Uchwała nr XXXIX.286.2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok 

Uchwała nr XXXIX.287.2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 r.

Uchwała nr XXXIX.288.2022 w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasto Złotów jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXXIX.289.2022 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 2021 Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”

Uchwała nr XXXIX.290.2022 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak NP-II.4131.1.64.2022.3 z dnia 3 marca 2022 r. dotyczące .uchwały nr XXXVIII.290.2022 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie

Głosowania XXXIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie