Uchwała nr XXXV.256.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr XXXV.257.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

Uchwała nr XXXV.258.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała nr XXXV.259.2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Złotów za pomocą instrumentu płatniczego

Uchwała nr XXXV.260.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Złotów do projektu pn. "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Uchwała nr XXXV.261.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Złotów do lokalnej organizacji turystycznej

Uchwała nr XXXV.262.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Marii Zientara-Malewskiej  a ul. Nieznanego Żołnierza

Uchwała nr XXXV.263.2021 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2026”

Uchwała nr XXXV.264.2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Aglomeracji Złotów oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr XXXV.265.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XXXV.266.2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa

Uchwała nr XXXV.267.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Głosowania XXXV sesja Rady Miejskiej w Złotowie