Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Zakup i dostawa sprzetu do pielęgnacji murawy boisk sztucznych i naturalnych w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedziba w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa sprzętu do pielęgnacji murawy boisk sztucznych i naturalnych w Złotowie

CPV:
42.90.00.00-5, 16.31.10.00-8, 16.31.10.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.Termin realizacji:
W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-09-16 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-09-16 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zamówienie w kwocie:
8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznyych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - 1 strona (352.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4 Wzór umowy .doc (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - UZP (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wezwanie do przystąpienia do protestu (340.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protest z PERFETTO S.C. Poznań (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oddalenie protestu (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (282.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-09-04 12:31:02
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-09-04 12:46:15
Ostatnia zmiana:2009-09-28 08:49:30
Ilość wyświetleń:2088

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij