Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Zamawiający:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Al. Piasta 26, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

CPV:
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.Termin realizacji:
do 15 grudnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Sławomir Wilowski - Dyrektor ZCAS w Złotowie

Miejsce składania ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, Al,. Piasta 26, 77-400 Złotów

Oferty można składać do:
2009-10-20 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-10-20 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, Al,. Piasta 26, 77-400 Złotów

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawijaący żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.500,00 PLN, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA - Przebudowa wejścia ZCAS (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_Umowa ZCAS (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt elektryczny (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót budowlanych (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar elektryczny (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys._1 elektryczny (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys._2 elektryczny (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys._3 elektryczny (295.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_1 rzut fundamentów (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_2 rzut podstawowy (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_3 rzut konstrukcji zadaszenia (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_4 rzut dachu (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_5 przekrój (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_6 elewacja istniejąca (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_7 elewacja projektowana (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys.nr_8 elewacja kolorystyka (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - ZCAS (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - ZCAS (483.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZCAS (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-09-30 12:42:09
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-09-30 12:55:04
Ostatnia zmiana:2009-10-27 11:22:43
Ilość wyświetleń:1930

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij