Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty drogowe - przebudowa dróg gminnych - ulic: Spichrzowa - II etap i Podolska w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - przebudowa dróg gminnych - ulic: Spichrzowa - II etap i Podolska w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 30 września 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-03-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-03-10 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok.nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY_DROGOWE_1_2009a (259kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Tabela elementów rozlicz. ul. Spichrzowa odc.2 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Tabela elementów rozlicz. ul. Podolska (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Projekt zagospodarowania terenu ul. Spichrzowa II (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Projekt zagosparowania terenu - ul. Podolska (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Przekroje konstrukcyjne (475kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Profil ul. Spichrzowa II (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Profil ul. Podolska (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 PRZEKROJE ul. Spichrziowa II (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 PRZEKROJE ul. Podolska (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Rozbiórka elementów dróg ul. Spichrzowa II (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Wykonanie wykopów w gruntach (145.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Regulacja pionowa włazów kanałowych (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Warstwa odsączająca (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Nawierzchnia z kostki betonowej (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 22 Oznakowanie pionowe (137.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Ścieki pref. z elem. betonowych (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Warunki ogólne (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Odtworzenie trasy (144.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Rozbiórka elementów dróg ul. Podolska (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 27 Wykonanie wykopów w gruntach (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 28 Regulacja pionowa włazów kanałowych (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 29 Warstwa odsączająca (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 30 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (191.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 31 Nawierzchnia z kostki betonowej (147.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 32 Oznakowanie pionowe (137.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 33 Ścieki pref. z elem. betonowych (129.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 34 Warunki ogólne (289.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 35 Odtworzenie trasy (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 36 Tabela nr 2 - Roboty ziemne ul. Spichrzowa cz. II (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 37 Tabela nr 4 - Roboty ziemne uL. Podolska (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 str. SIWZ (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie (242.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-02-22 12:15:20
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-02-22 14:22:57
Ostatnia zmiana:2010-03-23 11:48:35
Ilość wyświetleń:2442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij