Protokół nr XXIX

 

z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 26 maja 2009 roku

 

       W dniu 26 maja 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik  – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXIX sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 12-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski i Zygmunt Muzioł. Powitała wszystkich Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Starostę Złotowskiego, Komendanta Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich obecnych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego K. Majewskiego – za jego zgodą.

2.      Protokół z XXVIII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r.

3.      Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 4/2009 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zwołania XXIX sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął od Burmistrza Miasta projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - o wprowadzenie go do porządku obrad XXIX sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na jednej komisji – Komisji Gospodarki Miejskiej.

Zaproponowała, aby projekt tej uchwały wprowadzić do porządku obrad jako pkt 15. Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXIX sesji, ze zgłoszoną poprawką.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej:

 

1)      Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

3)      Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4)      Interpelacje i zapytania radnych.

5)      Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2008, planach inwestycyjnych i merytorycznych w 2009 roku.

6)      Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie o prowadzonej działalności w 2008 roku i planach na rok 2009.

7)      Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów’2009 r.

8)      Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście.

 

 

 

9)      Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

10)  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

11)   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

12)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska.

13)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

14)  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Złotowa Pana Bogdana Marszałka.

15)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

16)  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17)  Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

18)  Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 kwietnia do dnia 12 maja 2009 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Radni nie zgłosili uwag, pytań do przedłożonej Informacji.

            Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informację z działalności Burmistrza Miasta.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

1.      Radna A. Andrzejewska:

Zwróciła uwagę na bałagan jaki jest przy nieruchomości położonej przy Al. Piasta 33 (rozrzucony tynk, nieruchomość zarośnięta trawą); wnioskowała, by wysłać Straż Miejską w celu wyegzekwowania od właściciela uporządkowania tej nieruchomości.

2.      Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę dotyczącą boiska przy ul. Wioślarskiej. Zwrócił uwagę na przypilnowanie stanu nawierzchni murawy i wniósł o lepsze zadbanie posadzonej tam trawy.

3.      Radny K. Nurczyk:

1)      Nawiązał do decyzji Burmistrza o zdjęciu znaku zakazu wjazdu na parking na zapleczu Cechu. Powiedział, że przedstawi na piśmie wniosek odnośnie przywrócenia tego znaku – uzyskał w tej sprawie odpowiedź z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – czeka jeszcze na odpowiedź z Policji i Pogotowia.

2)      Zwrócił się, żeby w miarę szybko zrealizować system doświetlenia przejść dla pieszych w mieście. Poinformował, że z orientacji jaką posiada, Policja ma dobry i niedrogi system doświetlenia przejść dla pieszych.

3)      Zapytał o skrzyżowanie ulic: Boh. Westerplatte – Grochowskiego. Zwrócił się do przedstawiciela Policji, czy ul. Boh. Westerplatte jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, czy nie jest to przypadkiem skrzyżowanie równorzędne ?   

 

 

4)      Zwrócił się o naprawienie nawierzchni przy wjeździe na parking do Cechu - od strony ul. Mickiewicza, ponieważ robi się coraz większa dziura w nawierzchni tego odcinka drogi.

4.      Radny A. Kosiba:

Zwrócił się, żeby ze względów bezpieczeństwa mieć na uwadze rozwiązanie problemu skrzyżowania ulic:  Grudzińskich – Kościelna.

5.      Radny K. Majewski:

1)      Podziękował za wyczyszczenie tablic informacyjnych na terenie miasta. Prosił o systematyczne ich oczyszczanie (raz, dwa razy w miesiącu o tej samej porze).

2)      Zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę nawierzchni ulicy Dwór Złotowski ?

Podziękował za wyrównanie tej ulicy.

3)      Nawiązał do XXVIII sesji Rady – do dyskusji na temat drzew, które zasłaniają widoczność, szczególnie przy przejściach dla pieszych. Zwrócił uwagę na drzewo rosnące przy samym przejściu dla pieszych, na łuku zewnętrznym przy ul. 8 Marca - przy szkole, które stwarza niebezpieczeństwo, ponieważ zasłania widoczność kierowcom i dzieciom.

Zasugerował, aby wprowadzić rejestr niebezpiecznych przejść dla pieszych, z którego wynikałoby gdzie i jakie drzewa należałoby wyciąć byt poprawić widoczność – z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych.

4)      Podziękował za decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 2. Prosił o potwierdzenie, że oddział ten na pewno będzie utworzony. 

5)      Zapytał, czy i kiedy będzie ogłoszony drugi konkurs ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury ?

6.      Radny W. Fidurski:

1)      Nawiązał do interpelacji A. Kosiby w sprawie skrzyżowania ulic: Gruzińskich – Kościelna. – poszerzył poruszoną sprawę do skrętu z ul. Zamkową oraz do rozjazdu na Blękwit i na ul. Jastrowską, ponieważ cały ten odcinek jest bardzo newralgicznym odcinkiem – są tam często korki. Należałoby zmierzyć intensywność ruchu, zrobić pomiary, żeby zaproponować tam jakieś rozwiązanie, także dla pieszych i dla rowerzystów. Zwrócił uwagę, że rowerem jest tam trudno przejechać - stroną od strony ul. Kościelnej. Należałoby znaleźć jakieś rozwiązanie, które poprawiłoby tam bezpieczeństwo, np. zastosować tam kładki. Powiedział, że jest tam niebezpiecznie dla dzieci, które idą przez most do szkoły – dobrze, że jest tam ograniczenie prędkości do 40 km/h. Uważa, że cały ten odcinek wymaga uwagi i zaproponowania rozwiązań, który poprawiłyby bezpieczeństwo i zlikwidowałyby korki, które obecnie tam się tworzą.

2)      Powiedział, że na jednej z ostatnich sesji pytał Burmistrza o konkursy na realizację zadań w zakresie sportu – na lekkoatletykę i tenis stołowy, ale nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi. W prasie ukazała się informacja, że przewidziane są kolejne konkursy. Prosił o odpowiedź, czy będzie ogłoszony konkurs, czy nie – dla jasności sprawy wobec sportowców.

7.      Radna B. Chorabik:

Powiedziała, że zwróciła się Pani Maria Sypień z ul. Słowackiego 5/1 z prośbą, aby na nowo rozeznać sprawę rozliczenia kosztu remontu kanalizacji sanitarnej – przyłącza do bloku nr 5 przy ul. Słowackiego, ponieważ mieszkańcy posiadający własność mieszkań w tej nieruchomości mają wątpliwości co do kwot rozliczeniowych i sposobu rozliczeń tej inwestycji. Sprawa ta była przedstawiona ustnie i w związku z tym nie dysponuje żadnym pismem ze strony mieszkańców. Prosiła o wyjaśnienie sprawy w imieniu mieszkańców.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 16 porządku obrad XXIX sesji.

 

 

Punkt 5.

Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2008, planach inwestycyjnych i merytorycznych w 2009 roku.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, informując, że Dyrektor Muzeum była na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która to Komisja zapoznała się szerzej z przedłożoną Informacją. Poinformowała m.in., że Muzeum Ziemi Złotowskiej przygotowało 7 wystaw, 3 imprezy środowiskowe, przygotowano do druku 3 pozycje: „Perły Krajny Złotowskiej”, „Dzieje sportu polonijnego na Ziemi Złotowskiej”, kartę pocztową z Prawdami Polaków w Niemczech na tle pomnika Piasta i panoramy Złotowa.    

Dalszej dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2008, planach inwestycyjnych i merytorycznych w 2009 roku.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie o prowadzonej działalności w 2008 roku i planach na rok 2009.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, która m.in. poinformowała, że załączony jest Wykaz spotkań i imprez przeprowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2008 r. Jest również szeroki materiał poglądowy dotyczący działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

A. Kosiba – poruszył sprawę zagospodarowania tarasu przylegającego do Biblioteki – oszklenia go. Uważa, że jest to potrzebne, ponieważ byłoby wówczas miejsce na organizowanie większych imprez.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że na posiedzeniu Komisji byli obecni dyrektorzy jednostek kultury. Powiedział, że opinia - nie tylko radnych, ale również mieszkańców jest bardzo pozytywna co do funkcjonowania tych jednostek. Dyrektorki MZZ, MBP i dyrektor ZCAS wychodzą z różnego rodzaju inicjatywami, zaskakują nieraz pomysłami, a nowa jednostka – Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej nabędzie z czasem nowych doświadczeń i nic złego nie można powiedzieć o tej jednostce. Jeśli chodzi o sekcje sportowe – obsługiwane przez organizacje sportowe, żeby mogły one lepiej funkcjonować, to mógłby wesprzeć je ZCAS, bo po to jednostka ta jest powołana – np. poprzez podpisywanie umów – tak jak jest to w sferze kultury.

Przewodnicząca B. Chorabik dodała, że Biblioteka prowadzi bardzo bogatą działalność, ma bogatą ofertę. Podziękowała za prowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, ponieważ akcja czytania dzieciom przynosi pozytywne efekty i przypomina rodzicom, że czytanie dzieciom jest rzeczą bardzo ważną, zwłaszcza w najmłodszym wieku.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z działalności prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie w 2008 i planach na 2009 rok.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Przyszedł radny Zygmunt Muzioł.

Obecnych było 13-tu radnych.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik podziękowała dyrektorom Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za dotychczasową pracę.

Punkt 7.

Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów’2009 r.

Radni otrzymali Informację o stanie przygotowań do Euro Eco Meeting Złotów 2009 na dzień 11 maja 2009 roku oraz  Program Euro Eco Meeting Złotów` 2009. Przedłożone materiały były przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że Euro Eco Meeting odbędzie się w dniach od 3 do 5 lipca. Zwróciła uwagę na zapis w Informacji dołączonej do Programu EEM dotyczący seminarium naukowego „Ochrona Ziemi - redukcja ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu”, podczas którego ma być zaprezentowana koncepcja budowy Obiektu Zagospodarowania Odpadów, w tym nowatorskie rozwiązanie jakim jest współspalanie paliwa formowanego wyprodukowanego w OZO z frakcji energetycznej w piecu energetycznym lokalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego. W koncercie galowym wystąpi zespół KULT. Powiedziała, że jak zwykle jest bardzo dużo imprez edukacyjnych, seminarium, różnych spotkań, warsztatów plastycznych - propozycje są bardzo ciekawe.

J. Jędrzejczyk – zapytał o sprawę poruszoną na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej – kiedy i gdzie odbędzie się konkurs „O kryształową kroplę wody”, ponieważ w programie jest tylko koncert laureatów, na co odpowiedzi udzieliła A. Zachęć, Sekretarz Gminy – w sobotę na „małej scenie” na Pl. Paderewskiego.

K. Majewski powiedział m.in., że z zadowoleniem przyjął, że inauguracja Euro Eco Meetingu odbędzie się na Półwyspie Zamkowym. Wniósł uwagę co do programu – w niedzielę przewidziany jest występ ciekawych zespołów – występują dwa zespoły o podobnym charakterze w tym samym czasie, a chciałoby się być na obu występach. Ponadto, występy laureatów konkursu „O kryształową kroplę wody” przewiduje się na Placu Paderewskiego i zaraz po tym w Amfiteatrze – nie wie jak to technicznie będzie rozwiązane.

S. Wilowski, Dyrektor ZCAS – odpowiedział m.in., że nie wszystkich stać, żeby kupić bilet na koncert galowy – tym osobom również należy zapewnić dobry koncert zespołu „z górnej półki”. Nie można zrobić dla jednych coś lepszego, a dla drugich coś gorszego.  Zwrócił uwagę na to, że program jest jeszcze wersją roboczą, a jego ostateczna wersja będzie gotowa za około 1,5 tygodnia.

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów’2009 r.

Punkt 8.

Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście.

Informacje radni otrzymali. Temat był omawiany na posiedzeniach komisji Rady.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej był obecny na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, na której można było uzyskać dodatkowe informacje, wyjaśnienia.

Podczas dyskusji, Z. Muzioł zapytał Burmistrza Miasta, czy w ramach promocji miasta, Urząd mógłby zasponsorować sportowcom „Sparty” koszulki z napisami reklamującymi miasto.

Na tym zakończono dyskusję.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Informacje.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady, która przypomniała, że następuje zmiana kwoty dotacji z 8.085,00 zł. (w poprzedniej uchwale) na kwotę 7.811,00 zł., która jest przeznaczona na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów.

Dyskusji nie było.

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/150/09 o zmianie uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały przedstawiła J. Skórcz – Skarbnik Gminy.

Dochody:

 Zmienia się dochody w związku z dotacjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego:

1)      8.700 zł. – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS,

2)      13.833 zł. – przeznaczeniem na zadanie pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

1)      w Administracji PublicznejPozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.330 zł. - w związku z koniecznością opłacenia składek członkowskich do Związku Gmin Krajna,

2)      w dziale Ochrona Zdrowia, w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.811 zł. - w związku z koniecznością udzielenia dotacji Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasta Złotów,

3)      w dziale Pomoc Społeczna zmienia się paragrafy wydatku dotyczące dotacji, o których była mowa w zmianach dochodów oraz dodaje się kwotę 6.000 zł. - w związku z organizacją prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Złotowa,

4)      w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.445 zł. w związku z koniecznością opłacenia usług dostępu do sieci INTERNET na terenie basenu,

5)      w Różnych rozliczeniach zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.586 zł.

6)      Poinformowała, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami w ramach jednego rozdziału.

Podczas dyskusji, W. Fidurski zapytał jak kształtuje się obecnie realizacja dochodów budżetu.

Skarbnik Gminy – J. Skórcz – odpowiedziała, że szczegółowa analiza była robiona za I kwartał – było 25 % wykonania dochodów. Powiedziała, że w tej chwili zaskakująco wysoko kształtują się wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Trudno jest to w tej chwili uzasadnić. Analizując sytuację, można przypuszczać, że wpływ na to mają wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. 13-tki w sferze budżetowej. Poinformowała, że pozostałe wpływy, jak na razie, realizowane są planowo. Boi się korekty budżetu, jaka ma nastąpić w czerwcu, mówi się też o załamaniu późno jesiennym. Powiedziała, że na razie nie widzi potrzeby dużej korekty budżetu. Trzeba czekać na budżet Państwa i na wskaźniki jakie będą ogłoszone w czerwcu.

Pytań, uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

 

 

 

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/151/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

Projekt uchwały radni otrzymali, a na płycie CD „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Powiedziała m.in., że z uwagi na obszerność materiału, został on przekazany radnym na płycie CD. Z posiedzeń komisji wynikało, że wszyscy radni zapoznali się z tym szerokim materiałem indywidualnie, a następnie został on przyjmowany na komisjach.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę do Programu, dotyczącą Załącznika nr 3 Harmonogram czasowo – finansowy, tj. aby w przedsięwzięciu Budowa nowej stacji uzdatniania wody zmienić lata realizacji: z 2008-2009 na 2012-2013 oraz w kosztach skreślić wydatki przewidziane na 2009 - 6.621,7 tys.zł. i w pozycji „Razem” skreślić 6.680,0 tys.zł. – wpisać kwotę 58,3. Uzasadnił powyższą zmianę. Powiedział, że zadanie to było wpisane na lata 2008-2009 z uwagi na to, że w 2008 r. opracowano dokumentację, ponieważ liczono na środki unijne – niestety okazało się, że nie można tego zadania zrealizować z środków unijnych. Dlatego proponuje się przesunięcie Budowy stacji uzdatniania wody na lata 2012-2013.

K. Nurczyk – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, powiedział m.in., że ubolewa nad tym, że w Programie, który jest nam nakładany odgórnie, musimy realizować zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii,  wynikające z czynników unijnych i rządowych, a nie z wynikających rzeczywistych potrzeb gmin, powiatów. Poinformował, że jest coraz większe lobby, które działa przy uchwalaniu programów, przepisów wynikających dla pewnych terenów środowiskowych, ze strony ekologów, na co my nie mamy wpływu. Poinformował, że interesował się skomunalizowaniem zbiorników wodnych - jezior, żeby były one we władaniu gmin, powiatów i, żeby można było te zbiorniki oczyszczać. Okazuje się, że jest to problem natury nie środowiskowej, a lobby, które gdzieś tam naciska. Uważa, że Program jest wyrzucaniem pieniędzy, ponieważ idzie się w zupełnie innym kierunku -  nie bierze się pod uwagę czynników wynikających z potrzeb mniejszych gmin i potrzeb regionalnych. Program ten musimy wykonywać i nie mamy tu innej możliwości. Natomiast to co chcemy,  żeby było rzeczywiście realizowane, to okazuje się, że musimy zaskarżać do sądu.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, ile wynosiły koszty opracowania Programu, Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że 3.900 zł.

St. Pikulik – powiedział m.in., że takie programy są wymagane ustawowo i my nie mamy na to żadnego wpływu, ale zawsze taki program muszą opracować fachowcy. Możemy mieć takie czy inne zdanie, a do tego dochodzą jeszcze inne problemy – finansowe. Na środki, które są w programie województwa, my - jako gmina, nie jesteśmy w stanie załapać się. Powiedział, że w tej chwili priorytetem w województwie jest program na realizację kanalizacji, a stacja uzdatniania wody w Złotowie wymyka się nam, ponieważ nie jest to objęte programem wojewódzkim, chociaż taka potrzeba w naszym mieście jest bardzo istotna, bo woda ma rzeczywiście nie najlepsze parametry. Uważa, że taki Program jest zawsze potrzebny, w takim sensie, że przygotowują to specjaliści - finanse od nich nie są zależne. Jest zawsze jakiś obraz sytuacji - jeśli chodzi n.p. o hałas czy emisję zanieczyszczeń, jakie pojawiają się problemy. Dlatego uważa, że aktualizacja Programu daje obraz sytuacji, co jest jego plusem. Natomiast chcemy mieć więcej - miasto chce mieć jak najwięcej zadań do zrealizowania, nie tylko ze środków miasta, ale i innych.  

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Program opracowała firma CODEX z Środy Wielkopolskiej. Powiedziała, że zainteresowało ją to, że w Programie są wytyczne do

 

 

prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku – czyli temat bardzo aktualny i na czasie, który powinien interesować nie tylko miasto i Związek Gmin Krajny, ale i Powiat.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie przedłożoną autopoprawkę do Programu, tj, aby w Załączniku nr 3 Harmonogram czasowo – finansowy, w przedsięwzięciu Budowa nowej stacji uzdatniania wody zmienić lata realizacji: z 2008-2009 na 2012-2013 oraz w kosztach skreślić wydatki przewidziane na 2009 - 6.621,7 tys.zł. i w pozycji „Razem” skreślić 6.680,0 tys.zł. – wpisać kwotę 58,3.

- za przyjęciem autopoprawki głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska przyjęła powyższą autopoprawkę.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015” wraz z przyjętą wcześniej autopoprawką.

- Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/152/09 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady, która przypomniała, że głównym założeniem planu ma być realizacja dwóch wniosków: Zarządu Powiatu Złotowskiego o przeznaczenie działki nr 27/25 przy ul. Wielatowskiej pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług w parterze oraz Pana Wojciecha Pająka o zmianę wysokości zabudowy na parterową o funkcji handlowej na 3-ch działkach  przy ulicy Wielatowskiej.

Dyskusji nie było.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/153/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że ustawowo wymagane jest pełnomocnictwo do prowadzenia czynności windykacyjnych w sprawach alimentacyjnych, dlatego taka uchwała powinna być podjęta przez Radę.

Pytań, uwag nie było.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/154/09 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Złotowa Pana Bogdana Marszałka.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/155/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Złotowa Pana Bogdana Marszałka.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że po podjęciu powyższej uchwały Wojewoda Wielkopolski ma 3 miesiące na ogłoszenie wyborów uzupełniających.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały był omawiany na jednej komisji (Komisji Gospodarki Miejskiej).

Burmistrz Miasta St. Wełniak – poinformował, że jest to wymóg Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby przed podpisaniem umowy Rada zdecydowała o przyjęciu dotacji. 

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.- Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/156/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie bałaganu przy Al. Piasta 33, odpowiedział, że zwrócono już uwagę p. Mirosławowi Włodarczakowi, ale, jak widać, bez skutku. Powiedział, że sprawa będzie ponowiona.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie płyty boiska przy ul. Wioślarskiej, odpowiedział, że jest tam problem, z czego jest również niezadowolony. W najbliższym czasie przewidziane jest spotkanie z wykonawcą, ponieważ są tam uwagi co do wykonania. Zły stan płyty boiska jest z różnych powodów, w tym m.in. z powodu, że trawa była siana zbyt późno. Uważa, że było też trochę zaniedbań wykonawcy, ponieważ najprawdopodobniej – zdaniem fachowców – jest zły stan gleby i słabe nawożenie - dlatego trawa nie wschodzi. Na planowanym spotkaniu uwagi zostaną zgłoszone wykonawcy, który powinien to naprawić, ponieważ mamy argument – możliwość wykonania tego w trybie zastępczym, a pieniądze na to zastały wstrzymane z ostatniego

 

 

rachunku na tzw. należyte wykonanie umowy. Prosił o cierpliwość. Powiedział, że doprowadzimy na pewno do tego, żeby murawa była właściwie wykonana, żeby służyła sportowcom przez długie lata.

Radnemu K. Nurczykowi:

1)      W sprawie zakazu wjazdu na parking na zapleczu Cechu – sprawa w toku. Burmistrz nie udzielił odpowiedzi, ponieważ będzie w tej sprawie pismo K. Nurczyka.

2)      Jeżeli chodzi o doświetlenie miejsc dla pieszych, to jak okazuje się, nie jest to takie proste, bo poza tym, że jest to kosztowne zadanie – jedno przejście kosztuje w granicach 25 tys. zł., w tym jedna lampa około 10 tys. zł., a muszą być dwie lampy. Ponadto dochodzi opracowanie dokumentacji, podłączenia oraz ewentualnie przebudowa instalacji. Powiedział, że uzgodniono z projektantem, żeby w tym roku doświetlić 3 takie przejścia, tj. na ul. Norwida - przy „Biedronce”, na Al. Piasta - przy PSS „Społem” oraz na ul. Mickiewicza - przejście z postoju taksówek do Cechu. Zlecona została dokumentacja – jak będzie gotowa, to będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tego.

3)      Jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic: Boh. Westerplatte – Grochowskiego, to jest tak od dłuższego czasu i do tej pory nikt nie zgłaszał uwag. Jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta, to oznakowanie zostanie zmienione.

4)      W sprawie dziury w nawierzchni przy wjeździe na parking do Cechu przy ulicy Mickiewicza, odpowiedział, że to naprawa zostanie zlecona.

Radnemu A. Kosibie:

W sprawie skrzyżowania ulic: Kościelna – Grudzińskich i interpelacji W. Fidurskiego odpowiedział, że jest problem, ponieważ, żeby można było tam coś poprawić, to należałoby wprowadzić dodatkowy pas części tej drogi, żeby udrożnić tam ruch, bo rzeczywiście tworzą się korki. Powiedział, że zadanie to nie jest uwzględnione w żadnych programach obecnej kadencji. Sprawa nie jest prosta – innego rozwiązania tam nie ma. Można ewentualnie poszerzyć ścieżkę rowerową, ale byłaby to tylko poprawa przejazdu rowerami. Natomiast jeżeli chodzi o ruch na ulicy, to uważa, że tego nie da się zrobić poprzez generalną przebudowę tego fragmentu miasta – nie ma tego w planach na obecną kadencję i nie zanosi się, żeby można byłoby w tej kadencji cokolwiek tam zrobić. Przypomniał, że jeszcze niecałe 10 lat temu jeżdżono tam inaczej. Gdyby był tam ten stan, który był 10 lat temu, to droga ta, przy obecnym natężeniu ruchu, byłaby nieprzejezdna.  

(Odpowiedź również Radnemu W. Fidurskiemu).

Radnemu K. Majewskiemu:

1)      W sprawie czyszczenia tablic informacyjnych, odpowiedział, że jest to zlecone w ramach umowy z MZUK. Trzeba to egzekwować, żeby było to robione systematycznie, chociaż jest z tym problem, ponieważ nie da się tego ustalić. Jest to sprawa, którą należałoby kontrolować na bieżąco. 

2)      Jeżeli chodzi o przetarg na przebudowę ul. Dwór Złotowski, to odpowiedział, że z tego co pamięta, jest opracowana dokumentacja i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

3)      W sprawie drzew na ul. 8 Marca, odpowiedział, że była o tym mowa i dyskusja na poprzedniej XXVIII sesji - podtrzymał swoją wypowiedź w tym temacie. Jeżeli będą inne zdania, że nie chodzi tylko o jedno drzewo, ale o cały ciąg, to wtedy można rozmawiać, żeby je wyciąć, ale wg posiadanej informacji nie jest to sprawa jednego drzewa – trzeba wyciąć drzewa na całym łuku.

4)      Jeżeli chodzi o dodatkowy konkurs na organizację imprez w zakresie kultury oraz sportu – o czym mówił również Radny W. Fidurski – na lekkoatletykę i ewentualnie na tenis stołowy, to ogłoszenie konkursu przewidziane jest na II półrocze 2009 r. – kiedy będą znane wyniki budżetu za I półrocze.

     (Odpowiedź również Radnemu W. Fidurskiemu).

Radnej B. Chorabik:

W temacie dotyczącym remontu kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego 5, odpowiedział, że sprawa nie jest mu znana. Jeżeli chodzi o remont chodnika, to odpowiedź była udzielona. Podejrzewa, że temat remontu kanalizacji jest podobną sprawą. Uważa, że być może

 

mieszkańcy mają rację. Jeżeli dojdzie do tego, to może znajdziemy pieniądze, żeby zapłacić, ale w ramach wzajemności. Nie może być takiej sytuacji, że interesuje ich tylko to co mają, ponieważ są tak samo mieszkańcami miasta jak inni obywatele i nikt nikomu na złość tam nie robi. Jednak do tej pory była praktyka, że jeżeli ktoś sobie życzył dodatkowe ulepszenia (sprawa chodnika), to musi liczyć się z tym, że musi ponieść pewne koszty. Powszechnie jest stosowana metoda, że jeżeli ktoś chce sobie poprawić np. dojście do budynku, czy dojście do sklepu, to musi to przynajmniej w połowie partycypować – najczęściej jest tak, że miasto daje materiał, a obywatel wykonuje to we własnym zakresie, albo odwrotnie. Uważa, że tak powinno być również z chodnikiem przy bloku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 5. Powiedział, że na pewno na ten temat były rozmowy z właścicielami mieszkań w tym budynku – co może potwierdzić p. S. Wilowski, a poza tym było to wyraźne żądanie mieszkańców tego budynku. Być może, że prawnie nie jest to do końca w porządku, chociaż są różne interpretacje –  wg jednej z nich, nie mają obowiązku partycypować w kosztach tego rodzaju zadaniach, ale praktyka jest tak ukształtowana i do tej pory tak było. Uważa, że od początku właściciele mieszkań wiedzieli dobrze o co chodzi.

Barbara Chorabik zwróciła uwagę, że nie mówiła o chodniku, bo odpowiedź na tą interpelację została udzielona, ale o studzience, gdzie zasada jest ta sama, naprawa została wykonana - mieszkańcy mają uwagi nie co do kwoty, ale do zasady i zostali wprowadzeni w błąd przez osoby z MZGL. Prosiła o wyjaśnienie z MZGL-u.

Burmistrz St. Wełniak – prosił, aby Przewodnicząca Rady sprecyzowała to na piśmie, żeby była jasna sprawa, o co tam chodzi, ponieważ odpowiedź może być wtedy nieprecyzyjna. – żeby ustrzec się tego, że o co innego chodziło, a Urząd dał inną odpowiedź.

W odniesieniu do odpowiedzi Burmistrza Miasta, K. Majewski – zasugerował, żeby dodatkowy konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury i sportu był ogłoszony jeszcze przed wakacjami.        

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 17.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Radny Z. Muzioł – zwrócił się do Burmistrza Miasta, aby rozważyć dla promocji miasta zasponsorowanie dla sportowców koszulek z napisami reklamującymi miasto.

2.      Radny W. Fidurski:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą obiektów „Sparty”. Powiedział, że z przykrością zauważył, że na stronie internetowej - w Biuletynie Zamówień Publicznych, w wykazie nieruchomości do sprzedaży umieszczono część obiektów „Sparty”. Dwa miesiące temu przegłosowano na sesji Rady Stanowisko, w którym większość radnych wypowiedziała się przeciwko takiemu postępowaniu. Był to przejaw demokratycznej woli większości Rady. Powiedział, że Pan Burmistrz nie uszanował demokratycznej woli, którą wyrażono głosując przyjęte Stanowisko i wystawił ten obiekt do sprzedaży i, że „jest to tym bardziej przykre, że takie demokratyczne reguły w naszym Państwie obowiązują od 20 lat – niedługo będzie rocznica pierwszych demokratycznych wyborów, a tu demokracja w tą sferę nie może się przebić”.    

2)      Podziękował Burmistrzowi Miasta i Radzie za pozytywne decyzje, które zapadły odnośni imprezy, której był organizatorem – wyścigu kolarskiego, który odbył się po raz dziewiąty. Do pieniędzy, które otrzymali od „miasta” – 1.600 zł., dołożyli jeszcze około 4 tys. zł. -  pozyskanych od sponsorów. Dzięki temu impreza ta mogła odbyć się – uczestniczyło 161 kolarzy, w tym z zagranicy. Uważa, że była to dobra promocja miasta, bo za 1.600 zł. była informacja na wszystkich wielkich portalach internetowych – jeśli chodzi o sport kolarski, ukazały się informacje w prasie. Podziękował za to Radnym i Burmistrzowi.

Burmistrz St. Wełniak – odniósł się do wypowiedzi W. Fidurskiego dotyczącej obiektów „Sparty”. Powiedział, że czuje się zażenowany wystąpieniem W. Fidurskiego, że jest brak demokracji. Jeżeli W. Fidurski uważa, że burmistrz nie

ma legitymacji do takiego działania demokratycznego, to jest on w błędzie.

 

 

3.      Radny A. Kosiba – zgodził się z wypowiedzią Z. Muzioła odnośnie koszulek sportowych. Uważa, że logo Złotowa jest dobrą reklamą dla miasta.

4.      Radny Z. Muzioł – poinformował, że z uwagi na sytuację rodzinną, w bieżącym roku nie będzie organizował Dnia Dziecka. Podziękował i przeprosił radnych i sponsorów, którzy zwrócili się do niego, aby pomóc w zorganizowaniu powyższej imprezy.

5.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Poinformowała, że otrzymaliśmy statuetkę od organizatorów Złotowskiego Biegu Zawilca. Przeczytała podziękowanie Komitetu Organizacyjnego Złotowskiego Biegu Zawilca za zaangażowanie, za wsparcie w realizację największej w powiecie masowej imprezy sportowej jaką był Złotowski Bieg Zawilca.  

2)      Z okazji Dnia Matki złożyła życzenia wszystkim matkom z miasta, a szczególnie obecnym na sali sesyjnej.  

3)      Przeczytała uchwałę Nr 8/382/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2009 r. dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/136/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 24.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2009 rok – w dniu 5 maja 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej doręczono uchwałę Nr XXVIII/147/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., którą Rada wyeliminowała wskazane wcześniej nieprawidłowości.  

4)      Poinformowała, że wpłynął Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej wymogów lokalowych dla medycyny szkolnej w gabinetach medycznych lub w pomieszczeniach zastępczych wyznaczonych przez dyrektorów szkół. Apel przekaże Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w celu wypracowania stanowiska, aby móc udzielić odpowiedzi.  

5)      Powiedziała, że następna XXX sesja Rady Miejskiej, odbędzie się we wtorek, 30 czerwca o godz. 10.00.

 

Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 11.30. zamknęła XXIX sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

Sekretarz obrad

Krzysztof Majewski

 

 Przewodnicząca

 Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik