Uchwała nr XXXVIII.275.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr XXXVIII.276.2021 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała nr XXXVIII.277.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa

Uchwała nr XXXVIII.278.2021 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Złotów częściowej realizacji zadania własnego Gminy Złotów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Złotów w tym zakresie

Uchwała nr XXXVIII.279.2021 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Aglomeracji Złotów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak NP-II.4131.1.40.2022.3 z dnia 2 lutego 2022 r. ws. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII.279.2021 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Aglomeracji Złotów

Uchwała nr XXXVIII.280.2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030”

Uchwała nr XXXVIII.281.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. Polną, ul. Zielną i ul. Janusza Sławińskiego

Uchwała nr XXXVIII.282.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone po lewej (północnej) stronie ul. Chojnickiej

Uchwała nr XXXVIII.283.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy zbiegu ul. Głębinowej i ul. Kujańskiej


Uchwała nr XXXVIII.284.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenów położonych w rejonie ul. Kujańskiej

Uchwała nr XXXVIII.285.2021 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022

Głosowania XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie