nr LIII.344.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

nr LIII.345.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

nr LIII.346.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027

nr LIII.347.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

nr LIII.348.2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. znak NP-II.4131.1.281.2022.3 dot. uchwały nr LIII.348.2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

nr LIII.349.2022 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

nr LIII.350.2022 o zmianie uchwały Nr XXX/161/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych


Głosowania - LIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie