O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu .

Lokal mieszkalny nr 57 o powierzchni 45,05 m2 położony jest przy ul. Słowackiego Nr 4 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Wartość nieruchomości – 98.580 zł , w tym wartość 13/1000 udziału w gruncie 1.420 zł.

Cena wywoławcza 100.000 zł. Wadium - 20.000 zł

Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie tel. (067) 263 27 77 z pełniącym obowiązki kierownika p. Jarosławem Bobek .

Nabycie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu następuje za 25% jego wartości. Użytkownik wieczysty uiszcza corocznie, opłatę stanowiącą 1 % wartości gruntu, w terminie do 31 marca ( począwszy od roku następnego ). Wysokość opłaty rocznej może być corocznie aktualizowana.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2009r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim, pokój 02 ( w suterenie). Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu w godzinach od 800 do 1400 w terminie do dnia 08 grudnia br. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Osobom przelicytowanym wpłacone wadia zostaną zwrócone.

Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 750 zł płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym . Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 263 26 40 wew. 23.

Złotów, dnia 06 listopada 2009r.