Skórcz – Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.04.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. Zwróciła m.in. uwagę na niektóre sformułowania Regionalnej Izby Obrachunkowej, która generalnie pisze, że zawarte oceny Komisji Rewizyjnej powinny odnosić się wyłącznie do wykonania budżetu. W uchwale RIO jest informacja, że opinia Komisji zawiera elementy nie związane z wykonaniem budżetu, np. odnoszące się do sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji, pytania z zakresu prawa pracy. Powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa, w części dotyczącej wskazanych nieprawidłowości przy przetargu na remont ulicy Sienkiewicza, wskazuje, że Komisja Rewizyjna nie przedstawiła radnym pełnej informacji, tj. nie odniosła się do tego, że zmieniono wartość planu na to zadanie uchwałami Rady Miejskiej z sierpnia i z grudnia 2009 r. – uważa, że jest to wskazanie dość istotne. Ponadto, analizując wniosek Komisji Rewizyjnej, powiedziała, że trzeba brać pod uwagę również fakty obiektywne, bo to co jest, jest obrazem subiektywnym.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że w materiałach w omawianym temacie jest również pismo radnego Jana Zamczyka – „Zdanie odrębne do Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009” oraz, dostarczone przed sesją „Uwagi do opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009”, podpisane przez Burmistrza Miasta. Odniosła się do uwag radnego J. Zamczyka – powiedziała, że przeanalizowała je szczegółowo i tylko w niewielu przypadkach znalazła odniesienie do merytorycznej strony wniosku Komisji Rewizyjnej, ponieważ bardzo dużo zapisów jest stricte prywatnych - o wychowaniu synów przez radnego, są inwektywy zawarte pod adresem członków Komisji, zwłaszcza pod adresem Przewodniczącego i dlatego ma duże obiekcje co do merytorycznej strony tej opinii, bo oczekiwałaby merytorycznego ustosunkowania się do sformułowań zawartych przez Komisję Rewizyjną, bez osobistych aluzji, które są nie na miejscu.

J. Kołodziejczyk Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że „Uwagi” te były przedstawiane na posiedzeniach komisji i nie jest to zaskoczeniem, że przed sesją zostały one dostarczone na piśmie – może nie na wszystkich komisjach w pełni powiedziano, co obecnie przedstawiono radnym, ale wynika to z tego, że pewne rzeczy nasunęły się w trakcie dyskusji nad wnioskami. Przedstawił „Uwagi do opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009”, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Ustosunkowując się do uwag dotyczących zadania „Renowacja istniejącego stadionu i budowa boisk tymczasowych przy ul. Wioślarskiej” przedstawił prezentację multimedialną - zdjęć tego boiska oraz boiska przy ul. Mickiewicza.

Przyszedł Radny St. Wojtuń.

Obecnych było 14. radnych.

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2009.

W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, uzupełnił wypowiedź Skarbnika Gminy dotyczą opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której zawarte jest, że „przedmiotowy wniosek sformułowany został po uprzedniej szczegółowej analizie i ocenie wykonania budżetu” oraz, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest należycie uzasadniony – powiedział, że jest to dla niego najważniejsze. Powiedział, że jeśli chodzi o inwentaryzację, to wg RIO, Komisja nie powinna tego robić, jednak uważa, że jest to sprawa dyskusyjna – czy sprawdzanie inwentaryzacji, które ma na celu jakim majątkiem dysponuje miasto, nie jest zakresem związanym z wykonywaniem budżetu. Nawiązał, do wspomnianego przez Przewodniczącą Rady, pisma J. Zamczyka. Powiedział, że nie będzie ustosunkowywał się do tego pisma i znajdzie to swój finał na drodze postępowania sądowego - jest złożony pozew w tej sprawie i myśli, że będzie stosowne rozstrzygnięcie. Odniósł się do uwag Burmistrza. Powiedział, że radni otrzymali je przed rozpoczęciem sesji i dlatego trudno jest ustosunkować się do całości. Ustosunkował się do niektórych spraw, w tym m.in. do budowy ulicy Wioślarskiej. Zwrócił uwagę na niewłaściwą kolejność przy realizacji tego zadania, co podkreślano w opinii, ponieważ w kwietniu podpisano umowę na budowę drogi, a w lipcu rozpisano przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o renowację stadionu przy ul. Wioślarskiej, to powiedział m.in., że trwają tam jeszcze prace, a jest już dwa lata od rozpoczęcia procesu inwestycyjnego – myśli, że jest to stosunkowo za długo. W sprawie stadionu powiedział, że jego projekt ocenili fachowcy i znana jest opinia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że „ nie zdarzyło się jeszcze żeby przesłany projekt zawierał tyle błędów”. Dla niego wiążąca i najważniejsza jest przede wszystkim opinia fachowców. Powiedział, że jeśli chodzi o wydatki niewygasające i wydatki niezrealizowane, to Rada zatwierdza jakiś wydatek do wydatków niewygasających i nie pozbawia to Rady i Radnych prawa do oceny realizacji tych wydatków. Rada Miejska, kwalifikując wydatki do wydatków niewygasających, wykazuje się odpowiedzialnością, że nie przerywa pewnego procesu inwestycyjnego, tylko umożliwia jego kontynuowanie i dlatego ocena Rady jest jak najbardziej właściwa. Powiedział, że to samo dotyczy nie wykonania pewnych wydatków, na wykonanie których Rada daje Burmistrzowi pieniądze, uchwala je i one powinny zostać wykonane. Nawiązał do zastrzeżeń Komisji Rewizyjnej dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Powiedział, że nie Komisja, ale audytorzy wskazali na to, że są nieprawidłowości przy przetargu na ul. Sienkiewicza. Jeśli chodzi o sprawę przekroczeń planu, to w jednostce budżetowej plan jest świętością i nie ma tu dyskusji – jeżeli jest uchwalany plan, to nie wolno go przekraczać. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zgłoszono Burmistrzowi o nieprawidłowościach, a Skarbnik i Burmistrz twierdzili, że tak można robić – w ciągu miesiąca można przekraczać plan, aby tylko zgadzało się na koniec roku. Powiedział, że po rozmowie telefonicznej z Regionalną Izbą Obrachunkową, Skarbnik przyznała mu rację. Jeśli chodzi o inwentaryzację, to chodziło o ewidencję mienia, ewidencję gruntów, której praktycznie nie ma w Urzędzie Miejskim, a przepisy tak nakazują. Zwrócić uwagę na niedobrą atmosferę jaka towarzyszyła procedurze absolutoryjnej – atmosfera była niewłaściwa, tak się nie dyskutuje, tak się merytorycznie nie odnosi do poszczególnych zarzutów. Powiedział, że w sierpniu Burmistrz zarzucał Komisji Rewizyjnej, że nie wykryła błędów rachunkowości - Komisja nie ma obowiązku sprawdzać ksiąg rachunkowych i szczegółowo je badać, ale jak sprawdzali księgi rachunkowe, to też jest źle, bo znaleźli przekroczenia planu. Odniósł się do ubiegłorocznego absolutorium. Powiedział, że radni nie mieli pełnej wiedzy o stanie finansów miasta, ponieważ zatajono rzeczywisty stan finansów i podejmowano decyzję, mając o nich nie pełną wiedzę. Zwrócił się do radnych, aby odeszli od źle pojmowanej lojalności i chociaż raz głosowali lojalnie wobec mieszkańców, którzy ich wybrali.

Na pytanie K. Żelichowskiego, jak W. Fidurski głosował nad wnioskiem absolutoryjnym na Komisji Rewizyjnej - o udzielenie, czy nie udzielanie absolutorium dla Burmistrza, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że z J. Jędrzejczykiem głosowali za wnioskiem absolutoryjnym z zastrzeżeniami.

K. Żelichowski zapytał Skarbnika Gminy, czy spotkała się z wnioskiem o udzielenie absolutorium z zastrzeżeniami, bo jego zdaniem jedno wyklucza drugie – albo udziela się absolutorium, albo nie.

J. Skórcz – odpowiedziała, że nie spotkała się z tym i z tego co wie, to w Regionalnej Izbie Obrachunkowej nie jest znana taka sytuacja, jednak prawnie jest to dopuszczalne – Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając opinię np. o budżecie, albo o jego realizacji, może wydać opinię pozytywną z zastrzeżeniami, z tym, że zastrzeżenia dotyczą realizacji budżetu, bądź złej konstrukcji realizacji budżetu przyszłego. Natomiast jeśli chodzi o przedstawione zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej, to one w większości nie wiązały się ściśle z budżetem i to jest taka jedyna sytuacja, takie kuriozum – jakich jest więcej, jeśli chodzi o wspólną naszą pracę dla miasta Złotowa.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk - odniósł się do wypowiedzi W. Fidurskiego. Powiedział m.in., że W. Fidurski widział stadion, a osoba która pisała opinię nie widziała go – pisała opinię na podstawie projektu. Jak wysłano projekt, to nie można było skorygować go o to, co zostało wykonane na stadionie, czyli wskazać jaka jest szerokość, długość itd. Jak wydaje się opinię nie widząc czegoś, to opinia jest taka jaka jest. Jeżeli chodzi o wydatki niewygasające, to W. Fidurski mówił o czymś innym. On (J. Kołodziejczyk) nie mówił o wydatkach niewygasających, tylko, że inwestycje były zdjęte z planu i z tego robi się zarzut, a inwestycje z planu zdjęła Rada. Powiedział, że prawem Komisji Rewizyjnej jest oceniać co tylko chce, jednak Komisja Rewizyjna zaczęła oceniać działania Rady. Zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna jest od oceny działalności Burmistrza, a nie Rady, ale nie on (J. Kołodziejczyk) powinien bronić Rady. Powiedział, że jeżeli W. Fidurski mówi, że RIO przyznało mu rację, to jedna osoba, z którą W. Fidurski rozmawiał telefonicznie, powiedziała, że ma rację, ale to nie jest RIO. Nie ma na piśmie opinii RIO, że taka sytuacja jest przekroczeniem budżetu. Sprawa będzie przekazana do Rzecznika, który wypowie się, czy W. Fidurski ma rację, czy nie ma racji, a nie należy mówić, że Regionalna Izba Obrachunkowa przyznała rację w sprawie przekroczenia wydatków. Dodał, że na jednej z komisji powiedział, podobnie jak dzisiaj na sesji Pani Skarbnik, że cieszymy się z opinii pozytywnej, bez zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu, to spotkał się ze stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że „w RIO to tylko słupki sprawdzają”.

St. Pikulik – zwrócił uwagę, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie powiedział precyzyjnie, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa z wykonania budżetu za 2009 rok jest należycie uzasadniony, t.j. zapomniał dodać, że za wykonanie budżetu, a nie za coś inne. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o sprawę inwektyw J. Zamczyka, o czym mówiła Przewodnicząca Rady, to pierwsze inwektywy zaczął pisać W. Fidurski, który stosuje prawo Kalego, bo jak jakaś sprawa dotyczy jego, to od razu oburza się i grozi sądem, a w momencie gdy atakuje np. St. Pikulika, to wszystko jest zgodne z prawem i moralne. Zacytował sytuację z lutego – odczytał wypowiedź W. Fidurskiego na swój temat, która jego zdaniem jest obraźliwa. Powiedział, że W. Fidurski bardzo często stosuje inwektywy, bo sam tego doświadczył. Zwrócił uwagę, że J. Zamczyk został bardzo mocno oskarżony i zapytał, czy jedno uchybienie jest podstawą, aby sprawę kierować do sądu, skoro wcześniej W. Fidurski wypowiadał się, że z J. Zamczykiem dobrze mu się współpracuje. Powiedział, że W. Fidurski robi złą atmosferę w Radzie i żeby to sobie wreszcie uświadomił.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – prosiła o ostudzenie emocji, odstąpienie od „wycieczek” personalnych pod adresem członków Komisji Rewizyjnej, których zadaniem jest realizacja statutu i ustawy o samorządzie, czyli kontrola wykonania budżetu przez Burmistrza. Powiedziała, że robienie „wycieczek” personalnych pod adresem członków Komisji Rewizyjnej jest niedopuszczalne i dlatego prosiła o stonowanie emocji i o skoncentrowanie się na uwagach merytorycznych.

A. Andrzejewska – powiedziała, że to Przewodnicząca Rady pierwsza rozpoczęła takie „wycieczki” i takie analizy realizacji budżetu za 2009 rok. Zwróciła uwagę, że to w ślad za Przewodniczącą są takie następne wystąpienia. Prosiła, aby wszystkim umożliwić wypowiedzenie się, albo zakończyć tą bezsensowną dyskusję i przystąpić do wyrażenia opinii poprzez głosowanie.

K. Nurczyk – odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka dotyczącej boiska przy ul. Wioślarskiej, przedstawionej w „Uwagach do opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009”. Nawiązał do wypowiedzi K. Żelichowskiego – zapytał, czy zastanawiał się on co by było, gdyby Komisja Rewizyjna napisała opinię o nie udzielenie absolutorium, jakie byłyby dalej konsekwencje prawne ? Powiedział, że ma wrażenie, że wraca się do lat przed 1980, albo przed 1989 r., kiedy wywierana jest jakaś presja na rzecz normalną w kraju demokratycznym – jeżeli Komisja Rewizyjna, która doszukuje się szczegółów i być może czasami jest nadgorliwa w swoich działaniach, to doszukuje się jakieś wrogości – jest to dla niego nienaturalne. Powiedział, że sprawa udzielania absolutorium za wykonanie budżetu, jest nie do końca jasna.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zapytał K. Nurczyka, w jakim momencie powiedział, że Komisja nie widziała stadionu? Powiedział, że osoba pisząca opinię z PZLA zrobiła to na podstawie projektu. Zacytował jeden z akapitów pkt 4 ”Uwag do opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2009”. Powiedział, że K. Nurczyk źle zrozumiał i przeinaczył jego wypowiedź.

K. Nurczyk powiedział, że dla niego, dla całego społeczeństwa będzie istotne, jeżeli w przyszłości okaże się, że na boisku, które zostało wykonane, będzie można rozgrywać zawody lekkoatletyczne, bo już popełniono błąd, gdzie mamy halę widowiskowo-sportową w centrum miasta dla dzieci i młodzieży, w której nie można prowadzić np. rozgrywek krajowych, bo hala nie ma wymaganej wysokości 12 m, a tylko 8 m.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że K. Nurczyk zapomniał dodać, że nie mamy pływalni olimpijskiej o długości 50 m, tylko 25 m i, że lodowisko, które jest zrobione do rekreacji nie ma band do rozgrywania hokeja na lodzie.

Z. Muzioł – zwrócił się do radnych, nie tylko z „Lewicy”, żeby wyciszyć, wytonować emocje, przejść do porządku dziennego i zakończyć dyskusję. Złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejść do głosowania.

Przed poddaniem powyższego wniosku pod głosowanie, Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnik Gminy, aby mogła odnieść się do wypowiedzi W. Fidurskiego.

Skarbnik J. Skórcz – ustosunkowała się do wypowiedzi W. Fidurskiego. Odnośnie inwentaryzacji powiedziała, że W. Fidurski zażądał inwentaryzacji za rok 2009 i ją przedstawiono – do końca nie było wiadomo o co jemu chodziło, bo zaglądał w różne dokumenty. Ostatecznie o co chodziło, dowiedziano się dopiero jak dotarło pismo z informacją do Najwyższej Izby Kontroli, że są najprawdopodobniej nieprawidłowości. Powiedziała, że wg jej oceny inwentaryzacja została przeprowadzona dobrze za 2004 r., zgodnie z regułami, o których mówi ustawa o rachunkowości i zgodnie z zarządzeniem Burmistrza. W kwestii, dlaczego nie mamy na stanie mienia, które było skomunalizowane w roku 1990, i nawet jeżeli to mienie powinno być na stanie ewidencyjnym w chwili inwentaryzacji, to uważa, że nie powinien to być zarzut formułowany w formie doniesienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do NIK-u. Uważa, że powinniśmy to wcześniej przynajmniej uzgodnić, omówić i dojść do wspólnych wniosków, a informowanie w taki oskarżycielski sposób, że coś takiego ma miejsce jest nie fair. Jeśli chodzi o przekroczenie wydatków, to rzeczywiście doszło do tego w dniu 18 grudnia, jednak uchwałą Rady w dniu 22 grudnia zmieniono budżet i wydatki te zostały pokryte – chodziło tu o 4 dni. Wyjaśniła, że W. Fiudurski dzwonił, ona również, do RIO – do p. R. Auksztulewicza, który był zaskoczony całą sytuacją, ale potwierdził, jeśli traktować ten przepis literalnie, to faktycznie doszło do przekroczenia wydatków, co jest jednoznaczne z naruszeniem dyscypliny, natomiast nigdy w jego (p. R. Auksztulewicza) historii nie było tak, że ktokolwiek z kontrolerów Izby Obrachunkowej kontrolował w ten sposób wydatki na dany dzień w ciągu roku. Powiedziała, że zawiadomienie w tej sprawie jest skierowane i nie wie jaka będzie odpowiedź RIO, być może zostaną oskarżeni, ale nie wie o co może być oskarżona – dołożyła wszelkiej staranności, żeby pilnować wydatków, była też na dłuższym zwolnieniu, o czym wszyscy radni wiedzą, i myśli, że W. Fidurski to cynicznie wykorzystał, ale jest to inna kwestia. Nie ma zastrzeżeń, że Komisja kontroluje to, bo musi to robić – napisała to również w jednym z pism Regionalna Izba Obrachunkowa, że między jedną kontrolą a drugą, do kontroli bieżącej działalności Urzędu, zobowiązana jest Komisja Rewizyjna. Powiedziała, że pytała W. Fidurskiego, co robił przez te lata, kiedy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji jaka była. Nie chce do tego wracać, bo to było i minęło. Prosiła o obiektywne podejście do tych spraw i o rzetelne informowanie opinii publicznej.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad tematem Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 10. radnych, przeciw – 1., 3. – wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca B. Chorabik stwierdziła, że większością głosów, Rada podjęła decyzję o zamknięciu dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 rok.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Następnie głos zabrał K. Majewski, który powiedział m.in., że w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu odbiegliśmy daleko od meritum sprawy, ponieważ powinniśmy opierać się tylko na budżecie i o nim dyskutować, i na tym budować opinię jak budżet został wykonany, a jak nie. Powiedział, że dla niego najważniejszym dokumentem jest opinia zawarta w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyraźnie mówi, że należy oceniać wykonanie budżetu. Wprawdzie Komisja Rewizyjna ma zastrzeżenia ale, w jego ocenie, przyjmując całokształt wykonania budżetu, są one stosunkowo niewielkie i marginalne. Podziękował Burmistrzowi, pani Skarbnik, urzędnikom za to, że budżet został tak zrealizowany - uważa, że prawidłowo. Powiedział, ze będzie głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Na tym zakończono dyskusję.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok głosowało 8. radnych, 6. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVIII/207/10 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Uchwała jest załączona do protokołu.


Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta St. Wełniak, który powiedział, że ta sesja i ten rok jest szczególny, ze zrozumiałych względów, bo za pół roku są wybory i emocje rosną i osobiście odbiera to wszystko jako rozpoczęcie, czy kontynuację walki wyborczej. Podziękował za udzielenie absolutorium, również w imieniu współpracowników Urzędu i wszystkich instytucji miejskich. Powiedział, że satysfakcja z udzielonego absolutorium jest wątpliwa i nie do końca w jego przekonaniu, być może subiektywnym, jest ona podyktowana dobrem miasta i interesami miasta. Jest to za sprawą dwóch panów z Komisji Rewizyjnej – W. Fidurskiego i J. Jędrzejczyka. Rozumie, że mają do niego wyraźną niechęć od samego początku kadencji i po części potrafi to zrozumieć, chociaż spór powinien polegać na sprawach, a często odnosi się to do niego osobiście. Z tego powodu jest mu głupio, bo nie po to tutaj jesteśmy, aby sobie nawzajem wytykać osobiste przywary, błędy - bo nie sądzi, żeby ktoś miał złe intencje, żeby działać przeciwko naszemu społeczeństwu, czy nie dla dobra miasta. Takie działania powodują, że powstają wątpliwości, że ta merytoryczna część dyskusji i sporu odpada. Natomiast pozostają sprawy personalne. Odniósł się do tych rzeczy, które, jego zdaniem, przekraczają zdrowy rozsądek. Komisja Rewizyjna ma obowiązek kontrolować i oceniać pracę burmistrza, i tego nikt nie może tego kwestionować. Zwrócił uwagę na pewne proporcje, które powinny być zachowane, tj. jeżeli mówimy nawet o tym, że są uchybienia, przekroczenia przepisów, to w jego przekonaniu, trzeba zachować odpowiednie proporcje – dotyczy to też sprawy ul. Sienkiewicza. Komisja miała do tego prawo, aby postawić tak ostry zarzut, bo to jest jej rola, ale czy musiała to zrobić? Gdyby Komisja kierowała się tylko i wyłącznie meritum sprawy, to wzięłaby pod uwagę rzeczy, które miały miejsce przed, bo to W. Fidurski odwołał się od decyzji o warunkach lokalizacji, którą wydano na przebudowę ulicy Sienkiewicza, wstrzymując uzyskanie pozwolenia na budowę co najmniej na dwa miesiące. Nie wierzy, że W. Fidurski nie zdawał sobie z tego sprawy, wiedząc, że nie jest stroną w postępowaniu i SKO odrzuci to, iż termin zostanie przedłużony do załatwienia części formalnej, która spowoduje pewne perturbacje w wykonaniu tego zadania. Nie jest to jedyny powód, który obecnie zarzuca się, że nie zostały wykonane zadania inwestycyjne z roku ubiegłego i ulica Sienkiewicza przeszła do tzw. wydatków niewygasających, ale był to istotny element, że tak się stało. Powiedział, że nie można robić z tego zarzutu, skoro samemu przeciwdziała się, żeby zadanie to w terminie wykonać. Jeśli chodzi o przekroczenie dyscypliny finansów publicznych, to ma tu zupełnie inny pogląd i stanowisko, bo z ustawy i z upoważnienia Rady do budżetu 2009 roku wynika wyraźnie, że burmistrz miasta w ramach działu może dokonywać zmian przenoszenia środków z poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach działu. Zostało to zastosowane, bo w połowie roku wiedziano już, że ulica Domańskiego nie będzie realizowana i z tego zadania zabierano pieniądze, przekazując je na inne zadania, które również były w planie. Kwestia oceny, czy do końca było to prawidłowo z wszelkimi regułami, zasadami i prawem, należy oczywiście do Komisji Orzekającej, ale w jego przekonaniu jest to sprawa drugorzędna, bo zadanie było zapisane w budżecie, zapisane było w planie. Nie ukrywano, ile to zadanie ma kosztować, bo był przetarg i Rada odpowiednią uchwałą wprowadziła zmiany w budżecie na to zadanie. W jego przekonaniu jest to gra nie warta świeczki, żeby wytaczać takie argumenty i takie zarzuty, bo merytorycznie sprawa nie zmieniła się. Przypomniał to co miało miejsce 3-4 lata temu, bo jest to obecnie sprawa medialna, tj. o przebudowie drogi na Placu Wolności. Wtedy również Komisja nie chciała dać się przekonać wytaczając „ciężkie działa”, mówiąc o tym, że burmistrz zapłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych nieprawidłowo – chodziło tam m.in. o roboty zamienne, dodatkowe i Rada podjęła uchwałę o skierowaniu sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Powiedział, że to skończyło się na tym, że Komisja odrzuciła wniosek Rady, który był uchwalony na wniosek Komisji Rewizyjnej. Natomiast po materiałach, które musiano dostarczyć Komisji, doszli do wniosku, że mogą zaistnieć pewne nieprawidłowości w zamówieniu publicznym i efekt był taki, że po prawie 1,5 roku postępowania, zaangażowaniu wielu ludzi i kosztów, Główna Komisja Orzekająca powiedziała, że jedyną winą burmistrza jest to, że nie dopilnował, żeby aneks do umowy był podpisany na piśmie i w związku z tym odstąpiła od wymierzenia kary. Jako długoletni dyrektor Aresztu Śledczego, W. Fidurski doskonale wie, że nawet gdyby uznać, że nie wymierzenie kary jest również karą, to po roku czasu ulega to zatarciu, a podobno nadal na swojej stronie internetowej wypisuje, oskarża St. Pikulika, że on nie wie o tym, że Burmistrz był ukarany. Burmistrz powiedział, że w myśl prawa nie był ukarany i zwrócił się do W. Fidurskiego, aby był on w miarę w tym względzie precyzyjny. Poinformował, że ma jeszcze parę innych przykładów, ale nie chce ich przytaczać, bo to nie ma sensu. Powiedział, że nie ma do nikogo uprzedzeń, ale nie może być tak, że pozostaje bezczynny na ataki, które są w jego przekonaniu nieuzasadnione i niesłuszne. Przypominając wybory uzupełniające do Rady, podkreślił kontekst tej całej sytuacji, kiedy to W. Fidurski zarzucił burmistrzowi i pracownikom Urzędu, że działano celowo nie wywieszając obwieszczeń, żeby pozbawić szansy kandydatów w wyborach – jak rozumie, proponowanych przez W. Fidurskiego. Mówił wtedy jasno i wyraźnie, że nie jest naszą intencją takie działanie, a wszystko to co było wykonane, było wykonane zgodnie z prawem. Prosił, aby wokół tej sprawy nie robić żadnego szumu i bałaganu – oczywiście było inaczej, o czym wszyscy wiedzą. W. Fidurski zgłosił to do komisarzy wyborczych, do prokuratury, gdzie radni musieli jeździć na wyjaśnienia. A kiedy później prosił, żeby ewentualnie sprostował to, że ta sytuacja nie miała miejsca, to na końcu, w efekcie tej sprawy, gdy zwrócił się do W. Fidurskiego, żeby wypowiedział się chociaż na sesji i przeprosił radnych – nie jego, bo mu na tym nie zależy, ale tych wszystkich, których przy okazji oskarżył, to jedyną odpowiedzią na to było, że on nie autoryzował artykułu w Aktualnościach Lokalnych, w związku z czym nie poczuwa się do obowiązku, żeby kogokolwiek przepraszać. Burmistrz powiedział, że nie będzie dochodził do tego, bo nie ma ani chęci, ani motywacji, żeby żądać przeprosin, bo to jest nieistotne dla sprawy. Uważa, że takie postępowanie jest nieprawidłowe, nie fair, bo ono powoduje, że powstają takie dysonanse w tej Radzie, że nie ma co do idei naszego działania na rzecz dobra miasta, nie ma jakiejś wspólnoty i to jest, jego zdaniem, złe i nieprawidłowe. Co do meritum, to powiedział W. Fidurskiemu, że wierzy redaktorowi, który to napisał. Wydaje mu się, że to wszystko powoduje dość duży konflikt, który będzie trwał do końca kadencji. Do zobrazowania atmosfery jaka jest obecnie w Radzie i jaka pewnie do końca kadencji będzie nasilać się, poinformował o kolejnej sprawie. Zabiera na ten temat, w tych sprawach pierwszy i ostatni raz głos. Powiedział, że możecie robić co uważacie za słuszne, obmawiając go, czy krytykując – będzie go to niewiele obchodzić, bo nie chce w tym uczestniczyć. Powiedział o rzeczy, która jest dla niego bardzo bulwersująca i nigdy się z taką sprawą nie spotykał, tj. w ostatnim czasie otrzymał list od p. Wacława Trajnara, który pisze, żeby wyjaśnił mu postępowanie jeśli chodzi o jego, jako burmistrza, jako podatnika podatku od nieruchomości – pisze, że popełnił wykroczenie (Burmistrz), że dopuścił do tego, że jego córka prowadziła działalność gospodarczą w jego nieruchomości i ani on, ani ona nie płaciła podatku z tytułu prowadzenia działalności. Ponadto pisze, że chciałby wiedzieć, dlaczego on nie zawsze w terminie płaci podatku od nieruchomości. Powiedział, że ponieważ nie zna osobiście p. Trajnara i trudno mu się z nim skontaktować, a chciałby mu to wyjaśnić, dlatego prosił, jeśli ktoś zna tego pana, o informację gdzie i jak z nim można porozmawiać. Dla wszystkich tych, których to interesuje powiedział, że ani w jednym, ani w drugim przypadku nie nastąpiło w żaden sposób naruszenie prawa, ani dobrych obyczajów. Mówi o tym z przykrością, bo to nie mieści się w jego standardach moralnych. Jeżeli ktoś coś ma do niego, to rozmawiamy tutaj i mówmy o tym otwarcie, „prosto w oczy” i do końca. Musiał to powiedzieć, ponieważ uważa, że sytuacja do tego dojrzała, że nie mógł dalej traktować tego jako rzeczy, które nie mają miejsca, bo różne rzeczy są w mieście rozpowiadane, różne są przekazywane informacje i są one, w jego przekonaniu, bardzo niesprawiedliwe. Powiedział, że jest doświadczonym człowiekiem w tych bojach i nie łatwo go wyprowadzić z równowagi, a na pewno nie łatwo go zniechęcić. Prosił i zaapelował do wszystkich, którzy mają inne zdanie i postępują nie do końca fair, aby zaprzestali tego, bo nie zniechęcą go. Być może, że będzie miał więcej kłopotów, więcej problemów, być może, że będzie musiał więcej czasu poświęcić na rzeczy, które nie są temu miastu potrzebne. Burmistrz prosił, żeby wytrzymać do końca tej kadencji przynajmniej na tym poziomie, o emocji, które było do tej pory.

Godz. 12.13.

Przewodnicząca rady ogłosiła godzinną przerwę.

Po przerwie.

Obecnych było 12. radnych.

Nieobecny byli radni: J. Ledwandowski, Z. Muzioł i K. Żelichowski.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Powiedziała, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował Urząd Miejski w Złotowie o możliwości rozpoczęcia realizacji w 2010 r. remontu ulic Domańskiego i Chojnickiej w Złotowie. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Miasto Złotów. Szacuje się, że wysokość udzielonej pomocy nie powinna przekroczyć 30% wartości inwestycji. Proponowana kwota dofinansowania to 1.880.000 zł.

Przyszedł K. Żelichowski.

Obecnych było 13. radnych.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVIII/208/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Skarbnik Gminy omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010. Powiedziała, że zmiany dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawiła propozycje zmian:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych, mogących wystąpić w przyszłości odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów na potrzeby miasta,

 2. zwiększa się planowane wydatki na promocję w związku z planowanym zakupem materiałów promocyjnych o kwotę 14.000 zł,

 3. przenosi się wydatki między poszczególnymi paragrafami w związku z koniecznością rozdysponowania kwoty zapisanej w budżecie na dokształcanie nauczycieli - kwota przeniesienia wynosi 37.066 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie finansowym Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Złotowie na kwotę 5.207,00 zł.

 4. zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 16.285 zł,

 5. w dziale Ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł. w przeznaczeniem na zakup materiałów,

 6. zwiększa się planowane wydatki na składki ubezpieczeniowe w związku z koniecznością opłacenia składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy od umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi w gospodarce komunalnej. Łączna kwota zwiększenia wynosi 14.774 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych – zwiększa się wydatki:

 1. w związku z planowanym udzieleniem dotacji Województwu Wielkopolskiemu do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 ulic: Ks. Dr B. Domańskiego i Chojnicka. Łączna kwota zwiększenia wynosi 2.000.000 zł, z czego jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznacza się kwotę 1.880.000 zł.,

 2. z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji na remonty dróg. Kwota zwiększenia – 50.000 zł. oraz zmniejsza się planowane wydatki w związku z pkt 1) o kwotę 2.000.000 zł.,

 3. związane z zakupem i instalacją monitoringu budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 8.000 zł.,

 4. inwestycyjne na sfinansowanie kosztów budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy o kwotę 11.023 zł.,

 5. Źródłem pokrycia planowanego zwiększenia wydatków jest inwestycja pn. Przebudowa ul. Wielatowskiej, gdzie przetarg został rozstrzygnięty na kwotę niższą, niż zakładano w projekcie budżetu. Kwota zmniejszenia w dziale 600, rozdz. 60016 wynosi 205.082 zł.

A. Zachęć – Sekretarz Gminy uzupełniła wypowiedź Skarbnika Gminy odnośnie monitoringu budynku Urzędu. Poinformowała, że nie będzie to system wizyjny, tylko system alarmowy.

Pytań, uwag do Skarbnika Gminy odnośnie zmian w budżecie na 2010 rok nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVIII/209/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Miasto Złotów na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Powiedziała m.in., że udział w prawie własności w nieruchomości położonej w Stawnicy, Gmina Miasto Złotów nabyła nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne i dokonuje się tego za zgodą rady. Nieruchomość będąca przedmiotem darowizny zostanie przeznaczona na budowę publicznych urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, z których Gmina Miasto Złotów będzie korzystała. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna może być odwołana. Uchwała Rady Miejskiej wyrażająca zgodę na dokonanie darowizny będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego z obligatoryjnie określonym w tym akcie celem, na realizację którego nieruchomość jest darowana.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Miasto Złotów na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVIII/210/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Miasto Złotów na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że zgodnie ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rady gmin na wniosek wójta/burmistrza, tworzą obwody głosowania w szpitalach i aresztach śledczych, ustalają ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Proponuje się utworzyć odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Areszcie Śledczym w Złotowie.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVIII/211/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Radni otrzymali Informację Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Informacja była omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji. Zapytała, jakie jest zapotrzebowanie na mieszkania w ZTBS.

J. Bobek, Prezes ZTBS – powiedział m.in., że mieszkania TBS są alternatywą dla mieszkańców, którzy nie zarabiają dużo, aby uzyskać kredyt. ZTBS byłoby w stanie zasiedlić drugi taki budynek, jaki został ostatnio oddany do użytku. Ponadto udzielił odpowiedzi St. Pikulikowi odnośnie dochodów, jakie muszą być, aby uzyskać mieszkanie w TBS oraz w sprawie wkładów na mieszkanie.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2009 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2010 rok.

Radni otrzymali Informację Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, która była omawiana na posiedzeniach komisji.

K. Nurczyk – poruszył sprawę kupionego przez młode małżeństwo mieszkania w budynku przy ul. Obrońców Warszawy. Poinformował, że poprzedni właściciel wycofał swój wkład remontowy, a krótko po kupnie mieszkania, MZGL wystąpił do nowych właścicieli o uregulowanie tego funduszu, ponieważ będzie remontowany dach. Zapytał, czy rzeczywiście niebawem będzie przeprowadzony remont dachu na tym budynku. Ponadto powiedział, że remontując mieszkanie, okazało się, że uszkodzony jest komin. Zapytał, czy mogą oni rościć pretensje, czy też partycypować w kosztach wspólnego zadania – naprawy komina oraz, czy zamiast kładzenia drogiej dachówki, nie można byłoby pokryć dach blachą w kształcie dachówek. Czy są rzeczywiście ostre wymogi Konserwatora Zabytków, których nie można zmienić?

Na powyższe odpowiedzi udzielił J. Bobek, p.o. Kierownika MZGL. Powiedział m.in., że co do komina, to porozumieli się z nowymi właścicielami. Jeśli chodzi o Remont dachu, to powiedział, że dachówka jest tańsza od blachy i doszli do porozumienia, że będą płacić w ratach. Poinformował, że w miesiącu maju będzie ogłoszony przetarg na remont dachu.

Na pytanie Przewodniczącej B. Chorabik, kto administruje budynkami tam, gdzie są wspólnoty mieszkaniowe, J. Bobek odpowiedział, że MZGL.

St. Wojtuń – powiedział, że z Informacji wynika, iż 98 budynków stanowi wspólnoty mieszkaniowe – zapytał, ile w tych budynkach jest wspólnot, gdzie większy udział ma miasto ? Ponadto zwrócił uwagę na duży problem długów lokatorów – zapytał czy bardziej zadłużeni są najemcy, czy właściciele ?

Odpowiedzi udzielił J. Bobek – Kierownik MZGL, który powiedział m.in., że we wspólnotach mieszkaniowych młodszych budynków większy udział mają właściciele prywatni, a w starczych budynkach – miasto. Jeśli chodzi o zadłużenie, to jest to różnie w różnych budynkach. Poinformował, że wobec dłużników stosują też wpisy na hipotekę.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożoną Informację.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2009 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2010 rok.

Informacja jest załączona do protokołu.


Punkt 13.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie parkingu przy ul. Szkolnej powiedział, że teren ten należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” i z tego co wie, to jest on wyłączony z organizacji ruchu w mieście. Na dzień dzisiejszy interpelację należałoby skierować do Spółdzielni, żeby dokonali odpowiednich zmian w oznakowaniu. Trwają przygotowania, żeby parking ten przekazać na rzecz miasta. Jeżeli będzie on miejski, to zajmiemy się tym, a tymczasem przekażemy sprawę do Spółdzielni.

 2. W sprawie doposażenia placu zabaw w Parku Miejskim – odpowiedział, że urządzenia zabawowe miały być zamówione w zeszłym roku i taka dyspozycja była, jeżeli nie ma ich to sprawdzi i w najbliższym czasie będzie to załatwione.

 3. Jeśli chodzi o pielęgnację terenów zielonych, to systematycznie to robimy. Obecnie w Parku Miejskim trwają tam prace przy naprawie fontanny, ponieważ był tam zawsze problem z wodą, którą często trzeba było uzupełniać. Przystąpi się tam również do pielęgnacji terenów zielonych, przycięcia róż i uporządkowania terenu.

 4. Jeżeli chodzi o posesję przy Al. Piasta 33, odpowiedział, że jest obietnica właściciela, iż uporządkuje ten teren. Sprawdzi, dlaczego to tak długo trwa, żeby to wyegzekwować – zarówno od strony Al. Piasta, jak i zaplecze, gdzie jest jeszcze gorzej.

 5. W sprawie usunięcia eternitu z ogrodów działkowych, to powiedział, że możemy jedynie pośredniczyć, poprzez wskazanie tego, do którego należy dostarczyć eternit, bo nie mamy tych możliwości – jest to teren ogródków działkowych. Zaproponował, żeby Prezes Ogrodów Działkowych skontaktował się z p. M. Batko lub p. A. Poznańską z Urzędu, którzy pomogą załatwić to.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. W sprawie krzyża na Cmentarzu Wojennym odpowiedział, że jest to wniosek słuszny i trzeba byłoby zastanowić się w jakim miejscu go postawić, zajmiemy się tą sprawą. Powiedział, że Cmentarz Wojenny jest pod nadzorem Urzędu Wojewódzkiego i mogą być tam problemy formalne i prawne, ale jest to słuszne i zajmiemy się tą sprawą.

 2. W sprawie barierek na pomoście, powiedział, że ma zupełnie odmienne zdanie niż K. Nurczyk. Uważa, że w najbliższych dniach sprawa ta ostatecznie rozstrzygnie się. Powiedział, że założenie specjalnie linek stalowych, żeby było 15 – 20 cm różnicy, niczemu nie służy, poza tym, że wypełnia to jakiś bzdurny zapis, czy życzenie któregoś z budowlańców. Jeżeli ktoś chciałby wskoczyć do wody, to nie przeszkadzałoby mu nawet te 15 cm. Powiedział, że jest to następna sprawa, gdzie to przestrzeganie, czy egzekucja prawa mija się ze zdrowym rozsądkiem. Ma nadzieję, że wreszcie to się skończy, bo jest to parodia. Ludziom to w niczym nie przeszkadza. Obecnie rzeczywiste zagrożenie stanowi, że ludzie chodzą tam, przewracają te zagrody i przechodzą pomostem. Myśli, że w najbliższych dniach sprawa rozstrzygnie się .

 3. Powiedział, że jeżeli chodzi o drugą turę wyborów prezydenckich, to rzeczywiście jeżeli ona będzie, to przypadnie na Euro Eco Metting, ale nie mamy tu żadnej alternatywy, ponieważ wszystko jest pod to przygotowywane – zawarte są umowy z zespołami. Nie wyobraża sobie, żeby można było to przełożyć, ponieważ wzburzy to cały program przygotowania tej imprezy. Powiedział, że trzeba będzie robić wybory i EEM, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie - i nie widzi możliwości, żeby przełożyć EEM, ponieważ za daleko posunięte są już przygotowania.


 1. W sprawie kontaktu ze Strażą Miejską, odpowiedział, że Strażnicy mają i podają numery telefonów komórkowych. Jeśli chodzi o to, żeby nr 112 był w jakiś sposób połączony czy skoordynowany z telefonami komórkowymi Straży Miejskiej, to wie, że jeżeli jest zgłoszenie na nr 112, to przyjmujący zgłoszenie – jeżeli zakres zgłoszenia dotyczy Straży Miejskiej, przekazuje informację Strażnikom – nie robi się to automatycznie.

 2. W sprawie dalszych prac na Jeziorze Baba i zatopionej koparki, odpowiedział, że było spotkanie inwestorów, również wykonawcy, którzy ostatecznie postanowili, że należy wstrzymać się z pracami do czasu, kiedy opadnie woda, ponieważ poziom wody był bardzo wysoki co utrudniało podjęcie jakichkolwiek prac. Myśli, że woda wraca do zwyczajowego poziomu i niedługo przystąpią do wydobycia koparki, a także do wykonania całego zadania.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. W sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury, odpowiedział, że nie zna szczegółów, ale, jak go informowano, to są dość radykalne zmiany przepisów jeżeli chodzi o środki na organizacje pozarządowe, odnoszące się zarówno do tych organizacji, jak również do nas, jako tych, którzy tymi środkami dysponują. Powiedział, że w najbliższym czasie mają być przygotowane odpowiednie projekty – w tym względzie, myśli, że część z nich przedstawimy na sesji majowej.

 2. Jeśli chodzi o znaki na ul. Hubego, Zamkowa, to odpowiedział, że jest już wszystko załatwione.

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. W sprawie Z. Błaszyk, odpowiedział, że jest ona na bieżąco informowana o jej prawach do lokalu. Uważa, że powinna przeprowadzić się jako współnajemca tego lokalu, tym bardziej, że poprawiono zdecydowanie tej rodzinie warunki mieszkaniowe. Otrzymali bardzo duże mieszkanie, w niezłym budynku przy ul. Mickiewicza 17, naprzeciwko „Sparty”. Pani Błaszczyk nie ma racji w żadnej mierze i doprowadzimy do tego, że będzie musiała się przeprowadzić, a budynek ten rozbierzemy. Uważa, i są na to dowody, że Z. Błaszczyk, w ostatnim czasie tam nie zamieszkiwała, co może potwierdzić J. Bobek (Kierownik MZGL), który może podać więcej informacji w tej sprawie. Kiedy była sprawa przydziału tego lokalu, to nagle p. Z. Błaszczyk znalazła się z żądaniem, aby uzyskać oddzielne mieszkanie. Oczywiście nikt jej tego prawa nie odmawia, natomiast nie może to być tak, że wykorzystuje ona tą sytuację po to, żeby poza wszelką kolejnością uzyskać to mieszkanie – zasady przydziału mieszkania są znane i była ona o tym informowana. Jeżeli z tym nie zgadza się, to musi się tam przeprowadzić, tym bardziej, że w ostatnich latach tam nie mieszkała, mieszkała gdzie indziej. Natomiast, jeżeli ma potrzebę innego, oddzielnego lokalu mieszkalnego, to jest odpowiedni tryb – trzeba złożyć wniosek, dostać się na listę przydziału mieszkań i oczekiwać na przydział. Powiedział, że nic więcej tu nie możemy zrobić i uważa, że postępujemy właściwie – nie wyobraża sobie, żeby było inne rozwiązanie.

 2. Jeśli chodzi o sprawę młodzieży, która nie wyjechała do Francji, to odpowiedział, że taki przypadek miał miejsce również wcześniej i wtedy zgłaszał swoje uwagi i jak pamięta, było to podnoszone przez niektórych radnych, kiedy przyznawane były pieniądze, że jesteśmy dobrymi wujkami finansując wyjazd dla 90 % młodzieży spoza miasta. Takie głosy były i, jego zdaniem, słuszne, bo pomijając, że młodzież działa, współdziała przy organizacji Euro Eco Meetingu, działa również na niwie ochrony środowiska, to jest to przede wszystkim nie nasza szkoła – jest to głównie Ogólniak, a więc jest to szkoła prowadzona przez Powiat. Zwrócił uwagę na to, że na 12 wyjeżdżających, to chyba 9 osób było spoza miasta Złotowa – gdyby te proporcje były odwrotne, to zrozumiałby to. Powiedział, że kiedy rozmawiał z Panią Suchy przed wyjazdem i prosił, żeby przynajmniej te proporcje były odwrotne, aby młodzieży ze Złotowa było 80 % a 20 % spoza, to przyznała mu rację i powiedziała, że tak zrobi, a nagle później okazało się, że jest zupełnie inaczej. Uważa, że nie można tak postępować, ponieważ naszą młodzieżą też nikt specjalnie nie interesuje się i powinniśmy dbać o to, żeby w pierwszej kolejności zabezpieczać potrzeby naszej młodzieży, a nie dbać o interesy młodzieży z innych gmin, tym bardziej, że nie jest to wcale taka tania impreza, bo wyjazd miał kosztować około 15.000 zł.

Radnej M. Wegner:

W sprawie budynku PSS „Społem” przy Al. Piasta, odpowiedział, że delikatnie zwracano uwagę Zarządowi PSS, że jest to jedyny budynek przy Al.. Piasta, który jest w takim złym stanie i, żeby coś z tym zrobić – poza budynkiem na Al. Piasta 33, który ma nadzieję, że też zostanie wkrótce odremontowany. Powiedział, że są głosy, iż PSS nie ma na to środków, a szkoda, bo budynek jest ładny, w dobrym miejscu i dobrze byłoby, żeby zmienił swój wizerunek.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach odpowiedział, że zgadza się z K. Żelichowskim. Nie może być takiej sytuacji, że zostały wydane pieniądze, a boiska są zamknięte – jest to niedopuszczalne. Wie, że są tam jakieś problemy formalne, prawne. Powiedział, że jest pomysł, aby zajmował się tym ZCAS, ale z jakiś powodów nie idzie tego przekazać, formalnie przejąć. Poinformował, że na pewno doprowadzimy do tego, żeby obiekty te były czynne przez cały czas.

Radnemu J. Zamczykowi:

W sprawie studzienek telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, odpowiedział, że zgłosimy to tam gdzie trzeba, żeby je poprawić

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.


Punkt 14.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Przypomniała o złożeniu przez radnych oświadczeń majątkowych, którego termin jest do 30 kwietnia b.r. i pozostał tylko 1 dzień na ich złożenie.

 2. Poinformowała o piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. przypominające m.in. o terminach działań związanych z wyborami na Prezydenta R.P., w tym:

 • 20 czerwca 2010 r. – wybory na Prezydenta R.P.,

 • do dnia 6 maja br. – podział na obwody do głosowania,

 • do dnia 16 maja – podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 • do 6 czerwca br. – powołanie obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborczych,

 • wprowadzeniu nowego zadania dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, tj. sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika w wyborach na Prezydenta R.P.

Poinformowała, że informacje w tej sprawie są u Sekretarza Gminy i na stronach internetowych.

 1. Przypomniała o zaproszeniach:

 • na Majówkę w dniach 1-3 maja br.,

 • Starosty Złotowskiego i Burmistrza – do wspólnego uczczenia Dnia Zwycięstwa w dniu 7 maja br. na Cmentarzu Wojennym.

 1. Poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 maja br., a 28 maja odbędą się uroczyste obchody XX lecia samorządu.

 1. St. Wojtuń:

 1. prosił, żeby zastanowić się nad zamontowaniem stojaków na rowery przy targowisku,

 2. poinformował o propozycji jednego z mieszkańców, żeby na cmentarzu komunalnym postawić pojemniki do segregacji – na plastik i na szkło.

 3. zwrócił się o rozważenie propozycji, żeby na promenadzie oddzielić linią drogę dla rowerów – chociaż do końca też nie jest przekonany, czy miałoby to sens,

 4. zapytał, kiedy zostanie zakończona ul. Sienkiewicza, bo widział, że kablowa linia energetyczna jest już przełożona – nie wie, czy zakres robót obejmuje przełożenie linii drugiej części – przy ul. Szpitalnej. Powiedział, że nie jest jeszcze wykonany chodnik.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział, że jeśli chodzi o dwie pierwsze sprawy, to rozpatrzymy je, ponieważ uwagi są słuszne. Wydaje mu się, że na cmentarzu są pojemniki do segregacji, a jeśli nie, to nie ma powodu, żeby ich tam nie było. W sprawie rozdzielenia promenady, odpowiedział, że jest przeciwny temu, ponieważ ludzie różnie z tego korzystają – spacerują, jeżdżą rowerami, na wrotkach i jego zdaniem nie można tego wydzielić, bo powodowałoby to wielki bałagan. Wszyscy muszą sobie ustępować i wszyscy użytkownicy promenady muszą współżyć. Natomiast w przypadku rozdzielenia, a nie zawsze jeżdżą tam rowerami i na wrotkach, to ten pas powinien być wtedy wolny. Uważa ten pomysł za nie celowy. Powiedział, że niech to będzie tak jak jest, ponieważ wtedy wszyscy są tam na równych prawach. Ponadto odpowiedział, że zakończenie ulicy Sienkiewicza uzależnione jest od Zakładu Energetycznego – jesteśmy tu poza sprawą, bo jest tam kwestia wykonania przyłączy do budynków.

 1. Przewodnicząca Rady – podziękowała wszystkim obecnym, radnym, delegacjom szkół, pocztom sztandarowym za udział we mszy św. w dniu 14 kwietnia br. poświęconej ofiarom smoleńskiej tragedii, zorganizowanej przez samorząd, Burmistrza.

 2. St. Pikulik – zwrócił uwagę, że sesja zbliża się do końca, emocje opadły i nie można rozstać się w jakiejś niezgodzie. Powiedział, że jako chrześcijanin i katolik, wyciąga na zgodę rękę do W. Fidurskiego.

W. Fidurski podał rękę St. Pikulikowi.

Przewodnicząca Rady podziękowała za ten akt pojednawczy.

J. Zamczyk – powiedział, że w związku z powyższą sytuacją rezygnuje ze złożenia

oświadczenia. Ponadto powiedział, że jest w stanie w każdej chwili przeprosić radnego

W. Fidurskiego, jeżeli czuje się on urażony.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 15.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 14.10 zamknęła XXXVIIII sesję Rady Miejskiej Złotowa.

Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Kazimierz Brewka

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik