Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty drogowe - remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Złotowie

CPV:
45.23.32.22 – 1, 45.23.32.53 – 7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- wytwórnią mas bitumicznych, która powinna być usytuowana w takiej odległości od placu budowy, aby transport masy nie był dłuższy niż 2 godziny,
- wykonania własnymi siłami robót drogowych.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie branży drogowej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 26 czerwca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-05-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-05-07 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł), 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (240.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 Mapa sytuacyjna (203.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 Przekrój konstrukcyjny chodnika (21.6MB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 9 Tabela elementów rozliczeniowych (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Warstwa ścieralna Złotów Ścieżki (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Podbudowa z kruszywa - Złotów (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Oczyszczenie i skropienie - Złotów ciągi komunikacyjne (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 str. SIWZ (250.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (296.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-04-21 08:32:49
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-04-21 13:25:29
Ostatnia zmiana:2010-05-17 13:22:07
Ilość wyświetleń:2332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij