Uchwała nr XLVII.321.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa wotum zaufania

Uchwała nr XLVII.322.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Uchwała nr XLVII.323.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

Uchwała nr XLVII.324.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Uchwała nr XLVII.325.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026

Uchwała nr XLVII.326.2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z zabezpieczeniem i zachowaniem zabytku – Kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Złotowie

Uchwała nr XLVII.327.2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z prowadzeniem prac konserwatorsko – remontowych budynku kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie

Uchwała nr XLVII.328.2022 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XLVII.329.2022 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XLVII.330.2022 w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Uchwała nr XLVII.331.2022 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr XLVII.332.2022 w sprawie wyrażenia opinii dot. Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego

Głosowania XLVII sesja Rady Miejskiej w Złotowie