Protokół nr XXXI/09

z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Złotowa

w dniu 11 sierpnia 2009 roku

 

 

       W dniu 11 sierpnia 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego protokołu oraz Stanisław Wełniak – Burmistrz Miasta, Jerzy Kołodziejczyk - Zastępca Burmistrza, Aleksandra Zachęć - Sekretarz Gminy, Jadwiga Skórcz – Skarbnik Gminy i Paweł Tabor – Referent prawny.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXI nadzwyczajnej sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 11 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: K. Brewka, K. Żelichowski i J. Jędrzejczyk.

Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i radnych przybyłych na sesję.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad  i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Zygmunta Muzioła – za jego zgodą.

2.  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 6/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zwołania XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXXI nadzwyczajnej sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 11 osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej:

 

1.      Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Powołanie Sekretarza obrad i uchwalenie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Hieronima Gładysza i Romana Baczyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

4.      Zamknięcie sesji.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 12-tu radnych.

Punkt 3.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Hieronima Gładysza i Romana Baczyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Radni otrzymali projekt uchwały wraz z projektem odpowiedzi na skargę, przygotowany przez grupę czterech radnych.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady, która przypomniała, że skarga dotyczy bezczynności Rady Miejskiej Złotowa w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Staszica. Skarżący: Hieronim Gładysz i Roman Baczyński zobowiązują Radę Miejską Złotowa do uchwalenia w terminie jednego miesiąca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez poszerzenie drogi gminnej znajdującej się na działkach 287/8 i 286/5 stanowiącej dojazd do terenu MN do  szerokości 10 metrów. Przypomniała, że obecnie szerokość ta wynosi 6 metrów. Powiedziała, że do biura Rady wpłynęła autopoprawka, w której wnioskodawcy projektu uchwały Rady w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Hieronima Gładysza i Romana Baczyńskiego do

 

 

 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu proponują zmianę, tj. na stronie drugiej

załącznika do projektu uchwały, stanowiącym odpowiedź na skargę, gdzie jest: „Na powyższe wezwanie Rada Miejska w Złotowie nie udzieliła odpowiedzi.” Powyższe zdanie proponuje się zastąpić – zgodnie z prawdą – następująco:

„Pismem z dnia 10 lutego 2009 r. skierowanym do skarżącego Hieronima Gładysza Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotowie poinformowała go o stanowisku zajętym przez Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie będącej przedmiotem pisma z dnia 15 stycznia 2009 r. Jednocześnie zwróciła uwagę skarżącemu na fakt, że w związku z nie ujęciem w planie pracy Rady Miejskiej w Złotowie terminu sesji w miesiącu lutym jego sprawa nie zostanie rozpatrzona w przepisanym terminie.”

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że pismo H. Gładysza i R. Baczyńskiuego z grudnia 2008 r. wpłynęło do biura Rady 15 stycznia 2009 r., na które udzieliła odpowiedzi w miesiącu lutym br. W czerwcu zwrócili się ponownie z pismem do biura Rady o zmianę planu zagospodarowania, na które, pismem z dnia 19 czerwca br., odpowiedziała, że przekazuje je do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Miejskiej, uznając wcześniejszą odpowiedź, czyli odpowiedź Burmistrza Miasta za niesatysfakcjonującą wnioskodawców zmiany planu. Natomiast w lipcu br., skarżący przekazali pismo do biura Rady – jako skargę na bezczynność Rady, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – za pośrednictwem Rady.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wnioskodawcy:  K. Brewka, J. Zamczyk, W. Fidurski i J. Jędrzejczyk podjęli inicjatywę zwołania sesji nadzwyczajnej w dniu 11 sierpnia, ponieważ do 12 sierpnia br. należy przekazać odpowiedź Rady Miejskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Dodała, że gdyby nie zwołano sesji, to Sąd mógłby nałożyć pieniężną karę na Radę Miejską za nieprzestrzeganie terminów sądowych, na co nie można było sobie pozwolić, ponieważ obciążałoby to budżet miasta. Powiedziała, że treść odpowiedzi na skargę jest załączona do projektu uchwały i jest podzielona na dwie części: część formalno – prawną i merytoryczną. Wynika z nich, że skarga jest bezzasadna.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy odczytać całą treść odpowiedzi na skargę – Rada nie wyraziła takiej woli.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały. Ponadto poinformowała, że w odpowiedzi na skargę, Rada Miejska wnosi o:

1)      odrzucenie skargi,

2)      zasądzenie od skarżących na rzecz Organu kosztów postępowania według norm przepisanych, ewentualnie

3)      oddalenie skargi w całości;

4)      zasądzenie od skarżących na rzecz Organu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do projektu uchwały i odpowiedzi Rady Miejskiej na wniesioną skargę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę przedstawioną wcześniej.

Rada Miejska, jednogłośnie, głosami 12-tu „za”, przyjęła przedłożoną treść autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Hieronima Gładysza i Romana Baczyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie cały projekt uchwały – z autopoprawką.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/162/09 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Hieronima Gładysza i Romana Baczyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

 

 

 

Punkt 4.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 10.15 zamknęła XXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

 

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                        Zygmunt Muzioł

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik