Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miast Złotów, z siedziba w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.21.00-1, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
1.posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

2.dysponować sprzętem i siłą roboczą:
a) do bieżącego utrzymania czystości:
- zamiatarki do ulic i chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych,
b) do zimowego utrzymania dróg:
- posypywarki, pługi do odśnieżania jezdni i chodników, pojazd do transportu,
c) do pielęgnacji zieleni:
- kosiarki do trawy, w tym z koszem do zbierania wykoszonej trawy, wykaszarki, ciągnikową
kosiarkę rotacyjną, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni, pojazd do
transportu odpadów.

Ilość i wydajność sprzętu oraz dysponowanie siłą roboczą musi być odpowiednia do należytego, terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania w całości przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, którymi dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnieniu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał sprzęt i siłę roboczą, którą będzie dysponował.

UWAGA! Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać ważne polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
Termin realizacji całego zakresu zamówienia ustala się od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-11-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-11-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiajacy żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja na utrzymanie czystości w mieście - 2010 (201.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 2A ulice (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 2B zieleń (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-wykaz sprzętu (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - 1 strona (246.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania (578.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (806.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-11-19 09:22:43
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-11-19 10:14:50
Ostatnia zmiana:2009-12-03 12:46:49
Ilość wyświetleń:2028

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij