Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXX-161-09 w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom

 

UCHWAŁA NR XXX/ 161 /09

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 7 lipca
2009 r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów oraz logopedów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r.: Dz.U. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Dz.U. Nr 1 poz. 1 i Nr 56 poz. 458) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom szkoły, przedszkola oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - określonych w odrębnych przepisach - według norm wyszczególnionych w poniższej tabeli:

l.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć (h)

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczącego:


-

do 4 oddziałów

8

-

5-6 oddziałów

6

-

7 i więcej oddziałów

5

2.

Dyrektor szkoły liczącej:


-

do 7 oddziałów

8

-

8-16 oddziałów

5

-

17 i więcej oddziałów

3

3.

Wicedyrektor szkoły liczącej:


-

12-16 oddziałów

9

-

17 i więcej oddziałów

7


§ 2. 1. Organ prowadzący szkołę może zwolnić dyrektora przedszkola i szkoły od obowiązku realizacji zajęć określonych w § 1 w całości lub części, na umotywowany wniosek dyrektora.

2. Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 1 ma również zastosowanie do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły i przedszkola, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

3. Organ prowadzący zwalnia dyrektora przedszkola, szkoły z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 1, w przypadku powołania na stanowisko dyrektora osoby nie będącej nauczycielem.


§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42. ust. 3 ustawyKarta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin określa poniższa tabela:

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć w (h)

Pedagog, psycholog i logopeda zatrudnieni we wszystkich typach szkół i przedszkoli

22


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-07-13 18:16:23
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-07-13 18:17:44
Ostatnia zmiana:2009-07-14 11:18:33
Ilość wyświetleń:1587

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij