Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko