Protokół nr XXX

z XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 7 lipca 2009 roku

 

 

       W dniu 7 lipca 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik  – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXIX sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 14-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Powitała wszystkich Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Starostę Złotowskiego, Komendanta Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Związku Sybiraków i wszystkich obecnych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego J. Lewandowskiego – za jego zgodą.

2.      Protokół z XXIX sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2009 r.

3.      Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 5/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zwołania XXX sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęły 4 wnioski o zdjęcie z porządku obrad 2-ch punktów, tj.

-         wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Złotów”, do którego projektu Burmistrz zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie wysokości taryfy z 0,10 zł./m3 na 0,07 zł./m3.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego, głosami 8-iu „za”, 3-ch „przeciw” i 3-ch „wstrzymujących się”, Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek i zdjęła punkt 13 z porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Złotów”,

-         wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych o zdjęcie z porządku obrad pkt 14 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów”, do której wnioskodawcy złożyli autopoprawkę polegająca na podniesieniu zbywania nieruchomości z 50.000 zł. do 100.000 zł.,

-         za zdjęciem powyższego punktu z porządku obrad sesji głosowało 7. radnych, przeciw

– 7.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie przyjęła wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad punku: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów”.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

W wyniku zdjęcia pkt 13 podanego w zarządzeniu nr 5/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zwołania XXX sesji Rady Miejskie, pozostałe punkty uległy przesunięciu.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXX sesji z przyjętym wcześniej wnioskiem.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10-ciu radnych, przeciw – 3, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej:

1)      Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIX sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

3)      Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4)      Interpelacje i zapytania radnych.

5)  Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2008/2009 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach inwestycyjnych w okresie wakacyjnym.

6)  Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

7)  Informacja Burmistrza Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej - opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

8)  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

9)  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Złotowie.

10)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Złotowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Złotowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz na udzielenie poręczenia wekslowego i podpisanie deklaracji wekslowej.

11)  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Norwida i ul. Szpitalnej w Złotowie.

12)   Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów oraz logopedów.

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów.

14)  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15)  Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

16)  Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 13 maja do dnia 16 czerwca 2009 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Podczas dyskusji Radny J. Jędrzejczyk zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie szerszej informacji dotyczącej sprawy rozpatrzenia wniosków złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego nad jez. Zaleskim – ul. Wioślarska, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim. Czy jest jakiś projekt? Jaka jest wizja Burmistrza zagospodarowania tych terenów?

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że wnioski odnośnie zagospodarowania zostały złożone i rozpatrzone. Z tego co wie, to radny J. Jędrzejczak zapoznał się ze sposobem załatwienia tych wniosków i uznał, iż nie ma sensu szerzej tego omawiać. Wyjaśnił że jeśli chodzi o zamiary dla tych obszarów, które są przewidziane zmianą planu, to zostały one opisane w projektach uchwał, które zostały złożone i w załącznikach do tych projektów. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o tereny miedzy ul. Królowej Jadwigi a jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim, to  ma być tam teren zabudowy mieszkaniowej, w tym również wielomieszkaniowej, co zostało szeroko opisane w Studium i to wszystko zostało przedłożone  w projektach uchwał. Natomiast jeśli chodzi o wykonawcę projektu, to został ogłoszony przetarg w formie zapytania o cenę - w trybie do 14 tys. euro.  W najbliższym czasie powinno to być rozstrzygnięte, chociaż z tego co wie, to oferty projektantów jeszcze nie wpłynęły.

Radni nie zgłosili więcej uwag, pytań do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

1.      Radny W. Fidurski :

1)      Nawiązał do decyzji Burmistrza dotyczącej ogłaszania przetargów. Prosił o wyjaśnienie odnośnie dziwnej kolejności ogłaszania tych przetargów, ponieważ w lutym został ogłoszony przetarg na remont ulicy Wioślarskiej a dopiero w lipcu będzie przetarg na kanalizację sanitarną w tej ulicy, a terminy wykonania obydwu robót są na 31 października. Zapytał, czy z tego powodu nie jest zagrożone wykonanie tej inwestycji.

2)      Zwrócił się wyjaśnienie wypowiedzi w TV ASTA, w której burmistrz powiedział, że tylko chory na umyśle mógłby wprowadzić ruch na promenadę”, skoro Burmistrz był inicjatorem wprowadzenia tam ruchu. Powiedział, że jest to dla niego dziwna wypowiedź i z tego co wie, zbulwersowała ona wielu mieszkańców.

3)      Przypomniał że w maju br. została podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatu zmarłego radnego Bogdana Marszałka. Uchwała została wysłana do Wojewody, po czym czekaliśmy wszyscy na decyzję. W dniu 6 lipca, po interwencji okazało się, że Burmistrz w dniu 19 czerwca został powiadomiony przez Wojewodę o fakcie zarządzenia wyborów uzupełniających na dzień 23 sierpnia br. Powiedział, że żaden radny z koalicji nie wiedział o zarządzonych wyborach 23 sierpnia.   Zwrócił uwagę na to, że nie wywieszono na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim żadnej informacji na ten temat, nie było umieszczonej żadnej informacji w internecie. Nie zakłada, że było to celowe działanie, które miało uniemożliwić innym komitetom złożenie w stosownym terminie decyzji o utworzeniu komitetu wyborczego. Były z tego powodu słuszne pretensje członków innych komitetów. Powiedział, że na szczęście ci, którzy chcieli, zrobili to co zamierzali, a działania Burmistrza wymagają szerszych wyjaśnień przed Radą i na piśmie. Sprawy tej tak  nie zostawi, gdyż jest to łamanie praw wyborczych obywateli i prosił o wyjaśnienie na piśmie.

4)      Nawiązał do wcześniejszych apeli radnego A. Kosiby odnośnie wyremontowania drogi obok firmy POL-SOFT. Stwierdził, że nie jest to dobra wizytówka miasta, tym bardziej, że przyjeżdżają tam osoby nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Uważa, że z drogą tą należy zrobić porządek, gdyż jest ona w fatalnym stanie i trudna do przejechania.

2.      Przewodnicząca Rady B.Chorabik:

Zwróciła się do Burmistrza w kwestii poprawienia błędu, który wkradł się w obwieszczeniu dotyczącym granic okręgu odnośnie wyborów uzupełniających, gdyż z obwieszczenia wynika, że radnego wybiera się z całego obwodu składającego się z dwóch okręgów a powinno wybierać się z jednego okręgu (nr 1). Ma nadzieje, że ten błąd zostanie poprawiony, ponieważ ludzie przez to będą źle poinformowani. Z obwieszczenia wynika, że będą mogli głosować również mieszkańcy z okręgu nr 2, gdzie radnym jest St. Wojtuń.

3.      Radny K. Majewski:

1)      Zwrócił się do Burmistrza z pytaniem czy nie należałoby przygotować program rozwoju i modernizacji ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych w mieście na wiele lat. Uważa, iż sytuacja komunikacyjna miasta nie jest na tyle doskonała, że należałoby taki program przygotować. Zasugerował jednocześnie, że opracowanie takiego projektu można byłoby zlecić firmie projektowej lub komisji złożonej z fachowców. Taki dokument mogły być przedyskutowany nawet na forum Rady.

2)      Zwrócił się o właściwe umocowanie (zabetonowanie) lub wymianę słupka ze znakiem ograniczenia prędkości, znajdującego się na wlocie przy ul. Hubego od strony ulicy Zamkowej, który nie jest stabilny i przy silniejszych wiatrach przechyla się.

3)      Poruszył sprawę dotyczącą koordynowania imprez kulturalnych, gdyż zdarzają się sytuacje, że imprezy kulturalne przeszkadzają sobie nawzajem. Zdaje sobie sprawę, że pracownicy ZCAS mają za dużo obowiązków i stąd takie nieporozumienia – uważa, że trzeba się zastanowić nad tym problemem.

4.      Radny K. Nurczyk:

1)      W odpowiedzi na pismo Burmistrza dotyczące znaku parkowania na zapleczu Cechu powiedział, że rozumie iż na dzień dzisiejszy do chwili ostatecznego wyjaśnienia tematu, Burmistrz bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo zamieszkałych tam ludzi i znajdujących się tam posesji, gdyż bagatelizuje decyzję Straży Pożarnej.

2)      Nawiązał do robót nad jeziorem Miejskim. Zwrócił uwagę, że w miejscu gdzie budowany jest pomost, część terenu już wyczyszczono, jednak pozostała kwestia rozwalonych pomostów. Zapytał czy będą one usunięte – zasugerował, aby wjechać tam koparką i to rozwalić.

3)      Zapytał Burmistrza o sprawę dotyczącą fajerwerków na zakończenie Euro Eco Meeting, tj. czy nie mogły być one godzinę później, gdyż ludzie wracający z amfiteatru, ze względu na mgłę, mieli tylko możliwość słyszenia ich - bez możliwości oglądania.

4)      Zwrócił się ponownie o naprawienie dziury od strony ul. Mickiewicza - skręcając na parking przy Cechu, która jest efektem źle wykonanych tam robót.

5)      Zwrócił się o wymalowanie pasów na nowym parkingu przy  ulicy Moniuszki,  gdyż do dnia dzisiejszego nie wykonano tego.

5.      Radny J. Jędrzejczak:

1)      Zwrócił się do Burmistrza z prośbą, żeby przy planowaniu następnych inwestycji lub w ramach bieżącego utrzymania starać się jakoś modernizować przejścia dla pieszych, ponieważ przy przejściach znajdują się zaniżenia, które są dużym utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż wózki w te zaniżenia wpadają. Zasugerował, aby na przejściach dla pieszych przy rondach, „wysepki” oddzielające pasy ruchu były płaskie - słyszał o takim rozwiązaniu w kilku miastach. Zapytał się czy przy projektowaniu następnych przejść, można to jakoś rozwiązać, ponieważ jest to duży problem.

2)      Zwrócił się z pytaniem do Pani Komendant Policji, czy patrol policyjny na promenadzie musi odbywać się samochodem? Cieszy się, że są patrole na promenadzie, ale uważa, że taki patrol jest mniej skuteczny, ponieważ radiowóz jest bardziej widoczny z dalszej odległości. Ponadto jest to uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ muszą ustępować radiowozowi miejsca, który jedzie środkiem drogi, mimo iż pojazd ten nie jedzie na sygnale.

3)      Nawiązał do sprawy dotyczącej deszczówki. Zapytał czy inwestycje zjazdów do jeziora Miejskiego są już zakończone, ponieważ pojawia się problem po ulewach na zjeździe koło pana Skowrońskiego, gdyż z ulicy Kościuszki oraz Wodnej spływają powierzchniowo duże ilości wody a zjazdy, mimo iż są nowe, są tak zaprojektowane, że ścieki wodne powierzchniowe są bardzo płytkie i wszystko przelewa się. Zapytał, czy można z tym coś zrobić?

6.      Radny A. Kosiba:

1)      Zwrócił się ze sprawą, którą poruszał na jednej z sesji, tj. dotyczącą budynku - rudery na rogu Garncarskiej i Mickiewicza. Zapytał kiedy ten obiekt zostanie zburzony? Uważa iż obiekt źle się komponuje w krajobraz miasta, gdyż naprzeciwko znajduję się ładny park z fontanną. Prosił aby przyśpieszyć działanie mające na celu rozbiórkę tego budynku.

2)      Zapytał, czy jadąc rowerem na działki znajdujące się przy górze Żydowskiej za rzeką,   działkowicze nie mogliby dojeżdżać prawą stroną ? Czy można to załatwić? Uważa, że ciągłe przejeżdżanie, to w jedną, to w drugą stronę jest uciążliwe dla działkowiczów.

7.      Radna A. Andrzejewska:            

1)      Zwróciła uwagę, że przy ulicy Nieznanego Żołnierza gdzie została wykonana nawierzchnia w kierunku ul. Szpitalnej nie ma znaku informującego, że jest to ulica „ślepa”. Prosiła o ustawienie tam stosownego znaku drogowego.

            Podobnie jest na ul. Szpitalnej, która w końcowej części jest ulicą „ślepą”.  Jadąc       skrótem – łącznikiem z ul. Staszica do ul. Szpitalnej i wyjeżdżając ze „ślepej” części         ul. Szpitalnej nie wiadomo w jaki sposób ma się tam odbywać ruch i kto ma            pierwszeństwo, gdyż nie ma tam żadnego znaku ? Prosiła o rozważenie tego    problemu.

2)      Zwróciła się z pytaniem do Burmistrza oraz do Komendanta Policji –  kto był odpowiedzialny za porządek na Euro Eco Meeting, ponieważ w sobotę na Placu Paderewskiego była świadkiem chuligańskich  wybryków i nie zauważyła żadnego przedstawiciela Straży Miejskiej i Policji.

8.      Radny A. Kosiba:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą Euro Eco Meeting, tj. incydentu na Placu Paderewskiego, gdzie jeden z zespołów został oblany piwem. Zapytał gdzie w tym momencie byli ochroniarze?

2)      Zwrócił się z apelem do Pani Komendant Policji o kupno rowerów dla policjantów przydatnych do patroli na terenie miasta, np. na promenadzie – zwrócił uwagę, że takie patrole rowerowe Policji są również w Pile.

9.      Radny Z. Muzioł:

1)      Prosił o informację na temat budowy ulicy Domańskiego i Chojnickiej. Zapytał czy już coś wiadomo na ten temat, ponieważ mieszkańcy pytają się kiedy będą chodniki, ławki.

2)      Nawiązał do Euro Eco Meeting, tj. braku „wychodków” podczas tej imprezy. Ludzie załatwiali potrzeby fizjologiczne na ulicy Podolskiej, Spichrzowej. Zapytał czy w tych rejonach nie można było postawić „wychodków” i w bardziej widoczny sposób oznakować, gdzie się one znajdują?

3)      Zapytał czy Burmistrz podjął jakąś inicjatywę, działania w sprawie wykonania ścieżki, którą można byłoby uczęszczać nad Zamzę? Zaczął się sezon letni i wiele dzieci i młodzieży przemierza tą drogą nad Zamzę, co stwarza duże zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Ścieżkę taką można byłoby wykonać wspólnie z gminą Złotów. 

4)      Zwrócił uwagę na to, że najwięcej ludzi na promenadę schodzi z cmentarza, przez co jest on często niszczony. Zapytał się czy nie można byłoby to zabezpieczyć przed dewastacją cmentarza - zagrodzić, żeby nie było tam przejścia.

5)      Poruszył sprawę ławek na promenadzie, które są mało stabilne. Uważa, że ławki powinny być na filarach betonowych, przez co byłyby masywniejsze i byłyby mniej niszczone.

6)      Powiedział, że przed robotami nad jeziorem Miejskim, wędkarze mający łodzie przy promenadzie byli niedoinformowani odnośnie cumujących tam łódek, przez co później nie mogli ich znaleźć, gdyż zostały one poprzestawiane w niewiadome dla nich miejsca. Sprawa była słabo nagłośniona.

10.  Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę dotyczącą klubu MLKS „Sparta”. Jak podała prasa, młodzi piłkarze, nie mają być zgłoszeni do rozgrywek ligi wojewódzkiej juniorów. Chciałby się dowiedzieć jak to naprawdę jest z dopuszczeniem ich do rozgrywek? „Miasto” jest jednym z największych sponsorów „Sparty” i dużo pieniędzy jest przeznaczone na szkolenie dzieci młodzieży, a „miasto” nic nie wie co dzieje się w „Sparcie”. Uważa, że taka decyzja jest karą dla tej młodzieży, a powinna być nagrodą i zgłoszenie ich do rozgrywek jest dla nich szansą. Prosił, żeby zareagować, aby drużyna ta została zgłoszona do rozgrywek ligi wojewódzkiej.

11.  Radny St. Pikulik:

Poruszył sprawę ruchu rowerowego, gdyż ruch ten bardzo wzrasta i niepokoi go nieświadomość rowerzystów przejeżdżających przez przejścia na drugą stronę ulicy. Rowerzystów powinno się w jakiś sposób uświadomić, że nie mają pierwszeństwa przejazdu przez przejście. Powinno nagłośnić się tę sprawę, póki nie wydarzyła się jeszcze żadna tragedia.

12.  Radny R. Lewandowski;

1)      Nawiązał do wycinki drzewa znajdującego się przy przejściu dla pieszych przy szkole  na ul. Hubego. Jest dobrej myśli i ma nadzieję, że do września, kiedy zacznie się rok szkolny, drzewo zostanie usunięte, co wpłynie na bezpieczeństwo.

2)      Zwrócił się z zapytaniem do Starosty Złotowskiego, czy jest możliwość zmodernizowania parkingu przy Starostwie, by samochody osobowe nie kolidowały z autobusami, samochodami ciężarowymi i miały ułatwiony wjazd na ten parking  i wyjazd ? Podkreślił, że z tego parkingu jest bardzo ciężko zabrać dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1, czy też inne osoby mające tam zbiórkę na wyjazd. Prosił Pana Starostę – jak byłaby taka możliwość – żeby coś w tej sprawie zrobić.

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 14 porządku obrad XXX sesji.

Punkt 5.

Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2008/2009 oraz stanie obiektów szkolnych i planach inwestycyjnych w okresie wakacyjnym.

Informacje radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone informacje. Zwróciła się do radnych o naniesienie autopoprawki – zgłoszonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, tj. w informacji o wynikach pracy dydaktycznej w pkt 3 – liczba uczniów niepromowanych jest „2” a powinno być „1” oraz w informacji dotyczącej Gimnazjum Nr 1: w pkt 2 jest liczba uczniów promowanych „430” a powinno być „429”. Przewodnicząca Rady, otwierając dyskusję na temat wszystkich informacji szkół podstawowych i gimnazjalnych, poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone informacje.

Radny W. Fidurski -  zwrócił się do Burmistrza  z apelem odnośnie godzin do dyspozycji dyrektora. Poinformował, że  przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych szkół Burmistrz załącza pisma, iż godziny do dyspozycji dyrektora mogą być realizowane jeśli są wolne środki. Uważa, że taki zapis jest niefortunny, gdyż są to godziny obowiązkowe - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji. Powiedział, że konsultował tą sprawę w Kuratorium, gdzie również uzyskał informację, iż jest to co najmniej niefortunne stwierdzenie.

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu M. Grochowskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, która powiedziała m.in., że kończy się jej kadencja - druga jako Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich. Podziękowała Burmistrzowi za wieloletnią współpracę, bezinteresowną pomoc, wsparcie, cenne wskazówki i dobre słowo. Podobne podziękowania złożyła na ręce Przewodniczącej Rady, dyrektorów szkół, dyrektora MZWiK, Starosty Złotowskiego, redakcji „Aktualności Lokalnych”. Jeśli chodzi o szkołę, to poinformowała, że większość remontów jest wykonana – pozostały do remontu 4 klasy, elewacja. 2-ch uczniów Zespołu Szkół Katolickich nie uzyskało promocji. Myśli, że szkoła rozwija się dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku, z czym można było zapoznać się na XV-leciu Zespołu Szkół Katolickich.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – poinformował, że nie zaprosił na posiedzenie komisji dyrektorów szkół, ze względu na nasilenie pracy w związku z końcem roku szkolnego. Powiedział, że komisja nie zapomni o szkołach i odwiedzi je pod koniec wakacji w celu zapoznania się z przygotowaniem placówek do nowego roku szkolnego.

Dalszej dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady – podziękowała dyrektorom za przedstawiony materiał, życząc zrealizowania zaplanowanych remontów, aby od 1 września wszystkie dzieci mogły rozpocząć naukę w lepszych warunkach.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2008/2009 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach inwestycyjnych w okresie wakacyjnym

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 6.

Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która m.in. poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację. Przytoczyła kilka danych z informacji, z której wynika m.in., że opłata stała wynosi 11 % minimalnego wynagrodzenia i od 1.01 2009 r. wynosi 140 zł., a stawka żywieniowa 4,80 zł. - w tym są  3 posiłki dziennie. W 2008 r. przeprowadzono remont Przedszkola Nr 5 i 4, doposażono plac zabaw w Przedszkolu Nr 2 i 1. W 2009 r. przewidziana jest wymiana stolarki okiennej oraz remont śmietnika w Przedszkolu przy ul. 8 Marca.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – przypomniał, że utworzono dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Nr 2. Prosił Burmistrza, aby zostały zapewnione środki finansowe na ten oddział, ponieważ nie było jeszcze, z tym związanych, zmian w budżecie.

J. Jędrzejczyk zapytał Burmistrza, czy jest przekonany o tym, że zostały spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa i sanitarne w związku z usytuowaniem wybiegu dla psów przy Przedszkolu Nr 5.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie wie czy zostało to spełnione, ponieważ chyba nie ma takich przepisów, które by to określały. Za psa odpowiada przede wszystkim właściciel psa a nie burmistrz czy ktoś inny – nie doprowadzajmy do absurdalnych sytuacji. Nie zna przepisów, które mówiłyby w jaki sposób ma to być organizowane. 

Na pytanie K. Majewskiego czy będą zabezpieczone środki finansowe na nowy oddział przedszkolny, Burmistrz odpowiedział, że tak.

            Po zakończonej dyskusji, Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

 

Punkt 7.

Informacja Burmistrza Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej - opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

Informacje radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która m.in. poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Informacje. Przypomniała, że w omawianym temacie są informacje: Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – dot. infrastruktury nad jeziorami, kąpieliska nad jeziorem Zaleskim, Pływalni „Laguny” i akcji związanymi z zawodami sportowymi, Burmistrza Miasta o przygotowaniu do sezonu letniego i opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Powiedziała, że jeżeli chodzi o bazę noclegową, to Powiatowy Inspektor Sanitarny skontrolował wszystkie obiekty noclegowe,  gastronomię – 19 placówek. Wydano 3 decyzje administracyjne. Stan sanitarno-techniczny skontrolowanych pozostałych obiektów nie budził zastrzeżeń. Jeśli chodzi o wypoczynek letni dzieci i młodzieży to dokonano kwalifikacji 3-ch obiektów – stwierdzono, że stan tych obiektów również nie budził zastrzeżeń.   

A. Andrzejewka – powiedziała, że niepokojącą sprawą jest, iż na terenie Złotowa mamy, już przez dłuższy okres czasu, zbyt małą ilość miejsc noclegowych. Podejrzewa, że stan techniczny hotelu nie jest najlepszy, ponieważ już wielokrotnie kierowała tam swoich znajomych, turystów, którzy stwierdzili, że nie jest to aż tak rewelacyjny hotel. Baza noclegowa jest na obrzeżach miasta, ale w samym mieście bazy noclegowej jako takiej nie ma. Przypomniała, że są w mieście tereny przeznaczone pod tego typu usługi, ale należy ubolewać, że nie ma chętnych ludzi na tego typu działalność gospodarczą. Może należałoby  zastanowić się nad preferencyjnymi warunkami, które zachęciłyby inwestowanie w tego typu działalność.

A. Kosiba powiedział m.in., że w związku z przygotowywaniami do sezonu letniego, należy myśleć już o sezonie jesiennym, ponieważ jest lodowisko i należy pomyśleć o jego wyposażeniu, w tym m.in. o zakupie łyżew, sprzętu do ich ostrzenia. Poinformował, że będzie robił starania o samobieżną rolbę od właściciela REKSWED-u. Powiedział, że należy myśleć o lecie, ale również o przyszłym sezonie.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy na promenadzie przewidziane są toalety przy oraz punkty czerpania wody, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że na razie nie jest to przewidziane.

K. Majewski powiedział, że na dzień dzisiejszy, to co można było zrobić w zakresie przygotowania do sezonu letniego, to jest zrobione. Wiadomo, że zawsze będą osoby, którym coś nie odpowiada. Ma nadzieję, że w przyszłości miejsca noclegowe zostaną przygotowane, miasto zyskało promenadę, niedawno „otwarto” Półwysep Zamkowy, będzie kładka. Miasto na pewno rozwija się w tym zakresie. Powiedział, że w okresie wakacyjnym są imprezy kulturalne i sportowe, swą chronione plaże. Uważa, że w omawianym temacie tym jest dobrze.

            Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Burmistrza Złotowa, Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej oraz opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej.

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały przedstawiła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. W imieniu Burmistrza zgłosiła autopoprawkę do przedłożonego wcześniej projektu uchwały (Radni otrzymali nową wersję projektu uchwały z wprowadzoną autopoprawką), która polegała na zmianie kwoty w § 1 w pkt 2a projektu uchwały dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana związana jest z przeniesieniem sesji z czerwca na lipiec – zmiana musiała być przeprowadzona w m-cu czerwcu. Różnica jest o 15.260 zł., co wynika z tego, że zarówno w szkole jak i w Urzędzie nastąpiły takie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza, że te kwoty musiały ulec zmianie. Sama kwota podwyższenia 115.400 zł. wynikająca ze zmian w tej uchwale nie zmienia się. Natomiast zmienia się kwota pierwotna i wtórna. Poinformowała, że Zarządzenie jest dostępne w biurze Rady i można to porównać. 

J. Skórcz – przedstawiła propozycje zmian w budżecie:

I. Dochody – uległy zwiększeniu z tytułu otrzymania 7-iu dotacji:

1)      z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych w wysokości 73.500 zł. - z przeznaczeniem na budowę dróg na ulicach Leśna i Witosa,

2)      ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów adaptacji na lokale socjalne budynku przy ul. Domańskiego w Złotowie – w kwocie 101.745 zł.,

3)      z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 9.900 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - wypłatę diet,

4)      z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z przeznaczeniem na organizację seminarium naukowego w ramach XV edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2009 - o kwotę 3.500 zł.,

5)      z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Euro Eco Meetingu – o kwotę 29.748 zł.,

6)      z Ministerstwa Sportu w wysokości 72 tys. zł. z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów,

7)      na budowę boiska ORLIK w następujących wysokościach:

- 333.000 zł. od Wojewody Wielkopolskiego,

- 333.000 zł. z Ministerstwa Sportu.

Powiedziała, że zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 440.667 zł. wiąże się ze zwrotem podatku VAT opłaconego w fakturach dotyczących zakupu usług związanych z budową hali widowiskowo – sportowej oraz lodowiska.

Ponadto wprowadza się wydatki niewygasające na dokumentacje modernizacji dróg, które pozostały na koniec miesiąca maja w kwocie 35.520 zł.

II. Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących, w tym:

1)      zwiększa się wydatki o kwotę 10.506 zł. w związku z koniecznością wypłat stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

2)      zwiększa się dotację dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych o kwotę 1.212 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownicy przedszkola,

3)      zwiększa się wydatki o kwotę 9.900 zł. w związku z dotacją o której mowa w pkt I..3),

4)      zwiększa się wydatki o kwotę 152.150 zł. w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu unijnego “Otwarci na aktywność”,

5)      zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 zł. w związku z planowaną organizacją koncertu z okazji oddania do użytku hali widowiskowo – sportowej,

6)      przenosi się wydatki między paragrafami wydatków zgodnie z potrzebami Urzędu, z wnioskiem Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 oraz Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1)      zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 556.250 zł. w związku z faktem, że koszty zaplanowanych w budżecie inwestycji ustalone po przetargach przewyższają kwoty przewidywane do wydatkowania na te inwestycje,

2)      zwiększa się wydatki związane z adaptacją na lokale socjalne budynku przy ul. Domańskiego – o 16.600 zł.,

3)      zwiększa się wydatki związane z dotacjami, o których mowa w pkt I.7) oraz rozstrzygnięciem przetargu – dot. budowy boiska “Orlik”. Kwota zwiększenia – 590.959 zł.

4)      Korekta wydatków dotyczy też hali widowiskowo – sportowej – o kwotę 81.767 zł. Zwiększenie planowanych wydatków na budowę hali wynika z faktu ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i związanej z tym konieczności dostosowania kwoty ujętej we wniosku do wysokości środków planowanych w budżecie.

Nie ulega zmianie wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Podczas dyskusji, J. Jędrzejczyk powiedział, że w materiałach nie ma informacji o inwestycjach: Dwór Złotowski, Podolska, Spichrzowa. Nie są one wpisane również w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zapytał, czy inwestycje te są zagrożone – jak wygląda stopień ich zaawansowania. Powiedział, że ul. Spichrzowa cała nie będzie zrobiona w tym roku, czyli należałoby wpisać ją do Planu Wieloletniego.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział, że nie ma jeszcze opracowanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę, w związku z tym za wcześnie jest o tym mówić. Jak będzie to gotowe, to wystąpimy z odpowiednią propozycją.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009 – z przedstawioną autopoprawką.

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/157/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy, która omówiła przedłożony projekt uchwały.

Pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Złotowie.

- Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

          Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/158/09 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Złotowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Złotowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz na udzielenie poręczenia wekslowego i podpisanie deklaracji wekslowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

B. Chorabik – Przewodnicząca Rady przypomniała, że w projekcie uchwały wyraża się zgodę

na zawarcie przez Burmistrza Miasta Złotowa, w imieniu Gminy Miasto Złotów, umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Złotowie”do kwoty 1,5 mln zł.

Pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały nie było.

            Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Złotowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Złotowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz na udzielenie poręczenia wekslowego i podpisanie deklaracji wekslowej.

- Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/159/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Złotowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Złotowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz na udzielenie poręczenia wekslowego i podpisanie deklaracji wekslowej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Norwida i ul. Szpitalnej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik powitała przedstawicieli Związku Sybiraków – Prezesa Mariana Urbana i Pana Tadeusza Korczaka. Przypomniała, że sprawa zaczęła się od 11 lutego 2009 r., kiedy to wpłynęło pismo Prezesa Związku Sybiraków na ręce Przewodniczącej. Zapoznała wszystkich z treścią powyższego pisma, w którym zwrócono się o nadanie jednemu rondu, jednej z ulic lub skweru nazwy „Zasłańców Sybiru”, motywując to tym, że w 2009 r. przypada 69 rocznica 3-ch masowych deportacji ponad miliona Polaków z Kresów Wschodnich Polski przedwojennej na Sybir. Powiedziała, że pismo przekazano Burmistrzowi Miasta, który przedłożył w tej sprawie projekt uchwały. Poinformowała, że Komisja ds. nazewnictwa ulic zaproponowała nazwę ronda na skrzyżowaniu ulic Norwida – Szpitalna  „Rondo Sybiraków”, która to nazwa została również zaakceptowana przez wnioskodawców. 

Następnie głos zabrał Prezes Koła Terenowego Związku Sybiraków – Pan Marian Urban, który m.in. podziękował za realizację zgłoszonego wniosku i nadaniu rondu przy ul. Norwida – Szpitalnej nazwy „Rondo Sybiraków” – dla upamiętnienia Polaków, którzy byli zesłani na Sybir. 

Przewodnicząca Rady podziękowała Burmistrzowi za szybkie zrealizowanie wniosku i przedłożenie projektu uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Norwida i ul. Szpitalnej w Złotowie.

- Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

          Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/160/09 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Norwida i ul. Szpitalnej w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 11.45.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 30 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

W chwili wznowienia obrad sesji, obecnych było 12. radnych. Nieobecni byli radni: J. Jędrzejczyk i K. Brewka.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów oraz logopedów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w projekcie uchwały są m.in. określone ilości godzin dla dyrektorów szkół, jest informacja, że psycholog, pedagog i logopeda zatrudnieni w szkołach utrzymują tygodniowy wymiar zajęć w ilości 22 godzin oraz, że organ prowadzący może zwolnić dyrektora przedszkola, szkoły z obowiązku realizacji zajęć, w całości lub w części na umotywowany wniosek dyrektora.

Przyszli radni: J. Jędrzejczyk i K. Brewka.

Obecnych było 14. radnych.

 

Pytań, uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

- Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

          Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/161/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów oraz logopedów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Zgłosiło go czterech radnych. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Radni otrzymali „opinię Burmistrza Miasta dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/201/ Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów” oraz autopoprawkę wnioskodawców projektu uchwały polegająca na podniesieniu zbywania nieruchomości z 50.000 zł. na 100.000 zł.

K. Nurczyk – poparł przedłożony projekt uchwały. Powiedział, że przedstawiał na

Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta swoje stanowisko, że do tego wniosku najprawdopodobniej nie doszłoby, gdyby Burmistrz, po spotkaniu z L. Kurcinem, zaczekał z jakąkolwiek decyzją odnośnie „Sparty” do czasu, kiedy zostanie uruchomiona hala widowiskowo – sportowa, kiedy zobaczymy jakie jest zapotrzebowanie dla dzieci i młodzieży odnośnie sportu, ponieważ bardzo dużo osób, młodzieży wyjeżdża do różnych miejscowości, gdzie są boiska, hale sportowe, aby tam trenować. Burmistrz bardzo mocno pospieszył się z decyzją odnośnie zagospodarowania hali „Sparty”. Powiedział, że wcześniejsza propozycja, odnośnie kwoty 50.000 zł.  mogła być za niska, bo za każdym Rada musiałaby podejmować uchwały.  Kwota 100.000 zł. może uchronić tego typu działanie Burmistrza – już nie obiektu „Sparty”, ale jest jeszcze plac, boisko przy „Sparcie”, które być może Burmistrz będzie chciał w przyszłości sprzedać.

Przewodnicząca Rady – przypomniała, że zgodnie ze Statutem Gminy Miasto Złotów, procedura jest taka, że w przypadku kiedy wnioskodawcami są radni, projekt uchwały wpływa do biura Rady i Przewodnicząca występuje do Burmistrza o wydanie opinii do projektu. Taka opinia wpłynęła do biura Rady, którą radni otrzymali. Powiedziała, że opinia Burmistrza odnośnie proponowanego projektu uchwały jest negatywna.

Przewodnicząca Rady nie przeczytała powyższej opinii, z uwagi na to, że radni otrzymali ją z dostarczonym wcześniej materiałami sesyjnymi i zapoznali się z nią.

Z. Muzioł – powiedział, że Burmistrz nie chce transmitowania przez TV ASTA obrad sesji, dlatego, żeby mieszkańcy nie słyszeli o działaniach Burmistrza, narzucaniu swojej wizji całemu społeczeństwu, która jest – zdaniem Burmistrza – najlepsza dla miasta. Powiedział, że hala „Sparty” miała zostać w tej kadencji. Hala i stadion miały być dla mieszkańców – zapewniano, że nie będzie to sprzedane - miała być tylko opinia o stanie technicznym obiektu, a L. Kurcin przyszedł na spotkanie już z projektem zagospodarowania hali „Sparty”. Ubolewa, że Burmistrz ma taki tupet wobec całego społeczeństwa i sam osobiście chce to wprowadzać. Ponadto powiedział, że ubolewa, iż A. Kosiba – jako zwolennik sportu, będzie z K. Brewką, głosował za tym żeby sprzedać stadion i halę - przyczyniają się oni do tego żeby hala i stadion były zlikwidowane.

Przewodnicząca B. Chorabik – zwróciła uwagę, że Rada jest przed głosowaniem projektu uchwały i trudno jest określić kto jakie zajmie stanowisko.

W. Fidurski – poinformował, że na temat projektu dużo już powiedziano, w tym również na posiedzeniach komisji. Powiedział, że niezależnie jakie będzie głosowanie, to on  i  myśli,  że wnioskodawcy, będą mogli w przyszłości powiedzieć, że zrobili wszystko, żeby powstrzymać Burmistrza  przed pewnymi szkodliwymi decyzjami, takimi np. jakie były podjęte odnośnie kina, gdzie na miejscu instytucji kultury powstał „blaszak”, który straszy i będzie straszył przynajmniej przez 25 lat. Chcemy tego uniknąć. Są inne decyzje, żeby wprowadzić fitness, kręgle - są tereny w mieście nie uruchomione  w ogóle, które stoją od lat i niszczeją budynki – trzeba pomyśleć, żeby inwestować i kierować tam inwestorów i im pomagać. Dlatego, niezależnie od głosowania, osobiście będzie czuł się spokojny, że zrobił w tej sprawie wszystko. Powiedział, że nikogo nie należy przekonywać o zaletach decyzji kolegialnych nad decyzjami jednoosobowymi. Decyzje kolegialne są zawsze bardziej wypracowane, przedyskutowane i właściwsze, dlatego -  jeśli niektóre decyzje byłyby dyskutowane na tym forum, odnośnie działek miejskich, to  wówczas byłyby trafniejsze i efektywniejsze dla rozwoju miasta. Nawiązał do artykułu w „Aktualnościach” - powiedział, że podniosło się „larum”, jakie to  teraz będzie nieszczęście,  jeżeli teraz Rada zacznie debatować nad działkami, co zatrzyma rozwój miasta. Należy spojrzeć na skalę problemu – w tym roku było ogłoszonych 7 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, tj. około 50 działek – zwrócił się do radnych z „Lewicy” - jaka ich część wróciłaby pod obrady sesji. Powiedział, że w formie uchwały trafiłoby ich tylko kilka. Te wszystkie lamenty, to larum jest mocno przesadzone, ponieważ są to puste argumenty. Zachęcił wszystkich do głosowania za przedstawionym projektem uchwały, ponieważ jest on zgodny z ustawą o samorządzie gminnym. Powiedział, że wszystkim towarzyszy troska o obiekty, którymi miasto gospodaruje i  o przyszłość sportu i innych dziedzin w mieście.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił się do W. Fidurskiego. Powiedział, że zadaje on pytania retoryczne. Zapytał, ile było opinii negatywnych Komisji Gospodarki Miejskiej o sprzedaży?,  na co W. Fidurski odpowiedział, że nie wie, ponieważ nie prowadzi takiej statystyki. Burmistrz zapytał, to dlaczego zadaje takie pytania odnośnie wykazu nieruchomości do sprzedaży, która ich część trafiłaby pod obrady sesji ? Burmistrz poinformował, że była tylko jedna opinia negatywna – dotycząca „Sparty” i to nie tylko na przestrzeni tego rok, ale i całej obecnej kadencji a może i  poprzedniej.  Uważa, że jest to jakieś odgrywanie się, które nie ma żadnego związku z racjonalnym gospodarowaniem mieniem komunalnym. Powiedział, że wypowiedzi W. Fidurskiego przed kamerą  w TV ASTA, tak jak pytał Burmistrza, „dlaczego ktoś musi być chory na umyśle, żeby dopuścić ruch samochodowy na promenadzie”, tak też zapytał W. Fidurskiego – dlaczego mówi „o obłąkańczej polityce sprzedaży mienia komunalnego”. Powiedział, że tym obraża nie tylko Burmistrza, ale również swoich przyjaciół partyjnych, bo J. Jędrzejczyk jest przewodniczącym komisji, która opiniuje wszystkie wnioski dotyczące sprzedaży.

A. Kosiba – ustosunkował się do wypowiedzi Z. Muzioła. Powiedział, że z K. Brewką nie był ani w lewicy ani w prawicy - reprezentuje Komitet Wyborczy Złotów 2010 i nigdy nie był po jednej ani po drugiej stronie, dlatego może myśleć racjonalnie i zabierać głos jak uważa. Odnośnie hali „Sparty” powiedział, że dokumentuje cały czas budowę nowej hali widowiskowo – sportowej, od samego początku. Był na „Orliku” i również na hali „Sparty” - porównując ją z nową halą, to hala „Sparty” jest ruiną. Uważa, żeby można mówić o działalności sportowej w tej hali, to trzeba tam włożyć bardzo dużo pieniędzy. Powiedział, żeby zrobić kręgielnię z miejskich środków, to trzeba w to włożyć spore pieniądze, trzeba bardzo dużo zainwestować.

Przewodnicząca B. Chorabik – zwróciła uwagę, że tematem nie jest sprzedaż obiektów „Sparty”, tylko zmiana zasad gospodarowania nieruchomościami.

J. Jędrzejczyk -  powiedział, że uchwała nie ma mocy wstecznej,  ma ona działać na przyszłość.

K. Żelichowski -  powiedział, że nie chodzi tu tylko o działki, ale również o sprzedaż mieszkań komunalnych – zwrócił uwagę, że mieszkanie o powierzchni 30 m2 kosztuje więcej niż 100.000 zł. i nad tym też Rada będzie musiała debatować. Ponadto powiedział, że podziwia K. Brewkę, że nie polemizuje z Z. Muziołem, bo akurat Z. Muział nie powinien robić takich uwag.

J. Lewandowski – m.in. zapytał W. Fidurskiego, jak to sobie wyobraża, że będziemy siedzieć i debatować czy komuś sprzedać działkę, czy nie sprzedać ?  Uważa, że nie należy burzyć tego co jest. Niech każdy robi co do niego należy, a radni są od tego, żeby zgłaszać Burmistrzowi problemy, które są naturalnymi w mieście. Poinformował, że nigdzie nie należy i nie ma żadnej legitymacji partyjnej. Powiedział, że radni nie zdają sobie z ogromu sprawy z tego, że wybudowanie nowej hali i utrzymywanie jeszcze dodatkowej, to naprawdę jest ogrom pieniędzy. Nikt nie myśli kto te wszystkie obiekty będzie utrzymywał. W tej chwili jest tak, że wszystko na siebie musi zarabiać. Prosił, żeby nie zmieniać tego, żeby przy głosowaniu zachować zdrowy rozsądek i nie rozpatrywać sprawy „Sparty”, chodzi tylko o to, żeby nie burzyć tego co jest.

W. Fidurski – powiedział, że jak wygląda sytuacja, kiedy Rada decyduje o sprzedaży działek, to można przekonać się w Urzędzie Gminy Złotów, gdzie każda działka do sprzedaży trafia pod obrady Rady Gminy, na co J. Lewandowski – powiedział, że może nie mają zaufania do swojego Wójta.

K. Brewka - m.in. powiedział, że nie ma zamiaru z nikim polemizować. Jest człowiekiem wolnym, nie jest związany z żadną partią, nie ma żadnej legitymacji partyjnej, a postępuje tak dlatego, ponieważ chce mieć komfort - komfort taki, że wtedy kiedy trzeba może wyrażać własne, swoje zdanie, stanowisko – takie, które jemu odpowiada. Co do tej sprawy, powiedział, że on też w jakiś sposób zarządza firmą i w momencie otrzymania tego stanowiska otrzymał duży zakres obowiązków i w życiu nie byłby w stanie wykonać tych obowiązków, gdyby proporcjonalnie do zakresu obowiązków nie powierzono mu pakietu kompetencji. Jest to zupełnie porównywalne do tego, co robi Burmistrz w mieście, ponieważ też ma potężny zakres obowiązków. Niestety, żeby z tych obowiązków wywiązać się, musi mieć zakres kompetencji. Jego stanowisko jest takie, bo uważa, że tego zakresu kompetencji, w jego przekonaniu, nie wolno ograniczać.

A. Andrzejewska – powiedziała, że skonfrontowała stanowisko w omawianym temacie z wyborcami - stanowisko jej wyborców jest zdecydowanie za tym, żeby nie podejmować tego typu uchwały, ponieważ jest to uchwała ograniczająca uprawnienia Burmistrza. Wyborcy uzasadniają to tym, że gdyby Burmistrz nie miał takich uprawnień, to do dnia dzisiejszego nie byłoby promenady, hali w tym miejscu gdzie jest budowana - byłaby za miastem, nie byłoby zagospodarowanego Półwyspu. Są to argumenty, które przemawiają za tym, żeby tego typu uchwały nie podejmować. Powiedziała, że w tej kadencji jest członkiem Komisji Gospodarki Miejskiej, która opiniuje każdorazowo wszelkie propozycje przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży - zanim zostanie wprowadzone to do realizacji. Uważa, że dobrze dzieje się, że możemy tutaj jednoznacznie określić, po jakiej stronie jesteśmy. Tak samo, jak jej koledzy, nie posiada żadnej legitymacji partyjnej - bodajże są tylko dwie osoby z legitymacjami partyjnymi, a pozostali są „wolnymi” osobami. To, że możemy wypowiadać się w każdej chwili bez ograniczenia nas jakimiś ramami, zdecydowanie działa na korzyść naszego środowiska, naszego miasta.

K. Żelichowski – powiedział, że jeżeli chodzi o opinię odnośnie hali, która jest podstawą dyskusji, to - z tego co pamięta, na komisji 2-ch członków głosowało „za” i 2-ch „przeciw” - zadecydował głos Przewodniczącego Komisji. Nie wie, czy Przewodniczący Komisji ma większe uprawnienia od Burmistrza.

K. Nurczyk – nawiązał do wypowiedzi A. Andrzejewskiej dotyczącej inicjatywy Burmistrza o zagospodarowaniu terenu wokół jeziora, Półwyspu, promenady.  Podkreślił, że gdyby Rada nie miała możliwości wpływu, to promenada byłaby pieszo – jezdna, gdzie obecnie społeczeństwo cieszy się, że Rada do tego nie dopuściła. Jeśli chodzi o Półwysep, to wykonał wiele telefonów - Wojewoda powiedział, że chętnie wyraziłby zgodę, żeby za miejskie pieniądze wykonać więcej inwestycji w sensie czyszczenia Półwyspu – niecki jeziora. Powiedział, że od wielu lat jest mowa o zagospodarowaniu terenów, a odnośnie hali widowiskowo – sportowej ma do końca mieszane uczucia czy lokalizacja hali, która jest w centrum miasta, jest rzeczywiście udana. Odnośnie wypowiedzi J. Lewandowskiego, że być może Rada Gminy nie ma zaufania do Wójta, to powiedział, że stracił zaufanie do Burmistrza na podstawie wielu ostatnich działań w pewnych kwestiach, kiedy rzeczywiście trzeba mieć kontrolę odnośnie pewnych inwestycji.

St. Pikulik – powiedział, że jest zdumiony dyskusją. Słuchając samych negatywnych wypowiedzi W. Fidurskiego, wydaje mu się, że żyje w innym mieście. Wynikałoby z tego, że miasto jest zaniedbane, prawie zrujnowane - jakby to ktoś pierwszy raz słyszał, co się dzieje w naszym mieście, to odniósłby takie wrażenie. Natomiast sprawa jest taka, jakby odwetowa – ponieważ zdanie części radnych nie jest respektowane, to związku z tym „znajdziemy kij na Burmistrza”. Myśli, że ta sprawa przedłuży tylko niektóre kwestie, bo demokracja jest bardzo dobra, ale jednocześnie demokracja ma to do siebie, że wszystkie procedury trwają o wiele dłużej. Jeżeli chodzi o wypowiedź K. Nurczyka dotyczącą jeziora, jak dobrze pamięta, to chciał jezioro czyścić, pogłębiać  - jakbyśmy ten program przyjęli, to na żadną inwestycję w Złotowie nie byłoby ani grosza, bo był to szalony pomysł - bez orientacji w kosztach i możliwościach. Powiedział, że ten kto nic nie robi, to nie popełnia błędów i być może Burmistrz popełniał niektóre błędy – pan Fidurski wyliczył z całej działalności jeden błąd – wątpliwy, bo wiemy, że sklep też przynosi dochody miastu i Burmistrz zawsze myśli o ekonomii. Powiedział, że radni nie znają całości problemów finansowych miasta, znają tylko cząstkę tych problemów. Jedynie Burmistrz ma tą sytuację, że może mieć jakąś wizję w konkretnych sytuacjach przyszłościowych. Może za mało mówi się o tym tutaj, ale z tego co słyszał, to Komisja wszystkie te sprawy rozstrzygnęła a plan zagospodarowania miasta był również omawiany i dyskutowany wielokrotnie. Powiedział, że Radni mają legitymacje ze swoich okręgów, a Burmistrz - z całego miasta i jest w jakimś stopniu odpowiedzialny przed wyborcami, jako całością, z czego nie zdajemy sobie sprawy, bo Burmistrz też miał jakiś program wyborczy i go realizuje. Czy robi to zgodnie z tym programem, który obiecał społeczeństwu z całego miasta, które go wybrało, to jest następna kwestia, o której my, jako radni często zapominamy. Jeśli chodzi o kwestię wartości zbywanej nieruchomości - 50.000 czy 100.000 zł., to jest dla niego bez znaczenia. Jest to tylko kwestia pewnego zaufania do działania Burmistrza, tym bardziej, że kontrola Rady istnieje poprzez Komisję Gospodarki Miejskiej i Komisję Rewizyjną, która składa jakieś wotum nieufności, prawie w całości, jeśli chodzi o kwestię zaufania do Burmistrza. Uważa, że uchwała ta powinna upaść wcześniej, żeby nie było w ogóle takiej dyskusji, bo to nieraz jest żenująca dyskusja.

K. Majewski – powiedział, że w dyskusji padły słowa, że Rada ma kontrolę nad decyzjami Burmistrza. Wprawdzie ma kontrolę, ale to wszystko jest już po fakcie. Jeśli nawet komisja zaopiniuje daną sprawę negatywnie, to i tak decydentem jest Burmistrz i w zasadzie komisja nie może nic zmienić po decyzji Burmistrza. Przykładem tego była ostatnio sprawa deszczówki, gdzie oddano aportem, bez wiedzy Rady, całą sieć deszczową do MZWiK. Również, pomimo apelu, odnośnie hali, Burmistrz podjął decyzję, wobec której Rada jest bezradna. Powiedział, że Burmistrz działa w ramach prawa i radni też chcą działać w ramach prawa. Przedłożony projekt uchwały został przygotowany zgodnie z prawem i może tu być też pewne ograniczenie. Powiedział, że „my też chcemy być radnymi, którzy mają też jakąś wizję, nie tylko burmistrz”. Radni mogą być nie fachowcami, ale są wybierani i też chcą mieć pewien wpływ na przyszłość miasta. Do projektu uchwały przekonał go fakt i troska o stadion „Sparty” przy ul. Mickiewicza. Obawia się, że będzie on rozparcelowany i sprzedany a jego zdaniem, stadion ten powinien pozostać w takim stanie, jaki jest, a nawet powinien być zmodernizowany, żeby terenów zielonych w centrum miasta było jak najwięcej, aby tam nie inwestować, nie przeznaczać tego terenu na cele inwestycyjne, gdyż zagęszczenie ruchu drogowego w tym rejonie miasta jest zbyt duże. Będzie głosował za podjęciem przedłożonego projektu uchwały.

Wyszedł radny St. Pikulik.

Obecnych było 13. radnych.

W. Fidurski – powiedział, że dziwi się wypowiedziom, iż ta dyskusja jest żenująca, itd.  Powiedział, że tym razem jest wreszcie jakaś dyskusja – żadna dyskusja nie jest żenująca, jeśli są wymieniane argumenty i rozmawia się. Uważa, że każda dyskusja na tym forum jest dobra, niezależnie od tego, jaki będzie wynik. Gorzej jest, kiedy się nie dyskutuje, a takie czasy wszyscy pamiętamy.

Przyszedł radny St. Pikulik.

Obecnych było 14. radnych.

J. Kołodziejczyk - Z-ca Burmistrza – powiedział, że ma wrażenie, że nie wszyscy radni przeczytali opinię Burmistrza do projektu uchwały. To, o czym mówił radny W. Fidurski – o sprzedaży działek po uchwale rady, to takie sytuacje są przeważnie w gminach wiejskich, gdzie sprzedaży jest bardzo mało, gdzie nie ma, przede wszystkim, sprzedaży mieszkań komunalnych. Powiedział, że w ustawie o samorządzie gminnym mówi się, że do czasu określenia zasad, organ wykonawczy może dokonywać tych czynności za zgodą rady gminy. Zasady takie zostały określone kilka lat temu – na początku II kadencji Rady, które były później nowelizowane - jak była taka potrzeba, a wynikała ona najczęściej z nowelizacji ustawy. Powiedział, że zawsze te uprawnienia pełne miał Burmistrz. Rozmawiał z prawnikiem na temat przedłożonego projektu uchwały, który powiedział, że formalnie jest on zgodny z prawem, ale z duchem ustawy o samorządzie gminnym nie jest zgodny, bo w ustawie o samorządzie gminnym jest napisane wprost, że Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Natomiast podejmowanie decyzji w sprawie mienia komunalnego, nie jest kontrolą, to jest wykonywanie gospodarki mieniem, czyli zakres, który w art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że „Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta”. Nie chodzi tutaj o 50.000, 100.000 zł, o co cokolwiek. Powiedział, bo padła taka opinia, że Komisja Rewizyjna wyraziła wotum nieufności dla Burmistrza, podpisując taki projekt uchwały. Tak nie jest, bo – jego zdaniem –  wnioskodawcy projektu uchwały albo nie czytali ustawy, albo jej nie zrozumieli, a najprawdopodobniej jest tak, że wymyślili coś i „chcą tutaj piasku w tryby wrzucić”. Przypomniał, że Komisja Rewizyjna co roku, przed absolutorium bada sprzedaż mienia, bada przetargi – zapytał jakie były uwagi tego typu. Powiedział, że jak przyjeżdża RIO, to nie bada celowości, bada tylko zgodność z prawem. Wojewoda również bada uchwały pod kątem zgodności ich z prawem – nie bada celowości. To jest uprawnienie NIK-u i Komisji Rewizyjnej. Zapytał członków Komisji Rewizyjnej, obecnej i poprzedniej kadencji, czy chociaż raz podważyli celowość sprzedaży jakiegoś mienia – nie. Powiedział, że Radni uchwalą to co będą chcieli - takie są zasady demokracji. Powiedział, żeby nie mówić tutaj o takich rzeczach, że wotum nieufności to Burmistrz ma na sesji absolutoryjnej – podnoszenie tego i próbowanie ograniczania kompetencji Burmistrzowi jest, jego zdaniem, zupełnie zbędne.

St. Pikulik  zapytał, kto odpowiada prawnie, jeśli rada coś uchwali co wykona Burmistrz ?

K. Nurczyk – przypomniał szkolenie dla radnych odnośnie odpowiedzialności finansowej, gdzie był podany przykład w Niemczech, kiedy to  burmistrz stracił 3 pensje i stanowisko, natomiast radni płacą odszkodowanie. Powiedział, że nie byłoby tego wszystkiego – projektu uchwały, nie było takiej potrzeby wcześniej, ponieważ nie było takich sprzedaży. Przypomniał sprzedaż kina, gdzie postawiono blaszak – bez żadnych uwarunkowań architektonicznych, dokonane działania Burmistrza odnośnie „Sparty”, gdzie nie można już nic zmienić. Powiedział, że społeczeństwo wyraziło oburzenie na takie działanie Burmistrza, poprzez składanie podpisów - osobiście zebrał masę podpisów i przekazał W. Fidurskiemu, który je zbiera.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk dodał, że przy sprzedaży mienia jest również sprzedaż mieszkań, gdzie pierwszeństwo mają najemcy i trzeba będzie, każdorazowo przy wartości nieruchomości powyżej 100.000 zł., pytać Radę czy wolno sprzedać najemcy, który ma pierwszeństwo. Dotychczas to było w ten sposób, że Burmistrz podejmował zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży budynku – całej nieruchomości i na tej podstawie sprzedawane są kolejne mieszkania. Proponowany zapis w przedstawionym projekcie uchwały oznacza, że przy sprzedaży każdego mieszkania, po wycenie, będziemy pytali radnych czy zgadzają się, żeby dane osoby kupiły mieszkanie, chociaż mają one pierwszeństwo kupna i nie można im

 

odmówić, ponieważ mieszkają w budynku przeznaczonym do sprzedaży. Uchwały te będą bezprzedmiotowe – bez sensu.  

J. Jędrzejczyk – nawiązał do powyższej wypowiedzi – rozumie, że Z-ca Burmistrza sugeruje, że radni będą przeciwni takiej sprzedaży ?, na co J. Kołodziejczyk odpowiedział, że nic nie sugeruje, stwierdził tylko, że uchwała ta jest zupełnie zbędna.

J. Jędrzejczyk – powiedział, że uchwała ma działać nie wstecz a do przodu. Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodnicząca Rady poddała powyższy wniosek pod głosowanie.

Za zamknięciem dyskusji głosowało 10-ciu radnych, przeciw – 1, 3 – wstrzymało się od głosowania.

W wyniku głosowania zamknięto dyskusję nad omawianym projektem uchwały.

            Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Komisja Bezpieczeństwa Publicznego – nie głosowały projektu uchwały –  przyjęły wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad sesji. Pozytywnie zaopiniowały projekt uchwał: Komisja Gospodarki Miejskiej, Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta oraz Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej.

          Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

- Za podjęciem uchwały głosowało 7. radnych, przeciw – 7.

          Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów.

Punkt 14.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Radnemu W. Fidurskiemu:

1)      W sprawie kolejności przetargu na modernizację ul. Wioślarskiej, odpowiedział, że nie ma żadnej sprzeczności, ponieważ terminy są tak ustalone, że najpierw będzie wykonywana kanalizacja sanitarna, a następnie roboty drogowe. Powiedział, że jedno drugiego nie wyklucza, ani nie przeszkadza, ponieważ kanalizacja „idzie” w pasie drogowym, a nie w drodze. Ustalono tak, że wejście na budowę drogi będzie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Natomiast jeśli chodzi o to, że nie zostało to ogłoszone w tym samym czasie, albo wcześniej, to dlatego, że nie była jeszcze gotowa dokumentacja na budowę kanalizacji, a dokumentacja na drogę była wykonana.

2)      Jeżeli chodzi o stwierdzenie dotyczące wypowiedzi w TV ASTA, to prosił W. Fidurskiego żeby na sesji tym nie posługiwał się, bo wiadomo, że ma on inne zamiary jak działalność w Radzie i powoływanie się na te wypowiedzi nie mają żadnego związku z meritum sprawy, czy jego działalnością jako radnego, czy przewodniczącego komisji.

3)      Jeśli chodzi o drogę przy Pol-Sofcie, to powiedział, że nie starczy na to pieniędzy. Jest ustalony plan do końca roku – z środków, które są na bieżące utrzymanie. Przypomniał radnemu W. Fidurskiemu, że m.in. z jego inicjatywy i wniosku zabrano pieniądze na bieżące utrzymanie ulic, a w tej chwili zgłasza on postulaty o realizację dodatkowych zadań. Wie, że stan tej drogi dojazdowej jest zły, natomiast nie starczy na to pieniędzy – są ustalone zadania z tych pieniędzy, które pozostały i mają być wykonane również nie mniej pilne zadania. Natomiast na drogę przy firmie POL-SOFT, niestety nie starczy pieniędzy.

Radnej B. Chorabik:

W sprawie obwieszczenia dotyczącego wyborów uzupełniających odpowiedział, że zaszła pomyłka, bo zamiast granic okręgu wyborczego wpisano granice obwodu. Zostało to już poprawione.

 

Radnemu W. Fidurskiemu:

Jeśli chodzi o wybory uzupełniające, to przestrzegał, żeby nie bić na alarm, bo radny W. Fidurski przedstawił, że jest to łamanie praw wyborczych obywateli. Jeżeli mówi się o takiej argumentacji na zwykłą pomyłkę, to jego zdaniem, jest to nadużycie, bo nikt nie ma zamiaru, aby obywateli nie dopuścić do wyborów, bo jest to śmieszny zarzut. Była rzeczywiście pomyłka w nazwie – powinien być okręg a nie obwód. Natomiast sama istota sprawy, zdaniem Burmistrza, jest zachowana – ogłoszono to, wywieszono, szczególnie w tym rejonie, gdzie mają odbyć się wybory uzupełniające. Czynności, które należą do Urzędu Miejskiego, Burmistrza są wykonywane. Powiedział, że jeśli są jakieś zarzuty, to jak rozumie, mogą to być tylko zarzuty jako braku informacji o termin zgłoszenia komitetu wyborczego. Jeżeli to jest w podtekście, to nikt z radnych podwójnie w okręgu nie może startować. Ten zarzut jest zupełnie chybiony. Jeżeli chodzi o zgłaszanie komitetów partyjnych, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby to zrobić. Terminy wczoraj minęły i każdy musi wiedzieć, wg starej zasady, że nieznajomość prawa szkodzi. Natomiast naszą rolą nie jest przypominanie i mówienie o tym, że termin minął. Naszą rolą jest to, co zapisane jest w ustawie, tzn. podawanie rzetelnych informacji. Powiedział, że nie wie dlaczego nie było obwieszczenia w BIP-ie, było na tablicy ogłoszeń, ale zostało przykryte innymi ogłoszeniami. Nie można czynić zarzutu, że było to ukrywane, po to, żeby nie przekazać informacji. Powiedział, że takiego zarzutu nie przyjmuje i prosił, żeby nie posługiwać się taką argumentacją. Powiedział, że w dniu wczorajszym, obecny na sesji pan Brzeziński, zrobił totalną awanturę, zupełnie niepotrzebnie. Prosił, żeby nie nadużywali tego i wywoływali niepotrzebnych skandali politycznych.

Radnemu K. Majewskiemu:

1)      W sprawie programu rozwoju i modernizacji ciągów komunikacyjnych w mieście, odpowiedział, że taki program jest zbyteczny, ponieważ my nie mamy wielkiego wyboru. Nie możemy marzyć czy planować, programować obwodnic, ponieważ jest to temat, który zostaje wywołany i tylko później pozostają złe wspomnienia, bo tego nigdy, przynajmniej w dającej się przewidzieć perspektywie, nikt nie będzie w stanie zrealizować. Jest opracowany program na kadencję Rady, jest program odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego, budowy, rozbudowy, czy modernizacji sieci komunikacyjnej, chodników i ścieżek rowerowych. Jest to spójne i niewiele da się wymyślić – tylko trzeba to realizować. Natomiast wymyślanie jakiś  abstrakcyjnych rzeczy, które być może będą stanowić jakąś koncepcję docelową, ale nie będą realizowane w przewidywanej perspektywie czasu, jest to, zdaniem Burmistrza, robienie nadziei ludziom, że będzie to kiedyś realizowane. Jest przeciwny temu i nie są to tanie opracowania – na to trzeba bardzo dużo pieniędzy, bo opracowują to specjaliści i potrzebne są badania, podkłady geodezyjne, opinie itd. Taki program najczęściej nie ma żadnego znaczenia do praktycznego działania. Przypomniał, że są również ustalenia Studium zagospodarowania przestrzennego miasta – są to rzeczy, które są znane i jest tylko kwesta realizacji, a realizacja uzależniona jest od pieniędzy, którymi budżet dysponuje.

2)      W sprawie koordynowania imprez kulturalnych, odpowiedział, że jeśli chodzi o koncert z imprezą trzeźwościową, to należy eliminować tego rodzaju sytuacje. Dyrektor ZCAS wypowiadał się na ten temat i myśli, że przeprosił tych, którzy tego tam doświadczyli.

3)      Jeśli chodzi o umocowanie słupka przy ul. Hubego, to zostanie to zgłoszone do wykonania.

Radnemu K. Nurczykowi:

1)      W sprawie pomostów nad jez. Miejskim, odpowiedział, że pomosty te zostaną usunięte i nie tylko te. Wszystkie pomosty nad jez. Miejskim, które są wybudowane bez pozwolenia, z różnych materiałów, w różnym stanie i szpecą to otoczenie, zostaną rozebrane, albo ci właściciele, jeżeli zostaną ustaleni, będą wezwani do rozbiórki pomostów. Sprawę pomostów trzeba uporządkować. Wystąpiono wcześniej do Miejskiego Koła PZW z zamiarem porządkowania brzegów jeziora i nie może być zarzutu, że nikt nie wiedział, że łódki trzeba postawić tam gdzie są. Powiedział, że nie przyjmuje zarzutu, że wędkarze byli niedoinformowani odnośnie cumujących łódek, ponieważ Koło PZW zostało powiadomione o zamiarach porządkowania i usunięcia rozwalających się pomostów. Wie, że nie wszystko jeszcze zostało wykonane – na odcinku gdzie obecnie trwają prace przy budowie pomostu i przejścia, to zostanie zrobione, a w przyszłości nad całym jeziorem. Jest taki zamiar, aby zgodnie z projektem planem zagospodarowania przy parkingu przy ul. Staszica wybudować w przyszłym roku pomost do cumowania łódek dla wędkarzy, którzy za niewielką opłatą mogliby to miejsce sobie wynająć. Będzie to miejsce monitorowane i jak sądzi będzie wtedy porządek. (Odpowiedź również dla radnego Z. Muzioła).

2)      Jeżeli chodzi dziurę przy Cechu od strony ul. Mickiewicza, to odpowiedział, że zostało to zlecone  - jeżeli nie jest to zrobione, to będziemy interweniować.

Godz. 13.15. – z posiedzenia zwolnił się radny Krzysztof Nurczyk.

Obecnych było 13 radnych.

Radnemu Januszowi Jędrzejczykowi:

1)      Jeżeli chodzi o zaniżenia przy przejściach dla pieszych, to odpowiedział, że tego nie da się zrobić, jest to niemożliwe, ponieważ tamowałoby to przepływ wody. Wie, że w kilku miejscach jest to zbyt głębokie, ale w większości miejsc jest to zrobione właściwie. Przypuszcza, że głównie chodzi o przejazd z ul. Krzywoustego w Al. Piasta, ale nie da się tego zrobić. Prosił o rozeznanie sprawy i okazało się, że wyrównanie tego do poziomu chodnika oznaczałoby, że będą tam tworzyć się kałuże, ponieważ spływ wody jest w Al. Piasta. Główny problem polega na tym, że nie ma gdzie odprowadzić wody, bo to obniżenie stanowi jednocześnie ciek.

2)      Jeśli chodzi o ścieżki dojścia do promenady przy jeziorze Miejskim, to woda będzie tam płynąć jak płynęła do tej pory. Tam nic nie zmieniło się, poza tym, że teren ten został utwardzony. Zrobiono „rynsztoki”, którymi będzie płynąć woda. Myśli, że obecnie jest to sytuacja ekstremalna, że opadów było bardzo dużo i intensywnych, dlatego to tak wygląda. Nawet najbardziej sprawna kanalizacja nie jest w stanie przyjąć takiej ilości wody. Uważa, że w normalnych sytuacjach będzie lepiej.

Radnemu A. Kosibie:

1)      W sprawie rudery na rogu ul. Garncarskiej i Mickiewicza odpowiedział, że na nasz wniosek została wydana decyzja przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sporawa ta będzie monitorowana i doprowadzimy do tego, żeby tego budynku nie było. Poinformował o propozycji dla właściciela tej nieruchomości, żeby dokonać zamiany. Chcielibyśmy połączyć działkę, gdzie wcześniej wyburzono nasz budynek z tą, żeby powstał tam taki budynek, który byłby reprezentacyjny. Jak na razie nie możemy dojść do porozumienia – sprawa jest w toku.    

2)      Jeżeli chodzi o sprawę incydentu na Pl. Paderewskiego, to może jedynie przeprosić artystę, który został tak potraktowany. Ludzi nieodpowiedzialnych nie brakuje. Powiedział, że nie czujemy się winni, ponieważ jako organizatorzy zapewniono to, co do nas należy. Była ochrona – być może nie skuteczna – będziemy rozmawiać na ten temat. Były też inne zabezpieczenia, które nie powinny doprowadzić do takiej sytuacji, ale przy takiej ilości ludzi, przy takim natężeniu różnych zjawisk – pozytywnych i negatywnych, wszystko może się zdarzyć, ale na głupotę i chamstwo, niekiedy rady nie ma. Powiedział, że przeproszono artystę i myśli, że na tym sprawa zostanie zakończona. (Odpowiedź również dla radnej A. Andrzejewskiej).

Radnej A. Andrzejewskiej:

Jeżeli chodzi o ul. Nieznanego Żołnierza odpowiedział, że jest to tymczasowa sytuacja, ponieważ prowadzone są pertraktacje z właścicielami firmy KONET i z chwilą kiedy zostaną znajdujące się tam magazyny, ten fragment ulicy zostanie połączony – myśli, że to już niedługo będzie trwało, ale jeśli jest problem, to polecimy, aby znak „ślepa” ulica postawić.  Jeżeli chodzi o ul. Szpitalną, to powiedział, że taki znak znajduje się tam. Jest on jakby na

 

wyrost, bo jest to tylko dojazd do CPN. Jeżeli chodzi o dodatkowe oznakowanie uliczki - łącznika ul. Staszica z ul. Szpitalną, czy ma to być droga podporządkowana, czy z pierwszeństwem przejazdu, to jest tam dość duży problem, ponieważ ruch wskazywałby, że z ważności ulicy ta nie oznakowana powinna być z pierwszeństwem, bo wjazd dotyczy tylko parkingu - z drugiej strony, od CPN wjechać nie można,  można tylko wjechać w ulicę nie oznakowaną. Uważa, że ten brak oznakowania jest dobry, ponieważ kierowcy muszą również uważać i wiedzieć – nie może być tak, żeby później wymuszało tam sytuacje takie nienormalne.

Radnemu Z. Muziołowi:

1)      W sprawie ul. Domańskiego i Chojnickiej odpowiedział, że na koniec sierpnia ma być gotowa dokumentacja techniczna na przebudowę tych ulic i wtedy będą kontynuowane rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Dróg, w celu terminu realizacji zadania. Myśli, że w tym roku będzie to trudne, żeby roboty zostały rozpoczęte, ale mamy przyrzeczenie, że po opracowaniu dokumentacji będzie to realizowane. Jest zapewnienie, że będzie to realizowane również w tym roku, ale zdaje sobie sprawę z tego, że czasu jest coraz mniej. Poza tym zwrócił uwagę na to, że pieniądze przeznaczone na przebudowę tych ulic stanowią „żelazną” rezerwę budżetu. Jeżeli sytuacja będzie pogarszać się, to trzeba będzie środki te przeznaczyć na inne cele – przynajmniej będzie taka propozycja. Jednak na dzień dzisiejszy nie chce się autorytatywnie wypowiadać w tej sprawie. Natomiast, jeśli chodzi o ul. Domańskiego – Chojnicka, to jest taki zamiar, że na pewno w przyszłym roku będzie to realizowane.

2)      Jeżeli chodzi o sprawy z ubikacjami na Pl. Paderewskiego podczas Euro Eco Meeting, odpowiedział, że nieprawdą jest, że nikt o nich nie wiedział, bo kolejki do ubikacji były tam zawsze. Powiedział, że nie wszyscy wiedzą do czego służą ubikacje i trudno jest to egzekwować, chociaż egzekwować trzeba, ale przy takiej ilości ludzi zdarza się, że nie wszyscy zachowują się porządnie.

3)      Jeśli chodzi o ścieżkę nad Zamzę, powiedział, że przy budowie ul. Domańskiego i Chojnickiej będzie ona budowana wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Dróg – ścieżka będzie wychodziła za CPN, natomiast co dalej, to trudno powiedzieć, bo nie jest to droga miejska, ani gminna – jest to droga wojewódzka i być może Wójt będzie o to zabiegał. Jesteśmy skłonni uczestniczyć w tych zabiegach, a może i w czymś więcej, ponieważ jest to również  interes mieszkańców miasta, bo jak wiadomo nad jezioro jeździ dużo ludzi.  

4)      W sprawie zejścia z cmentarza na promenadę, to również uważa, że znajdującą się tam bramę należy zamknąć, bo mimo starań, są tam stale dewastacje. Powiedział, że należy to obejrzeć i jest taki zamiar, żeby zamknąć – jest tyle zejść na promenadę, że jest ono tam niepotrzebne. Jest to nie tyle kwestia zejść, co grupowania się w tym miejscu różnych ludzi, którzy piją tam alkohol i niszczą teren. 

5)      W sprawie ławek na promenadzie odpowiedział, że ławki są przykręcone i uważa, że to rozwiązuje problem. Na razie nie przewiduje się innych ławek na promenadzie. Powiedział, że niedługo będzie tam oświetlenie i monitoring, przez co, tak sądzi, sytuacja na promenadzie trochę poprawi się.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie dotyczącej klubu MLKS „Sparta”, odpowiedział, że również był zdziwiony informacją o decyzji „Sparty” o wycofaniu piłkarzy z rozgrywek ligi wojewódzkiej, ale podobno jest to nieprawda. Powiedział, że ma obietnicę, że nie jest to decyzja Zarządu MLKS „Sparta” – pewnie są to zamiary poszczególnych działaczy. Powiedział, że zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Nie można powiedzieć, że „miasto” jest bez możliwości kontroli, czy wpływania na decyzje „Sparty” – jesteśmy głównym sponsorem i finansujemy sport przez „Spartę” i wydaje się, że można tutaj dużo zrobić, ale wymagałoby to działania od samego początku, bo należałoby bardziej precyzyjnie określać propozycje co do składania ofert – wtedy nie mogliby dowolnie tymi pieniędzmi dzielić. Uważa, że w tym kierunku powoli idziemy, bo w poprzednim roku były to ogólne zapisy, a w tym roku – na co niektórzy

 

członkowie Zarządu „Sparty” burzyli się – było to doprecyzowane na poszczególne sekcje. Jeżeli będzie taka potrzeba, to jesteśmy w stanie również to jeszcze rozszerzyć, żeby było precyzyjnie określone na co pieniądze mają być przeznaczone. Jak widzi, a nie jest w tym odosobniony, bo po informacji w prasie, pojawił się powszechny protest, że jest to skandal. Uważa, że trzeba iść w tym kierunku i ewentualnie w przyszłości zmierzać do tego, żeby była tam większa kontrola nad wydatkowaniem pieniędzy.   

Radnemu St. Pikulikowi:

Odpowiedział, że jak zrobiono pierwszą ścieżkę rowerową na ul. Jastrowskiej to był cykl programów w TV Asta i bodajże w prasie lokalnej o przepisach ruchu drogowego dotyczących rowerów. To niejako pomogło, bo na początku była kiepska znajomość zasad poruszania się na ścieżkach rowerowych. Jeżeli jest taka potrzeba, to można to powtórzyć, bo niektórzy uważają, że mają pierwszeństwo przejeżdżając przez pasy na drugą stronę ulicy, a to jest bardzo niebezpieczne. Powiedział, że niektórzy mimo wszystkich informacji, nadal uważają, że lepiej jechać ulicą mimo, że oznakowany jest zakaz. Powiedział, że postara się tą sprawę uzgodnić z TV Asta, żeby ponownie – przy udziale Straży, Policji taką akcję informacyjną przeprowadzić. Problem jest w tym, żeby ludzi uświadomić, bo niektórzy uważają, że mają oni prawo i w tym jest problem. Jeżeli będą wiedzieć, że nie mają prawa, a mimo tego jadą, to przyjmują na siebie jakieś tam ryzyko i będą przynajmniej uważać.

Radnemu J. Jędrzejczykowi – w sprawie patroli Policji na promenadzie, odpowiedział, że radiowóz jest samochodem uprzywilejowanym i Policja może jeździć bez względu na oznakowania. Natomiast uważa, że Policja nie powinna na promenadzie jeździć samochodem.

Radnemu J. Lewandowskiemu:

1)       W sprawie drzewa na ul. Hubego odpowiedział, że nic mu nie wiadomo,  ale jeżeli są tam jakieś zamiary, to nie będzie oponował. 

2)      Jeżeli chodzi o parking, odpowiedział, że zlecono i niebawem przystąpią do budowy parkingu dla autobusów przy ZCAS. Myśli, że będzie to wykonane w ciągu 2-3 tygodni.

J. Jędrzejczyk – powiedział, że obok p. Skowrońskiego były półokręgi, czyli głębokie spływy wody z ul. Wodnej, a teraz są inne, płytsze i przez co jest ten problem. W ul. Wodnej jest deszczówka, to być może wystarczy wprowadzić wodę do deszczówki. Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza, że mieszkańcom należy się rzetelna informacja, dlatego ponowił pytanie jak to było z wypowiedzią Burmistrza w TV ASTA, bo tego nie słyszał.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że skoro J. Jędrzejczyk nie słyszał wypowiedzi w TV ASTA, to po co o to pyta. W TV ASTA powiedział, to co mówił od samego początku przy uchwalaniu planu, że nie będzie to droga publiczna, będzie to ewentualnie droga dojazdowa do obsługi komunalnej i działek. Natomiast radni z koalicji chcieli, żeby tej drogi nie było wcale, bo uważali, że trzeba zrobić drogę alternatywną w poprzek, za działkami, żeby umożliwić dodatkowy dojazd do ul. Obrońców Warszawy. Zapytał J. Jędrzejczyka, czy tak było, bo radny J. Jędrzejczyk sam przyniósł 40 wniosków w tej sprawie. Na uwagę J. Jędrzejczyka, że teraz Burmistrz stwierdza, że można zrobić dojazdy od góry – St. Wełniak

powiedział, że to nie miały być drogi, ale cały czas mówiono, że mają to być drogi wewnętrzne ze służebnością dla przyszłych działek, które zostaną wytyczone a koalicja nie przyjmowała tego do wiadomości. 

A. Kosiba – rozumie, że nie ma środków w planie, żeby zrobić cała drogę przy firmie POLSOFT, ale prosił, aby chociaż załatać dziury, jakie są przy wjeździe do Pol – Softu.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że droga ta była zapisana w planie i jest nawet kosztorys na kwotę 135 tys. zł.

 

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 

Punkt 15.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Poinformowała, że w biurze Rady Miejskiej są do wglądu protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:

-          „Kontroli działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w zakresie remontów i utrzymania budynków mieszkalnych w 2008 roku”,

-         „Wyposażenie szkół podległych Gminie Miasto Złotów w pomoce naukowe – stan aktualny i potrzeby szkół ” oraz „Oferta szkół podległych Gminie Miasto Złotów w zakresie zajęć pozalekcyjnych”

przeprowadzonych zgodnie z planem pracy Komisji na rok 2009.

2)      Powiedziała, że następna XXXI sesja Rady Miejskiej, odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia o godz. 10.00.

3)      Życzyła wszystkim radnym, pracownikom Urzędu, gościom udanego urlopu.

2.      Radny A. Kosiba – poinformował o rozmowie z wójtem K. Trelą, który powiedział, że w tym roku będzie wykonana ścieżka rowerowa do REKSWED-u w Blękwicie. Ponadto poinformował, że Wójt Trela wykupił grunty od Złotowa w kierunku  Śmiardowa i myśli, że powstaną tam ścieżki rowerowe – dodał, że zrobiona jest przez Wójta Zakrzewa ścieżka rowerowa od Śmiardowa do Kujania.

3.      Radny Z Muzioł zapytał, kiedy będzie uporządkowana ul. Spichrzowa, bo jej zaplecze jest czystym wysypiskiem śmieci. Należy również uporządkować ul. Podolską, ułożyć luźne kamienie. Zapytał, dlaczego Burmistrz nie zgadza się, żeby TV ASTA transmitowała obrady sesji.

4.      Radny W. Fidurski  – nawiązał do projektu uchwały w sprawie deszczówki, który został zdjęty porządku obrad sesji. Zwrócił się z propozycją, żeby nad sprawą ścieków kanalizacji deszczowej zastanowić się wspólnie jeszcze raz na forum Komisji Gospodarki Miejskiej, bo przedłożoną propozycję, ze względu na wysokość stawek uznali, że była nie do przyjęcia. Zaproponował, aby zerknąć na stronę internetową Poznania, gdzie zrobiono to w ten sposób, że uchwalili stawki zróżnicowane – podzielili na 4 grupy, zależnie od tego z takich terenów spływa woda. W Poznaniu podjęli drugą uchwałę o dopłatach do tych stawek. Mieszkaniec Poznania będzie płacił 1 grosz, a właściciel budynku handlowego, usługowego – po zastosowaniu dopłaty będzie płacił tylko 3 grosze. Powiedział, że trzeba coś zrobić z deszczówką, bo potrzeb jest faktycznie dużo, i myśli, że jest to dobra droga – na forum Komisji, do rozwiązania problemu.

5.      Radny K. Brewka – zwrócił się z prośbą do Burmistrza w sprawie spowodowania uporządkowania tereny przy ul. Zduny, gdzie ma zakład Andrzej Czarnota. Jest tam rozebrany budynek przy ul. Garncarskiej i od strony ul. Zduny – na działce leżą obudowy od telewizorów. Powiedział, że część położonych tam dziełek jest w posiadaniu prywatnych osób – prosił, żeby zwrócić się do nich o usunięcie rosnących tam wysokich chwastów.

6.      Radny St. Wojtuń – poruszył sprawę ogrodzenia terenów zielonych przy ul. Wańkowicza. Zwrócił uwagę na złe rozwiązanie, ponieważ kołki drewniane są połączone poziomymi drutami, które stanowią zagrożenie dla dzieci. Myśli, że nie jest to dobre rozwiązanie a jeśli już jest, to należałoby to jakoś oznakować, żeby było to widoczne.

7.      Radny J. Lewandowski – zapytał  czy my nie można zapytań, interpelacji do Burmistrza przygotować na komisjach, bo siedzimy i marnujemy czas – a tak Burmistrz miałby czas, żeby przygotować się do udzielenia odpowiedzi. Uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre i należałoby się nad tym zastanowić. Powiedział, że złoży taki wniosek na komisji, chyba, że jest ogólny sprzeciw.

K.Majewski – poinformował, że Burmistrz nie bywa na komisjach, tylko Z-ca Burmistrza. Na komisjach są pytania, są dyskusje na temat różnych punktów. Powiedział, że waga słów wypowiedzianych na sesji jest inna niż waga słów na komisjach.

 

 

J. Lewandowski powiedział, że chodzi o to, żeby Burmistrza nie pytać na sesji o drobne, błahe sprawy – czy jest dziura w jezdni, czy płocie a składamy to na komisji, na której jest Z-ca Burmistrza, który przekaże i na sesji Burmistrz daną sprawę przedstawi. Byłoby to ułatwienie dla nas wszystkich, a szczególnie dla Burmistrza.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że rozumie, iż propozycja radnego J. Lewandowskiego zmierza do tego, że zapytania mają być na piśmie wcześniej, a odpowiedzi na sesji. Poinformowała, że interpelacje w zasadzie w ogóle powinny być składane na piśmie, bo tak jest łatwiej Burmistrzowi i ta formalność w tym momencie powinna być zachowana. Uważa, że propozycja J. Lewandowskiego jest do rozważenia.

 

Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 13.45  zamknęła XXX sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

 

                                                      Sekretarz obrad                              Przewodnicząca

                                                                                                               Rady Miejskiej

                                                   Jacek Lewandowski

                                                                                                          mgr Barbara Chorabik