Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXXII/ 167 /09 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie uznania skargi Pana Damiana Marcinkowskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną

UCHWAŁA NR XXXII/ 167 /09
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie uznania skargi Pana Damiana Marcinkowskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 49 poz. 509; z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz.1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524), Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Pana Damiana Marcinkowskiego na Burmistrza Miasta Złotowa.

 

§ 2. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie i uznana za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                         Rady Miejskiej

        

                                                                                          ( - )   mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

                              Załącznik

 do uchwały Nr XXXII/ 167 /09

                                                                                                                       Rady Miejskiej Złotowa

                                                                                                                          z dnia 25 sierpnia 2009 r.

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

w sprawie uznania skargi Pana Damiana Marcinkowskiego

na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną

 

 

 

 

            Komisja Rewizyjna działając zgodnie z przepisem § 47 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 50 poz. 961) i realizując dyspozycję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie wyrażoną w piśmie z dnia 15 czerwca 2009 r. rozpoznała sprawę skargi Pana Damiana Marcinkowskiego na Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24.05.2009 r. – przekazaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dnia 5 czerwca 2009 r., uznając ją za zasadną (głosami: dwóch „za” i jednym „przeciw”).

 

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e    

 

            Państwo Anna i Damian Marcinkowscy zamieszkują w posesji administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami przy ul. Obrońców Warszawy 47/3. Mają wspólne podwórko (teren będący własnością miasta) z innymi lokatorami, którzy mają domy prywatne. Wśród nich są Państwo Dopierała. Wody opadowe z w/w posesji oraz podwórka odprowadzane są do studzienki ściekowej usytuowanej nieopodal wejścia do mieszkania i garażu p. Marcinkowskich. Ze studzienki rurą odpływową o O 100 mm, wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej. Ponieważ odpływ jest zbyt mały, często podczas deszczów woda zbiera się przy kratce i zalewa posesję p. Marcinkowskich (dokumentacja zdjęciowa w teczce Komisji Rewizyjnej). Stan taki trwa od kilku lat.

Pani Anna Marcinkowska w piśmie z 12.01.2008 r. zwróciła się do Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie o zmianę usytuowania rynny deszczowej, która odprowadza wody opadowe z dachu domu p. Dopierałów. Podobne pismo – dnia 24.06.2008 r. skierowała Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie, który to z kolei, uznając się za niewłaściwy w tej sprawie, przekazał sprawę Burmistrzowi Miasta. Burmistrz Miasta postanowieniem z 6 sierpnia 2008 r. przekazał sprawę do Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie, uznając się również za organ niewłaściwy w sprawie.

MZGL w Złotowie dokonał przełożenia rynny na posesji p. Marcinkowskich, co zmniejszyło nieco spływ wody na podwórko, nie usunęło jednak problemu zalewania mieszkania. MZGL nie odpowiedział na pismo p. Marcinkowskich do czego był zobowiązany zgodnie z KPA. Wg wyjaśnienia kierownika MZGL udzielono ustnej odpowiedzi.

            W dniu 24.05.2009 r. p. Damian Marcinkowski wysłał pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, skarżąc się, że żaden z organów, do których zwracał się o pomoc „nie zajął stanowiska w tej sprawie”.  Wymienił te organy jako: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Burmistrz Miasta Złotowa, Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie. Stwierdził, że nie chce być zalewany przez sąsiada. Z kontekstu pisma wynika, że problem zalewania posesji przez wodę deszczową istnieje nadal.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała pismo p. Damiana Marcinkowskiego za skargę w rozumieniu art. 227 KPA i uznała się za niewłaściwy organ do jej rozpatrzenia. Ponadto RDOŚ uznała, że właściwym organem do rozpatrzenia skargi jest rada gminy, gdyż dotyczy ona zadań lub działalności burmistrza. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdziła, że zarzut podnoszony w skardze p. D. Marcinkowskiego mieści się

 

 

1

 

w katalogu zadań własnych gminy, gdyż dotyczy wód opadowych, które są ściekami a zadania dotyczące kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku wymienione są w katalogu zadań własnych gminy.

            W dniu 05.06.2009 r. skarga p. D. Marcinkowskiego wraz z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęła do Rady Miejskiej Złotowa a dnia 15.06.2009 r. została przekazana Komisji Rewizyjnej.

            Komisja Rewizyjna w dniu 18 czerwca 2009 r. dokonała wizji lokalnej, która potwierdziła stan opisany w skardze.:

Komisja stwierdziła, co następuje:

Wejście do posesji oraz wjazd do garażu znajduje się z zabudowanego z czterech stron podwórka. Wjazd w najniższym jego punkcie na podwórko, znajduje się od ul. Obrońców Warszawy. Na załączonej mapie zobrazowano sytuację. Na utwardzone podwórko o powierzchni około 1.000 m2 skierowane są cztery rynny odprowadzające wodę z okolicznych dachów. Woda spływa do kratki ściekowej, która jest usytuowana tuż przed wejściem do garażu i mieszkania p. Marcinkowskiego. Odpływ wody do kanalizacji deszczowej ma średnicę 100 mm i w razie deszczu nawalnego nie wystarcza do odprowadzania wody, co powoduje zalewanie mieszkania.

Pan Marcinkowski, obecny w trakcie wizyty Komisji, poinformował członków Komisji o działaniach Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami polegających na zmianie przebiegu jednej z rur spustowych bezpośrednio na ul. Wodną. Nie poprawiło to jednak sytuacji na tyle, aby zlikwidować zagrożenie.

W załączeniu rysunek sytuacyjny.

 

            W ocenie Komisji Rewizyjnej, Burmistrz Miasta błędnie skierował, postanowieniem z 6 sierpnia 2008 r. (GK-II-7611/308) skargę p. A. Marcinkowskiej do rozpatrzenia przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami. Stojąc na gruncie sytuacji prawnej z sierpnia 2008 r., Burmistrz winien, realizując zadanie własne gminy polegające na odprowadzaniu ścieków podjąć następujące działania, uwzględniając Prawo wodne:

1)      Podjąć prace mające na celu zwiększenie średnicy rurociągu kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe do ul. Wodnej, zgodnie z propozycjami MZWiK Sp. z o.o. zawartymi w piśmie z dnia 22.07.2009 r., l.dz. 990/DT/09.

2)      Wydać decyzję, zgodnie z art. 29 Prawo wodne, zobowiązując właścicieli posesji do wykonania urządzeń zapobiegającym zalewaniu wodą działki będącej własnością miasta i dalej posesji p. Marcinkowskich, czyli mienia miejskiego zarządzanego przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami.

 

W związku z powyższym, skargę p. Damiana Marcinkowskiego, Komisja Rewizyjna uznała za zasadną.

 

 

 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                         Rady Miejskiej

        

                                                                                          ( - )   mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-09-14 15:12:41
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-09-14 15:14:55
Ostatnia zmiana:2009-09-14 15:15:03
Ilość wyświetleń:2204
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij