nr LVIII.370.2023 w sprawie przyjęcia „Strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu gospodarowania wodą dla Gminy Miasto Złotów z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego do roku 2030”

nr LVIII.371.2023 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z perspektywą do 2036 roku”

nr LVIII.372.2023 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów”

nr LVIII.373.2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2023 roku

nr LVIII.374.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

nr LVIII.375.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027

nr LVIII.376.2023 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z zabezpieczeniem i zachowaniem zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Rocha w Złotowie

nr LVIII.377.2023 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z zabezpieczeniem i zachowaniem zabytku w Kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Złotowie

nr LVIII.378.2023 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr 7/310/2023 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22.02.2023 r. ws. stwierdzenia nieważności uchwały nr LVIII.378.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 stycznia 2023 r.  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, w części obejmującej: §2 ust. 3, §2 ust. 4, załącznik nr 1 do uchwały stanowiący wzór wniosku o udzielenie dotacji

nr LVIII.379.2023 o zmianie uchwały Nr XX/132/05 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

nr LVIII.380.2023 o zmianie uchwały Nr III.24.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

nr LVIII.381.2023 o zmianie uchwały Nr III.25.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

nr LVIII.382.2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr LV.356.2022 o zmianie uchwały Nr XXVIII.226.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów

nr LVIII.383.2023 o zmianie uchwały Nr XXIII.161.2016 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie i zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Złotów oraz nadania jej statutu

nr LVIII.384.2023 o zmianie uchwały nr XIV.79.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Złotów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek

nr LVIII.385.2023 zmieniająca uchwałę Nr LIV.353.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Głosowania - LVIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie