Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXXIV-173-09 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV/173 /09
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 27 października 2009 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 143 poz. 1199; z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 r.: Dz.U. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009 r.: Dz.U. Nr 56 poz. 458) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

 -   0,65 zł

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 -  16,41 zł

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej wiat

 -  12,52 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń higienicznosanitarnych określonych w § 3 niniejszej uchwały

 -  14,36 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 -   8,94 zł

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 -   4,16 zł

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 -   6,77 zł

6) od budowli – procent ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 -   2 %

7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 -   0,64 zł

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

 -   3,64 zł

9) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 -   0,37 zł

 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości piwnice (kondygnacje piwniczne), jeżeli nie są użytkowane na działalność gospodarczą, cele mieszkalne lub garaż.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i ich części oraz grunty przeznaczone na:

1)    prowadzenie działalności kulturalnej,

2)    prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej,

3)    lokale mieszkalne socjalne i pomieszczenia do nich przynależne zgodnie z zawartą umową,

4)    cmentarze.

3. W przypadku braku piwnicy (kondygnacji piwnicznej) w budynku mieszkalnym ustala się normatyw pomieszczeń gospodarczych nie podlegających opodatkowaniu do 10 m2.

 

§ 3. 1. Pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, o których mowa w § 1 pkt 2) lit. b, są pomieszczenia wymienione w § 76 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Powierzchnia pomieszczeń higienicznosanitarnych podana w deklaracji nie może przekroczyć tej, jaka wynika z iloczynu zatrudnionych pracowników i normatywu powierzchni na osobę określonego we wskazanym rozporządzeniu oraz w przepisach branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/111/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2008 Nr 213 poz. 3485).

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-10-30 12:49:52
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-10-30 13:02:32
Ostatnia zmiana:2009-10-30 13:02:38
Ilość wyświetleń:2369
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij