Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Norwida w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Norwida w Złotowie

CPV:
45.23.32.50-6, 45.23.32.53-7, 45.33.00.00-9, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9, 34.92.84.80-6, 43.32.50.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg,
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
1 osobą posiadającą uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i techniczny i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 18 czerwca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-03-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-03-09 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (236.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Przedmiar robót BUDOWLANY i WOD-KAN ślepy (88.4kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 8 Przedmiar robót ELEKTRYCZNY ślepy (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Ogólna Specyfikacja Techniczna roboty bud (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Specyfikacja techniczna - budowa oświetlenia (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Projekt zagodpodarowania terenu rys.1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Przekroje normalne szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 2 (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Projekt zagospodarowania - UKŁAD KOSTKI rys. 3 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Widok rozdzielnicy przy fontannie - rys. nr 4 (589.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Schemat instalacji oświetlenia - rys. nr 5 (649.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Profil kanalizacji deszczowej (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Profil przyłącza wodociagowego (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Mapa zasad.-projekt instal. elektr. - rys. nr 1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Projekt zagospodar. terenu dla przyłączy w-k (333.9kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 20 Schemat ideowy ZKP-10_1 - rys. nr 2 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Schemat ideowy rozdzielnicy przy fontannie - rys. nr 3 (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (251.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie (248.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (287.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-02-17 08:42:40
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-02-17 09:17:44
Ostatnia zmiana:2010-03-17 13:35:47
Ilość wyświetleń:2435

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij