O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji jako nie zabudowane działki położone w Złotowie wraz z udziałem w drodze wewnętrznej:

1. nr 270/4 przy ul. Bol. Chrobrego o powierzchni 248 m2 + udział 1/3 części w dz. 270/5

o powierzchni 132 m2. Cena wywoławcza – 66.400 zł, wadium - 13.000 zł

2. nr 207/6 przy ul. Rybackiej o powierzchni 141 m2 + udział 1/3 części w dz. nr 270/5

o powierzchni 132 m2. Cena wywoławcza – 42.100 zł, wadium - 8.000 zł.


Działkę nr 270/5 stanowiącą drogę wewnętrzną obciąża się służebnością dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela zabudowanej działki nr 270/1.

Zbycie gruntu nastąpi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.

Szczegółowe warunki zabudowy winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Warunki architektoniczne:

Budynek o funkcji mieszkalnej z możliwością usług, w zwartej zabudowie i wbudowanym garażem.

Zabudowa w obowiązującej linii po granicy działki od strony:

- dz. nr 270/4 od ul. Chrobrego i Rybackiej

- dz. nr 270/6 od ul. Rybackiej i Podolskiej.

Zabudowa III kondygnacyjna /bez podpiwniczenia/, w tym trzecia w dachu spadzistym.

Spadek nachylenia dachu 400 lub mansardowy 600 z kalenicą równoległą do ulicy, z której jest przewidziana obsługa.

Zaopatrzenie gospodarcze i dojazd od ul. Rybackiej z dz. nr 270/5 stanowiącej drogę wewnętrzną.


Rozpoczęcie budowy (wykonanie fundamentów) winno nastąpić w ciągu 2 lat a jej zakończenie (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości.

W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,

b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku

c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wys. 22%

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące po 1.100 zł. Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2009 roku o godz. 10.30- działka pkt 1 i godz. 11.00 – działka pkt 2 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie).

Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 do 1400 w terminie do dnia 12 paździenika 2009 roku. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12, telefonicznie pod nr 263 26 40 wew. 23.

Złotów, dnia 14 września 2009 r.