Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIX-153-09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany pl.zag.przerst. - 8-go Marca-Wielatowska

UCHWAŁA NR XXIX / 153 /09

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 26 maja 2009 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku; Dz.U. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego przy ul. Wielatowskiej dla terenów usług oznaczonych symbolami 4 UO, UI i 7 UH.

 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszary leżące w zasięgu aktualnego miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy, przyjętego przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą Nr XXIII/150/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Granice zmiany planu przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie przypisania mu funkcji parterowych usług handlowych, funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem usług w parterze oraz ustalenia warunków zabudowy.

 

§ 4. Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

                                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                                       mgr Barbara Chorabik

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr  XXIX/153/09

Rady Miejskiej Złotowa

z dnia 26 maja 2009 r.

 

ANALIZA

zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska,

(w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

                                                                                 

I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

Analizowany obszar obejmuje działki o numerach 27/25, 27/37, 27/38, 27/39, 27/40 przy ul. Wielatowskiej, jego granice określa załącznik nr 1do uchwały.

 

II. STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Teren planowany do zmiany leży przy docelowej drodze powiatowej (ul. Wielatowska). Są to obszary dotychczas nie zainwestowane, stanowiące tereny usług oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, usług innych np. sale zebrań i usług komercyjnych z mieszkaniami na wyższych kondygnacjach oraz usług handlu z dopuszczeniem nadbudowy mieszkalnej.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenu objętego zmianą m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy”, jest to uchwała nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2000 r., (opublikowana w Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 26 z 15.09.2000 r.). Jest to teren określony w planie symbolem 4UO,UI tereny usług. Podstawowa funkcja obiektów: usługi oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej oraz usług innych np. sale zebrań. Funkcje uzupełniającą stanowią usługi komercyjne, mieszkania na wyższych kondygnacjach - zabudowa wysoka maksymalnie III kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 7UH tereny usług handlowych z dopuszczeniem nadbudowy mieszkalnej. Zabudowa o charakterze bliźniaczym (wspólna granica) w części frontowej o wysokości II kondygnacji nadziemnych + poddasze użytkowe lub III kondygnacje kryte stropodachem.

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Głównym założeniem planu ma być realizacja dwóch wniosków: Zarządu Powiatu Złotowskiego o przeznaczenie działki nr 27/25 przy ul. Wielatowskiej pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług w parterze (4UO, UI) oraz Pana Wojciecha Pająka o zmianę wysokości zabudowy na parterową o funkcji handlowej na działkach nr 27/38, 27/39, 27/40 przy ulicy Wielatowskiej (7UH).

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005 r. zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

1

 

 

 

       Analizowany leży w obszarze „Wielatowo” położonym w północno-zachodniej części miasta. Tereny mieszkalno-usługowe, w większości zabudowane osiedlami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Usługi nieuciążliwe, wbudowane lub wolnostojące. Jest to jednostka „u1 - zabudowa usługowo-mieszkalna wg planu miejscowego, w tym: kościół, apteka, przychodnia medycyny rodzinnej, handel. Obowiązuje: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

       Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

       Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

VI. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego: obowiązującego planu miejscowego „obszar położony w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy” oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.

Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobu ich zagospodarowania mając na uwadze wnioski Zarządu Powiatu i Pana Wojciecha Pająka.

 

VII. NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

a.    Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

b.    Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c.    Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej skali 1:1000 w technice czarno – białej i kolorowej. Dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-06-18 14:11:53
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-06-18 14:14:21
Ostatnia zmiana:2009-06-18 14:14:35
Ilość wyświetleń:2078
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij