Protokół nr XXXVII

z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 23 marca 2010 roku


W dniu 23 marca 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXVII sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 15 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała wszystkich Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, przybyłych gości, Starostę Złotowskiego, radnych powiatu, dyrektorów szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych i przedszkoli, przedstawicieli zakładów pracy, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli prasy, mediów, przybyłą młodzież. Powiedziała, że w ramach akcji organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie, które przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego projektu „Z podwórka do Parlamentu” i, który jest realizowany na terenie pięciu województw, w tym wielkopolskiego, utworzyły się tzw. samorządowe środowiskowe sejmiki dziecięce i taki sejmik powstał również w Złotowie. Powitała przybyłą grupę młodych parlamentarzystów, których obecność na sesji będzie dla nich lekcją demokracji, wychowania obywatelskiego i historii. Zwróciła się do młodych parlamentarzystów, aby wyciągali wnioski z obrad i przysłuchiwali się uważnie, w jaki sposób można w spokoju, rozwagą debatować o bliskich sprawach naszego miasta i jego mieszkańców.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radną A. Andrzejewską – za jej zgodą.

 2. Protokół z XXXVI sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zwołania XXXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXXVII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad, podanego w zarządzeniu, głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXVI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2009.


 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

 2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2009 roku wraz z przedstawieniem zadań i planów na 2010 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznego nr 2 w Złotowie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Złotów i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 15. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 19 stycznia do dnia 10 marca 2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od dnia 19 stycznia do dnia 10 marca 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.


Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:


 1. Radny K. Majewski:

Zapytał:

 1. Czy będzie ogłoszony kolejny konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie kultury na pozostałe środki finansowe w wysokości 26.700,- zł. jakie nie zostały rozdysponowane po pierwszym konkursie? (było 70.000,- zł, rozdysponowano 43.300,- zł.) ?

 2. Czy nie byłoby sensowne utworzenie połączenia komunikacyjnego ulicy Pl. Wolności (przy Zespole Szkół Ekonomicznych) z ul. Wańkowicza, celem ułatwienia dojazdu do Przedszkola nr 5 ?

Zwrócił się o:

 1. wyprostowanie znaku ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu ul. Hubego z ul. Zamkową;

 2. ustawienie na ul. Czarna Droga, przed ul. Zamkowa znaku „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” lub znaku „stop”;

 3. ułożenie w punktach zbiórki odpadów segregowanych pod pojemnikami na te odpady płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki starych chodników, celem poprawy estetyki tych punktów;

 4. interwencję w celu naprawy studzienki telekomunikacyjnej u zbiegu ul. Okrężnej i Zaułek. Załamana pokrywa stwarza zagrożenie dla życia przechodniów i możliwość uszkodzenia samochodów;

 5. rozważenie umiejscowienia na terenie zielonym przy ul. Hubego i Promykowej (przy górce), jeszcze w tym roku, wybiegu dla psów;

 6. rozważenie wniosków mieszkańców osiedla za rzeką, ze spotkania w styczniu br., by naprawić chodnik przy ul. Okrężnej i obniżyć poziom studzienki ściekowej oraz postawić znak „zakazu wjazdu pojazdów powyżej 1,5 tony” przy wjeździe na tą ulicę.

 7. Zapytał, czy będzie przydzielone stypendium za osiągnięcia w zakresie kultury dla uczennicy Julii Kopczyk, o które wnioskowało Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne?

 1. Radny Z. Muzioł:

Zwróci ł się o:

 1. wykonanie chodnika przy przejściu do Szkoły Podstawowej Nr 2;

 2. posprzątanie przejścia przy ul. Kościelnej, które jest bardzo zaśmiecone;

 3. wprowadzenie strefy ciszy na jeziorze przy plaży w pobliżu „Zabajki”, ponieważ przebywające tam dzieci potrzebują spokoju;

 4. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Obrońców Warszawy. Powiedział, że z prawej strony tej ulicy – od byłego Sądu, w stronę cmentarza parkowane tam są samochody i nie ma miejsca na jazdę rowerami. Prosił o postawienie znaku, żeby tą stroną nie jeździli rowerzyści.

 5. Powiedział, że niedawno został zameldowany na pobyt stały Sławomir Stolarczyk w budynku na Półwyspie, który już od kilku lat nie istnieje.

 6. Poruszył sprawę balustrad na pomostach nad jeziorem – powiedział, że są za duże odstępy, które stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci.

 7. Zwrócił się o postawienie w centrum miasta szaletu miejskiego oraz na zanieczyszczenie miasta odchodami psów.

 8. Zapytał, czy nie można odprowadzić wody z przejścia przez rzeczkę – idąc na ”Kaczy Dołek”, ponieważ są tam kałuże wody, którą ochlapywane są dzieci przez przejeżdżające samochody.

 9. Zwrócił się o odprowadzenie wody z terenu na zapleczu bloku przy Pl. Paderewskiego.

 1. Radny W. Fidurski:

 1. Prosił o podjęcie działań interwencyjnych w sprawie drogi – ul. Rozdroże, aby mieszkańcy tej ulicy mieli przyzwoity dojazd i określenie perspektywy, kiedy będzie zrobiona tam droga, ponieważ obecnie przypomina ona zaorane pole.

Zapytał:

 1. Czy Burmistrz podpisuje listę obecności ?

 2. Gdzie i w jaki sposób, przy jakich nakładach finansowych w ostatnich dwóch latach promowano walory turystyczne miasta Złotowa ?

 3. Czy Burmistrz będzie podejmował jakieś działania w sprawie koparki, która zatonęła w Jeziorze Baba, ponieważ stanowi to zagrożenie dla środowiska (paliwo, oleje itp.) ?

 4. Zgłosił sprawę parkingu przy szkole na ul. 8 Marca, ponieważ jak przyjadą goście w czerwcu na uroczystości nadania szkole – Gimnazjum Publicznemu Nr 2 imienia „Ludzi spod Znaku Rodła”, to będzie problem z parkowaniem samochodów i stwarzać będzie to niebezpieczeństwo.

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Zapytał, kiedy zostanie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Królowej Jadwigi, ponieważ jest tam przez cały czas problem, który zgłasza właścicielka zakładu fryzjerskiego mieszczącego się w posesji numer 11 – do p. J. Sapieha-Kopickiej (architekta), do której problem nie dociera ?

 2. Nawiązał do interpelacji Z. Muzioła dotyczącej pomostów. Zapytał, kiedy zostaną rozpoczęte prace na pomoście nad jeziorem, by ten etap pomostu i mostu na Półwyspie został ostatecznie zakończony.

 3. Powiedział, że ostatnio w telewizji w Polsce i na całym świecie oglądamy różne formy promowania, reklamowania miast, w tym poprzez twarze znanych artystów, piosenkarzy, aktorów – są używane różne formy, żeby dane miasto promować. Zwrócił uwagę na to, że ze Złotowem związana jest postać historyczna - Andrzeja Karola Grudzińskiego i jego bratanka, czym możemy szczycić się jadąc do Częstochowy na „Jasną Górę”. Powiedział, że kilkakrotnie przeczytał powieść H. Sienkiewicza „Potop” i stwierdził, że Andrzej Karol Grudziński, to nikt inny jak Kmicic. Dyskutował z wieloma osobami, które wątpią, żeby obalić jego teorię. Ta fikcyjna postać Kmicica nie zrodziła się tylko z jakiegoś pomysłu H. Sienkiewicza – była ona przypisana do konkretnej osoby, dla konkretnych celów. Będzie chciał rozmawiać w tej sprawie podczas pobytu w Częstochowie i zasięgnąć więcej informacji, wiedzy na temat K. A. Grudzińskiego i zapytać się, czy Kmicic to nie Karol Gruziński. Wszystko wskazuje, że Kmicic jest złotowianinem. Powinniśmy być z tego dumni, że jesteśmy złotowianinami, bo można powiedzieć, że zasłonę Matki Bożej w Częstochowie ufundował złotowianin, klasztor sióstr zakonnych w Częstochowie, pierwszą szatę Matki Boskiej Częstochowskiej – ufundowana przez Karola Grudzińskiego. Powiedział, że jeżeli jest możliwość gdzieś ten temat podjąć – przez historyków, badaczy, to żeby go w jakiś sposób naświetlić. Być może, że znajdą się historycy, którzy podejmą się tego.

 4. Poruszył sprawę problemu dotyczącego szybkiej jazdy samochodami, motorami na ul. Wojska Polskiego – od ronda do Muzeum, co powoduje zakłócanie spokoju, a jest ograniczenie prędkości do 20 km/h. Prosił Burmistrza, żeby zastanowić się nad sprawą i zrobić jakąś wysepkę lub ograniczniki ruchu.

 5. Poruszył sprawę dotyczącą terenu na zapleczu Cechu Rzemiosł Różnych. Jeżeli Burmistrz podjął decyzję o zdjęciu znaku, to dlaczego nie wymalowano pasów parkowania, żeby kierowcy przypadkowo przyjeżdżający i parkujący samochody, mogli zaparkować w miejscu gdzie jest taka możliwość. Powiedział, że ta sama sytuacja jest również na ul. Wojska Polskiego – przy zakładzie optycznym L. Drwęckiego, żeby można było normalnie funkcjonować, to powinny być wymalowane pasy wyznaczające miejsce parkowania.

 6. Nawiązał do problemu z psami, zwłaszcza na Półwyspie – zanieczyszczania przez nie terenów miejskich i puszczania ich bez smyczy. Powiedział, że był świadkiem tego na Półwyspie. Zapytał, czy poprzez monitoring zarejestrowano właścicieli psów, którzy puszczają psy bez smyczy, w celu wyciągnięcia sankcji ? Twierdzi, że informacje docierają do osób, które mają psy, ale nie odnosi to żadnego rezultatu. Powiedział, że jeżeli ktoś podejmuje się mieć psa, to ma obowiązek, a nie, że wszyscy muszą przez to cierpieć.

 7. Zapytał czy jest ogłoszony przetarg na fontanny, które mają być na Jeziorze Miejskim ?


 1. Radny A. Kosiba:

 1. Poruszył sprawę placu przed dworcem PKP gdzie rosną drzewa w miejscach po wykutym betonie. Powiedział, że byli różni właściciele tego terenu i nadal nic tam się nie robi.

 2. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, żeby zainteresował się przekazaniem, przez PKP, dworca kolejowego na rzecz samorządu, aby można było go zagospodarować. Powiedział, że należałoby podjąć jakieś działania w tym kierunku, ponieważ dworzec można odnowić i zagospodarować. Zwrócił uwagę, że dworzec PKP jest też małą wizytówką miasta.

 3. Powiedział, że miasto można zareklamować się ścieżkami rowerowymi, ponieważ jesteśmy miastem nie odbiegającym już prawie od Holandii. Nie jest z tym tak źle i ludzie, którzy przyjeżdżają do Złotowa chwalą to.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą psów. Zaproponował, aby na początku zrobić akcję, jaka była kilka lat temu, tj. wydrukować plakaty z fragmentem uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2005 r. na temat obchodzenia się z psami i dopisaniem, jaka grozi kara, jeżeli właściciele nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków. Powiedział, że należy za to karać. Z rozmowy ze Strażą Miejską wynika, że najlepiej dociera do ludzi karanie pieniężne – jeżeli właściciele psów zapłacą mandat, to będą wiedzieli, że należy przestrzegać przepisy i wywiązywać się z obowiązku z tytułu posiadania psa.

 2. Nawiązał do interpelacji K. Majewskiego dotyczącej ulicy Pl. Wolności. Poinformował, że na Komisji Gospodarki Miejskiej przyjęto wniosek w tej sprawie. Powiedział, że wprowadzenie ulicy jednokierunkowej rozwiązałoby też ten problem, ale jest to procedura, która wymaga zmiany planu, co potrwałoby rok czasu. Na dzień dzisiejszy można byłoby wyłączyć kilka miejsc parkowania, co wprowadziłoby tzw. ruch wahadłowy i wtedy nie dochodziłoby tam do jakiś kolizji. Prosił o ustosunkowanie się do tego wniosku.

 1. Radny K. Żelichowski:

 1. Zapytał, czy przy pracach nad projektem ul. Królowej Jadwigi będzie możliwość włączenia do tego drogi łączącej tą ulicę z ul. Rogatki – pod nasypem kolejowym, mimo, że jest to teren kolejowy. Ponadto prosił o wyrównanie tej drogi, ponieważ obecnie nie można nią przejechać.

 2. Powiedział, że w ostatnim czasie powstało dużo boisk wielofunkcyjnych, szczególnie przy szkołach, z których nie można korzystać po południu, ponieważ są zamknięte - np. w zeszłym roku, na boisku przy ul. Królowej Jadwigi do południa odbywały się zajęcia, a po południu boisko było zamknięte. Uważa, że boiska powinny być otwarte, tym bardziej, że w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, woźni pracują na zmiany i miałby kto tego dopilnować. Boisko powinno być otwarte i służyć dzieciom, bo większość z nich, to dzieci z tej szkoły.

 3. Zawnioskował, aby przedłużyć istniejący 100 metrowy odcinek bieżni tartanowej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 i wykonać go wokół całego boiska.

 4. W sprawie zanieczyszczania miasta przez psy, powiedział, że najlepszym sposobem byłoby ustawienie na terenie miasta śmietników na psie odchody. Poinformował, że Straż Miejska rozwoziła i rozwieszała plakaty przypominające obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, również w sklepach.

 1. Radny J. Lewandowski:

 1. Powiedział, że na ul. 8 Marca pozostało do wycięcia jeszcze 1 drzewo, które zagraża mieszkańcom, a z tego co przekazano, to „miasto” nie wydało na to zgody. Jest to suche drzewo, 80 – 100 metrów za posesją p. Kasprzyka.

 2. Zapytał, czy byłaby możliwość ustawienia pojemników na odpady segregowane – na szkło, plastyki w rejonie ul. Rozdroże, np. na ul. Leśnej, ponieważ najbliższy jest na ul. Jastrowskiej.

 3. Odpowiedział W. Fidurskiemu, że droga – ul. Rozdroże została wyrównana.


 1. Poruszył temat, o którym mówił już kilkakrotnie, tj. prosił żeby zadawać pytania na komisjach, bo sesja zamiast być konkretna, to robi się opowiadaniem historii.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że Statut Gminy przewiduje właśnie taką formę zgłaszania interpelacji i jest to zgodne ze Statutem. Gdybyśmy chcieli zmienić tą formę, to trzeba byłoby zastanowić się nad poprawką do Statutu.

 1. Radna B. Chorabik:

Przedstawiła wnioski – prośby mieszkańców:

 1. z ul. Jarzębinowej o ewentualne utwardzenie, chociażby prowizoryczne tej drogi. Prosiła o przyjrzenie się jak ta droga wygląda;

 2. z ul. Nieznanego Żołnierza o wprowadzenie znaku zakazu na tej ulicy dla TIR-ów, ponieważ jest to wąska ulica, którą chodzą m.in. dzieci do szkoły.

 3. Zapytała, jak wygląda sprawa wycięcia topól na ul. Łowieckiej – na wysokości byłego zakłady odzieżowego, o czym mówiła kilka miesięcy temu. Czy podjęto jakieś działania w tej sprawie?

 4. Poruszyła sprawę psów. Powiedziała, że w jednym z miast widziała znaki zakazujące załatwianie potrzeb przez psy. Zaproponowała, żeby zastanowić się również nad wprowadzeniem takiej formy, aby w taki sposób zwrócić się do właścicieli psów o przestrzeganie uchwały Rady oraz o przestrzeganie zasad i obowiązków wynikających z posiadania psa.

 1. Radny St. Pikulik:

Poruszył sprawę oznakowania, poprzez wymalowanie miejsc parkowania na parkingu przy ul. Moniuszki – na wysokości bloku przy Al. Piasta 16 i od strony ul. M.C. Skłodowskiej.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 19 porządku obrad XXXVII sesji .

Punkt 5.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w mieście Złotowie za 2009 rok, które było omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca Rady, która m.in. przypomniała zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- rozmowy z osobami uzależnionymi w celu zmotywowania ich do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, których w 2009 r. przeprowadzono 38, a w 11 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Złotowie o zastosowanie przymusowego obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze – działają 4 świetlice, do których przychodzi około 120 wychowanków,

- organizowanie wypoczynku letniego, którego realizatorami byli: Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie, Komenda Hufca ZHP, MLKS „Sparta”,

- organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, których realizatorami były stowarzyszenia: UKS „Rodło” przy Szkole Podstawowej Nr 1, MLKS „Sparta” i Złotowskie Towarzystwo Tenisowe.

Ponadto przypomniała, że w Sprawozdaniu jest zawarta informacja dotycząca kwestii finansowych – dochody z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 359.452,60 zł. Są dokładnie rozpisane zadania z określeniem kwot na poszczególne zadania.

Pytań, uwag do Sprawozdania nie było.

Wszystkie komisje przyjęły przedłożone Sprawozdanie.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

Punkt 6.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2009.

Radni, z materiałami sesyjnymi, otrzymali:

 • Informację Komendy Powiatowej Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2009,

 • Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie za 2009 rok,

 • Informację Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Informacje te były omawiane na posiedzeniach komisji.

 1. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2009.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady, która przypomniała niektóre dane z obszernej Informacji przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji. Powiedziała m.in., że w 2009 r. na terenie miasta Złotowa stwierdzono 561 przestępstw. Policja osiągnęła wykrywalność ogólną zaistniałych przestępstw na terenie miasta na poziomie 84,7 %, tj. wzrost o ponad 1 % w porównaniu do 2008 r. Najwięcej przestępstw dotyczyło przestępstw: kryminalnych – 336, przeciwko mieniu – 232, nietrzeźwi kierujący – 107, kradzieże – 82, przestępstwa gospodarcze – 78. Na terenie miasta przeprowadzono 610 interwencji, z czego 179 w miejscach publicznych, interwencji domowych 159, natomiast w innych miejscach 272. Najwięcej interwencji publicznych odnotowano na ulicach: Boh. Westerplatte, Mickiewicza, Al.Piasta, Norwida, Krzywoustego, Słowackiego, Obrońców Warszawy, Szpitalna, Moniuszki. Najbardziej zagrożonymi rejonami był rejon ul. Mickiewicza i dyskoteki Non-Stop, Genesis. Zwróciła uwagę na przestępstwa nieletnich, stanowiących ponad 21 % wszystkich przestępstw. Przypomniała, że w zakresie ujawnionych czynów karalnych, w rankingu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wśród 31 komend miejskich i powiatowych, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie zajęła I miejsce. Poinformowała o przedsięwzięciach profilaktycznych na rzecz ograniczania zagrożeń na terenie miasta Złotowa.

K. Nurczyk – poruszył sprawę przechodzenia ludzi do pracy przez tory na ul. Kujańską. Powiedział, że bardzo często Policja stoi w miejscu przechodzenia ludzi przez tory. Zapytał, czy nie byłoby zasadne, żeby wykorzystać to w inny sposób, tj. poświęcić czas kontroli w czasie kiedy jadą pociągi, by w tym czasie ludzie nie przechodzili przez tory i wówczas byłaby to jakaś forma bezpieczeństwa – skoro nie można doprosić się od kolei, żeby zamontowali szlabany i opuszczali je kiedy przejeżdża pociąg. Przechodzenie przez tory jest problem, bo ludzie przechodzili, przechodzą i będą przechodzić. Powiedział, że ludzie doskonale wiedzą, o której godzinie przejeżdżają pociągi i wiedzą jak się zachować, a wypadki śmiertelne, jakie były do tej pory, to nie były przypadkowe – były to przypadki świadome. Policja niczego tu nie zmieni, a jedynie ukaże mandatami ludzi, którzy zarabiają i tak marne pieniądze. Uważa, że skoro Policji tak bardzo zależy na bezpieczeństwie, to kontrole powinny być przeprowadzane w godzinach kiedy przejeżdżają pociągi, których jest tak niewiele i zabezpieczyć, żeby nikt nie przechodził – a później niech ludzie przechodzą, bo i tak będą przechodzić.

A. Kosiba – powiedział, że gdyby Policja nie broniła się przed patrolami rowerowymi, to wykrywalność wielu drobnych przestępstw byłaby znacznie większa. Ma nadzieję, że kiedyś doczeka się patroli rowerowych, bo do tej pory jest do tego wyjątkowa niechęć Policji – wygodniej jest przeprowadzanie patroli samochodem.

K. Brewka – prosił, żeby Policja zwróciła szczególną uwagę na problem bardzo szybkiej jazdy samochodami i motocyklami na terenie miasta, zwłaszcza przez młodych ludzi, ponieważ stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa. Ponadto zapytał, czy dozwolone jest jeżdżenie samochodem z zamontowanymi specjalnymi głośnikami, a jeżeli nie, to prosił, żeby za to również karać, bo uważa, że jest to zakłócenie spokoju.

Witold Pająk Z-ca Komendanta Powiatowego Policji - udzielił odpowiedzi, wyjaśnień na sprawy poruszane w dyskusji przez Radnych. Odnośnie przechodzenia przez tory na ul. Kujańską odpowiedział, że nie ma tam kontroli. Policjanci pojawiają się tam, kiedy odbywają się dyskoteki, tj. w piątki i soboty, kiedy jest zagrożenie, co jest uzasadnione, żeby była tam Policja i ewentualnie reagowała na wszelkie zakłócenie ładu i porządku. Natomiast jeśli chodzi o nakładanie mandatów za przekraczanie torowiska, to w tej chwili nie ma takich danych, ale z tego co wie, to nie było ich w 2009 r. w ogóle, ewentualnie było ich bardzo mało - konkretnie może odnieść się do tego po sprawdzeniu statystyk. Argument, że Policja tam wystaje, nakłada mandaty jest nieprawdziwy i nie wie skąd jest ta informacja jaka dotarła do K. Nurczyka. Powiedział, że Policja pojawia się również na terenie dworca PKS, w chwili, kiedy jest nasilenie ruchu osobowego, co jest chyba normalne, bo dochodzi tam często do różnych sytuacji niebezpiecznych i wyprzedzając ewentualnie takie zachowania, bo widać co się dzieje w kraju, jaka jest eskalacja zachowań młodzieży i dlatego Policja powinna pojawiać się w takich miejscach – wyłapywać takie zachowania wcześniej i nie dopuszczać, żeby dochodziło do ciężko gatunkowych przestępstw. Jeśli chodzi o wypowiedź A. Kosiby, odpowiedział, że stanowisko Policji w sprawie patroli rowerowych jest niezmienne. Rozwiązanie etatowe nie przewiduje utworzenia policji rowerowej – na stanie etatowym prewencji, zespołów interwencyjnych jest 8 funkcjonariuszy + 4 przewodników i ten stan, w żaden sposób, nie zapewniłby ciągłość służby, dlatego takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Poza tym, nie ma takiej potrzeby, żeby były patrole rowerowe. W sprawie szybkiej jazdy pojazdami ulicami miasta odpowiedział, że Policja cały czas kontroluje prędkość na terenie miasta. Jeśli chodzi o ul. Wojska Polskiego, to Policja sprawdzi to. Ulica ta jest taka głośna, ponieważ jest tam kostka i jadąc nawet z niewielką prędkością, to jest takie wrażenie, że jedzie ktoś z dużą prędkością. Powiedział, że Policja skontroluje tą ulicę pod kątem przekraczania prędkości. Jeśli chodzi o montowanie głośników w samochodach, to można je zamontować, bo przepisy tego nie zabraniają. Natomiast używanie ich – jeśli zakłóca to ład i porządek, to stanowi to wykroczenie i może podlegać represji z art. 51 kodeksu wykroczeń. Powiedział, że w przypadku zauważenia, czy zgłoszenia takiego faktu, Policja powinna taką interwencję podjąć i zareagować.

K. Nurczyk – powiedział m.in., że jeśli samochód przejedzie szybciej ul. Wojska Polskiego, to hałas trwa krócej. Natomiast jest tak, że Policja nie ma możliwości skontrolowania prędkości przejeżdżających samochodów, bo musiałaby stanąć za cukiernią p. Lewandowskiego i przyuważyć taką sytuację, ale musieliby poświęcić na to czas – nie wie czy Policja ma na to możliwości. Zainstalowanie spowalniaczy prędkości ruchu naturalnie zniechęciłoby kierowców do szybkiej jazdy, bo Policja nie będzie ciągle kontrolowała ulicę. Jest zadowolony, że Policja nie karze, albo przestała karać w 2009 r. przechodzących przez tory, ponieważ złotowianie doskonale wiedzą kiedy przejeżdżają pociągi i zwrócił się, żeby nie męczyć społeczeństwa takimi sprawami.

Z-ca Komendanta PP, W. Pająk – powiedział, że z tego co sobie przypomina, to rok 2008 był podobny do 2009 r. i Policja w tym miejscach nie wystawała tylko po to, żeby nałożyć mandat – takiej sytuacji tam nie było. Powiedział, że mają środki techniki, które wykorzystują w swojej pracy – są to wideo rejestratory, fotoradary i możliwości kontroli są – będą to robić konsekwentnie, również na terenie miasta Złotowa.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożoną Informację Komendy Powiatowej Policji.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Komendy Powiatowej Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2009, która jest załączona do niniejszego protokołu.

 1. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie za 2009 rok.

Sprawozdanie radni otrzymali w formie elektronicznej i było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Podziękowała za wyjątkowo bogaty przedstawiony materiał, który ze względu na obszerność został przekazany radnym na płytach CD. W skrócie przedstawiła zawarte w Sprawozdaniu informacje, m.in. stan kadry - PSP posiada 49 etatów funkcjonariuszy oraz 1 etat korpusu służby cywilnej i 1 etat pomocniczy. W 2009 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego interweniowały 1.124 razy do 901 zdarzeń, w tym było 229 pożarów, 656 miejscowych zagrożeń, 16 fałszywych alarmów. Najwięcej pożarów zanotowano w miesiącach: kwiecień, maj i sierpień. Natomiast najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Złotowa oraz gmin: Okonek i Jastrowie. Zdarzenia w Złotowie stanowiły 26,3 % ogólnej liczby zdarzeń, które wymagały interwencji straży pożarnej. Szczególnie dotyczyło to pożarów śmietników, trawników, garaży, altanek itp. Przedstawiła przyczyny powstawania pożarów, w tym: umyślne podpalenia – 44, wady urządzeń i instalacji – 34, nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, substancjami łatwopalnymi, pirotechnicznymi – 25, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji – 24, inne przyczyny – 91. Ponadto powiedziała, że w Sprawozdaniu zawarte są dane o bazie technicznej, wyposażeniu w sprzęt gaśniczy i ratowniczo - gaśniczy. Jest zawarta informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które funkcjonuje w obiektach KP PSP w Złotowie.

Dyskusji w omawianym temacie nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik – poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożone Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie za 2009 rok, które jest załączone do niniejszego protokołu.

 1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady, która poinformowała, że z przedłożonej Informacji wynika, że na terenie miasta, wykroczenia są najczęściej związane z niestosowaniem się do znaków drogowych oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do łamania w/w przepisów to: w dni targowe, rejon hali targowej - ulice Reymonta, Sienkiewicza Wańkowicza, obszary objęte strefami zamieszkania, parkingi przed pocztą, na ulicy Mickiewicza, na ulicy Norwida przy Przychodni i NETTO. Nadal problemem są samochody ciężarowe, dla których jedynym postojem jest była baza Transmleczu przy ulicy Szpitalnej. Zawarta jest informacja, że wpływy z parkomatów w 2009 r. wyniosły 51.536,23 zł. Zawarte są również informacje dotyczące przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście, w tym problem bezpańskich psów biegających po mieście. Zwróciła uwagę, że Straż Miejska zauważa spadek ilości zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem.

W. Fidurski – zwrócił się Komendanta Straży Miejskiej z pytaniem, aby określił, jaki procent czasu służby strażników zajmuje dozorowanie targowiska i pobieranie opłat oraz prosił o wyjaśnienie, kto obecnie zajmuje się kontrolą monitoringu wizyjnego – czy jest ktoś na stałe i jak to się odbywa.

St. Wojtuń – poruszył sprawę dotyczącą ulic znajdujących się przy targowisku. Powiedział, że mieszka na ul. Wańkowicza i w każdym dniu targowym są problemy z nieprawidłowym parkowaniem samochodów. Jak dotychczas działania Straży Miejskiej są bezskuteczne, bo w każdy wtorek i piątek są kłopoty, żeby wyjechać samochodem, a szczególnie nasila się to kiedy jest okres letni, kiedy handlujących przyjeżdżających na targowisko jest bardzo dużo. Zapytał Komendanta jaki ma pomysł na to, żeby ten problem rozwiązać, bo na razie nie jest on rozwiązany.

K. Brewka – zapytał czy Straż Miejska rzeczywiście powinna pobierać opłatę na targowisku, bo praktycznie 2 dni jest wyłączona z innych zadań. Uważa, że szkoda tego czasu, ponieważ jest bardzo wiele innych problemów, którym Straż Miejska powinna poświęcić czas. Zbieranie opłat jest to robota prosta, która, jego zdaniem, nie powinna należeć do Straży Miejskiej. Zasugerował, że takim rozwiązaniem byłoby zatrudnienie kogoś, niekoniecznie na etat, ale na umowę zlecenie, umowę o działo, czy w innej formie – na te konkretnie dwa dni, kiedy ta opłata powinna być pobrana. Zwrócił uwagę, że w Informacji Komendanta Straży Miejskiej aż w 4 miejscach poruszony jest temat psów i niewłaściwego zachowania się ich właścicieli. Uważa, że ten czas, który Straż Miejska poświęca m.in. w te 2 dni w tygodniu na pobieranie opłaty na targowisku, mogłaby przeznaczyć na lepsze dopilnowanie właścicieli zwierząt, żeby odpowiednio zachowywali się, bo szkoda mu niektórych rzeczy, które zostały w mieście zrobione, jak Półwysep, promenada, ponieważ są to miejsca, którymi możemy się pochwalić – przyjeżdżający goście, w tym zagraniczni są zachwyceni ostatnimi działaniami, jakie miasto w tym zakresie dokonało. Powiedział, żeby to nie było tak, że nierozsądne zachowanie się mieszkańców, łącznie ze swoimi zwierzętami, zniszczy te miejsca, bo byłaby to ogromna szkoda. Widziałby przesunięcie pewnego zakresu zadań dla Straży Miejskiej, właśnie w tą stronę, bo jest czas najwyższy, aby zacząć wychowywać ludzi, ponieważ niektórzy – także bardzo dorośli i zaawansowani wiekiem, musieliby czasami wrócić do przedszkola, żeby nauczyć się podstawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Powiedział, że jeżeli inaczej tego nie można wymóc, to należy to zrobić, jak już mówiono wcześniej na sesji, poprzez nakładanie mandatów.

Z. Muzioł – poparł propozycje K Brewki, bo w innych miasta są tzw. placowi, którzy informują gdzie można parkować. Czas przeznaczony na targowisku, Straż Miejska mogła przeznaczyć na sprawdzanie obowiązujących przepisów w mieście, przestrzeganie znaków zakazu, a w przypadku nie stosowania się do tego – nakładać mandaty.

K. Nurczyk – poruszył sprawę parkomatów na ul. Wojska Polskiego i na ul. Boh. Westerplatte. Powiedział, że z obserwacji wynika, że ustawienie parkomatu na ul. Wojska Polskiego jest uzasadnione. Zapytał jak to wygląda na ul. Boh. Westerplatte, bo uważa, że jest to zbyt długi odcinek. Ma wrażenie, że parkomat ten nie tak funkcjonuje na tej ulicy – chyba, że jest odzwierciedlenie finansowe. Zapytał, czy nie byłoby zasadne zlikwidować parkomat na ul. Boh. Westerplatte i przenieść go na ul. Wojska Polskiego.

K. Majewski – podziękował Straży Miejskiej za „Akcję Znicz”, która była przeprowadzana wzorowo.

Ryszard Macano – Komendant straży Miejskiej – udzielił odpowiedzi, wyjaśnień. Radnemu W. Fidurskiemu odpowiedział, że Straż Miejska przebywa na targowisku, we wtorki i piątki, od godz. 700 do godz. 1100, a jeżeli jest taka potrzeba, to od godz. 600, natomiast do godz. 1200 mają obowiązek rozliczenia się z pobranej opłaty i to jest realizowane. Ponadto poinformował, że Straż Miejska zbiera pieniądze nie tylko na targowisku. Powiedział, że w ostatnim okresie nie odnotowano na targowisku miejskim przypadków kradzieży, nie ma na targowisku handlu „białą bronią” - np. noże sprężynowe – Straż Miejska pilnuje również, żeby takimi rzeczami zabronionymi w handlu okrężnym nie handlowano. W sprawie obsługi monitoringu, odpowiedział, że zatrudnione są dwie osoby, które przychodzą w środy – jak były dyskoteki, piątki, soboty i niedziele - w godz. 2000 do 500. Osoby te dokonują rejestracji zdarzeń poprzez manualne sterowanie kamerami i obserwują zachowanie osób uczestniczących np. w dyskotece, czy przemieszczających się po mieście. Natomiast jeżeli tych osób na monitoringu nie ma, to monitoring funkcjonuje w ten sposób, że automatycznie zaprogramowane są na każdej kamerze punkty, które są automatycznie przez cały system rejestrowane. Jeśli chodzi o sprawę psów, powiedział, że do tej pory nie karali mandatami osób, które nie sprzątają po swoich psach, ale to co widać obecnie, to trzeba coś z tym zrobić i coś z tym zrobią. Poinformował, że wypowiadał się już na ten temat i będą za to karać, bo tak nie może być. Powiedział, że opracowano odezwę – komunikat do mieszkańców, co zostanie rozpropagowane na terenie miasta - z pouczeniem i ostrzeżeniem o karaniu za tego typu wykroczenie. Radnemu St. Wojtuniowi w sprawie parkowania na targowisku odpowiedział, że Straż Miejska robi to co może jeżeli chodzi o parkowanie samochodów w miejscach zabronionych i stosowanie się do znaku B-36. Uważa, że na ul. Reymonta, Wańkowicza i Sienkiewicza, Straż Miejska w tym zakresie robi bardzo dużo. Większość mandatów za wykroczenia drogowe, związanych z niestosowaniem się do znaków drogowych, są nałożone na ul. Wańkowicza, na ul. Sienkiewicza i generalnie, rejonu targowiska. Straż Miejska widzi ten problem i stara się, aby w miarę swoich możliwości ten proceder ukrócić. Jeżeli chodzi o parkomaty, to uważa, że w miejscach gdzie są one ustawione, spełniły swoją rolę. Powiedział, że na ul. Boh. Westerplatte parkomat nie jest dochodowy, ale spełnia swoją rolę – są wolne miejsca, bo ludzie nie płacą i nie parkują. Uważa, że generalna zasada, powód postawienia parkomatów w tym miejscu, zostały spełnione i swoją rolę spełniają bardzo dobrze.

K. Nurczyk – zapytał czy w sytuacjach kradzieży, czy niszczenia mienia - jeżeli wiadomo, że jest to w zasięgu kamer, może mówić społeczeństwu, iż można zgłosić się do Straży Miejskiej i ewentualnie poprzez rejestrację z kamer dochodzić swoich praw, bo generalnie społeczeństwo nie wie o tym.

R. Macanko – Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że wszyscy wiedzą gdzie są ustawione kamery i nie jest to żadną tajemnicą. Jeżeli chodzi o szczegółowe punkty co obserwują kamery, to nie zawsze jest wskazane, żeby wszyscy wiedzieli co jest obserwowane. Poinformował, że mają miejsce sytuacje, kiedy przychodzą osoby, którym dokonano jakiejś kradzieży, zniszczenia i pytają czy jest możliwość sprawdzenia tego. Powiedział, że osoby te otrzymują taką informację.

St. Pikulik – zapytał, czy w związku z przymierzaniem się do zakładania czipów psom, Straż Miejska robiła jakieś rozeznanie. Czy usprawniłoby to w jakimś stopniu działania Straży Miejskiej w egzekwowaniu tych wykroczeń ?

Komendant Straży Miejskiej - powiedział, że nie zna zasady funkcjonowanie samego odczytu adresu właściciela – nie wie na jakiej podstawie to się odbywa. Jeżeli pies będzie miał wszczepiony czip, to nie wie z jakiej odległości będzie można go odczytać. W przypadku konieczności złapania psa, aby odczytać czip, to może być problem.

Na tym zakończono dyskusję.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim służbom mundurowym miasta za ubiegłoroczną pracę, za włożony wysiłek w utrzymaniu ładu i porządku w mieście i rzetelnie sporządzone wszystkie informacje przedłożone Radnym. Poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożoną Informację Komendanta Straży Miejskiej.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście. która jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 11.40.

Przewodnicząca Rady, B. Chorabik ogłosiła 10. minutową przerwę.

Po przerwie, o godz. 11.50. wznowiono obrady.

Obecnych było 14. radnych

Nieobecny był radny J. Jędrzejczyk.

Punkt 7.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

Radni otrzymali Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, która była omawiana na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca B. Chorabik – w imieniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przeprosiła za jej nieobecność i pracowników Urzędu, którzy nie mogli być na sesji. Poinformowała, że Dyrektor PUP uczestniczyła w posiedzeniach dwóch komisji. Dokonała wprowadzenia do tematu. Przypomniała niektóre dane z Informacji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Powiedziała m.in., że liczba bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 1.172 osoby, a stopa bezrobocia w powiecie – 21,2 %. W powiecie nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 18 %, który był znacznie niższy niż przeciętny w całej Wielkopolsce – w województwie wielkopolskim nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 46 %. Przedstawiła strukturę bezrobocia w mieście. W ramach aktywizacji bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2009 r., pozyskał środki w kwocie 7.016.600 zł., z których skorzystało, w różnych formach, z terenu miasta 268 osób, z powiatu – 1.152 osoby. Powiedziała, że w Informacji zawarty jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu, z którym – jak sądzi, Radni zapoznali się.

W. Fidurski – powiedział m.in., że działania Powiatowego Urzędu Pracy tylko w pewien sposób łagodzą skutki bezrobocia i nie mają wpływu na to, jaki jest poziom bezrobocia w danym powiecie. Wpływ mają przede wszystkim władze państwowe, powiatowe i miejskie, ale nie jest to czas na taką analizę. Powiedział, że wysoko wzrósł wskaźnik bezrobocia, który od kilku lat nie był na takim poziomie, bo 21 % to jest bardzo dużo. Wskaźnik byłby o wiele większy, gdyby duża liczba mieszkańców Złotowa, z powiatu nie wyjeżdżała zagranicę. Pytał w Urzędzie Skarbowym, ilu mieszkańców z miasta rozlicza się z dochodów zagranicznych i uzyskał informację, że 1.500 osób w 2008 r. rozliczyło PIT zagraniczny, na ogólną kwotę 50 mln zł. Są to oficjalne dane, a wiadomo, że dużo osób pracuje „na czarno”. Zwrócił uwagę na jedną liczbę podaną w Informacji, tj. w mieście Złotowie pracuje 4.758 osób, a ma dane z poprzednich lat i były lata, że zatrudnionych było o wiele więcej osób: w 1995 r. – 5 tys., w 1997 i 1998 r. - 5.600, w 2007 r. - 4.700. Powiedział, że liczba miejsc pracy nie zwiększa się i jest na podobnym poziomie.

Przewodnicząca B. Chorabik uzupełniła wypowiedź W. Fidurskiego. Powiedziała, że zadała pytanie Dyrektor PUP w tej sprawie, zwracając uwagę na nieścisłość zawartą w zestawieniu GUS, ponieważ te 4.758 osób stanowi 26 % z 18 tys. mieszkańców – wliczeni są wszyscy, również dzieci, emeryci, renciści i dlatego nie jest to rzetelna liczba, w czym Dyrektor przyznała rację i proponowała, aby tej relacji nie brać pod uwagę.

W. Fidurski – powiedział o wniosku dla całego powiatu, że inwestowanie w powiecie przez te lata i w mieście, nie miało zasadniczo wpływu na liczbę miejsc pracy w naszym regionie – są to wnioski dla władz miasta, powiatu. Zwrócił uwagę na to, że ludzie zakładający rodziny, to są ludzie, którzy najbardziej są dotknięci bezrobociem w naszym powiecie. Powiedział, że można znaleźć wypowiedzi tych ludzi, którzy opuszczają miasto i wyjeżdżają za pracą. Uważa, że nad tym problemem warto byłoby zastanowić się szerzej.

K. Brewka – poruszył temat, który go boli od wielu lat i, z którym nie może się pogodzić. Powiedział, że nie może pogodzić się z tym, że w Polsce funkcjonuje bardzo duża szara strefa, której skutki bardzo rzadko są uwidaczniane w wszelkiego rodzaju sprawozdaniach, analizach itd. Również w Informacji Powiatowego Urzędu Pracy takich danych nie ma, ponieważ, zdaje sobie sprawę, że Urząd Pracy nie wie ile i w jakich firmach ludzie pracują w szarej strefie, bo ludzi tych zatrudnia się bez ewidencji. Jest to tak popularne i powszechne, że w zasadzie wszędzie się o tym mówi i wszyscy o tym wiedzą. Powiedział, że bardzo żałuje, że tak mało, a właściwie prawie wcale, nic w kraju w tym zakresie nie robi się. Uważa, że jest to brzydkie i niegodne, dlatego, że jest to uwłaczanie człowieka przez człowieka, kazać komuś pracować bez ewidencji – wypłacać wynagrodzenie „z kieszeni” i pozbawiać później jakieś emerytury, czy renty, bo różnie może się w życiu zdarzyć. Jest to poniżanie człowieka przez człowieka. Uważa, że powinno to być napiętnowane i powinno się z tym walczyć. Zwrócił się do obecnego na sesji Karola Pufala, będącego m.in. członkiem Kapituły, która przyznaje „Złote Herby”, z prośbą, aby on i Kapituła przeanalizowali te firmy i tych przedsiębiorców, którym rozdają „Złote Herby” w Złotowie, bo widział wielokrotnie, że otrzymywali je firmy, czy osoby, które funkcjonują w szarej strefie. Było mu bardzo ciężko i czuł się fatalnie w tym momencie i tym bardziej jak widział, że te osoby stoją na scenie, a nasi zaproszeni parlamentarzyści ściskają tych wielkich, szanowanych biznesmenów – miał wówczas ochotę wyjść z sali. Powiedział, że przyznawanie „Złotych Herbów” jest dobrą sprawą, ale niech otrzymują je firmy i ludzie, którzy na to zasługują, a nie kombinatorzy i cwaniacy, a przede wszystkim ludzie, którzy innych ludzi poniżają zatrudniając pracowników w szarej strefie. Uważa, że jest to nie w porządku i prosił, żeby tego dalej nie robić, ponieważ idea „Złotego Herbu” straci przez to swoją wartość.

A. Kosiba – powiedział, że W. Fidurski przedstawił sytuację zatrudnienia w Złotowie, prawie w formie katastroficznej. Obserwując sytuację w kraju, gdzie upadają duże zakłady pracy i to, co dzieje się w Złotowie, stwierdził, że u nas największe zakłady pracy trzymają się i zatrudniają ludzi – upadła jedynie bardzo mała ilość małych zakładzików i sklepów, ale największe zakłady prosperują. Powiedział, że niekiedy firmy przyjmują po 50 osób, może okresowo, jednak ci ludzie pracują. Uważa, ze w Złotowie nie jest jeszcze tak tragicznie, bo te największe zakłady jak były, tak są i nie mówmy, że jest tak straszna katastrofa.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożoną Informację Powiatowego Urzędu Pracy.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2009 roku wraz z przedstawieniem zadań i planów na 2010 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie. Było ono omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która przypomniała m.in., że z pomocy MOPS w 2009 r. skorzystało łącznie 2.213 osób w 950 rodzinach. Przedstawiła główne powody korzystania z pomocy, tj. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Z zasiłku stałego skorzystały 103 osoby, a z zasiłku okresowego – 159 rodzin. Ponadto z pomocy w ramach programu dożywiania skorzystało łącznie 925 osób, w tym z posiłków 395 osób – łącznie zakupiono 45.595 posiłków. Poinformowała o kosztach utrzymania MOPS.

Pytań, uwag do Sprawozdania nie było.

Wszystkie komisje przyjęły przedłożone Sprawozdanie.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2009 roku wraz z przedstawieniem zadań i planów na 2010 rok.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 15. radnych.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu nr 2 w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przed podjęciem uchwały w sprawie nadania imienia „Ludzi spod Znaku Rodła” Gimnazjum Publicznemu Nr 2, Gabriela Burdziak - Dyrektor szkoły dokonała wprowadzenia do tematu. M.in. powiedziała, że wybór patrona jest uznaniem dla ludzi, którzy niejednokrotnie poświęcali życie w walce o polskość, byli symbolem patriotyzmu, kształtowali właściwe postawy wobec ojczyzny. Decydując się na wybór patrona wzięto pod uwagę wiele czynników – patron powinien być przede wszystkim wzorem dla uczniów.

Następnie, obecni na sali uczniowie Gimnazjum Publicznego Nr 2, przedstawili prezentację, w tym multimedialną osób spod Znaku Rodła: Marii Gąszczak, Jana Rożeńskiego, Józefa Horsta oraz poinformowali o pracach nad wyborem patrona szkoły. Wybór patrona został zaakceptowany i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego Nr 2.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2 powiedziała, że nadanie imienia szkole „Ludzi spod Znaku Rodła” ukierunkuje pracę wychowawczą szkoły, a nauczyciele będą mogli kształtować wśród uczniów postawy pojednania i współpracy, tolerancji, szacunku dla każdego człowieka. Powiedziała, że młodemu pokoleniu jest potrzeba wzorców do kształtowania uczuć patriotycznych i odpowiednich postaw. Poinformowała, że oficjalne uroczystości nadania imienia Gimnazjum Publicznemu Nr 2 odbędą się 10 czerwca 2010 r.

Na zakończenie prezentacji odśpiewano hymn szkoły, którego autorem tekstu jest Włodzimierz Pankiewicz, a muzykę skomponowała Aleksandra Nowak.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do Dyrektorki Gimnazjum i obecnej młodzieży. Powiedziała, że w czasach, kiedy patriotyzm jest tak niepopularny, to dokonana inicjatywa nadania szkole imienia „Ludzi spod Znaku Rodła” jest szczególnie cenna oraz, że możemy być dumni - jako Rada, że mamy ten przywilej, być twórcami, czy współautorami uchwały o nadaniu imienia Gimnazjum Nr 2 „Ludzi spod Znaku Rodła”.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu nr 2 w Złotowie nazwy o brzmieniu „Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie”.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/197/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu nr 2 w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Z posiedzenia zwolnił się radny J. Zamczyk.

Obecnych było 14. radnych.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on szczegółowo omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Skarbnik Gminy omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010. Powiedziała, że proponuje się zmiany wymagane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, które były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Przedstawiła propozycje zmian:

Dochody:

 1. wprowadza się dotację od Gminy Złotów z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ulicy Wielatowskiej wraz z ulicami dochodzącymi zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 20.000 zł. Tej samej inwestycji dotyczy dotacja otrzymana pismem Wojewody Wielkopolskiego sporządzonym na podstawie decyzji Ministra Finansów w wysokości 2.860.000 zł.

 2. zmniejsza się subwencję ogólną ( w części dotyczącej oświaty ) o kwotę 385.500 zł. - zgodnie z pismem Ministra Finansów.

 3. zwiększa się dochody o kwotę otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako dofinansowanie do EEM 2009 r na podstawie umowy z roku 2009, w kwocie ponad 71.400 zł.

Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących, w tym:

 1. zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań za utracony grunt ( dwa przypadki ) oraz zapłata kar umownych do firmy ENEA. Kwoty zwiększeń to odpowiednio 100.000 i 3.000 zł.,

 2. zwiększa się planowane wydatki w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń w tut. Urzędzie,

 3. zwiększa się wydatki o kwotę 2.450 zł. w związku ze zmianą sposobu wynagradzania komendanta i konserwatora gminnej straży pożarnej,

 4. zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Kwota zwiększenia to 28.503 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2,

 5. zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością opłacenia kosztów odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji. Łączny szacowany koszt z tego tytułu to 100.000 zł. Ponadto 120.000 zł. przeznacza się na dopłaty do 1m3 wód opadowych z racji zatwierdzonych taryf, przy założeniu, że dopłata wyniesie 0,02 zł do 1 m2.

W rozdziale 90095 zwiększa się planowane wydatki na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych o kwotę 18.000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

 1. zwiększa się planowane wydatki związane z budową chodników przy ul. Partyzantów ( 500.000 zł.), Reymonta (250.000 zł.) oraz budową drogi Dwór Złotowski ( 300.000 zł.) i modernizacją ulic na Starym Mieście (100.000 zł.).

Zwiększa się również wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z gminnymi drogami publicznymi o 100.000 zł.,

 1. zwiększa się wydatki związane ze zmianą nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym o kwotę 300.000 zł.,

 2. zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego i parkowego o kwotę 100.000 zł.

Rozwiązuje się rezerwy:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł.,

b) na dofinansowanie ośrodka rehabilitacji – 50.000 zł.,

c) na budowę parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej –

100.000 zł.

Zmniejsza się planowaną wysokość deficytu budżetowego do kwoty około 6.900.000 zł.

Z. Muzioł – zwrócił uwagę, że w załączniku nr 7 wkradł się błąd w dacie, jest 22 grudnia 2010, a powinno być 22 grudnia 2009 r.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/198/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

W związku z koniecznością przesłania podjętej uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Przewodnicząca Rady ogłosiła 15. minutową przerwę.

Godz. 13.00. Wznowiono obrady.

Obecnych było 12. radnych.

Nieobecni byli: Jan Zamczyk, Janusz Jędrzejczyk i Zygmunt Muzioł.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która przedstawiła projekt uchwały.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zgłosił autopoprawkę, również jako wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, aby w projekcie uchwały poprawić dopłatę z 2 groszy za 1 m2 na miesiąc brutto na „2 groszy za 1 m2 na miesiąc netto”.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest sfinalizowaniem wniosków, aby miasto dofinansowało odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała go pod głosowanie - ze zgłoszoną poprawką: „w wysokości 2 groszy za 1 m2 na miesiąc netto”.

Za podjęciem uchwały głosowało 11. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/199/10 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Złotów i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady, która poinformowała, że w związku z nową ordynacją podatkową, dotychczas obowiązująca uchwała z 7 września 2006 r. będzie unieważniona.

Pytań do przedłożonego projektu uchwały i dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/200/10 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Złotów i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady przedstawiła przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/201/10 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa).

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że do przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania nikt z mieszkańców nie wniósł uwag. Powiedziała, że na terenie objętym planem ma być wprowadzony obszar o funkcji mieszkalno – usługowej z usługami nieuciążliwymi.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa).

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/202/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa).

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która przedstawiła projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/203/10 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza).

Projekt uchwały radni otrzymali. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania nikt z mieszkańców nie wniósł uwag.

Dyskusji nie było.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza).

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/204/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza).

Uchwała jest załączona do protokołu.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 13. radnych.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały stwierdzający zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa uchwalonego przez Radę Miejską uchwałą z dnia 24 marca 2005 r.

J. Jędrzejczyk zapytał, jak ma być zorganizowany dojazd do terenu 5MN, który nie leży w terenie objętym planem – chodzi o teren zielony placu zabaw na ul. Witosa. Co stanie się z tym terenem i jak będzie zorganizowany przejazd do terenu 3KDW z ul. Witosa.

Z-ca Burmistrza, J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że przejazd do terenu 3KDW będzie z ul. Witosa na wprost wjazdu, który jest tam zaznaczony, czyli przez ten teren zielony, który nie jest objęty zmianą planu. Na pytanie J. Jędrzejczyka, jak to ma się do Studium, odpowiedział, że w Studium nie ma zapisanych takich szczegółowych rozwiązań, są tylko ogólne zapisy i zapisy dotyczące Studium. Przedstawił zapis ze Studium dotyczący obszaru nr 5 „Wielatowo”: – „obszar o funkcji mieszkalno-usługowej, w większości zabudowane osiedlami mieszkaniowymi jednorodzinnymi, usługi nieuciążliwe wbudowane lub wolnostojące” i nic więcej w Studium na ten temat nie ma. Powiedział, że szczegółowych zapisów dotyczących enklaw terenów zielonych nie ma. Przypomniał, że teren ten przylega do dużych ogrodów działkowych będących niewątpliwie terenem zielonym.

W. Fidurski powiedział, że w jednostce „m4” jest bodajże symbol, że jest tam usytuowany plac zabaw. Zapytał, czy Burmistrz ma Studium?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że całego studium przy sobie nie ma. Powiedział, że był czas, żeby Radni mogli to sprawdzić. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to trochę go to dziwi.

J. Jędrzejczyk – powiedział, że swoje wątpliwości wyraził na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i uzyskał odpowiedź, że będzie tam droga.

J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że na komisji odpowiedział, iż będzie przejazd przez teren obecnie zielony, który jest placem zabaw – będzie przejazd do działki drogowej, do drogi wewnętrznej i tego inaczej nie da się zrobić.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do architekta – Joannny Sapieha – Kopickiej o wypowiedzenie się w tej sprawie.

Architekt J. Sapieha – Kopicka powiedziała, że może zabrać głos wyłącznie kiedy będzie miała przed sobą mapę i radny J. Jędrzejczyk pokaże konkretnie o co mu chodzi.

J. Jędrzejczyk wyjaśnił i przedstawił interesującą go sprawę z architekt J. Sapieha-Kopicką.

Po wyjaśnieniach z architektem, J. Jędrzejczyk – powiedział, że jego wątpliwości zostały rozwiane. Pytał tylko o to dlatego, żeby uzyskać zapewnienie od Burmistrza, że teren zieleni publicznej pozostanie tam do ogólnego dostępu, a obok będzie poprowadzona droga, albo w ten sposób będzie poprowadzona droga, żeby uzyskać jeszcze teren zieleni rekreacyjnej, czy mały plac zabaw, bo nie po to wydawaliśmy pieniądze publiczne na nasadzenie drzew. Powiedział, że nie kwestionuje, żeby była tam droga, tylko ten teren jest poza planem, który będzie w następnym punkcie uchwalany i dlatego dopytuje, czy jest możliwość, żeby usytuować tam teren zieleni publicznej z placem zabaw obok drogi. Na uwagę Burmistrza, że plac zabaw jest, zapytał czy będzie on po przebudowie.

Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na to, że jest tam tyle terenu, że droga nie zajmie całego tego terenu – droga jest zaplanowana przy płocie ogrodów działkowych i tak ta droga zostanie. Jest ona poza planem zagospodarowania, o którym obecnie mówimy.

J. Jędrzejczyk – zapytał czy po wybudowaniu drogi pozostanie teren zieleni publicznej z placem zabaw. Powiedział, że w tej chwili jest teren zieleni z placem zabaw, a jeżeli uchwalimy ten plan, to jego konsekwencją będzie, że Burmistrz wyda decyzję o warunkach zabudowy na budowę drogi łączącej ul. Witosa z łącznikiem 3KDW. W wyniku tej decyzji zniknie plac zabaw. Zapytał, czy plac zabaw zniknie, czy pozostanie pomniejszony o drogę.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że pozostanie teren zielony z placem zabaw obok drogi. Powiedział, że z obecnego terenu zieleni musi być wydzielona droga.

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/205/10 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uwag do planu nie wniesiono.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej.

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVII/206/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 19.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. W sprawie konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie kultury, odpowiedział, że w odpowiednim czasie ponowny konkurs będzie ogłoszony.

 2. W sprawie stypendium dla Julii Kopczyk, odpowiedział, że żadnych stypendiów nie przydzielamy, ponieważ nie ma takich podstaw i nie ma regulaminu – możliwe jest tylko w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Powiedział, że nie ma możliwości udzielenia pomocy finansowej w formie stypendium.

 3. W sprawie połączenia komunikacyjnego Pl. Wolności z ul. Wańkowicza, odpowiedział, że być może byłoby to sensowne, ale jest to niezgodne z planem. Powiedział, że jego zdanie w tym względzie jest negatywne, ponieważ stworzy to tam dodatkowy przejazd i jeszcze bardziej utrudni przejazd przez Plac Wolności. Póki co, to jest z formalnego punktu widzenia niemożliwe, bo plan zagospodarowania tego rejonu miasta nie przewiduje takiego rozwiązania.

 4. Jeśli chodzi o wyprostowanie znaku ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu ul. Hubego z ul. Zamkową, to odpowiedział, że zostanie to naprawione.

 5. W sprawie pytań dotyczących organizacji ruchu na osiedlu Zamkowym, odpowiedział, że przygotowywana jest obecnie koncepcja, aby wprowadzić tam generalnie strefę zamieszkania i wtedy będą tam zlikwidowane wszystkie znaki, aby obowiązywała tam strefa zamieszkania. Powiedział, że jest tam rzeczywiście trochę bałaganu, bo część dróg jest z pierwszeństwem przejazdu, część jest z prawą stroną i w związku z tym powinniśmy to wyeliminować – tak jak to jest na innych osiedlach budownictwa jednorodzinnego, żeby były to strefy zamieszkania, co wyeliminuje stawianie dodatkowych znaków i jest to dobrym rozwiązaniem.

 6. W sprawie naprawy studzienki telekomunikacyjnej u zbiegu ulic Okrężnej i Zaułek, odpowiedział, że prawdopodobnie zostało to zgłoszone, a jeśli nie to zgłosimy do Telekomunikacji i wyegzekwujemy, żeby zostało to zrobione.

 7. Jeśli chodzi o wybieg dla psów na osiedlu „za rzeką”, odpowiedział, że - tak jak mówił na spotkaniu z mieszkańcami - będą starania, żeby to zrobić. Zastanowimy się nad miejscem usytuowania i zorganizowania wybiegu dla psów na tym osiedlu.

 8. W sprawie chodnika przy ul. Okrężnej, odpowiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami nie mówił, że chodnik będzie naprawiony, tylko, że uregulowane zostaną studzienki ściekowe – zostanie to zrobione jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Jeżeli chodzi o ograniczenie wjazdu na ul. Okrężnej do 1,5 tony, to jest to praktycznie niemożliwe, bo tyle waży większy samochód osobowy i w związku z tym jest to wykluczone. Żeby ograniczyć tam tonaż samochodów, to może być ograniczenie do 3,5 tony – wykluczone jest ograniczenie do 1,5 tony.

 9. W sprawie utwardzenia miejsc, gdzie znajdują się pojemniki na odpady segregowane, odpowiedział, że będzie to kontynuowane – będą starania, żeby w tym roku utwardzić wszystkie miejsca gdzie są punkty zbiórki odpadów segregowanych. Ponadto powiedział, że w planie jest, aby przy głównych ulicach odgrodzić te miejsca płotkami panelowymi, żeby estetycznie to wyglądało.

Radnemu Z. Muziołowi:

 1. W sprawie błota przy Szkole Podstawowej Nr 2 – wejścia do Sanepidu, odpowiedział, że nie ma w planie, żeby to utwardzić. Jest to głównie miejsce postoju samochodów pracowników Sanepidu i są już jakieś sygnały z Sanepidu, żeby to wspólnie utwardzić.

 2. Jeśli chodzi o przejście z ul. Kościelnej do ul. Dworaczka, odpowiedział, że będzie to sprzątane. Powiedział, że tych miejsc w mieście jest dużo, ponieważ śnieg stopniał i wszystkie śmieci zostały odkryte – praktycznie, jak leżał śnieg, to przez te 3 miesiące nie było sprzątania w mieście, poza odśnieżaniem. Poinformował, że Miejski Zakład Usług Komunalnych przystąpił do generalnego sprzątania miasta, aby główne ulice, miejsca w mieście i również poza miastem, do świąt posprzątać, także przy pomocy ludzi zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

 3. W sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze przy „Zabajce”, odpowiedział, że jest to sprawa Powiatu. Powiedział, że na Jeziorze Zaleskim można pływać łodziami motorowymi i nie przewiduje się tego zmieniać. Jeśli chodzi o „Zabajkę”, to nie można tam przepłynąć trochę większą łodzią, bo jest tam za płytko i z tego powodu nikt nie odważy się tam płynąć łodzią motorową – dojazd kończy się mniej więcej na wysokości pierwszej zabudowy od ul. Jeziornej.

 4. W sprawie ul. Obrońców Warszawy odpowiedział, że nie rozumie o co chodzi Z. Muziołowi.

J. Jędrzejczyk wyjaśnił, że chodzi o to, że teraz można jeździć rowerami po jednej stronie ul. Obrońców Warszawy, a po drugiej nie można, bo jest parking i brak jest tam znaku zakazu, żeby nie jeździć po tej stronie rowerami.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie musi być tam znaku zakazu. Uważa, że znaków jest za dużo, bo każdy dodatkowy znak powoduje większy bałagan i powinniśmy je ograniczać, a nie stawiać. Na uwagę J. Jędrzejczyka, że brak jest akcji informacyjnej o ścieżkach rowerowych, np. mapek, odpowiedział, że z tym można się zgodzić.

 1. Jeżeli chodzi o zameldowanie Sł. Stolarczyka na pobyt stały na Półwyspie Rybackim, odpowiedział, że nie zna sprawy i trudno mu do tego odnieść się.

 2. W sprawie balustrad na pomoście odpowiedział, że prowadzone są tam ostatnie czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i ma nadzieję, że do świąt pomosty te będą otwarte ponownie.

 3. Jeśli chodzi o stojącą wodę na „Kaczym Dołku”, odpowiedział, że rzeczywiście, jeśli są duże opady, to woda nie zdąży odpłynąć. Czynimy starania, żeby instalacja była drożna, ale problem jest i nie możemy sobie z tym poradzić, bo zbyt duża ilość wody w tym miejscu spływa- z ul. Kościelnej i z kierunku ul. Zamkowej, żeby mogła natychmiast odpłynąć. Powiedział, że jest zamiar opracowania dokumentacji i przeniesienia chodnika za obecny chodnik – za szpaler świerków, a tam gdzie jest obecnie chodnik, to byłaby ścieżka rowerowa i przy tej okazji byłaby pewnie rozwiązana sprawa wód opadowych w tym miejscu.

 4. Jeśli chodzi o wodę na zapleczu Pl. Paderewskiego, to woda tam stoi dlatego, że chodnik jest krzywy – woda nie ma gdzie odpływać i robią się kałuże.

J. Jędrzejczyk powiedział, że nie ma tam połączenia z deszczówką – jest tam kratka ściekowa, która miała być chłonna, ale jest zapiaskowana m.in. przez samochody dowożące towar do sklepu Stokłosy, które rozjeździły ten teren.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że trudno mu się na ten temat wypowiadać i zbada sprawę.

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. W sprawie dotyczącej ul. Rozdroże, odpowiedział, że w części zostało to zrobione i w najbliższych dniach będzie to jeszcze poprawione i będzie ona przejezdna. Powiedział, że takich ulic w mieście jest więcej. Jeśli chodzi o termin wykonania drogi, to trudno mu powiedzieć, ponieważ decyzja o tym, kiedy to będzie zrobione, zapada m.in. na sali sesyjnej.

 2. Jeśli chodzi o podpisywanie listy obecności, odpowiedział, że w Urzędzie listy obecności nie ma i w związku z tym nie podpisuje jej.

 3. W sprawie promowania miasta odpowiedział, że mamy różnego rodzaju działania promocyjne, które staramy się robić. Są też takie rzeczy, do których ma stosunek trochę ostrożny, bo niekiedy promocja wygląda na silne wchodzenie w rzeczy, które jako samorządy, czy miasta nie powinny robić, bo jest to często powiązane z niemałymi odpłatnościami za różnego rodzaju rankingi, konkursy itd. Powiedział, że my w takich rzeczach najczęściej nie występujemy i nie uczestniczymy, ponieważ uważa, że jest to nie do końca w pełni moralne – bo jeżeli za pieniądze ktoś ma uzyskiwać jakieś miejsca, to zawsze pozostaje pytanie, czy jest to obiektywne.

 4. Jeśli chodzi o koparkę, która zatonęła na Jeziorze Baba, to odpowiedział, że trudno żeby podejmował jakieś działania, ponieważ nie jest to ani nasza koparka, ani my nie jesteśmy inwestorem na tym jeziorze, bo to jest wspólne działanie z ekologami, którzy dostali pieniądze w ramach Eco-funduszu. Ogłoszono przetarg, który wygrała firma z południa Wielkopolski. Rozmawiał z właścicielem koparki, ale jest tam dość skomplikowany problem – nie jest on amatorem, jest to człowiek, który ma doświadczenia w wykonywaniu tych prac. Była propozycja wyciągnięcia koparki helikopterem – jedyny taki helikopter jest podobno tylko w Warszawie, ale jest to zbyt kosztowne, bo przewyższałoby to wartość koparki. Powiedział, że na dzień dzisiejszy jest propozycja podkopania, żeby woda była pod pontonem, bo obecnie leży on na mule i nie można pontonu przyciągnąć. Sytuacja jest tam dość trudna i bardzo skomplikowana. Właściciel koparki jest kompletnie załamany, a my możemy mu jedynie dobrze radzić i współczuć, bo nic więcej nie możemy zrobić.

 5. W sprawie parkingu przy szkole nr 2 odpowiedział, że nie ma go w planie i w tym roku nie będziemy go robić, tym bardziej, że – jak już kilkakrotnie mówił – jest to droga powiatowa.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Królowej Jadwigi odpowiedział, że plan ten nie jest jeszcze wyłożony. Powiedział, że prace trwają i w odpowiednim czasie będzie on wyłożony. Zna wniosek właścicielki zakładu fryzjerskiego i myśli, że oczekiwania tej pani są na wyrost. Powiedział, że na pewno nie zgodzimy się na to, żeby uwzględnić jej oczekiwania w takim zakresie jakie chce, ponieważ chciałaby, aby kosztem terenów miejskich urządzić zaplecze do jej zakładu fryzjerskiego – takiego zakresu tam nie zrobimy, bo nie jest to uzasadnione. Wniosek, który został skierowany do Urzędu zostanie przekazany autorowi planu, żeby wziął to po uwagę – jednak w takim zakresie, jaki proponowano, to na pewno nie da się tego zrobić: parkingi obsługujące zakład, plac zabaw dla klientów zakładu i inne rzeczy, które przekraczają interes miasta. Na pytanie K. Żelichowskiego, czy właścicielka zakładu chciała kupić część ziemi, Burmistrz odpowiedział, że być może chciała kupić, ale my nie będziemy sprzedawać dopóki nie będzie planu. Powiedział, że plan jest w opracowaniu, wszystkie wnioski są zebrane, projekt będzie wyłożony i wtedy można ewentualnie rozmawiać – czytał wniosek i uważa, że nie możemy spełnić tych oczekiwań, bo są one za duże.

 2. W sprawie pomostów – odpowiedź Z. Muziołowi, pkt 6). Odpowiedział, że postaramy się, żeby na święta były otwarte.

 3. Na temat Kmicica, Burmistrz powiedział, że nie będzie się wypowiadał, bo jest to dość skomplikowany temat.

 4. W sprawie szybkiej jazdy samochodami, motorami na ul. Wojska Polskiego Burmistrz nie wypowiedział się, ponieważ mówił o tym przedstawiciel Policji.

 5. Jeśli chodzi o wjazd na zaplecze domu Rzemiosła odpowiedział, że K. Nurczyk zna już jego zdanie, które nie uległo zmianie.

 6. W sprawie monitoringu na Półwyspie odpowiedział, że jeśli chodzi o promenadę, to ludzie przestrzegają, żeby prowadzić psy na smyczy. Ile razy tam jest, to nie spotkał, żeby pies był bez smyczy, albo też pies idzie przy nodze właściciela. Powiedział, że gdyby tak było wszędzie w mieście, to moglibyśmy być zadowoleni. Znaki, że trzeba prowadzić psy na smyczy, odnoszą swój skutek. Natomiast jeśli są sytuacje, o których mówił K. Nurczyk, to pewnie osoby z monitoringu dają znać i jest jakaś reakcja, ale uważa, że na Półwyspie nie jest to aż taki problem – większy problem jest w mieście.

 7. Jeśli chodzi o przetarg na fontanny, to odpowiedział, że jest on ogłoszony. Powiedział, że będą dwie fontanny, jedna będzie mniej więcej na wysokości Cmentarza Ewangelickiego, a druga przy pomostach.

Radnemu A. Kosibie:

 1. W sprawie dworca kolejowego odpowiedział, że możemy ponowić naszą prośbę do PKP o przekazanie nam dworca. Przypomniał, że występowano już w tej sprawie i odpowiedź była negatywna. Powiedział, że ponownie skierujemy pismo w sprawie przekazania nam dworca PKP. Poinformował, że projekt ustawy, który był zapowiadany o przekazywaniu tego typu obiektów samorządom, utknął w Sejmie i obecnie w tym temacie nic się nie dzieje. Powiedział, że zgłosiliśmy swój akces, że gdyby powstały prawne warunki obowiązku przekazania przez PKP obiektów samorządom, to my piszemy się na ich przejęcie.

 2. W sprawie placu przy dworcu PKP, odpowiedział, że możemy ponownie wystąpić do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiedział, że zgadza się w temacie bałaganu na placu przy dworcu PKP.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie psów - powiedział, że udzielał już odpowiedzi jak to wygląda. Powiedział, że w temacie tym jest rzeczywiście problem, który po zimie stał się bardziej widoczny.

 2. Jeżeli chodzi o ruch wahadłowy na Placu Wolności, to odpowiedział, że jest to dość skomplikowana sprawa, bo jeżeli jest to koperta, to zajechać tam mogą uprawnione pojazdy i w związku z tym, jeżeli każdy będzie wjeżdżał, to takiej możliwości nie ma.

J. Jędrzejczyk poinformował, że zamysł Komisji Gospodarki Miejskiej był inny tj., żeby wytyczyć dwie koperty, gdzie nie będzie wolno parkować – w tym momencie powstaną luki, że jak ktoś będzie jechał w stronę Przedszkola, to wjedzie i przepuści samochód, bo pierwszeństwo mają wyjeżdżający z Przedszkola. Miały to być koperty, które oznaczają zakaz parkowania, bo chcieli, żeby był całkowity zakaz parkowania.

Burmistrz St. Wełniak stwierdził, że takich rozwiązań jeszcze nigdzie nie widział. Powiedział, że nie może być zakazu całkowitego parkowania i nie rozumie dlaczego jest tam aż taki problem. Zwrócił uwagę, że prawa strona, idąc od strony byłej siedziby Sanepidu, jest bez krawężnika i można tam zajechać samochodem na chodnik. Powiedział, że zrobił się z tego bardzo gorący temat, tak jakby była to obecnie najważniejsza sprawa, o czym piszą nawet w „Aktualnościach”.

J. Jędrzejczyk powiedział, że temat ten jest tak gorący, bo może Burmistrz osobiście lub rodzinnie jest zainteresowany losem działki na przebiciu Placu Wolności - ul. Wańkowicza i dlatego blokuje tam jakieś możliwości rozwiązań - żeby ta ulica była nadal taka jaka jest, bo mogłaby ona być ulicą jednokierunkową i nie byłoby problemu. Nawiązał do odpowiedzi Burmistrza, że plan zagospodarowania nie przewiduje tam ulicy jednokierunkowej. Powiedział, że plan można zmienić i byłby tam przejazd, ale Burmistrz jest przeciwny.

Burmistrz Miasta powiedział, że uważa obecny stan Placu Wolności za bardzo dobre rozwiązanie, bo zmiana stworzyłaby następną drogę przejazdową. Powiedział, że nie ma w tym żadnych interesów, ani rodzinnych, ani osobistych, w przeciwieństwie do Radnego J. Jędrzejczyka. Poinformował, że zastanowimy się nad tym jak to zrobić, ale musi to być przede wszystkim zgodne z kodeksem ruchu drogowego.

Radnemu K. Źelichowskiemu:

 1. W sprawie prac nad projektem ul. Królowej Jadwigi i włączenia do tego ul. Rogatki odpowiedział, że pomysł jest dobry, bo pozwoliłoby to „wejść” z planem w ul. Rogatki, w lewą stronę – nie tylko do Międzybłocia. Powiedział, że jest jednak problem, bo nie jest to nasz teren. Jest to teren kolejowy i swego czasu były zakazy kolei, żeby robić tam cokolwiek ze względu na bezpieczeństwo. Żeby tam cokolwiek zrobić, to będzie pewnie kłopot, ale pomysł jest dobry i trzeba byłoby go rozważyć - czy nie szłoby do planu ul. Królowej Jadwigi dołączyć ul. Rogatki.

 2. Jeżeli chodzi o boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 odpowiedział, że był zamiar przekazania tego ZCAS, ale prawnie nie szło tego zrobić. Trzeba będzie do tego podejść ponownie i znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby ZCAS zarządzał boiskami – w ten sposób, jak na „Orliku” – będzie organizował zajęcia, a przede wszystkim, żeby było to otwarte.

K. Żelichowski zwrócił uwagę, że w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 woźni pracują prawdopodobnie do godz. 18-tej i myśli, że nie byłoby problemu, żeby było otwarte, bo nie ma sensu aby to boisko stało puste i nie było wykorzystywane.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że ma takie samo zdanie w tej sprawie. Jednak boisko nie może być otwarte bez dozoru. Uważa, że stan jaki jest obecnie, jest nieprawidłowy, ponieważ po to zostały wybudowane boiska, żeby były czynne i maksymalnie wykorzystane. Dlatego też należy znaleźć formułę, żeby ZCAS przejął boiska i miał nad nimi nadzór – do południa będzie korzystała szkoła, a po południu byłyby wykorzystane w jakiś zorganizowany sposób, np. był też pomysł rezerwacji poprzez internet. Na pewno trzeba ten problem rozwiązać, ponieważ tak nie może być, żeby boiska były zamknięte.

 1. Jeżeli chodzi o rozbudowę boiska i bieżni tartanowej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, to jest gotowa dokumentacja i po jej adaptacji w aktualizacji, można to wykonać. Powiedział, że jest to kwestia dyskusji, bo rzeczywiście można byłoby próbować to teraz zrobić – jak znajdą się jakieś dodatkowe pieniądze. Powiedział, że w kwietniu chcemy przedstawić pewne propozycje, bo załapaliśmy się na pieniądze na promenadę i powinny być jakieś wolne środki.

 2. W sprawie pojemników na psie odchody odpowiedział, że takie pojemniki są stawiane w miejscach wybiegów dla psów, bo trudno, żeby ustawić je w każdym miejscu na terenie miasta – do wykorzystania są również normalne pojemniki na śmieci.

Radnemu J. Lewandowskiemu:

 1. W sprawie drzewa na 8 Marca odpowiedział, że zaczęto ścinać drzewa i będzie ono prawdopodobnie ścięte. Na suche drzewo w pobliżu posesji p. Kasprzaka ma być wydana decyzja na jego ścięcie.

 2. W sprawie pojemników na odpady segregowane na ul. Leśnej odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Radnej B. Chorabik:

 1. W sprawie ul. Jarzębinowej odpowiedział, że będzie opracowywana dokumentacja i pozostanie wtedy kwestia wyboru do budżetu na rok przyszły.

 2. Jeśli chodzi o zakaz przejazdu dla TIR-ów ulicą Nieznanego Żołnierza odpowiedział, że jest w planie, żeby to jakoś oznakować, ale nie jest to takie proste, ponieważ musi być tam dojazd autobusów. Na pewno trzeba wyeliminować większe samochody ciężarowe. Jeśli chodzi o odcinek od ul. Moniuszki do Al. Piasta, to przygotowywany jest wniosek do Komisji, żeby to jakoś oznakować – są tam problemy związane z tym, żeby wszyscy mogli jeździć a jednocześnie wyeliminować transport ciężarowy.

 3. W strawie wycięcia topoli przy ul. Łowieckiej odpowiedział, że taką zgodę wydano p. Żółtowskiemu i z tego co wie, to zaczęto tam coś robić.

 4. Jeśli chodzi o kary za psy, odpowiedział, że mówił o tym Komendant Straży Miejskiej.

Radnemu St. Pikulikowi:

W sprawie wymalowania miejsc do parkowania na ul. Moniuszki odpowiedział, że trzeba się w tej sprawie zdecydować, ponieważ są różne poglądy na ten temat – jedni chcą, aby wymalować pasy, a drudzy – nie. Można to obecnie zrobić, przy okazji malowania pasów na terenie miasta, ale są głosy, żeby nie malować, ponieważ jest wtedy więcej miejsc do parkowania. Poinformował, że przymierzano się do tego, ale były głosy przeciwne i, żeby zostawić tak jak jest. Jeżeli jest taka potrzeba, to można pasy wymalować i nie ma z tym problemu tylko, żeby później nie było głosów przeciwnych, że niepotrzebnie je wymalowano.

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 20.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. K. Nurczyk:

 1. Poinformował, że na ul. Wojska Polskiego – przy zakładzie optycznym L. Drwęckiego jest jeszcze kikut drzewa po wypadku samochodowym jaki miał tam miejsce.

 2. Zwrócił się o wstawienie drzwi przed bezpośrednim przejściem na halę, takich jak do wejścia do sekretariatu. Panie pracowałyby wówczas w pomieszczeniu, a nie w holu, czy korytarzu. Powiedział, że pracownice ciągle mówią o tym, a Burmistrz na to nie reaguje.

Na uwagę Burmistrza, że nie zgłaszają mu tego, Przewodnicząca Rady potwierdziła to co mówił K. Nurczyk, że panie mówią to radnym.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że jak został przeprowadzony remont w Urzędzie, to wniosek ten zgłaszał już wcześniej radny A. Kosiba i inni radni z poprzedniej kadencji. Jest przeciwny temu i uważa, że właśnie na tym polega nowoczesny, otwarty do petenta Urząd. Miał okazję być w urzędach w Europie Zachodniej i to właśnie na tym polega, że nie ma drzwi przed klientem. Podał przykład kiedy były normalne korytarze i były wejścia, to były karteczki typu: „wchodzić pojedynczo”, „nie wchodzić jak jeden stoi”, i wtedy - przynajmniej raz w miesiącu była skarga i totalna awantura na załatwianie interesantów. Powiedział, że od czasu kiedy jest ten system, że jeden drugiego obserwuje, jeden na drugiego patrzy i słyszy co mówi, to była jedna sprawa, w której interesant nie miał racji. Jest to już 8 lat i od tego czasu nie było żadnych uwag, skarg. Uważa, że jest to bardzo dobre rozwiązanie.

K. Nurczyk – powiedział, że wstawienie drzwi nie zmieni faktu, że ci pracownicy będą widziani, słyszani, ponieważ hol przez cały czas pozostaje – oszklone wejście niczego by nie zmieniło. Był też w urzędach na zachodzie, w różnych krajach i to jest zupełnie inaczej niż mówi Burmistrz. Powiedział, że drzwi z łukiem w niczym nie przeszkodzą, a intymność delikatności, także przeciągi, to tylko pomoże psychicznie.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że daje gwarancję, że drzwi w 80 % będą otwarte bo nikt nie będzie ich zamykał - a jak interesanci nie będą zamykać, to pracownice będą niezadowolone, używając niestosownego określenia, na co zareagowała Przewodnicząca B. Chorabik, w wyniku czego Burmistrz przeprosił.

 1. Przemysław Maliszewski – przedstawiciel Posła Stanisława Chmielewskiego – poinformował, że między 19 a 21 maja br. w Senacie RP odbędą się Dni Krajny. Uważa, że warto byłoby, żeby miasto Złotów czy powiat złotowski mogły zaprezentować się podczas tych obchodów – pokazać dorobek, kulturę. Powiedział, że inicjatywa ta powstała podczas „Sejmików zakrzewskich”. Myśli, że w sobotę, w Miasteczku Krajeńskim, będzie przedstawiciel miasta Złotowa gdzie będzie przedstawiony zarys programu obchodów Dni Krajny.

 2. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Przypomniała o złożeniu przez radnych do dnia 30 kwietnia 2010 r. 2-ch egzemplarzy oświadczeń majątkowych z zeznaniami podatkowymi PIT za rok 2009.

 2. Powiedziała, że jest do wglądu protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej „Kontroli prawidłowości odbioru zadań inwestycyjnych w latach 2008 i 2009”.

 3. Przeczytała fragment pisma od Senatora Mieczysława Augustyna, o czym wspominał wcześniej P. Maliszewski, o organizacji obchodów Dni Krajny w Senacie pod egidą również posła Stanisława Chmielewskiego, Senatora Mieczysława Augustyna, Senatora Kazimierza Kleiny i Jana Wyrobińskiego, które odbędą się w dniach 19-20 maja 2010 r. pod hasłem „Krajna ostoją Polskości” i, w których – jako samorząd, Złotów będzie brał udział.

 4. Powiedziała, że data kolejnej sesji nie została jeszcze ustalona, ale na pewno odbędzie się ona w ostatnim tygodniu kwietnia br., tj. w ostatni wtorek lub czwartek miesiąca kwietnia, co jest uzależnione od daty przesłania wniosku przez Komisję Rewizyjną do Regionalnej Izby Obrachunkowej. O terminie sesji Radni zostaną powiadomieni.

 5. Prosiła o pozostanie po sesji na sali Burmistrza i Radnych na spotkanie organizacyjne poświęcone obchodom XX-lecia samorządu terytorialnego.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 21.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 14.10 zamknęła XXXVII sesję Rady Miejskiej Złotowa.


Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad

Alicja Andrzejewska

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik