Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXXV-180-09 - budżet na 2010 rok

 

Uchwała nr XXXV/180/09

Rady Miejskiej Złotowa

z dnia 22 grudnia 2009 r.


w sprawie budżetu na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214,215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 36.636.994 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.996.994 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.640.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.179.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 .


2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 181.771 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 43.918.436 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.243.436 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12.675.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.


2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.179.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 32.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.


   1. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 .


§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.281.442 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek krajowych.§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.381.442 zł.


§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.100.000 zł.


§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 837.694 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.237.557 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11.§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

1) przychody 10.386.008 zł.

2) wydatki 10.722.772 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12.§ 8.Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 10.


§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

   1. przychody 326.635 zł.

   2. wydatki 326.335zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12 .


§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

   1. przychody w wysokości 0 zł.

   1. wydatki w wysokości 60.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12.§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.381.442 zł. w tym na:

   1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000 zł.

   2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7.281.442 zł.

   3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000 zł.


§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2010 w wysokości 1.600.000 zł. z tego:

   1. gwarancje do kwoty 1.000.000 zł.

   2. poręczenia do kwoty 600.000 zł.


§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 263.950 zł oraz gwarancji w kwocie 0 zł.


§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

2

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 7.281.442 zł.

 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych, ( np. między zadaniami w ramach działu do kwoty 500.000 zł.)

 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia

- dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych

 1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 2. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000. zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.


§ 17. Tworzy się rezerwy:

   1. ogólną w wysokości 90.000 zł,

   2. celowe w wysokości 510.250 zł, z tego:

a) w rozdziale 70021 – 197.259 zł - na poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

b)w rozdziale 75414 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 96.300zł,

c) w rozdziale 75704 jako poręczenie kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w wysokości w wysokości 66.691 zł,

d) w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka rehabilitacji w Złotowie w kwocie 50.000 zł.

e) w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na budowę parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie w wysokości 100.000 zł§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 19.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca

Rady Miejskiej


mgr Barbara Chorabik


Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-01-04 12:16:59
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-01-04 12:17:17
Ostatnia zmiana:2010-01-04 12:17:36
Ilość wyświetleń:1827

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij