Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty budowlane - budowa skansenu - zagrody krajeńskiej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane - budowa skansenu - zagrody krajeńskiej w Złotowie

CPV:
45.22.23.13-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 zadaniem o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 30 września 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-04-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-04-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 zł),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Chata - rzut podłóg rys. 1 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Chata - rzut parteru rys. 2 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Chata - rzut stropu rys. 3 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Chata - rzut konstrukcji dachu rys. 4 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Chata - przekrój AA-BB rys. 5 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Chata - elewacje szczytowe rys. 6 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Chata - elewacja boczna rys. 7 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Chata - elewacja boczna rys. 8 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Chata - przedmiar robót (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Chata - kosztorys uproszczony (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Stodoła - fundamenty rys. 1 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Stodoła - rzut przyziemia rys. 2 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Stodoła - rzut konstrukcji dachu rys. 3 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Stodoła - przekroje I-I, II-II rys. 4 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Stodoła - przekroje III-III rys. 5 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 Stodoła - elewacje frontowe rys. 6 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Stodoła - elewacje boczne rys. 7 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Stodoła - przedmiar robót (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Stodoła - kosztorys uproszczony (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Chlew - rzut fundamentów rys. AK 1 (160.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 27 Chlew - rzut parteru rys. AK 2 (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 28 Chlew - rzut dachu rys. AK. 3 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 29 Chlew - przekrój A-A. rys. AK 4 (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 30 Chlew - elewacje rys. AK 5 (322kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 31 Chlew - rzut konstrukcji dachu rys. AK 6 (179.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 32 Obora - przedmiar robót (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 33 Obora - kosztorys uproszczony (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 34 Skansen - zagroda krajeńska - projekt zagospodarowania terenu (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._6_WZOR UMOWY (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Skansen (324kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 str. SIWZ (287.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (634.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-03-22 11:10:57
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-04-09 13:57:22
Ostatnia zmiana:2010-05-07 09:15:45
Ilość wyświetleń:3136

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij