Protokół nr XXXVI

z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 26 stycznia 2010 roku


W dniu 26 stycznia 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXVI sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 14 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Andrzej Kosiba.

Powitała wszystkich Radnych, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radcę prawnego Urzędu, przedstawicieli zakładów pracy, Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorów szkół, dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej, księdza z Parafii p.w. WNMP – Stanisława Goszyca i wszystkich. przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego K. Żelichowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXXV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2009 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zwołania XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 18 stycznia 2010 r. wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XXXVI sesji projektów uchwał – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miasto Złotów:

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok, który ujęto jako pkt 14 porządku obrad sesji,

 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010, który ujęto jako pkt 15 porządku obrad sesji,

Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

Obecnych było 15. radnych.

 • o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa, który ujęto jako pkt 16 porządku obrad sesji.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie trzech powyższych punktów, zgłoszonych przez Burmistrza, do porządku obrad XXXVI sesji.

Za powyższym głosowało 12. radnych, przeciw – 0., 3. – wstrzymało się od głosowania.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXXVI sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14. radnych, przeciw – 0, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej: 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXIV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w roku 2009.

 6. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2010 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2010 – 2013”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok.

 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 19. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24.11.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz za okres 1 – 18 stycznia 2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24.11.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz za okres 1 – 18 stycznia 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.


Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Zwrócił uwagę, że w czasie trwających ferii nie ma w kinie żadnego repertuaru dla dzieci. Zapytał, czy nie dałoby rady, aby w kinie wyświetlano filmy dla dzieci, bajki.

 2. Zapytał, czy już coś wiadomo w sprawie zainstalowania barierek na pomoście przy Jeziorze Miejskim? Czy będą one wykonane, aby od wiosny mogło to spokojnie funkcjonować i żeby nie było możliwości, aby ktokolwiek mógł to zakwestionować.

 3. Zwrócił się o przedstawienie projektu – jaki ma być realizowany wspólnie z Nadleśnictwem – dotyczącego ścieżki pieszo – rowerowej z drugiej strony Jeziora Miejskiego. Zapytał, w jaki sposób miałoby to być zrealizowane i kiedy będzie realizowane przejście przez rzeczkę.


 1. Zapytał, czy podejmowano jakiekolwiek działania dotyczące współpracy ze Szkołą Muzyczną, czy są rozmowy z dyrektorem tej szkoły w sprawie jakiejś pomocy? Czy Burmistrz przewiduje udzielenie jakiejkolwiek pomocy finansowej dla Szkoły Muzycznej.

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zapytała, czy podczas ferii zimowych przewidziane są zniżki cen za bilety na korzystanie z lodowiska i basenu, ponieważ zawsze były takie obniżki, a obecnie nie ma.

 2. Poruszyła sprawę nie odśnieżonego chodnika na ul. Szkolnej – nie wie czy jest podpisana umowa na jego odśnieżenie. Powiedziała, że jest on pokryty grubą skamieliną lodu, co stwarza zagrożenie dla dzieci, rozpoczynających od poniedziałku (01 lutego) naukę – w tej chwili chodnikiem nie można iść – ludzie chodzą ulicą, która jest wyczyszczona.

 3. Zapytała, czy w związku z silnymi mrozami, w tym szczególnie trudnym okresie, nie zaszły szczególne przypadki zagrożeń dla ludzi ? Czy wszyscy są zaopatrzeni w opał, czy zwiększone są środki na opał ? – czy są jakieś dodatkowe prośby w związku z tym.

 1. Radny W. Fidurski:

 1. Nawiązał do interpelacji K. Nurczyka dotyczącej pomostów nad jeziorem. Powiedział, że w projekcie były przewidziane barierki i nie zostały one wykonane. W tej chwili Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wyraził zgody na obecny stan, ponieważ uważa, że wg przepisów i dla bezpieczeństwa, powinny być tam barierki. Od paru miesięcy pomosty te są użytkowane bez pozwolenia. Inspektor zapytany o to, stwierdził, że kontrolował i wg niego pomosty nie są użytkowane. Zwrócił się o wyjaśnienie tego i o jakąś wiążącą odpowiedź, bo faktycznie przepisy nakazują postawienie tam barier.

 2. Dlaczego, mimo upływu trzech miesięcy od terminu wyznaczonego przez ustawę o systemie oświaty, nie został przedłożony Radzie raport na temat placówek oświatowych w Gminie Miasto Złotów.

 3. Zwrócił się o podjęcie intensywniejszych działań mających na celu usunięcie śniegu z parkingów miejskich, również przy Urzędzie Miejskim, ponieważ ma być zmiana pogody – mają być obfite opady śniegu i sytuacja może być poważniejsza niż obecnie.

 4. Poruszył sprawę strony internetowej miasta Złotowa. Mówił już o tym wielokrotnie. Strona internetowa, która funkcjonowała jeszcze jakiś czas temu, kosztowała na pewno sporo pieniędzy, a od pewnego czasu ona nie funkcjonuje w ogóle. Na stronie tej powinny być zamieszczane wszystkie „newsy” – kto wygrał przetarg, co będzie robione itd. Od wielu lat, nawet jak ta strona istniała, to nie było nawet takiej funkcji, żeby zamieszczać tam takie „newsy”. Obecnie mówi się o założeniu i utrzymaniu nowej strony internetowej, co będzie wiązało się z następnymi potężnymi kosztami. Prosił o odpowiedź, jak ta sprawa będzie wyglądała.

 5. Dlaczego na stronie internetowej BIP nie zostały zamieszczone oświadczenia majątkowe Burmistrza i Z-cy mimo upływu 9 m-cy od terminu na ich złożenie?

 6. W jaki sposób miasto wypełniło obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący zgłoszenia zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych? Prosił o podanie daty zgłoszenia i numeru pisma.

Prosił o odpowiedź na piśmie – na wszystkie zgłoszone interpelacje.

 1. Radny K. Brewka:

 1. Zapytał, dlaczego na stadionie przy ul. Wioślarskiej są oświetlone trybuny skoro nie jest oświetlony stadion? – jeżeli nie jest oświetlony stadion i nie gra się wieczorami, to po co są oświetlone trybuny ?

 2. Poruszył sprawę dotyczącą chodnika przy ul. Wawrzyniaka. Zapytał czy został już sporządzony protokół odbioru tego zadania i czy zrobiono tam wszystko tak jak powinno być? Zwrócił uwagę na to, że chodnik został znacznie zaniżony w stosunku do tego, co było kiedyś, ponadto przy budynkach zostały położone bardzo wysokie krawężniki i przy okazji pobrudzono elewacje budynków. Powiedział, że do istniejących schodów dobudowano dodatkowe schody, które wychodzą do połowy chodnika i nie można mechanicznie zgarnąć śniegu, ani posprzątać.

 3. Zapytał, czy na sesję w miesiącu marcu będzie przygotowany projekt uchwały dotyczący dopłaty do wód opadowych i roztopowych ?

 1. Radny K. Majewski:

 1. Powiedział, że niedawno był przeprowadzony remont wejścia do Domu Kultury – zapytał dlaczego, przy okazji remontu, nie pomyślano o dostosowaniu tego wejścia dla osób niepełnosprawnych, tym bardziej, że była o tym mowa wcześniej, że takie wejście będzie przygotowane.

 2. Nawiązał do pytania A. Andrzejewskiej. Zapytał jaka jest sytuacja w noclegowni, ilu jest bezdomnych, czy starczy miejsca dla wszystkich, czy jest zapewniona pomoc dla bezdomnych.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Zastępca Burmistrza Miasta w pkt 17 oraz Sekretarz Gminy w pkt 18 porządku obrad XXXVI sesji .

Punkt 5.

Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w roku 2009.

Radni otrzymali:

 • Informację o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście w 2009 roku,

 • Sprawozdanie z działalności prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,

 • Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej za rok 2009,

 • Informację o stanie realizacji działań kulturalnych w pomieszczeniach Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej za 2009 rok,

 • Informację o stanie realizacji zadań Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w zakresie sportu.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że na posiedzenie Komisji zaprosił dyrektorów jednostek kulturalnych, podczas którego wywiązała się dyskusja. Szczególnie interesowała go sytuacja zimowa – jak radzą sobie dyrektorzy z odśnieżaniem dachów. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, powiedział, że ze sprawozdań i z pytań w dyskusji, wynika, że imprezy kulturalne są. Ponadto każda z jednostek wykazuje się również własną inicjatywą – nie tylko statutową. Powstają własne inicjatywy, poszukują środków zewnętrznych i widać, że sobie radzą. Nie ma informacji, żeby były jakieś dodatkowe potrzeby ze strony dyrekcji, chociaż nie jest na pewno łatwo.

W. Fidurski – powiedział, że faktycznie na Komisji Oświaty przeprowadzono taką dyskusję i członkowie Komisji byli szeroko poinformowani. Jeżeli chodzi o Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, to upłynął rok czasu od jego powołania. Powiedział, że przez parę lat był za tym i mówił to głośno, żeby powołać instytucję, która niejako będzie administrowała sportem. Mówiło się też, żeby reaktywować dom kultury – taką instytucję, która zajmowałaby się kulturą. Mimo, że instytucja, która powstała trochę w innym kształcie niż on osobiście uważał, to jednak można powiedzieć, jeżeli chodzi o sport, że sprawdziło się. Było takie społeczne oczekiwanie, żeby taka instytucja powstała i jeśli chodzi o sport, to prowadzona jest działalność, którą można się pochwalić. Powiedział, że są pewne zastrzeżenia, co do działalności kulturalnej – zwrócił się z apelem do dyrektora ZCAS, aby trochę to przypilnował. Powiedział, że brakuje imprez kulturalnych z zewnątrz: teatrów, występów itd., bo nie ma nawet miejsca, żeby wystawić jakąś sztukę teatralną. Myśli jednak, że wszyscy są zadowoleni z prowadzonej w mieście działalności sportowo – kulturalnej.

K. Majewski - zwrócił uwagę, że radni nie dostali informacji MLKS „Sparta”, a dochodzą wiadomości, że w tym klubie nie jest najlepiej, m.in. są problemy z płatnością za wynajem hali widowiskowo-sportowej. Powiedział, że „Sparta” powinna nauczyć się gospodarować swoimi środkami.

S. Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – powiedział, że jeżeli chodzi o „Spartę” to nie została ona wykluczona z możliwości korzystania z obiektu. Spotkał się z Zarządem „Sparty” i ustalono, że będą korzystać z obiektu przy ul. Mickiewicza. Ustalono pewne plany i będą je realizować. Trudno powiedzieć, że nie współpracujemy, czy nie dajemy takiej możliwości. Cały czas rozmawiamy i zawsze dajemy pewne możliwości.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że z prasy wiemy, iż „Sparta” przechodzi cięższy okres i nie wie czy są już po wyborach Zarządu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę na to, że „Sparta” jest stowarzyszeniem i nie za bardzo można ingerować w jej działalność. Natomiast, jeżeli chodzi o korzystanie z hali przy ul. Boh. Westerplatte, to ostatnio wpłynęło wypowiedzenie umowy „Sparty”, która była zawarta w zeszłym roku, na korzystanie z hali. W tej chwili jest taka sytuacja, że umowa została rozwiązana i ZCAS wynajmuje, słusznie, halę widowiskowo-sportową innym podmiotom, czy osobom fizycznym, które chcą z niej korzystać. Myśli, że jak to się unormuje, to pewnie do tego tematu wrócimy i będziemy rozmawiać o jakimś rozwiązaniu, które pozwoli tą współpracę dalej utrzymywać.

A. Kosiba – powiedział, że wiele osób zwracało się do niego z pytaniem, dlaczego na lodowisku nie ma muzyki. Zapytał, czy można byłoby coś zrobić w tej sprawie.

S. Wilowski – Dyrektor ZCAS wyjaśnił, że jest problem ZAiKS-u, ponieważ jakiekolwiek odtwarzanie audycji radiowej, muzyki, wiąże się z dodatkowymi kosztami około 800-900 zł. miesięcznie i związku z tym musiałyby być podniesione ceny biletów za wstęp na lodowisko. Powiedział, że rozmawiano i temat poruszano – dzwonił do ZAiKS-u, ale przestraszyła go cena.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że rozumie, iż ZCAS rozważa temat, ale póki co, to trzeba zastanowić się, bo jest to kolejny wydatek i obciążenie budżetu. Zapytała czy będzie zainstalowana elektroniczna tablica informacyjna również na hali widowiskowo-sportowej ?

Dyrektor ZCAS, S. Wilowski – odpowiedział, że robią próby i okazuje się, że trzeba wymienić przyciemnioną szybę na hali, która nie spełnia funkcji odbicia światła. W związku z tym musi być to szyba przezroczysta. Na razie są na etapie testowania ekranu zamontowanego na domu kultury – chcą zobaczyć jak to będzie w okresie wiosenno - letnim. Jeżeli spełni to wszystkie warunki i będziemy zadowoleni z ekranu, to wtedy można byłoby inwestować i zamontować to urządzenie na hali. W tej chwili urządzenie jeszcze nie świeci, ponieważ jest przerabiane – wymagane jest dodatkowe okablowanie, na które czekają. Powiedział, że przetestujmy to na domu kultury do końca i zobaczmy jak to będzie działało. Jak będzie wszystko dobrze, to będą starać się o zamontowanie drugiego urządzenia. Nie mniej jednak, szybę na hali trzeba wymienić.

Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, że w mieście dużo się dzieje, jest sporo imprez i dlatego byłoby dobrze, aby była jeszcze jedna taka tablica informacyjna.

Dyrektor S. Wilowski – powiedział, że są na etapie rozmów z firmą, która też przenosi nośniki reklamowe, także wizyjne, na terenie miasta i chcą z nimi nawiązać współpracę, żeby informacje ZCAS były wyświetlane również na tych nośnikach elektronicznych. Oprócz tego jest strona internetowa, która jest w miarę aktualizowana. Powiedział, że będzie więcej imprez dodatkowych, które nie są ujęte w Kalendarzu imprez.

K. Brewka – powiedział, że jest grupa chętnych, która chciałaby pograć w hokeja, ale jest jakaś przeszkoda techniczna. Czy to jest prawda i jakiego typu jest to przeszkoda? Czy w przyszłości można będzie pograć sobie w hokeja ?

Dyrektor ZCAS – odpowiedział, że bandy, które są zainstalowane na lodowisku, nie spełniają norm, które można zagwarantować podczas gry w hokeja. Każde uderzenie krążkiem, może spowodować, że banda pęknie – są to tzw. bandy „turystyczne, rekreacyjne”, przeznaczone do jazdy na lodowisku, ale nie do uprawiania sportu – gry w hokeja. Bandy do gry w hokeja mają specjalne wsporniki, które betonuje się w ziemię itd. i są one bardzo drogie. Natomiast te bandy, które są na lodowisku, uniemożliwiają grę w hokeja.

A. Kosiba – nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej muzyki na lodowisku. Powiedział, że może 800 zł. jest oszałamiającą ceną dla Dyrektora, ale może po podsumowaniu wpływów, zysku, okaże się, że te 800 zł. nie będzie tak strasznie rzutowało na koszty i stać nas na to, żeby na lodowisku była muzyka. Poinformował, że w ZCAS-ie utrudniano mu dostęp do informacji, jak chciał dowiedzieć się, ile osób chodzi na lodowisko. Pani K. Józefowska żądała od niego na piśmie zgodę, że może mu udzielić takiej informacji. Zapytał, czy jest to konieczne ?


Dyrektor S. Wilowski – odpowiedział, że informacje, które chciał A. Kosiba, nie są żadną tajemnicą. Powiedział, że przygotowują taką analizę, która będzie gotowa w miesiącu lutym i będzie ona do wglądu. Nigdy nie ukrywał informacji – jest to tylko kwestia czasu.

A. Kosiba – prosił o powyższą analizę, bo może okaże się, że muzyka przyciągnie większą ilość osób na lodowisko.

St. Pikulik – nawiązał do wypowiedzi W. Fidurskiego dotyczącej części kulturalnej. Zwrócił m.in. uwagę na to, że powstało tyle stowarzyszeń, które również mają jakiś procent udziału w działalności kulturalnej i to jest jakiś zysk, który stworzył dla miasta większą aktywność społeczną i kulturalną wśród znacznej grupy ludzi. Zauważył, że ta koordynacja działań stowarzyszeń z działaniami, które były kiedyś i dzisiaj, jest zbieżna i to jest jakiś sukces, że wzrosła aktywność społeczna. Dzisiaj jest już inny etap i zaczynają się pojawiać inne kwestie, ale tych imprez, które organizują stowarzyszenia jest naprawdę dużo. Zauważył, że sprawy kulturalne, które pojawiły się, funkcjonują dosyć sprawnie i cały czas w budynku, w sali coś się dzieje, co jest pozytywnym zjawiskiem. Powiedział, że to, iż te dwie instytucje (kultura, sport) są razem, to wydaje mu się, że jest to dobrze, bo daje to efekt lepszego wykorzystania pracowników, chociaż dla p. S. Wilowskiego jest to więcej pracy - każdy ma tam swoje przydzielone zadania i myśli, że będzie to w przyszłości działało coraz lepiej.

K. Nurczyk – zapytał, czy na dzień dzisiejszy jest zapotrzebowanie na wszystkie budynki, obiekty sportowe: na halę widowiskowo-sportową, stadion na ul. Wioślarskiej, lodowisko, które w okresie letnim będzie również do innych celów, obiekty przy ul. Mickiewicza. Czy jest zapotrzebowanie na obiekt przy ul. Mickiewicza skoro jest hala widowiskowo-sportowa.

S. Wilowski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy z hali widowiskowo-sportowej korzystają podmioty zewnętrzne, bądź osoby fizyczne. Natomiast MLKS „Sparta” w 70 % zajmuje obecnie halę przy ul. Mickiewicza. Hala widowiskowo-sportowa jest w tej chwili, praktycznie od godz. 800 do 2200, zarezerwowana – są zajęcia, które mają firmy, organizują się również ludzie prywatnie. Natomiast od 1 stycznia, z obiektów przy ul. Mickiewicza, korzysta głównie klub „Sparta”. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest zapotrzebowanie na wszystkie obiekty.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy trwają już jakieś prace związane z kolejną edycją imprezy EEM, np. poszukiwanie gwiazd, S. Wilowski – odpowiedział, że prace są rozpoczęte, pewne przygotowania zaczynają owocować, zaczynają również opisywać, jakie zespoły wezmą udział w sondażu, który przeprowadzany jest co roku. Do 22 lutego muszą przygotować wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiedział, że ZCAS zajmie się w dużej mierze sportem, również sprawami kulturalnymi – przy współudziale Leszka Tojanowskiego i Jakuba Pieniążkowskiego. Będą wspólne spotkania na zebraniach – z włączeniem w to Stowarzyszenia EEM. Myśli, że z przygotowaniem kolejnej edycji EEM nie będzie problemu. Jeśli chodzi o „gwiazdy” na EEM, to za tydzień lub dwa będzie można coś więcej powiedzieć.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że materiał, który radni otrzymali i to, co było widoczne przez cały 2009 rok – działalność Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, jest potwierdzeniem, że decyzja Rady o powołaniu tej jednostki była decyzją trafną. Jest to pierwszy rok działalności ZCAS i na pewno będzie się rozwijać. To co już zobaczyliśmy jest dowodem na to, że można przy udziale wielu ludzi, przy udziale wielu stowarzyszeń – najczęściej amatorów, wiele zrobić. Kultura w Złotowie daje w jakiś sposób znać o sobie i można ją zobaczyć. Każdy, kto ma nawet bardzo różne zainteresowania w aspekcie kultury, może dla siebie coś znaleźć. Jest to cenne i podziękowała za to. Powiedziała, że nie można też zapomnieć o wkładzie pracy, jaki w ubiegłym roku włożyli dyrektorzy Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ponieważ bardzo dużo zrobili na niwie poszerzenia kultury, wzbogacania naszej świadomości kulturalnej i naszej wiedzy. Podziękowała Paniom dyrektorkom i całym załogom za ich wkład pracy, za to co zrobiły i za to co mają w planie na ten rok.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdania z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w roku 2009.


Punkt 6.

Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2010 rok.

Radni otrzymali:

 • Wykaz ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Gminy Miasto Złotów w 2010 r.,

 • Kierunki działań kulturalnych proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Plan pracy na 2010 rok.

które były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożony Kalendarz imprez. Przedstawiła propozycje Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, aby wpisać do Kalendarza imprez trzy imprezy:

 • w miesiącu maju: Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej; miejsce: sala kinowa; organizator: TPD, ZCAS,

 • w miesiącu sierpniu: Kabareton; miejsce: amfiteatr; organizator: ZCAS,

 • w miesiącu grudniu: 10 kolęd dla przyjaciół; miejsce: sala widowiskowo-sportowa.

Powiedziała, że z tego co wie, to powyższe propozycje zostały już uwzględnione.

S. Wilowski, Dyrektor ZCAS – zaproponował, aby Kabareton wprowadzić w miesiącu lipcu - na tydzień przed Kabaretonem w Koszalinie, ponieważ jest wówczas możliwość negocjowania z nimi ceny.

Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, że nie są to wnioski, lecz propozycje do Kalendarza imprez, a. organizatorem jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, do którego należy kwestia terminu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk - zwrócił uwagę, że jest to Wykaz ważniejszych imprez i nie jest on zamknięty. Jeżeli po ogłoszonym konkursie na imprezy z zakresu kultury i sportu wpłynie oferta, która zastanie wybrana, to na pewno będzie ona wpisana do Kalendarza imprez - to już nie jest problem. Chodzi o to, żeby były jakieś ramy. Jest to Kalendarz otwarty i myśli, że nie ma przeszkód, żeby uzupełnić go w ciągu roku.

Na pytanie St. Pikulika, czy imprezy są uzgadniane z ZCAS, czy będzie to skoordynowane, Dyrektor S. Wilowski – powiedział, że zawsze są prowadzone rozmowy. Jeśli np. Biblioteka organizuje jakąś kulturalną imprezę, to rozmawiamy i uzgadniamy termin. Jeżeli chodzi np. o nagłośnienie, światło, czy sprawy związane z zapleczem, to zawsze współpracujemy. Nie ma z tym problemów. Ponadto powiedział, że jeżeli są w stanie nagłośnić imprezę swoim sprzętem to robią to, ale niektórych imprez nie mogą nagłośnić swoim sprzętem. Jeżeli jest to koncert na hali widowiskowo-sportowej, to musi być sprzęt z zewnątrz.

St. Pikulik – zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o amfiteatr, to jest on słabo wykorzystywany w okresie wiosenno – letnim. Zapytał, czy w amfiteatrze planowane są jakieś imprezy masowe, dla zakładów pracy.

Dyrektor ZCAS odpowiedział, że jeżeli zakłady pracy chcą wynająć ten teren, to nie ma z tym problemu i przeprowadzają tam imprezy. Powiedział, że do Kalendarza imprez dopisano w zaszłym roku dodatkowo imprezę z okazji „Dnia Dziecka”, którą chcą w tym roku również przeprowadzić z A. Andrzejewską – z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – uważa, że imprezę tą należałoby cyklicznie powtarzać.

K. Majewski – poinformował, że na komisjach pojawiała się sugestia, aby w Kalendarzu znalazła się impreza z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia oraz 17 września – z okazji agresji ZSRR na Polskę. Powiedział, że była dyskusja na ten temat na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, ale na dzień dzisiejszy nie ma pomysłu jak te obchody przeprowadzić. Należałoby to potraktować jako sugestię i prośbę do dyrektorów jednostek kulturalnych, aby poszukiwali takiego pomysłu.

Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycje do Kalendarza imprez, o których mówiła na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, tj.

1) aby zrealizować stanowisko Rady, które większością głosów przyjęto w 2006 r., by w jakiś sposób miasto przypominało o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia,

2) aby miasto, poza udostępnieniem sprzętu na odprawienie mszy św., 2 kwietnia - z okazji śmierci Papieża Jana Pawła II, mając na uwadze, że Papież jest Honorowym Obywatelem Złotowa, dodatkowo zorganizowało jakąś akademię, uroczystość - poza sferą kościelną, duchową jaką jest msza św.

Powiedziała, że nie poddała tego pod głosowanie, ponieważ nie jest organizatorem i nie do niej należy wymyślenie takiej uroczystości. Zaproponowała, aby dyrektor ZCAS przemyślał to. Zaapelowała również do dyrektorów jednostek – szkół, Biblioteki i Muzeum, aby również rozważyć i ewentualnie uwzględnić te uroczystości w swoich kalendarzach.

K. Żelichowski – poruszył sprawę odpłatności za korzystanie z obiektów, które są w zarządzie ZCAS. Zapytał, czy stowarzyszenia, jak organizują imprezy nie biletowane, muszą płacić za lokale? Czy jeżeli stowarzyszenie w ciągu roku chce zorganizować imprezę nieodpłatną, to nie ma takiej możliwości ?

Dyrektor ZCAS – udzielił odpowiedzi, wyjaśnień. Poinformował, że stowarzyszenie musi mieć podpisaną umowę przez miasto na przeprowadzenie jakieś imprezy – dzięki temu wie, że są na to środki i stowarzyszenia korzystają z obiektów. Jest zarządzenie Burmistrza, które mówi, że jeżeli stowarzyszenie jest organizatorem jakieś imprezy dla mieszkańców miasta, to z obiektów, urządzeń korzystają bezpłatnie, żeby zrealizować to zadanie, np. orkiestra, chóry czy inne stowarzyszenia. Powiedział, że jeżeli stowarzyszenie w ciągu roku chce zorganizować imprezę nieodpłatną, to wtedy rozmawiamy. Jak jest to dla dobra naszych mieszkańców, to również ZCAS włącza się w to jako współorganizator – jeżeli jest dobry pomysł na imprezę dla mieszkańców nieodpłatną, to dlaczego go nie zrealizować.

K. Nurczyk – poruszył sprawę sprzętu nagłaśniającego, który za każdym razem jest przenoszony i niszczeje. Zapytał, czy sprzęt ten jest wystarczający? Czy trzeba byłoby myśleć w przyszłości o zakupieniu nowego sprzętu profesjonalnego, np. do hali widowiskowo-sportowej, żeby tam był, a ten starszy mógłby być przenoszony. Zapytał, czy S. Wilowski rozważał ten problem?

Dyrektor St. Wilowski odpowiedział, że na imprezy, które organizują na Placu Paderewskiego, czy w domu kultury, sprzęt jest wystarczający. Powiedział, że sprzęt jest bardzo drogi. Kupując tylko jeden „mikser”, to jest to koszt w granicach 300 tys. zł., nie wspominając o kolumnach, głośnikach, wzmacniaczach, podgłaśniaczach. Zwrócił uwagę na to, że technika z roku na rok idzie do przodu, a kupując taki sprzęt, należy zastanowić się, czy warto, czy nie lepiej na imprezy, które organizują, posiłkować się sprzętem zewnętrznym ? Wydaje mu się, że mniej kosztuje wynajęcie takiego sprzętu, niż kupno nowego. Musiano by wydać około 500 tys. zł., żeby nagłośnić jakąś imprezę. Jeżeli jest EEM i planuje się zorganizowanie kilku imprez na hali widowiskowo-sportowej, to czy opłaca się kupować sprzęt? Ponadto poinformował, że zakupiono podest sceniczny, który w granicach dwóch lat zwróci się. Zakup ten wydaje mu się celowy i dający jakiś efekt. Natomiast, jeśli chodzi o sprzęt nagłaśniający, to za 2-3 lata znowu będą jakieś zmiany. Powiedział, że każdy zespół ma swój rajder, który my musimy zabezpieczyć, ale to nie wszystko – zespoły nawet podają, kto ma nagłaśniać muzykę. Może być sytuacja, że nie będziemy mogli nagłośnić imprezy - występu, bo zespół nie wyrazi na to zgody.

A. Kosiba – poruszył sprawę promocji miasta. Zapytał, czy w związku z tym, że jest tyle obiektów sportowych – jest odpowiednia baza, znajdą się środki na nagłośnienie, reklamę usług, żeby przyciągnąć do Złotowa sportowców. Powiedział, że na to powinny znaleźć się środki, bo są to określone zyski. Uważa, że gdzie można zarobić pieniądze, to należy z tego skorzystać. Można zarabiać na sportowcach, bo po to budowaliśmy zaplecze sportowe i uważa, że nie jest ono takie małe. Miasto może w tym zakresie bardzo dużo zapewnić i należy to wykorzystać.

Na tym dyskusję zakończono

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na rok 2010.

Za przyjęciem „Wykazu ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Gminy Miasto Złotów w 2010 r.” głosowało 14. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła Wykaz ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Gminy Miasto Złotów w 2010 r.

Wykaz jest załączony do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2010 – 2013”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która przedstawiła m.in. uzasadnienie do projektu uchwały. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada obowiązek sporządzenia na okres 4 lat programów opieki nad zabytkami. Przedłożony Program został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk powiedział m.in., że Program został opracowany przez profesjonalistów. Zwrócił się o poprawienie dwóch błędów na str. 52 „Programu”:

 1. w pkt 4.5. jest zwrot „Programu Ochrony Środowiska …”, a powinno być „Program Ochrony Środowiska…”

 2. w ostatnim zdaniu jest „ pełniej ochrony konserwatorskiej…”, a powinno być „pełnej ochrony konserwatorskiej …”.

Ponadto, na pytanie J. Jędrzejczyka, ile kosztowało opracowanie Programu odpowiedział, że sprawdzi to w czasie przerwy.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2010 – 2013”.

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/187/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2010 – 2013”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca Rady. Projekt uchwały dotyczy udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie dotacji z budżetu miasta, w wysokości 40.000 zł., na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – wymiany i konserwacji okien kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie. Środki finansowe na dotacje związane z pracami konserwatorskimi zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/188/10 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Złotowie dotacji z budżetu miasta, w wysokości 14.500 zł., na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – kościoła p.w. Św. Rocha w Złotowie. Środki finansowe na dotacje związane z pracami konserwatorskimi zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok.

Pytań, uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/189/10 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 7.000 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasta Złotów - zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki finansowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/190/10 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. Powiatowi Złotowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na budowie parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie, w tym przy ul. Norwida. Środki finansowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 r.

J. Jędrzejczyk – prosił o rozszerzenie omawianego tematu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że nie zostało to jeszcze określone, ale chcemy przekonać Powiat, żeby zrobili jeszcze parking albo chodnik na odcinku drogi, która łączy ul. Norwida z parkingiem przy ul. Sienkiewicza. Ponadto powiedział, że są też zamiary, żeby zrobić oświetlenie na ul. Kolejowej i w związku z tym należałoby zrobić tam również chodnik - jest to również droga powiatowa.

K. Nurczyk – uważa, że jest tu coś niejasne, bo jeżeli Starosta nie zgodzi się, to co dalej ? Dajemy pieniądze, których nie musielibyśmy dać i nie mamy żadnego konkretnego wpływu na to.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że dajemy 100.000 zł. w formie dotacji celowej i również Powiat daje nam 100.000 zł. Jest to wzajemna umowa, która pozwala na zdobywanie również punktów przy ocenie programów, czy wniosków – np. na ul. Wielatowską z tzw. „schetynówki” otrzymaliśmy za to 1 punkt, a każdy punkt jest tam cenny, bo gdy ich nie nazbiera się, to niestety, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania. Dlatego jest to działanie normalne, że my dostajemy od nich 100 tys., czy więcej – w zależności co robimy i my zabezpieczamy im odpowiednie kwoty.

Na tym zakończono dyskusję.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/191/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. Powiatowi Złotowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów. Środki finansowe, o których mowa wyżej zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/192/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełno­sprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która poinformowała, że załączone jest uzasadnienie do uchwały, które przedstawiła Komisja Rewizyjna, która jedno­znacznie stwierdza, że skarga złożona na Burmistrza nie ma umocowania prawnego i nie ma uzasadnienia, w związku z czym Komisja podjęła taką decyzję.

J. Lewandowski – zwrócił uwagę na to, że Komisja Rewizyjna zawsze bardzo wnikliwie analizuje wszystkie wnioski i zapytał, czy jest jakaś możliwość, żeby miasto pomagało przedsiębiorcom a nie robiło im na złość, bo widzi, że ciężko jest dojść do porozumienia. Problem p. Kępińskiego jest już od kilku lat i miasto nie może z nim dogadać się. Jest to dla niego dziwne i dziwi go, że W. Fidurski w tym kierunku nie poszedł w tym temacie. Rozumie na czym polega urzędnicza praca, ale ten człowiek płaci podatki do miasta i nie wie dlaczego robi się jemu na złość. Rozmawiał z Z-cą Burmistrza, który powiedział, że przewidziany jest tam plan zagospodarowania i myśli, że w różnych wypadkach miasto robiło i deklarowało pomoc przedsiębiorcom – wydaje mu się, że można to zmienić. Mówi się, że nie można zrobić dojazdu od ul. Nieznanego Żołnierza, a okazuje się, że budynek, który jest na tej działce przynależy do tej ulicy, a nie można z tej ulicy dojechać do tego budynku. Jest tu coś zawiłe i dziwi go, że W. Fidurski nie przeanalizował wnikliwie tej sytuacji. Nie wie, czy jako miasto nie możemy pomóc St. Kępińskiemu, bo odbiera to tak, jakby robiło się na złość, ponieważ komuś nie podoba się tam stacja paliw. Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk tłumaczył mu, że jest tam inny plan zagospodarowania, ale to może nie podobać się większości. Uważa, że jeżeli ludzie płacą podatki, to nie można im robić krzywdy, tylko trzeba im pomagać, bo jak jednemu, czy drugiemu zrobi się na złość, to wiadomo, że wpływy do miasta trochę zmaleją. Myśli, że Komisja Rewizyjna za szybko podjęła tą decyzję. Powiedział, że roztrząsamy się nad innymi rzeczami, jednak wybrali nas ludzie i musimy stać na straży porządku. Nie trzeba czepiać się byle czego, jak to nie raz bywa na sesji, a konkretne rzeczy są gdzieś z boku i są pomijane. Powiedział, że nie jest adwokatem St. Kępińskiego, ale nie może tego zrozumieć, że są tam działki, teren jest przemysłowy i nagle jest utrudnianie z dojazdem – stawiane były słupki, które wycięto po przegranej sprawie. Teraz mówi się, że nie może korzystać tam z drogi, a adres budynku stacji paliw jest na ul. Nieznanego Żołnierza. Powiedział, że sprawa jest za mało wnikliwie zbadana. Zaproponował, aby W. Fidurski osobiście przejrzał tą sprawę, bo nie tylko papiery się liczą w urzędzie, ale też zdrowy rozsądek.

W. Fidurski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że skargą zajmował się także radny J. Zamczyk i J. Jędrzejczyk – w trójkę podjęto kolegialną jednoznaczną decyzję, którą przedstawiono Radzie. Wyjaśnił, że z równą troską rozpatrywali tą skargą, jak i wszystkie inne. Zbadali omawianą sprawę. Do Burmistrza wpłynął wniosek St. Kępińskiego o zmianę planu zagospodarowania – Komisja stwierdziła, że Burmistrz właściwie załatwił skargę i nie można tutaj wnikać w merytoryczne w tym momencie rozstrzygnięcie. Powiedział J. Lewandowskiemu, bo nie wie czy zna on plan zagospodarowania w tym rejonie, że wzdłuż ul. Nieznanego Żołnierza jest zaprojektowana pierzeja domów. To co proponuje St. Kępiński zburzyłoby całą koncepcję tego planu, a plan niedawno powstał. Powiedział, że sprawę merytorycznie rozstrzyga Burmistrz i uznaje czy jest potrzeba zmiany planu, czy nie. Komisja Rewizyjna rozstrzygnęła, że skargę Burmistrz załatwił właściwie i tu działalność Komisji kończy się. Powiedział, że z takim samym wnioskiem, St. Kępiński zwrócił się do Rady i myśli, że Rada, nie wie w jakim trybie, będzie mogła się w tej sprawie wypowiedzieć.

J. Lewandowski – powiedział, że trudno mu jest sobie wyobrazić – nie wie kto ustala te plany, że tam po lewej stronie będą stały domy mieszkalne. Jest tam dzielnica przemysłowa, a mówimy, że będą tam powstawały domy mieszkalne. Zapytał, czy radni są od tego, żeby komuś robić krzywdę i zamykać drogę, czy dbać o interes, że mają tam być tylko domki.

W. Fidurski – zwrócił uwagę na to, że równie dobrze można powiedzieć, że robimy krzywdę tym ludziom, którzy kupili tam działki z myślą, że postawią domy jednorodzinne.

J. Lewandowski – powiedział, że jeżeli ktoś chce mieszkać w cichym i spokojnym miejscu, to musi znaleźć sobie działkę w innym miejscu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk powiedział, że zgadza się z J. Lewandowskim – sam by nie kupił tam działki, ale jeśli ktoś zdecyduje się na takie sąsiedztwo, to jest jego sprawa, tym bardziej, że są to działki przeznaczone pod zabudowę usługowo – mieszkalną. Ta zabudowa miała również na celu odgrodzenie strefy przemysłowej od strefy mieszkalnej. Powiedział, że w podobnej sytuacji był KONMET i nie wnosił do planu, który został uchwalony, że chce korzystać z tej drogi. Kupując działki, które były po byłym POM-ie, wszyscy doskonale wiedzieli, że obsługa tej strefy jest z ul. Kolejowej i również działka ze stacją paliw, którą kupił St. Kępiński, ma zapewnioną obsługę z ul. Kolejowej. Mimo to kupił działkę, która jest przeznaczona pod zabudowę usługowo - mieszkaniową i próbuje teraz wymóc przeznaczenie działki, na co zgody nie ma.

J. Jędrzejczyk – zapytał o organizację ruchu na ul. Nieznanego Żołnierza, bo z tego co wie, to ma być ograniczenie tonażu - to tak czy inaczej nie będą mogły jeździć tam samochody ciężarowe.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że z tego co wie to są tam już postawione wszystkie znaki drogowe. Powiedział, że do stacji paliw jeżdżą również samochody osobowe i myśli, że głównie osobowe, a ciężarowym jest łatwiej dojechać z ul. Kolejowej, niż od ul. Boh. Westerplatte, bo dla samochodów ciężarowych stwarza ona pewne utrudnienie. Jeśli chodzi o ograniczenie tonażu, to miało być jakieś ograniczenie, ale musiałby to sprawdzić.

J. Lewandowski – powiedział, że skoro budynek St. Kępińskiego jest na działce do ul. Nieznanego Żołnierza, to dlaczego mamy kazać dojeżdżać ul. Kolejową, jak ma 3 metry do drogi, która jest bezpośrednio związana z tą ulicą. Pytał wczoraj, na jakiej ulicy jest budynek stacji paliw i odpowiedziano mu, że na ul. Nieznanego Żołnierza. Jeżeli tak jest, to dojazd powinni mieć wszyscy, zarówno znajdujące się tam firmy jak i mieszkańcy. Powiedział, że nie można załatwiać spraw typowo urzędniczo - „nie można być tylko suchym urzędnikiem, urzędnik musi pamiętać, że jest on dla nas, dla każdego mieszkańca”.

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że sprawdzi nadanie adresu. Powiedział, że St. Kępiński uczestniczył w procesie uchwalania planu na ten teren – miał możliwość wyczerpania procedur związanych z uchwalaniem planu do końca. Nie złożył skargi do Sądu Administracyjnego i w związku z tym nie wyczerpał tych możliwości. Uchwalający plan brali również pod uwagę życzenia i oczekiwania mieszkańców całej ulicy Nieznanego Żołnierza, a nie jednej stacji paliw. Pamięta, że w tamtym okresie był protest przeciwko wprowadzaniu ruchu ciężarowego i, żeby ograniczyć tam również tonaż – był to wniosek mieszkańców. Myśli, że trudno jest tutaj wyważyć racje, bo zawsze tam, gdzie jest konflikt interesów, to każdy ma swoją rację.

Z. Muzioł – zwrócił się do J. Lewandowskiego. Powiedział m.in., że kompetentny w tej sprawie był Burmistrz, do którego powinien kierować skargi, a nie do radnych. Pan Kępiński mógł uczestniczyć w całym procesie uchwalania planu. Zaproponował, aby zakończyć dyskusję nad tym tematem.

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/193/10 w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Uchwała jest załączona do protokołu.


Godz. 12.30. Przewodnicząca Rady ogłosiła 30 minutową przerwę.

Po przerwie – godz. 12.00. wznowiono obrady.

Obecnych było 14 radnych.

Nieobecny był radny J. Jędrzejczyk.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Otrzymali również uchwałę nr 1/176/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.01.2010 r. stwierdzającą, że uchwała nr XXXV/180/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. została podjęta z naruszeniem prawa Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 15 radnych.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – poinformowała, że zmiany były szczegółowo omawiane na wszystkich komisjach. Omówiła powyższy projekt uchwały. Powiedziała m.in., że poprawki wynikają głównie z konieczności dostosowania uchwały nr XXXV/180/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., podjętej na podstawie obowiązujących wówczas przepisów ustawy o rachunkowości, do stanu prawnego obowiązującego od stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych, a konkretnie wskutek likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz likwidacji tzw. „zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”. Są też korekty wynikające z omyłek przy sporządzaniu projektu uchwały w § 11 i § 17.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje

pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni - 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/194/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Otrzymali również uchwałę nr 1/95/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.01.2010 r. stwierdzająca, że uchwała nr XXXV/178/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., w części dotyczącej obowiązku określenia limitu zobowiązań, została podjęta z naruszeniem prawa. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Skarbnik Gminy omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010. Powiedziała m.in., że konieczność dokonania korekty budżetu na 2010 rok wynika z następujących przyczyn:

 1. wniesienia aportu dla Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 50.000 zł., która to kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 30,

 2. opłacenia pozostałych do zapłaty wydatków związanych z robotami dodatkowymi prowadzonymi na Stadionie Miejskim przy ul. Wioślarskiej – prace te polegały na doprowadzeniu wody i rozdziału wody do podlewania i kanalizacji oraz nadzoru inwestorskiego i kosztów zasilania tymczasowego w wysokości 60.000 zł.,

 3. w/w wydatki proponuje się sfinansować ze środków przeznaczonych na budowę hali widowiskowo – sportowej, stąd konieczność zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w wysokości 110.000 zł.,

 4. wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dokonanie zmian w planie, w związku z kontynuacją umowy dot. realizacji projektu unijnego.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk powiedział, że w § 1 pkt 3. projektu uchwały wkradł się błąd: powinno być „w latach 2010-2012” a jest „w latach 2009-2011”.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych, przeciw – 0., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/195/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady. Przedstawiła uzasadnienie Burmistrza Miasta do przedłożonego projektu uchwały:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych reguluje zasady wynagradzania m.in. burmistrza. Zgodnie z tabelą I w/w rozporządzenia określono wynagrodzenie dla wójta, burmistrza w gminie liczącej powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców na poziomie 4.500 – 6.000 zł. oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w wysokości 2.100 zł.

Na tej podstawie wszystkie znane mi samorządy rewaloryzowały wynagrodzenia swoich organów wykonawczych. Zważywszy, iż będzie to pierwsza podwyżka od 5 lat proponuję utrzymanie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz należnego 20 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Łącznie tak obliczona podwyżka wyniosłaby 1.029 zł.”

Dyskusja.

W. Fidurski – powiedział m.in., że jeśli chodzi o stanowisko burmistrza i poziom wynagrodzenia jakiemu ten poziom powinien odpowiadać, to myśli, że żaden z radnych nie będzie miał zastrzeżeń i uzna, że taki poziom w stosunku do skali odpowiedzialności, wielkości budżetu jest do uznania. Uważa, że taką sprawę należałoby rozpatrywać także w szerszym kontekście. Burmistrz poruszył w swoim wniosku sprawę innych samorządów, że inne samorządy podwyższyły już swoim wójtom, burmistrzom wynagrodzenia. Jednak sytuację, którą mamy, jest nieporównywalna w stosunku do innych samorządów, bo nie zna takiej sytuacji, gdzie jest jak w Radzie Miejskiej w Złotowie. Trudno mówić o realnej współpracy między Radnymi a Burmistrzem. Przypomniał wydarzenia i fakty, jakie miały miejsce w Radzie:

1) W 2007 r. był złożony wniosek i zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów, w rezultacie czego, po długich perturbacjach, kiedy doszło to nawet do Warszawy, została utrzymana kara dla Burmistrza za naruszenie dyscypliny finansów,

2) w międzyczasie był składany jeszcze jeden wniosek, w listopadzie, ale Rada nie podjęła uchwały o zawiadomieniu naruszenia dyscypliny finansowej.

3) Przypomniał kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej – były poważne zastrzeżenia, w wyniku której, ze strony RIO, trafiły stosowne zawiadomienia także do Rzecznika Dyscypliny Finansów. Wg jego wiedzy, na dzień dzisiejszy, Rzecznik wszczął postępowanie – zbiera ostatnie wyjaśnienia od Burmistrza i jeśli uzna to za stosowne, a z reguły tak się dzieje, to wystąpi ze stosownym wnioskiem o ukaranie Burmistrza do Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o dyscyplinę.

4) Powiedział, że zanim jeszcze trafił protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej, 28 lipca 2009 r., Burmistrz podpisał umowę na wykonanie inwestycji, na 1.800.000 zł., podczas gdy w budżecie ma upoważnienie do 1.500.000 zł. Jest to ewidentne naruszenie dyscypliny finansowej i jest to kolejna sprawa, z którą będziemy musieli się wzmagać.

Ponadto powiedział, że w tej sytuacji, co się tu dzieje, są takie niemiłe sytuacje, powinna być – według niego – jakaś reakcja, jakieś zmiany. Natomiast takich zmian nie ma. Ten system organizacyjny w Urzędzie jeszcze funkcjonuje, dlatego, ponieważ są rzetelni i uczciwi ludzie. A jeżeli zabraknie tej rzetelności, kompetencji – tak jak w przypadku p. S. Heciaka, to ten system nawala, jest niewydajny. Można wskazać, że pewne obszary pozostają poza kontrolą, tak jak np. sfera zamówień publicznych powyżej 14.000 euro, co jest napisane w audycie. Myśli, że w temacie podwyżki wynagrodzenia dla Burmistrza są dwie sprawy i każdy, według swojego sumienia, oceni, jaką podejmie decyzję, a decyzja jest na pewno trudna, bo są dwie sfery tych spraw - każdy niech oceni i postanowi. Powiedział, że on nie będzie głosował za tą uchwałą.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odniósł się do spraw, o których mówił W. Fidurski. Powiedział, że jeżeli Rada nie podjęła uchwały o zawiadomieniu do Rzecznika Dyscypliny Finansów, to nie było żadnej sprawy. Powiedział, że jeżeli chodzi o zawiadomienie do Rzecznika po ostatniej kontroli RIO, to W. Fidurski doskonale wie, że dotyczy to roku 2008 i nie jest to jeszcze rozstrzygnięte, w jakim zakresie i kto, będzie odpowiadał przed Rzecznikiem. Złożono wyjaśnienia i teraz niektórzy z kierownictwa Urzędu oczekują zawiadomienia, czy zostało wszczęte jakieś postępowanie i przedstawione są zarzuty. Powiedział, że te zarzuty, które zostały przedstawione np. jemu, to ocenia, w świetle tego co zrobił S. Heciak, czyli poddał się karze i przyznał się do popełnienia błędów, uważa, że z tego zarzutu nie musi, ale może być zwolniony – że coś podpisał, co nie zgodne było z jakimś sprawozdaniem. Jeżeli chodzi o umowy, które były w ubiegłym roku na ul. Sienkiewicza, to rzeczywiście Burmistrz to podpisał, bo ma takie uprawnienie, że jeżeli brakuje pieniędzy na jakąś inwestycję, a w dziale są pieniądze, to może te pieniądze przesunąć i to jest upoważnienie, które dała Burmistrzowi Rada Miejska i Burmistrz z tego skorzystał. Natomiast w ostatnim czasie jest taka zasada, żeby Radni nie byli zaskakiwani zarządzeniami Burmistrza, to wszystkie te sprawy dotyczące zmian w budżecie - te, które są istotne, a przede wszystkim inwestycje, trafiają na sesję, żeby była pełna wiedza co się dzieje w zakresie inwestycji. Nie wie czy z tego tytułu będzie skierowany wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, bo, że audyt stwierdził takie naruszenie, to nie przesądza o tym, czy taki wniosek będzie skierowany. Jeżeli chodzi o to, że w Urzędzie Miejskim nie zachodzą żadne zmiany, to powiedział, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem, bo pracuje tu już dwunasty rok i zmian w tym okresie było bardzo dużo. Dwie, takie istotne zmiany to:

1) utworzenie stanowiska, które zajmuje się egzekucją podatku i należności miasta – w adycie można było się doczytać, że było to dobre pociągnięcie i wpłynęło to na poprawę jakby kontroli wewnętrznej w Urzędzie, że nie zdarzają się jakieś błędy w tym zakresie,

2) zostało utworzone stanowisko wyłącznie do zamówień publicznych. Uważa, Burmistrz również, że zamówienia publiczne w Urzędzie są kontrolowane i, żeby były one kontrolowane tak jak są, to nie jest potrzebny regulamin zamówień publicznych, ponieważ to się robi na co dzień. W zamówieniu publicznym nie ma takiej możliwości, żeby robić w innym trybie, niż w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna pracuje bardzo skrupulatnie nad tymi tematami – co roku zamówienia publiczne są kontrolowane i nie przypomina sobie, żeby zdarzyło się, że był zastosowany inny tryb niż wynika to z ustawy.

Z-ca Burmistrza powiedział, że w Urzędzie są też stanowiska jednoosobowe i osoby, które zajmują się danymi sprawami mają wyznaczone zastępstwa i osoby wchodzące na zastępstwa mają w tym zakresie niezbędną wiedzę. Jest pewien problem z informatykiem, bo jest to wiedza szczególna i na pewno Burmistrz to rozpatrzy. Być może ktoś z pracowników, który posiada jakąś wiedzę w tym zakresie, wyrazi zgodę, aby zastępować informatyka – zostałby on wysłany na szkolenie, na kurs, żeby uzupełnić wiedzę. Jeśli chodzi o sprawę współpracy Burmistrza z Radą, to zapytał, czy ta współpraca polega tylko na tym, żeby nawzajem chwalić się – chyba nie. Jeżeli projekt budżetu zostaje złożony przez Burmistrza i jeżeli Rada do tego projektu wnosi dwa wnioski, z tego jeden sama odrzuca, to chyba lepszej współpracy mógłby sobie życzyć każdy burmistrz. Natomiast co do takich spraw, że od czasu do czasu są jakieś spięcia, to zgadza się – są to rzeczy wynikające z różnych przyczyn. To nie jest tak, że robimy komuś na złość. Jeżeli budżet zostaje uchwalony, to staramy się go zawsze zrealizować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. To co zastało zapisane w budżecie będą starali się zrobić i myśli, że to się uda, i uda się zrobić coś więcej, niż to co zostało zapisane. Powiedział, że nie chciały polemizować ze stwierdzeniem, że sytuacja w innych samorządach jest nieporównywalna inna - czytając prasę, to widać co innego. Np. w Trzciance, burmistrz nie dostaje absolutorium. A u nas burmistrz dostaje wszystkie absolutorium i to zdecydowaną większością głosów. Oczywiście są różne zastrzeżenia i zdarza się, że popełniamy również błędy, ale to nie są błędy dyskwalifikujące Burmistrza, czy jego współpracowników do pełnienia tych funkcji i nie otrzymania raz na 5 lat podwyżki.

Przewodnicząca B. Chorabik – potwierdziła, że faktycznie od kiedy obecna kadencja Rady rozpoczęła się, to podwyżki Burmistrz nigdy nie dostał. Zaapelowała do Radnych o wyważenie, zachowanie obiektywizmu w tej sprawie. Powiedziała, że dyskusja na temat publicznych pieniędzy jest łatwiejsza, niż na temat przyznania konkretnej osobie, konkretnej podwyżki. Jest to zawsze pewien dyskomfort i zapewne taki dyskomfort czują radni, przynajmniej część radnych. Dlatego zaapelowała o zachowanie obiektywizmu i wyważenie wszystkich argumentów – tych ze strony Z-cy Burmistrza i tych, ze strony Radnego W. Fidurskiego.

St. Pikulik- zwrócił uwagę, że okres 5 lat, przez który Burmistrz nie otrzymał żadnej podwyżki, to jest sporo czasu. Powiedział, że w każdej instytucji były podwyżki przynajmniej o wskaźnik inflacji, który w ciągu tych 5 lat wynosił jakiś procent. Wszyscy pracownicy, emeryci dostawali jakiś ułamek zwiększonej pensji i myśli, że te 10 % to byłoby dzisiaj za mało, bo były okresy, że inflacja był większa. Uważa, mimo uwag W. Fidurskiego, żeby ta dobra wola Rady też jednak była, mimo, że są jakieś napięcia między Radą a Burmistrzem - jest to normalna rzecz, że każdy ma swoje, inne plany, inne możliwości. Wizja Burmistrza jest inna, niektórych radnych jest też inna. Zwrócił uwagę, że to nie odzwierciedlało się w sprawach budżetu, bo były one akceptowane i większych uwag w stosunku do Burmistrza nie było. Powiedział, że ludzką sprawą jest, żeby osobę, która jest „głową miasta”, wynagrodzić po 5 latach - prawie na koniec naszej kadencji, wreszcie jakąś podwyżką, która została zaproponowana. Przykro, że przez samego Burmistrza, bo jest to ze strony Rady jakieś niedopatrzenie, a może nawet brak tej dobrej woli. Zaapelował, żeby zaproponowaną podwyżkę uwzględnić, bo rzeczywiście jest to dla nas pewnego rodzaju wstyd, że nie mamy jakiś większych zastrzeżeń do Burmistrza, a mimo to nie podwyższamy wynagrodzenia – mimo, że wszyscy w jakimś tam stopniu, w sferze budżetowej, podwyżki, większe lub mniejsze, w międzyczasie dostawali. Podwyżka ta zależy od dobrej woli Rady i chyba nie chcemy być tymi najgorszymi z tych wszystkich rad z naszej okolicy i w Polsce.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy wniosek o wprowadzenia propozycji zmiany wynagrodzenia padł od Burmistrza, J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że w materiałach jest pieczątka z podpisem Burmistrza – mówiła o tym również w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady.

J. Jędrzejczyk – poinformował, że przytoczył to dlatego, ponieważ W. Fidurski powiedział o współpracy Rady z Burmistrzem i nasunęło mu się stwierdzenie, że jeżeli radni uważają, iż Burmistrz powinien mieć wyższą pensję, to jest taka możliwość, żeby złożyć wniosek, a taki wniosek nie był zgłoszony przez nikogo z Rady, tylko przez Burmistrza.

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że jest to zgodne z prawem i wnioskodawca jest tu sprawą drugorzędną.

Z. Muzioł – powiedział, że St. Pikulik „słodzi” Burmistrzowi i J. Kołodziejczyk Z-ca Burmistrza też będzie wychwalał Burmistrza - swojego pracodawcę, przełożonego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, jakie Burmistrz popełnia błędy i niedociągnięcia. Burmistrz ma ponad 10 tys. zł. wynagrodzenia i sam wnioskuje o udzielenie 1.000 zł. podwyżki. Gdyby podniósł urzędnikom chociażby po 100 zł. miesięcznie, a żali się, że odchodzą fachowcy, że do Urzędu nikt nie chce przyjść, to zgodziłby się na takie podwyżki dla pracowników, czy dla nauczycieli. Powiedział, że dałby szybciej podwyżkę J. Kołodziejczykowi Z-cy Burmistrza, bo wkłada on w to ogrom pracy, bo on to faktycznie kieruje Urzędem. Burmistrz mógł z podwyżką poczekać do nowych wyborów, bo co ci ludzie, emeryci mają mówić, co mają 400, 500 zł., czy renty socjalne. Złotów liczy około 20 tys. mieszkańców, a co mają mówić burmistrzowie miast liczących 80 czy 100 tys. mieszkańców? Gdyby Burmistrz powiedział, że całą swoją podwyżkę przekazuje na jakiś szczytny cel, np. na hospicjum, dla dzieci niepełnosprawnych, to głosowałby „za”. Złotów jest małym miastem i Burmistrz ma niewiele pracy, bo ma wspaniałego Zastępcę, który interesuje się i widać go wszędzie - jest na każdej imprezie, przy każdej inwestycji. Powiedział, że dałby podwyżkę J. Kołodziejczykowi i jest przeciw podwyżce dla Burmistrza Miasta.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że jest mu niezręcznie wypowiadać się w takim temacie, ale jak Z. Muzioł zarzucał St. Pikulikowi, że strasznie „słodził” Burmistrzowi, to nie może nadziwić się dlaczego „słodzi” jemu.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji. Trzy komisje: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Komisja Gospodarki Miejskiej – negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta – nie wyraziła opinii.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

Za podjęciem uchwały głosowało 8. radnych, przeciw – 3., 4. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVI/196/10 o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 17.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta.

Przed odpowiedziami na interpelacje i zapytania, J. Kołodziejczyk Z-ca Burmistrza wyjaśnił J. Jędrzejczykowi, że opracowanie Programu opieki nad zabytkami kosztowało brutto 3.000 zł.

Ponadto powiedział, że sprawdzał w rejestrze adres St. Kępińskiego, który nadaje Urząd – nie ma żadnego śladu o nadaniu adresu p. St. Kępińskiemu – być może sam na pieczątce kazał napisać adres na ul. Nieznanego Żołnierza. W rejestrze nie ma żadnych notatek, że występował on o nadanie adresu i żeby adres został nadany. Sprawdził zarówno ul. Kolejową, jak i ul. Nieznanego Żołnierza - nie ma tam p. St. Kępińskiego.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. W sprawie filmów w kinie, odpowiedział, że jest to poza naszym działaniem, ponieważ prowadzi je osoba z zewnątrz. Przyznał rację, że obsługujący kino mógł pomyśleć o porankach – filmach dla dzieci.

 2. W sprawie barierek nad Jeziorem Miejskim, odpowiedział, że zwróciliśmy się do projektanta – wcześniej projektant wyraził zgodę na nie montowanie barierek. Uznaliśmy, że miejsca te są dość szerokie, ograniczono również ruch - nie wpuszczamy rowerów. Zwrócił uwagę, że na plaży z drugiej strony jez. Zaleskiego, również na pomostach, też nie ma barierek. Powiedział, że sprawa barierek jest wyjaśniana i jeżeli okaże się, że barierki będą konieczne, to je założymy. W dokumentacji były one przewidziane. /Odpowiedź również na interpelację W. Fidurskiego – pkt 1)/.

 3. Jeżeli chodzi o ścieżkę z drugiej strony Jeziora Miejskiego, to jest tam rozstrzygnięty przetarg wewnętrzny na opracowanie dokumentacji i w tej chwili, co wie, to aktualizują mapę, i przystąpią do prac projektowych. Jeżeli chodzi odcinek leśny, czyli z drugiej strony rzeki Głomia, to tam wszystko będzie zależało od Nadleśnictwa, które również się w to włączyło. Myśli, że nie będzie tam żadnych przeszkód i raczej nie będziemy tam kłaść krawężników – jeszcze zobaczymy, jak to projekt rozstrzygnie. Natomiast odcinek od ul. Powstańców – zjazd do Blękwitu z drugiej strony jeziora – do rzeki Głomia, będzie położona taka nawierzchnia, żeby nie była za droga – żeby dobrze służyło to rowerzystom i pieszym. Jak będzie przygotowana dokumentacja, to będzie możliwość zapoznania się z nią.

 4. Jeżeli chodzi o współpracę ze Szkołą Muzyczną, to jest ona taka jaka jest. Jeżeli Pani Dyrektor ma jakieś sprawy, to rozmawia z Burmistrzem. Jak zachodzi potrzeba to korzystają także z pomieszczeń Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej. Natomiast żadnej pomocy obecnie nie przewiduje się.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. Odpowiedział, że za wejście na lodowisku osoby dorosłe płacą 5 zł., dzieci 3 zł. W tej chwili jest taka obniżka, że do godz. 14 – dzieci płacą 2 zł, a dorośli 4 zł. Jeżeli chodzi o basen, to na okres ferii dzieci płacą 4 zł. (normalnie 6 zł.), rodzice płacą 9 zł., a jak przyjdą z dziećmi, to płacą 7 zł.

 2. W sprawie chodnika na ul. Szkolnej, odpowiedział, że przekażemy sprawę do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

 3. Jeżeli chodzi o ludzi bezdomnych, to nie ma większych problemów. Ludzie, którzy potrzebują pomocy, to ją mają. Nie ma ludzi w takiej sytuacji, że o godz. 7. muszą opuścić noclegownię, przeciwnie - dostarczany jest ciepły posiłek – obiad. Myśli, że ta sprawa jest w miarę dobrze rozwiązana. Na pytanie B. Chorabik, odpowiedział, że bezdomni mogą być w noclegowni całą dobę.

pkt 3) – odpowiedź również Radnemu K. Majewskiemu.

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. W sprawie dotyczącej pomostów nad jeziorem – ta sama odpowiedź jaką udzielił Z-ca Burmistrza Radnemu K. Nurczykowi – pkt 2).

 2. Jeśli chodzi o raport o stanie oświaty odpowiedział, że co roku składamy informację, którą przygotowują szkoły. Informacja taka była w miesiącu czerwcu. Jeśli jest taki wymóg ustawowy, to w czerwcu poszerzymy ją o raport.

 3. W sprawie odśnieżania parkingów odpowiedział, że jak zlecamy usunięcie śniegu, który najczęściej trzeba wywieźć, to miasto musi zapłacić, a środki są na to niewystarczające i dlatego, nie wszędzie może to być zrobione. Powiedział, że w Urzędzie też są problemy ze śniegiem, ale jakoś sobie radzimy.

 4. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to odpowiedział, że rzeczywiście sytuacja jest zła. Robiona jest nowa strona - prace są na ukończeniu. Powiedział, że jest już wszystko przygotowane, ale żeby strona miała odpowiedni wygląd, to musi być jeszcze przygotowana graficznie. Uważa, że w najbliższym miesiącu powinno to być gotowe.

 5. Jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, to odpowiedział, że zasięgał opinii i widział je na BIP-ie – one są, ale zostały umieszczone dzisiaj. Były one wcześniej umieszczone na BIP, ale okazało się, że były jakieś perturbacje z BIP-em i dane te zginęły. Zaznaczył, że nie były to celowe działania i w tej chwili jest to uzupełnione. Powiedział, że będzie sprawdzał to raz na tydzień.

Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Radnego W. Fidurskiego – na interpelację dotyczącą obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych, zawarta jest w punkcie 18 – „Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty”.

Radnemu K. Brewce:

 1. W sprawie oświetlenia stadionu na ul. Wioślarskiej, odpowiedział, że jest ono na trybunach z tego powodu, że obiekt ten ma być monitorowany i jeżeli pod dachem miałyby przebywać jakieś osoby - niepożądane, to jak będzie światło, będzie ich widać. Ponadto często bywa tak, że są imprezy i trzeba posprzątać. Powiedział, że oświetlenie to było planowane od razu. Natomiast, jak na razie, nie było planowane oświetlenie stadionu.

 2. Jeżeli chodzi o chodnik na ul. Wawrzyniaka, odpowiedział, że mieszkańcy złożyli zastrzeżenia i przyznano im rację - wykonawca również. Będzie to poprawione wiosną tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.

 3. W sprawie uchwały dotyczącej dopłat do wód opadowych i roztopowych, odpowiedział, że jest kwestia ustaleń, ile możemy dopłacić. Powiedział, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony na sesję w miesiącu marcu.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o remont wejścia do domu kultury i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych, odpowiedział, że jego wykonanie nie było możliwe, ponieważ winda musiałaby być zamontowana na schodach wewnątrz, które są za wąskie i zgodnie z przepisami nie da się tego zrobić. Powiedział, że chcemy to rozwiązać docelowo, dlatego planowane jest, żeby w następnym etapie – jak znajdziemy na to jakieś środki finansowe – windę zamontować przy bocznym wejściu do budynku ze schodami. Winda byłaby zamontowana w pionie, tak jak jest to w ZUS-ie.

 2. W sprawie dotyczącej pomocy dla bezdomnych – ta sama odpowiedź jaką udzielił Z-ca Burmistrza Radnej A Andrzejewskiej – pkt 3)

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 18.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

 1. Poinformowała, że wpłynęło pismo, w którym Przewodniczący Kapituły Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za rok 2009 daje termin 14 dni na zgłoszenie kandydatów. Zwróciła się z pismem o prolongatę terminu zgłoszenia kandydatów do 31 stycznia br., uważając, że 2 tygodnie na zgłoszenie kandydatów jest zbyt krótkim okresem i Rada Powiatu przychyliła się do jej wniosku. Powiedziała, że zwracała się do przewodniczących klubów o wytypowanie kandydatów - Klub Radnych Niezależnych oraz Klub PIS wytypowali kandydatów, a Klub „Lewica Razem” zgodził się z zaproponowanymi kandydaturami. Przypomniała, że konkurs odbywa się w 4 kategoriach. Z uwagi na to, że nie było kandydata, nie zgłoszono kandydatury do kategorii Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo. Przedstawiła kandydatury do pozostałych kategorii:

 • Oświata i Kultura - Towarzystwo Śpiewu im. Św. Cecylii w Złotowie,

które wyraziło zgodę na kandydowanie,

 • Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne –

- p. Roman Raca, który wyraził zgodę na kandydowanie,

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wspólnym kandydatem w tej kategorii był Kierownik MOPS - Piotr Brewka, który nie przyjął tej propozycji oraz Państwo Jadwiga i Roman Raca - p. Jadwiga Raca nie przyjęła propozycji.

 • Sport, Turystyka i Rekreacja - p. Stanisław Rumiński.

Poinformowała, że wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na pytanie A. Andrzejewskiej o kandydaturę p. Bolesława Wadycha, który wkłada ogrom pracy w swoją działalność, Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że był on typowany kilkakrotnie do nagrody, jednak nigdy jej nie uzyskał, chociaż ma duże osiągnięcia i wszyscy w Radzie doceniają to. Powiedziała, że są jeszcze inne podmioty, które mogą wytypować kandydaturę p. Bol. Wadycha.

W. Fidurski – powiedział, że Burmistrz mógłby uhonorować p. Bol. Wadycha nagrodą w kwocie np. 2-3 tys. zł. za jego osiągnięcia i myśli, że wszyscy by się do tego przychylili.

Przewodnicząca B. Chorabik – przypomniała, że zgłaszała taki wniosek, aby Burmistrz ufundował dla mieszkańców coroczne nagrody, wzorem Powiatu, za szczególne osiągnięcia. Powiedziała, że może ta sytuacja będzie przyczyną do tego, że Burmistrz rozważy taką propozycję i również mogłaby odbywać się ceremonia corocznego wręczania dyplomów, nagród - nie chodzi tu o duże pieniądze, ale o uznanie ze strony władz miasta tego, co mieszkańcy dla miasta robią.

Radni nie zgłosili sprzeciwu do przedstawionych wcześniej kandydatur o Nagrodę Powiatu Złotowskiego.

Rada Miejska zaakceptowała poprzez aklamację zgłoszone kandydatury do Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za rok 2009, w kategoriach:

 • Oświata i Kultura - Towarzystwo Śpiewu im. Św. Cecylii w Złotowie,

 • Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne

- p. Roman Raca,

 • Sport, Turystyka i Rekreacja - p. Stanisław Rumiński.

 1. Przedstawiła komunikaty:

 1. w piątek 29 stycznia o godz. 1200 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Urzędzie Miejskim i spotkanie z gośćmi na sali sesyjnej,

 2. w sobotę 30 stycznia – o godz. 1200 w Parku Miejskim – inscenizacja bitwy o wyzwolenie Złotowa oraz o godz. 1300 apel poległych i złożenie kwiatów, wiązanek na Cmentarzu Wojennym,

 3. 3 lutego br. w Podgajach o godz. 1200 pod pomnikiem odbędzie apel poległych,

 4. zaproszenie z Centrum Aktywności Społecznej na Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z okazji 65 rocznicy wyzwolenia Złotowa w dniu 31 stycznia br. o godz. 1000 w hali widowiskowo-sportowej,

 5. następna sesja odbędzie się w miesiącu marcu 2010 r.

W. Fidurski – w związku z uroczystościami związanymi z wyzwoleniem Złotowa powiedział, że data ta jest nie tylko wyzwoleniem Złotowa, ale jest również datą powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski, co jest dla wielu mieszkańców ważną datą. Przypomniał, że kiedyś była taka dobra tradycja składania wiązanek kwiatów przy pomniku Piasta – zwrócił się z prośbą o kontynuowanie tej tradycji.

Ciąg dalszy punktu 17 – „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych” .

Na uwagę J. Jędrzejczyka, Sekretarz Gminy – A. Zachęć udzieliła odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Radnego W. Fidurskiego, pominiętą w pkt 17, dotyczącą obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych. Sekretarz Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o zbiory, to zostały one zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszono 10 zbiorów, z tego jeden został odrzucony - odnośnie ewidencji mandatów nakładanych przez Straż Miejską. W sierpniu 1999 r. opracowano instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz instrukcję określającą sposób zarządzania zbiorem danych osobowych i systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Natomiast w lutym 2004 r. zostały wprowadzone pewne zmiany dotyczące ewidencji identyfikatorów i haseł użytkowników, ewidencji przeszkoleń pracowników przetwarzających dane osobowe oraz ewidencji osób posiadających klucze do budynku i pomieszczeń. Poinformowała, że w 2004 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, które nakazywało administratorom dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w terminie 6 miesięcy od dnia 1 maja, tj. od wejścia w życie tego Rozporządzenia. Ponadto powiedziała, że w miesiącu październiku 2009 r. został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Waldemar Lasota oraz, że rozpoczęły się prace związane z dostosowaniem obecnej polityki bezpieczeństwa zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych. Sądzi, że w miesiącu lutym zostanie wprowadzony nowy dokument w tej sprawie.

Ciąg dalszy pkt 18 - „Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty”.

Przewodnicząca Rady:

 1. Wyraziła zadowolenie, że propozycja, o której mówiła Burmistrzowi w grudniu 2009 r. oraz w styczniu br. w temacie wód opadowych i roztopowych, aby rozważyć propozycję dopłat dla odbiorców, została przyjęta i taki projekt uchwały będzie przygotowany na najbliższą sesję Rady.

 1. K. Nurczyk – zwrócił się do J. Szwalguna – Prezesa Zarządu MZWiK z pytaniem, z jaką datą indywidualne osoby mają podpisywać umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, które były przedstawione w sierpniu 2009 r. – czy skreślić i wpisać 1 luty 2010 r. - prosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Na powyższe, odpowiedzi udzielił J. Szwalgun – Prezes Zarządu MZWiK. Poinformował m.in., że sprawa ta trwa od m-ca kwietnia 2009 r. Powiedział, że trzeba to zweryfikować i poprawić datę; MZWiK, żeby uniknąć kosztów, nie rozsyłał tego mieszkańcom.

K. Nurczyk powiedział, że może to stwarzać jakiś niepokój wśród społeczeństwa, ponieważ nie ma o tym żadnej wzmianki w prasie i dlatego byłoby dobrze, aby ukazała się informacja, czy wywiad, że umowa będzie od 1 lutego 2010 r.

K. Żelichowski zapytał Prezesa Zarządu MZWiK, dlaczego jak rozmawiano o deszczówce, radni nie otrzymali pisma, które wpłynęło do MZWiK w listopadzie 2009 r., tj. pisma, w którym jest mowa, że jak Rada nie podejmie tej uchwały, to przedstawione stawki będą obowiązywały. Ponadto we wniosku, który MZWiK składał do Izby Gospodarczej pisał m.in., że uzasadnienie to będą musieli złożyć Radzie, a nie zostało to przedstawione w tamtym okresie.

J. Szwalgun Prezes MZWiK – zwrócił uwagę, że dwa pierwsze wnioski były składane przez Burmistrza, nie przez MZWiK i to jest diametralna różnica. Stało się to później. Mogliby naprawdę powiadomić wcześniej, bo Izba Gospodarcza wyjaśniła to później i stąd ten K. Żelichowski – powiedział, że jak dyskutowano nad tematem w grudniu, a MZWiK miał już 15 listopada 2009 r. - komisje rozpoczynały się od 15 grudnia i mogliśmy do tego jakoś inaczej ustosunkować się do tego . Był za tym, żeby taryfy te wprowadzić ale czuje się trochę oszukany brakiem wspomnianego pisma. Na uwagę Prezesa J. Szwalguna, że byli zaproszeni tylko na jedną komisję, na której o tym mówili, K. Żelichowski powiedział, że jest to nieprawdą, ponieważ jest członkiem Komisji Gospodarki Miejskiej i był na jej posiedzeniu, na którym nie było o tym mowy.

Przewodnicząca B. Chorabik – zwróciła uwagę, że Rada nie znała stanowiska Izby Gospodarczej w miesiącu grudniu 2009 r.

Prezes MZWiK J. Szwalgun – przeprosił za zaistniałą sytuację.

 1. Alicja Andrzejewska – powiedziała, że przeczytała w lokalnej prasie, że tegoroczne wybory będą uzależnione od tego kto chodzi do kościoła, na ile mszy, ile razy przyjmuje sakrament. Jest zbulwersowana tego typu podejściem. Nie bardzo zrozumiała, czy autor tego artykułu W. Fidurski, występował jako W. Fidurski, czy jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i nie bardzo zrozumiała, jak on (W. Fidurski) jest od razu w trzech, czy czterech świątyniach na raz, skoro mamy w mieście trzy parafie. Odczuła, że jest to bardzo niesmaczne, niesprawiedliwe i w zasadzie dotyczy to każdego mieszkańca naszego miasta, nie tylko nas radnych, ale uważa, że jest to nie fair. Mimo, że jest to może indywidualne zdanie W. Fidurskiego, to uważa, iż jest to chwyt poniżej pasa.

 2. Z. Muzioł – poruszył sprawę odśnieżania. Powiedział, że jak pług jedzie po wąskich uliczkach na terenie miasta, to zasypuje cały chodnik i nie nie można przejść mimo, że jest on odśnieżony przez mieszkańców. Prosił o wywiezienie śniegu z wąskich uliczek w mieście, ponieważ zapowiadają kolejne opady.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

Punkt 19.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 13.20 zamknęła XXXVI sesję Rady Miejskiej Złotowa.


Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad

Krzysztof Żelichowski

Przewodnicząca

Rady Miejskiej


mgr Barbara Chorabik