Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9, 45.31.16.10-9, 32.41.21.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- wytwórnią mas bitumicznych, która powinna być usytuowana w takiej odległości od placu budowy, aby transport masy nie był dłuższy niż 2 godziny,
- wykonania własnymi siłami robót drogowych.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg,
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
1 osobą posiadającą uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i techniczny i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 31 sierpnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-02-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-02-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiajacy żąda wniesienia wadium wadium w kwocie 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Strona tytułowa (16.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Opis do planu zagospod. terenu i opis techiczny do projektu bud. (251.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Zestawienie robót (konstrukcja) - ul. Wielatowska (329.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Tabela 1 - Roboty ziemne ul. Wielatowska (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11Tabela 2 - Roboty ziemne ul. Leśna (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Tabela 3 - Roboty ziemne trasa C (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Tabela 4 - Roboty ziemne trasa D (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Tabela 5 - Roboty ziemne trasa F (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Tabela 6 - wyrównanie masa (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Tabela - plantowanie skarp i poboczy trasa C (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Tabela - plantowanie skarp i poboczy trasa D (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Tabela - plantowanie skarp i poboczy trasa F (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Tabela - plantowanie skarp i poboczy ul. Wielatowska (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Tabela - plantowanie skarp i poboczy ul. Leśna (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 SYTUACJA-CALOSC (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr. 22 SYTUACJA-SYT-B (968.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 SYTUACJA-SYT-D (464.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.1 (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. Nr 25 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.2 (515.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.3 (509.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 27 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.4 (257kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 28 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.5 (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 29 Profil podłużny - trasa A (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 30 Profil podłużny - trasa B (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 31 Profil podłużny - trasa C (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 32 Profil podłużny - trasa D (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 33 Profil podłużny - trasa E (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 34 Profil podłużny - trasa F (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 35 Przekroje poprzeczne - trasa A (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 36 Przekroje poprzeczne - trasa A (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 37 Przekroje poprzeczne - trasa A (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 38 Przekroje poprzeczne - trasa B (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 39 Przekroje poprzeczne - trasa C (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 40 Przekroje poprzeczne - trasa D (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 41 Przekroje poprzeczne - trasa F (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 42 Zestawienie zjazdów trasy A, B, F, C, parkingów i zatok (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 43 Opis techniczny - sieć deszczowa ul. Leśna (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 44 Zestawienie robót - kanalizacja deszczowa ul. Wielatowska (137.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 45 SYTUACJA-KAN. DESZCZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 46 Informacja BIOZ (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 47 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 2 (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 48 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 3 (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 49 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 4 (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 50 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 5 (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 51 Usunięcie kolizji energ. i rozbudiowa oś. drogowego - opis (216.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 52 SYTUACJA LINIA SN (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 53 Opis stacji transformatorowej UK 1700 28 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 54 Oświetlenie fragmentu ulicy, chodników przy ul. Wielatowskiej i ul. 8 Marca - opis (142.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 55 SYTUACJA OŚWIETLENIE (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 56 Schemat ideowy połaczeń i zasilania oś. ulicznego (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 57 Widok wymiarowy słupa oswietleniowego (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 58 opis techniczny.doc (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 59 PLAN BiOZ.doc (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 60 Opis BIOZ.doc (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 61 Leśna - kierunek 8-go Marca (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 62 Łącznik rondo- 8-go Marca (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 63 Rondo- kierunek wieś Wielatowo (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 64 Schemat strukturalny.cdr (639.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 65 ul.Lesna - kierunek 8-go marca (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 66 Leśna - rozjazd 8-go Marca (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 67 Odgałęzienie - Rozdroże (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 68 Rondo- kierunki łaczni, Leśna kierunek 8-go Marca , kierunek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 69 Słup oświetleniowy = C= (460.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 70 Rys6 opis studni SKR1-Arkusz1 (302.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 71 Rys 2 przebieg-Arkusz1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 72 Rys 3 schemat rur ochronnych-Arkusz1 (701.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 73 Rys 4 schemat kabli doziemnych-Arkusz1 (656.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 74 Rys 5 schemat kabli napowietrznych-Arkusz1 (565.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 75 SST Lesna TELEKOM (171kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 76 Opis Lesna (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 77 Tabela elementów rozliczeniowych - ul. Wielatowska (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 78 Przedmiar robót - przebudowa kolizji urz. energ. SN i nn z przebudową ulicy (170.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 79 Przedmiar robót - dobudowa urz. oświetl. nn przy ul. Wielatowskiej (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 80 Przedmiar robót (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 81 Kosztorys inwestorski przedmiar robót - ul. Wielatowska i przebudowa ulic dochodzacych (528.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 81 Kosztorys ofertowy (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 82 Warunki ogólne (296kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 83 Odtworzenie trasy (147.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 84 Wykonanie wykopów w gruntach (148.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 85 Wykonanie nasypów (160.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 86 Kanalizacja deszczowa (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 87 Ustawienie krawężników betonowych (164.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 88 Ścieki pref. z elem. betonowych (129.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 89 Regulacja pionowa włazów kanałowych (125.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 90 Warstwa odsączająca (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 91 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 92 Nawierzchnia z kostki betonowej (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 93 Rozbiórka elementów dróg (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 94 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 95 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA (230.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 96 Humusowanie z obsianiem trawą (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 97 Oznakowanie poziome (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 98 Oznakowanie pionowe (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 99 strona tytułowa (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 100 OPIS_OZNAKOWANIE (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 101 Projekt organizacji ruchu drogowego rys. nr 1 (1010kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 102 Projekt organizacji ruchu drogowego rys. nr 2 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 103 Inwentaryzacja organizacji ruchu drogowego rys. nr 3 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 104 Inwentaryzacja organizacji ruchu drogowego rys. nr 4 (481.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 2010 (267kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie (312.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (293.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-02-11 10:48:19
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-02-11 13:39:41
Ostatnia zmiana:2010-03-11 14:19:13
Ilość wyświetleń:3690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij