O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę usługową


  1. /godz. 10.30/ w rejonie ul. Powstańców, oznaczonej nr 309 o pow. 688 m2 Cena wywoławcza 110.000 zł Wadium – 22.000 zł

  2. /godz..11.00/ przy ul. Szpitalnej, oznaczonej jako działki nr nr 304/5, 306/5 i 306/6 o łącznej pow. 1.361 m2 . Działka nr 306/5 obciążona zostanie służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek 306/2 i 304/6.

Cena wywoławcza 208.000 zł Wadium – 40.000 zł

Do wylicytowanych cen doliczony zostanie 22 % podatek VAT. Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 1.700 zł dla działki z pkt I, pkt II – 3.000 zł Cena nabycia oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później jak 30 dni od daty przetargu.

Przetarg odbędzie się 23 października 2009 roku , pokój nr 02 (w suterenie Urzędu )


Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 do 1400 w terminie do 19 października 2009 roku. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub pod tel. nr 263 24 91 wew. 23.

Złotów, dnia 21 września 2009 r.