Uchwała nr XXXVI.268.2021 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok

Uchwała nr XXXVI.269.2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Uchwała nr XXXVI.270.2021 o zmianie uchwały Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021

Uchwała nr XXXVI.271.2021 zmieniającą uchwałę Nr XXIX.240.2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030

Uchwała nr XXXVI.272.2021 w sprawie obowiązku przygotowania przez Burmistrza Miasta projektów uchwał o wprowadzeniu zmian w uchwałach budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej z dnia 29 września 2021 odnoszącym się do dofinansowania z budżetu miasta projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich

Uchwała Nr 27/1580/2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.272.2021 w sprawie obowiązku przygotowania przez Burmistrza Miasta projektów uchwał o wprowadzeniu zmian w uchwałach budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej z dnia 29 września 2021 odnoszącym się do dofinansowania z budżetu miasta projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich

Głosowania XXXVI sesja Rady Miejskiej w Złotowie