Uchwała.XLIII.296.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Uchwała.XLIII.297.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026.

Uchwała.XLIII.298.2022 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów .

Uchwała.XLIII.299.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów.

Uchwała.XLIII.300.2022 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2022 rok”.

Uchwała.XLIII.301.2022 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2022 roku .

Uchwała.XLIII.302.2022 w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2022.

Uchwała.XLIII.303.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Uchwała.XLIII.304.2022 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok .

Uchwała.XLIII.305.2022 w sprawie skargi złożonej przez osobę fizyczną na działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego.

Uchwała.XLIII.306.2022 w sprawie skargi złożonej przez osobę fizyczną na działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Złotowa wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze oraz garażu podziemnego.   

Uchwała.XLIII.307.2022 w sprawie skargi złożonej przez osobę fizyczną na działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu realizowania przez Burmistrza Miasta Złotowa czynności w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Głosowania XLIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie