Protokół nr XXVIII

 

z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 28 kwietnia 2009 roku

 

       W dniu 28 kwietnia 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadził Stanisław Wojtuń  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Przed rozpoczęciem obrad XXVIII sesji, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego Bogdana Marszałka.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył obrady XXVIII sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 12-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Usprawiedliwił nieobecność dwóch radnych: Barbary Chorabik i Krzysztofa Żelichowskiego. Powitał wszystkich radnych, Burmistrza Miasta i wszystkich obecnych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.       Wiceprzewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad radnego J. Jędrzejczyka – za jego zgodą.

2.       Protokół z XXVII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2008 r.

3.       Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zwołania XXVIII sesji Rady Miejskiej. Ponadto wpłynął wniosek Burmistrza Miasta – na podst. art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – o umieszczenie w porządku obrad XXVIII sesji projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza, w imieniu Burmistrza zgłosił, aby uzupełnić porządek obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie” .

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie, głosami 12-tu „za”  wprowadziła powyższy projekt uchwały do porządku obrad XXVIII sesji.

Wiceprzewodniczący St. Wojtuń zaproponował, aby:

1)      projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok wprowadzić do porządku obrad jako pkt 12,

2)      projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie” wprowadzić do porządku obrad jako pkt 13,

3)      pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXVIII sesji.

 

 

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni –  12 osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej:

 

1.      Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

3.      Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 135 /09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

12.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”.

14.  Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

15.  Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2008 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2009 rok.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.  Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

18.  Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 marca do dnia 14 kwietnia 2009 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informację z działalności Burmistrza Miasta.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

1.      Radny K. Nurczyk:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą pomostów i przejścia przez rzeczkę przy jeziorze Miejskim – sugestii przekazanych na Komisji Ochrony Środowiska. Zapytał, czy Burmistrz rozważał wystąpienie z pismem, z wnioskiem do Wojewody, aby umożliwił on wejście ciężkiego sprzętu – przed pracami nad wykonaniem pomostów, ciągu spacerowego, żeby ciężkim sprzętem wyczyścić teren znajdującego się tam bagna. Zapytał, czy wiążą się z tym proponowane zmiany w budżecie, tj. zwiększenie o 960 tys. zł. - na zagospodarowanie terenu wokół jezior Miejskiego i Zaleskiego oraz o wyjaśnienie zmniejszenia wydatków o kwotę 450 tys. zł. na oświetlenie. 

 

 

2)      Poruszył sprawę zgłaszaną na Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, tj. zdjęcia znaku - zakaz wjazdu na parking na zapleczu Cechu. Powiedział, że znak był nowy i nie był długo. Zapytał, czy poprzez monitoring ustalono, kto zdjął ten znak, ponieważ mogła to wychwycić kamera.

3)      Zwrócił się z zapytaniem, kiedy ponownie wrócimy do tematu zagospodarowania terenu  wokół jeziora Miejskiego, ponieważ jest duże zainteresowanie tym tematem mieszkańców. 

2.      Radny K. Brewka:

1)      Poruszył temat dotyczący porządkowania terenu zielonego przy ul. Boh. Westerplatte pomiędzy jezdnią a chodnikami.

2)      Zapytał o część terenu, który jest położony przy ul. Norwida, pomiędzy parkingiem naprzeciw „Biedronki” a parkingiem przy Sądzie, gdzie zostało część wolnego terenu – są podobno propozycje jak go zagospodarować, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Prosił o bliższe informacje na temat zagospodarowania tego terenu.

3.      Radny A. Kosiba:

1)      Powiedział, że dostał odpowiedź z Policji na interpelację w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy. Pani Komendant Policji sugerowała, że gdyby był po jednej stronie zakaz parkowania pojazdów na tym odcinku chodnika, to zgodziłaby się na ścieżkę rowerową. Zapytał, od kiedy będzie zakaz postoju, ponieważ nie może być tak, że na bardzo ruchliwej ulicy nie ma gdzie jeździć rowerami. Myśli, że Burmistrz „dogada się” ze Starostą, żeby na ul. Obrońców Warszawy była ścieżka rowerowa.

2)      Zwrócił się o jak najszybsze usunięcie-zdjęcie znaku od strony Al. Piasta – zakazu wjazdu rowerem w ul. Kopernika, po zmodernizowanym już szerokim chodniku przy tej ulicy.

4.      Radny Z. Muzioł:

Zapytał, kiedy na Nowym Rynku będzie wykonany teren zieleni – dowieziona ziemia i zasiana trawa. Prosił, żeby mieć to na uwadze i zrobić to w jak najszybszym czasie. 

5.      Radny K. Majewski:

Zwrócił się z prośbą o wyrównanie równiarką nawierzchni ulicy Dwór Złotowski.

6.      Radna A. Andrzejewska:

1)      Nawiązała do interpelacji z XXVII sesji dot. bezpośredniego połączenia autobusowego ze Złotowa do Poznania. Dostała odpowiedź, że Starosta nie ma takich uprawnień, nie mniej wystąpił do 3-ch przewoźników w Pile, w Wałczu i Człuchowie z prośbą o rozważenie takiej możliwości. Zwróciła się do Burmistrza, żeby również z taką prośbą zwrócić się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, bo być może Marszałek nie wie, że nie ma bezpośredniego połączenia z miastem powiatowym.

2)      Zwróciła się z prośbą do Burmistrza o zamontowanie ograniczników ruchu na parkingu przy ul. Szkolnej, np. tego typu co przy TESCO.

3)      Podtrzymała prośbę p.Z. Kosińskiego odnośnie modernizacji ul. Szkolnej, co szczegółowo opisał w swojej prośbie.

4)      Podała informacyjnie, aby dokładnie zastanowić się, przeanalizować umowę, warunki z firmami ubezpieczeniowymi, przed podpisaniem. Podała przykład z 11.01.2009 r. kiedy to kobieta na Al. Piasta – obok sklepu „Piotra i Pawła” złamała dwie ręce, zbiła okulary, a z PZU dostała odpowiedź, że to jest jej wina, że się przewróciła, że złamała 2 ręce. Uważa, że jest to skandaliczne zachowanie ubezpieczyciela.

7.      Radny J. Lewandowski:

     Zwrócił się, aby ze względów bezpieczeństwa, wyciąć drzewo przy przejściu dla pieszych,   

     przy Szkole Podstawowej Nr 2 na ul. 8 Marca.

8.      Radny W. Fidurski:

1)      Zapytał czy została zrobiona ekspertyza stanu technicznego mostu na rzece Głomia, o czym wspominał jesienią ubiegłego roku  Z-ca Burmistrza ?

2)      Zapytał, czy przewiduje się, że z sali widowiskowo – sportowej przy ul. Boh. Westerplatte będą korzystały pozostałe szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta w ramach regularnych zajęć sportowych i pozalekcyjnych ?

 

 

3)      Poruszył sprawę dotyczącą zagospodarowania terenu wokół jeziora Miejskiego i Zaleskiego – na ostatniej sesji Burmistrz powiedział, że skoro nie uchwalono planu zagospodarowania terenu wokół jeziora Miejskiego, to nie możemy ubiegać się o pieniądze z Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego, ale jak wiadomo, wniosek będzie. Wyjaśnił, że decyzja jaką podjęli na XXVII sesji nie zatrzyma tego wniosku, bo po wyjaśnieniach, które otrzymał, nie jest to wymagane do ubiegania się o środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego.

4)      Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza z XXVII sesji podczas dyskusji nad przyjętym przez Radę Stanowiskiem dotyczącym transmisji przez  TV ASTA obrad z sesji, tj., „że jest stawiany w bardzo złej sytuacji, ponieważ jego zdanie jest odmienne z jednej i z drugiej strony. Jest stawiany w takiej sytuacji, jakby miał występować przeciwko swoim kolegom i koleżance, którzy są w mniejszości w Radzie. Oświadczył, że tego nie zrobi”. Zapytał się, czy Burmistrz czuje się również jego burmistrzem jako Wiesława Fidurskiego – nie jako radnego, ale jako obywatela ?

9.      Radny K. Brewka:

Prosił o naprawę pokryw na studzienkach w ulicy Norwida, które są na tyle luźne, że przy każdym przejeździe samochodu powodują uciążliwy hałas. Zwrócił się, do obecnego na sesji, przedstawiciela Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., żeby przyjrzeć się poruszonemu problemowi, aby z uwagi na uciążliwość, można było to załatwić w możliwie krótkim czasie.

10.  Radny Z. Muzioł:

Nawiązując do pytania W. Fidurskiego – zapytał czy Burmistrz nie wyraża zgody, żeby były transmitowane przez TV ASTA obrady sesji.

11.  Radny K. Nurczyk:

Zapytał, kiedy będą wymalowane pasy na parkingu na osiedlu przy Al. Piasta – za Pocztą?

12.  Radny St. Pikulik:

1)      Uzupełnił wypowiedź K. Nurczyka, powiedział, że nie chodzi o parking przy Al. Piasta, ale o parking przy ul. Moniuszki – z tyłu Telekomunikacji – między blokiem nr 16 a Telekomunikacją. 

2)      Zwrócił się o naprawę wjazdu na parking przy Al. Piasta, gdzie obsuwa się ziemia przy studzienkach.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że ma to poprawić wykonawca.

13.  Radny K. Majewski:

Zwrócił się o naprawę nawierzchni ulicy Zamkowej, ponieważ w wielu miejscach pojawiają się pęknięcia w wyniku słabo zagęszczonego gruntu - ulica ta była remontowana w poprzedniej kadencji Rady.

14.  Radny St. Wojtuń:

1)      Odczytał pismo mieszkańców ulic: Domańskiego, Łowieckiej, Chojnickiej i Królowej Jadwigi w sprawie wydzielenia i zagospodarowania odpowiedniego miejsca zabaw i spotkań nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży i osób dorosłych. Pismo przekazał do protokołu i prosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na piśmie – do wiadomości Radzie Miejskiej.

2)      Powiedział, że  pismo zostanie przekazane Burmistrzowi i prosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie – do wiadomości Radzie Miejskiej.

3)      Przekazał prośbę wędkarzy korzystających z jez. Miejskiego o wyznaczenie i utwardzenie drogi - ścieżek z dojściem do stanowisk cumowania łódek.

4)      Przedstawił sprawę, z którą zwrócili się mieszkańcy bloku przy ul. Słowackiego 5 w sprawie rozliczenia kosztu położenia chodnika przed tym budynkiem, tj. obciążeniem ich kosztami wykonania tego chodnika. Powiedział, że otrzymali odpowiedź z MZGL, która ich nie satysfakcjonuje.  Pismo to wpłynęło do Burmistrza Miasta oraz do Rady Miejskiej. Prosił Burmistrza, aby udzielając odpowiedzi przekazał ją również, do wiadomości, Radzie Miejskiej.

 

 

5)      Zwrócił uwagę na problem jaki występuje na terenie za Przychodnią przy ul. Słowackiego. Wieczorami na terenie tym spotyka się młodzież, która zakłóca spokój i ciszę nocną. Po telefonach na Policję, która przyjeżdża i interweniuje, problem powtarza się. Zwrócił się z prośbą o rozważenie wykonania tam oświetlenia, bo być może młodzież wtedy będzie czuła się mniej swobodnie.

       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił na sesji Burmistrz Miasta w pkt 16 porządku obrad.

Punkt 5 i 6.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008.

Radni z materiałami sesyjnymi otrzymali:

1)      sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008,

2)      uchwałę Nr SO-0954/36/12/Pi/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2008 rok,

3)      uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2008,

4)       uchwałę Nr SO-0955/31/12/Pi/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Złotów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Powyższe materiały są załączone do protokołu.

J. Skórcz – Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2008 – realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008, które jest załączone do protokołu. Przedstawiła prezentację dotyczącą wykonania budżetu za 2008 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Budżet, po stronie dochodów został uchwalony w wysokości 38.020.189 zł., a wydatki – w wysokości 46.673.113 zł. Wprowadzone zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie dochodów o 2.576.778 zł., tj. do kwoty 40.596.967 zł. oraz zmniejszenie wydatków o 507.875 zł., tj. do kwoty 46.165.238 zł. Deficyt budżetowy z planowanego 8.652.924 zł., w trakcie wzrósł do 9.100.000 zł., a na koniec roku został obniżony do 5.568.271 zł. Nastąpiło obniżenie deficytu o 3.084.653 zł. Dochody wykonano w kwocie 43.319.036,08 zł., tj. 106,7 %, z czego dochody własne stanowią 34 %, udziały w podatkach – ponad 31 %, dotacje celowe – ponad 14 %, subwencja ogólna – ponad 20 %, pozostałe dotacje – 0,5 %. Natomiast wydatki ogółem wykonano w 95,18 %, w tym wydatki bieżące w 95,86 %, majątkowe w 93,91 %. Zwróciła uwagę na wysoki wskaźnik wydatków majątkowych - w 2008 r. ponad 30 %) oraz na wzrost wydatków majątkowych w ciągu ostatnich 5-ciu lat. Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008 – zgodnie ze sprawozdaniem , które jest załączone do protokołu.

Skarbnik Gminy J. Skórcz przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2008 rok – opinię pozytywną z uwagą, że Burmistrz nie wyjaśnił w sprawozdaniu opisowym przyczyn naliczania kar i odsetek, co zostało dokładnie omówione na posiedzeniach komisji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Fidurski, który przedstawił  uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2008. Powiedział m.in., że Komisja poddała ocenie, czy budżet został wykonany w takim kształcie jaki Rada uchwaliła, czy nie. Zajmowała się tym nie tylko w ciągu ostatniego miesiąca, ale i w ciągu ostatniego

 

roku.

Szczegółowej kontroli poddano m.in. dokumenty znajdujące się w Urzędzie Miejskim, które regulują gospodarkę finansową, zapoznano się z kontrolami zewnętrznymi, protestami i skargami. Szeroko zajmowano się wykonaniem inwestycji, porównane były sprawozdania statystyczne z danymi ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r., kontrolowano wykonanie dochodów, w tym wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i indywidualnych – na podstawie 5-ciu dłużników, porównywano niektóre dane ze sprawozdania, skierowano do Burmistrza szereg pytań, z których istotniejsze odpowiedzi zawarto w uzasadnieniu do uchwały. Ostatecznie Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę dwoma głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących się” o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2008 rok z następującymi uwagami: 

-         nie wykonano zadania – oświetlenie łącznika od ul. Promykowej do ul. Hubego,

-         na nieprawidłowości związane z ogłaszaniem przetargów na zadania inwestycyjne w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 1,

-         roboty dodatkowe winny być wykonywane w oparciu o pisemną umowę poprzedzoną postępowaniem o udzielenie zamówienia,

-         zaplanowane kwoty w budżecie na przykładzie budowy fontanny winny być poparte ustaleniami z kosztorysu inwestorskiego.

Uchwała Komisji Rewizyjnej została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Złotów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa z wykonania budżetu za 2008 rok został należycie uzasadniony.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.

Radny K. Brewka – powiedział, że patrząc na budżet z pozycji gospodarczej i z pozycji funkcjonowania przedsiębiorstw, to wszystkie przedsiębiorstwa, firmy życzyłyby sobie takich planów i takiego wykonania. To co najbardziej satysfakcjonuje nie tylko radnych, ale i mieszkańców miasta, to są to wydatki majątkowe. W poprzedniej kadencji cieszono się, gdy wydatki majątkowe stanowiły 10 % wydatków ogółem – za ubiegły rok jest to 34 %, a kwotowo - ponad 15 mln zł. Patrząc na planowany budżet na rok bieżący, to kwota wydatków majątkowych zbliża się do 20 mln. zł. Powiedział, że jest to zauważalne przez osoby spoza Złotowa, również z zagranicy, szczególnie z Niemiec, zwracając uwagę, że Złotów jest ładny i coraz bardziej ciekawszy. Powiedział, że budżet jest dobrym dokumentem, dlatego, że można na nim pracować przez cały rok – można wprowadzać zmiany, których w ciągu roku było 20 i które korygowały budżet. Odniósł się do drobnych rzeczy, które być może nie udały się, ale w Urzędzie pracują tylko ludzie, a wszędzie tam, gdzie pracuje człowiek, to ma on prawo pomylić się. Trzeba  również pamiętać, że pracuje się w oparciu o  ustawę o zamówieniach publicznych, która nie jest aż tak doskonała. W związku z tym uważa, że różne drobne niedociągnięcia mogą się zdarzyć, chociażby dlatego, że realizacja nakładów majątkowych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych nie jest taka łatwa.

Radny K. Nurczyk – powiedział, że z dokumentów Komisji Rewizyjnej, czy Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że należałoby „z zamkniętymi oczami” udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu za 2008 rok. Nie ma tu rażących zastrzeżeń i nikt tego nie może Burmistrzowi zarzucić, ponieważ każdy przyznaje, że miasto jest wyjątkowe i coraz piękniejsze. Powiedział, że w ciągu roku jest wiele sytuacji, wiele prac, które podejmowane są na komisjach i później podejmowane są ostateczne decyzje na sesjach, czego społeczeństwo nie widzi. Są pewne „przetargi”, prośby, z którymi Burmistrz nie zgadza się, a może nie rozumie. Społeczeństwo prosi o takie czy inne kwestie i radni często są postawieni w sytuacji czasami bez wyjścia. Niekiedy są to sytuacje niezręczne. Nie sposób jest wymieniać tych drobnostek – niezadowoleń, które są marginalne w porównaniu do

 

wykonanego budżetu. Patrząc z jego punktu widzenia i przeprowadzanych w ostatnim czasie szczegółowych rozmów w kwestii budżetu 2008 r., ludzie stali się bardziej świadomi tego o czym mówił (K. Nurczyk) na początku kadencji, tj. niezrozumienie przez Burmistrza i wielu ludzi - doradców, ponieważ w ostatnim czasie dokonał telefonicznych zapytań do 2-ch wojewodów co do realizacji prac na jeziorach nie będącymi naszymi, lecz we władaniu wojewody, czy PZW – okazuje się, że nie ma najmniejszego problemu, gdyby Burmistrz prosił o wejście w tego typu sprawy – odmulanie jeziora, upiększenie środowiska. Powiedział, że w kwestii udzielenia absolutorium wstrzyma się od głosowania, dlatego, że Burmistrz doskonale widzi, doskonale zna jego odczucia, żale, a nawet zacietrzewienie w temacie ochrony środowiska i też w niektórych decyzjach odnośnie budżetu, czy też ostatnich decyzji, które nie wiążą się z budżetem 2008 r., ale będą wiązały się na długie lata, gdzie „w sposób bezczelny zostali postawieni przez Burmistrza” w sprawie deszczówki. Powiedział, że pomimo jego wąskiego zainteresowania, wąskiej działki w Radzie i w mieście, to gratuluje Burmistrzowi wykonania budżetu i patrzenia w przyszłość.

Radny W. Fudurski – podzielił część uwag o dobrym kierunku rozwoju miasta. Powiedział, że trzeba być zadowolonym z tego co się dzieje – z przytoczonych liczb. Jest zadowolony, że miasto ma tak wysokie wydatki majątkowe. Jest to skutek, przede wszystkim, dużych wpływów podatkowych zewnętrznych od osób fizycznych itd., co szeroko referowała Skarbnik Gminy. Przytoczył wypowiedź Pani Burmistrz Obornik Wielkopolskich, która wypowiadając się o budżetach miast sformułowała uwagę, że „dzisiaj sztuką w budżecie w gospodarowaniu środkami samorządowymi jest dokładanie do tych środków, które są w budżecie, środków zewnętrznych”. Powiedział, że ma większą nadzieję, po tym co radni otrzymali w materiałach, że Złotów będzie mógł do swojego budżetu dołączać plan wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej. Myśli, że wszyscy chcą, żeby budżet był również zasilany przez takie środki. Zwrócił uwagę Burmistrzowi na dużą ilość środków niewygasających. Liczba 10 zadań, które nie zostały wykonane rodzi pytanie, czy nie należy wzmocnić komórki, która zajmuje się inwestycjami, żeby nie było takich sytuacji – czy była analiza przeprowadzona przez Burmistrza i czy zachodzi taka potrzeba. Poinformował, że we „Wspólnocie” jest ciekawy wskaźnik, który pokazuje możliwości inwestycyjne miast – jest to tzw. „nadwyżka operacyjna”, która pokazuje różnicę między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi, gdzie Złotów od 2007 roku dokonał sporego „skoku” i teraz znajduje się, jeśli chodzi o ten wskaźnik, w czołówce krajowej. Jest to wskaźnik, który obrazuje duże możliwości inwestycyjne miasta.

Radny A. Kosiba – dołączył się do uwag, o których mówił K. Brewka, że widać inwestycje, które wykonano w ostatnich latach. Powiedział, że wielu jego znajomych i klientów, którzy przyjeżdżają do Złotowa podziwiają ilość wykonanych inwestycji, dróg, rond, ścieżek rowerowych itd. Uważa, że realizacja inwestycji jest dużą zasługą Burmistrza Miasta. Obecny rok zaowocuje następnymi inwestycjami, bo będzie oddana hala widowiskowo - sportowa, zmodernizowane boisko na „Zaciszu”, „Orlik”, Skatepark, który może zadowoli tych, którzy narzekali na jakość nawierzchni. Uważa, że Złotów, przy tych obiektach sportowych, jakie już są i jakie będą, będzie mógł reklamować się jako miasto dla sportowców, co także „przyciągnie” pieniądze.

Radny Z. Muzioł – podziękował wszystkim mieszkańcom, rzemieślnikom, zakładom – tym, którzy płacą podatki, dzięki czemu budżet w ciągu ostatnich 4 lat wzrósł o 10 mln zł. Mieszkańcy ci mają wielki wkład w tym, iż miasto pięknieje i rozwija się. Radzie podziękował za mądre i trafne decyzje, które podejmuje i planuje, i powierza je Burmistrzowi.

Radny J. Zamczyk – powiedział m.in., że nie może być innych głosów jak w superlatywach. Przez ostatnie lata dochody wzrastały rocznie, w stosunku rok do roku, o 13 %, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przez ostatnie dwa lata wzrósł o 31 %. Zwrócił uwagę na to, że podatek od nieruchomości za 2008 rok był niższy jak w roku 2007 o prawie 4 % i to jest to, co powiedział radny Z. Muzioł, że jest to dobre działanie - począwszy od Burmistrza, Rady, że skutki zastosowanych ulg i nie uchwalenie maksymalnych stawek podatków – jest to 5 % wpływów ogółem z dochodów podatkowych – 1 mln zł., które by uzyskano. Uważa również, że nie można ustalać maksymalnych stawek, gdyż jest to

 

niejednokrotnie pogrążanie podmiotów, przedsiębiorców, które to podmioty mają trudną sytuację, żeby mogły rozwijać się. Jest to prawidłowe i słuszne działanie Burmistrza i Rady. Podał dwa wskaźniki – wzrost kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w 2008 r. w stosunku do 2007 r., który wyniósł 6 %, ale biorąc wzrost wydatków w szkołach podstawowych, to już jest 11,43 %, natomiast w dziale Pomoc społeczna wydatki w 2008 r. były o prawie 4 % niższe w stosunku do 2007 r. Powiedział, że nie miał nigdy wątpliwości i cieszy go, że jest pozytywna ocena radnych – „zarówno prawej, jak i lewej strony”. Nigdy nie miał wątpliwości, że Burmistrzowi należy udzielić absolutorium i będzie za tym głosował.

Radny St. Pikulik – powiedział m.in., że efekt, który mamy w tym roku jest wynikiem przemyśleń Burmistrza od wielu lat – efekt ten widać i co roku wzrasta. Podziękował Burmistrzowi za to, że nie ulegał wpływom populistycznym, że zawsze realizował taki cel, który nie był może efektowny, ale był efektywny. Podkreślił, że z roku na rok wyniki były coraz lepsze. Nawiązał do wypowiedzi Radnego K. Nurczyka, który chciałby to, czy tamto realizować, a Burmistrz jest w takiej sytuacji, że musi podejmować decyzję o odmowie – w imię racji, która jest najistotniejsza dla miasta, bo on za wszystko najbardziej odpowiada. Szczególnie podziękował za to, że Burmistrz potrafił realizować tak politykę miasta, żeby było to przede wszystkim z korzyścią dla miasta i, żeby miasto było coraz piękniejsze - nie oglądając się często na to, co ludzie powiedzą w danym momencie, a efekt przychodzi dopiero po latach. Powiedział, że będzie głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

W związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji, Wiceprzewodniczący St. Wojtuń zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.

            Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok głosowało 8 radnych, 4-ch – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/142/09 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta St. Wełniak, który podziękował za udzielenie absolutorium, również w imieniu tych, którzy cały rok pracują na pozytywną ocenę, tj. pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, a także tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w realizację budżetu i zadań miejskich, ale wspomagają w różny sposób. Jest to wspólny sukces, że ocena ta corocznie i w tym roku również, jest pozytywna. Myśli, że jest to ocena obiektywna i nie wynika ona z jakiś innych przesłanek jak merytorycznych.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Środki finansowe na dotacje na prace konserwatorskie zaplanowane zostały w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2009 rok. Proponowana kwota dotacji w wysokości 40.000 zł. dotyczy dofinansowania prac konserwatorskich polegających na odtworzeniu okien w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę - w § 3 jest rok 2007, powinno być rok 2009.

-        za przyjęciem powyższej poprawki głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

 

 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/143/09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji - środki finansowe na dotacje na prace konserwatorskie zaplanowane zostały w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2009 rok. Kwota dotacji w wysokości 20.000 zł. dotyczy dofinansowania prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem substancji zabytku - kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Rada przyjęła autopoprawkę - w § 3 był rok 2007, powinno być rok 2009. 

-        za przyjęciem powyższej poprawki głosowali wszyscy obecni radni.

K. Brewka – zwrócił się z prośbą do ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Rocha aby przedstawił na co mają być wydane  pieniądze.

Ks. Ryszard Teinert - Proboszcz Parafii p.w. Św. Rocha – udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie. Powiedział m.in., że pieniądze mają być przeznaczone na oświetlenie obiektu kościoła Św. Rocha i pobliskiego terenu – cmentarza. Głównym celem jest ochrona obiektu i jego zabezpieczenie. Zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.

K. Nurczyk – powiedział, że w temacie tym pojawiły się jakieś niejasności. Zwrócił się do prawnika o sprecyzowanie jak to wygląda w kwestii formalnej, prawnej. Czy możemy na ten cel przeznaczyć pieniądze.

Paweł Tabor, prawnik Urzędu Miejskiego – powiedział, że rzeczywiście jest tak, iż to czy na taki cel mogą zostać przyznane pieniądze w formie dotacji na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest kwestią interpretacji, bowiem w art. 77 wymienia się 17 punktów, zawierających rodzaj zadań, na realizację których może być udzielona dotacja. M.in. jest punkt dotyczący zabezpieczenia substancji zabytku. Jest pytanie, czy kwestia oświetlenia kościoła prowadzi do zabezpieczenia jego przed dewastacją. W szerokim rozumieniu tego przepisu można by uznać, iż taka dotacja mogłaby być przyznana i na tej zasadzie oparto się, opiniując projekt uchwały pozytywnie. Powiedział, że w orzeczeniach Regionalnych Izb Obrachunkowych temat ten jest traktowany różnie i są przykłady kwestionowania tych uchwał. Natomiast jest to cel szczytny i dlatego taki projekt uchwały został przedłożony. Nie wie jak postąpi Regionalna Izba Obrachunkowa – jeżeli zakwestionuje uchwałę, to nie podpiszemy umowy, bądź ewentualnie Rada zadecyduje o złożeniu skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na taką uchwałę RIO i wówczas kwestia zostanie rozstrzygnięta przez Sąd, czy zapis dotyczący tego przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może być w ten sposób, rozszerzająco, interpretowany.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

-  Za przyjęciem uchwały głosowało 11-tu radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/144/09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

 

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 8.085,00 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki finansowe, o których mowa wyżej, zostaną ujęte w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2009 rok w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/145/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 135 /09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Powyższy projekt uchwały jest wynikiem pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zmiana dotyczy działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność, gdzie zmienia się paragraf wydatku dotyczący dotacji dla Powiatu Złotowskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 135 /09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/146/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 135 /09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Projekt zmian do budżetu był omawiany na posiedzeniach komisji.

Zmiany w budżecie przedstawiła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. W skrócie omówiła propozycję pierwotnych zmian przedłożonych wcześniej radnym i omawianych szczegółowo na posiedzeniach komisji. Powiedziała, że jeśli chodzi o dochody, to ich zwiększenie wiąże się z otrzymaną dotacją na wybory do Parlamentu Europejskiego, co jest również odzwierciedlone w wydatkach. Pozostałe wydatki to:

- dotacje dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych i Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych,

- zmiany na wypłatę stypendiów,

- zwiększenie dotacji na organizację imprez kulturalnych ogółem o 157.000, z czego 145.000

zł. dla Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej jako organizatora większości imprez. W ramach tych kwot zorganizowane zostaną imprezy wcześniej nie uwzględnione w budżecie: MALWY oraz KABARETONIK.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to planuje się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: ADAPTACJA SPICHLERZA DLA CELÓW PROMOCYJNYCH MIASTA na ogólna kwotę 26 tys. zł. - na Komisji Gospodarki Miejskiej przyjęto wniosek o uszczegółowienie tego zadania, tj. dopisanie „na działkach nr 94 i 90/2 przy ul. Spichrzowej”, co zostało już zmienione oraz  przedsięwzięcie polegające na utworzeniu elektronicznej bazy danych dla cmentarza komunalnego w Złotowie – w pierwotnych materiałach, które radni otrzymali była podana kwota 30 tys. zł., a powinno być 50 tys. zł., o czym była już mowa na posiedzeniach komisji. 

Następnie przedstawiła autopoprawki do przedłożonego projektu, które nie były omawiane na komisjach, które radni otrzymali przed sesją, tj.:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę łączną 50.000 zł. (w pierwszej wersji o 30.000 zł.) z przeznaczeniem na utworzeniu elektronicznej bazy danych dla cmentarza komunalnego w Złotowie.

Pozostałe autopoprawki wiążą się z faktem ubiegania się o wsparcie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość projektu szacuje się na kwotę 4.547.611,96 zł. - istnieje możliwość zwrotu do wysokości 65 % poniesionych wydatków, tj. do około 2.956 tys. zł. Autopoprawki te polegają na:

1)      zmniejszeniu planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego” o kwotę 450.000 zł.”,

2)      - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 950.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego”,

- zmianie ulega załącznik nr 8 – Przychody i rozchody budżetu 2009 r.,

- dodaje się załącznik nr 10 – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.

Podczas dyskusji, W. Fidurski zapytał o zakres rzeczowy projektu - co składa się na kwotę 4,5 mln zł. oraz jakie konkretne zadania zostaną wykreślone z „ Rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego”, które zmniejsza się o kwotę 450 tys. zł.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, to jest to zakres w całości tego planu sprzed kilku lat – zagospodarowanie brzegów jeziora Miejskiego i Zaleskiego. Z tym, że w tej sytuacji, jaka jest obecnie, ograniczamy się tylko do jez. Miejskiego. Jest też możliwość refundacji poniesionych wcześniej nakładów od stycznia 2007 r.  Powiedział, że gdyby udało się uzyskać te środki, chociaż co do tego ma duże wątpliwości - ale trzeba próbować, to otrzymalibyśmy zwrot za te wydatki, które do tej pory  poniesiono - dlatego jest kwota ponad 4 mln zł. Przedstawił przewidziany zakres prac – budowa promenady z przejściem przez rzekę do „Rybakówki”, zagospodarowanie Półwyspu Rybackiego – z wyeksponowaniem miejsca, gdzie kiedyś  był zamek, zagospodarowanie tego terenu i zwrot nakładów, które zostały poniesione w latach poprzednich. Na pytanie, czy obejmuje to jakiś zakres robót po drugiej stronie jeziora, odpowiedział, że w tej chwili nie, ponieważ nie ma na to opracowanej dokumentacji – nie jesteśmy na to przygotowani. Odpowiedział, że nie przewiduje się żadnych zmian w „Rozbudowie i modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego”, ponieważ koszty realizacji w tym roku są znacznie niższe jak w latach poprzednich.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z wprowadzonymi i przedstawionymi autopoprawkami w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

-  Za przyjęciem uchwały głosowało 11-tu radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/147/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

Godz. 11.45.

Wiceprzewodniczący Rady St. Wojtuń ogłosił przerwę do godz. 12.30..

Obrady wznowiono o godz. 13.00.

Obecnych było 12 radnych.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Przedłożony projekt uchwały wynika z niewykorzystania środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie na 2008 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Złotowie na 2008 rok w wysokości 34.145,00 zł. Proponuje się zwiększenie o 34.145,00 zł. kwoty przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Złotowie na 2009 rok, z kwoty 300.000,00 zł. do kwoty w wysokości 334.145,00 zł., z podziałem na zadania, które zawarte są w projekcie uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/148/09 o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”

Projekt uchwały radni otrzymali. Nie był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały przedstawił J. Kołodziejczyk Z-ca Burmistrza. Powiedział m.in. że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wystąpił z wnioskiem do Burmistrza w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”. W związku z tym przygotowano powyższy projekt uchwały, celem przedłożenia Radzie. Spłata pożyczki następowałaby od stycznia 2010 roku.

            W związku z tym, że nie było pytań, dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/149/09 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

 

w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

Przystępując do omawiania kolejnego punktu - Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Wiceprzewodniczący St. Wojtuń zaproponował połączenie go z następnym punktem porządku obrad – pkt 15, tj. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2008 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2009 rok, ponieważ zarządza tymi instytucjami jedna osoba – Jarosław Bobek.

Punkt 14 i 15.

Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2008 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2009 rok

Informacje radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Pytań i uwag do przedłożonych informacji nie było.

Wiceprzewodniczący Rady St. Wojtuń poinformował, że na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej był zaproszony Jarosław Bobek – Prezes Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz p.o. Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, który udzielił członkom Komisji dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Wszystkie komisje, przyjęły przedstawione Informacje. 

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2008 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2009 rok.

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 16.                           

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Radnemu K. Nurczykowi:

1)      W sprawie dotyczącej oczyszczania ciężkim sprzętem brzegów jeziora przed budową pomostów, odpowiedział, że nie jest to przewidziane, ponieważ pomosty będą wchodziły niejako w brzeg i nie mamy takich zamiarów, o czym mówił wielokrotnie. Powiedział, że jeśli chodzi o efekt ekologiczny, to jest to wątpliwe, a ponadto jezioro nie jest nasze – jest własnością Skarbu Państwa. Jeżeli miałyby być takie zamiary, to trzeba mieć opracowaną dokumentację i musi być to finansowane przez Skarb Państwa – nie sądzi abyśmy my to zrobili. Zdaniem Burmistrza, jezioro to samoistnie oczyszcza się i jest już w niezłym stanie i z upływem czasu jego stan będzie coraz lepszy.

2)      Jeżeli chodzi o tablicę zakazu wjazdu na parking na zapleczu Cechu, to tablica ta stała niezgodnie z organizacją ruchu dla miasta Złotowa. Miał kilka wizyt ludzi, którzy kwestionowali zasadność tej tablicy i trzeba było ją zdjąć. Uważa, że parking ten nie może być wykorzystywany tylko przez tych, którzy tam mieszkają. Miejsc parkingowych jest bardzo mało i ludzie, którzy krytykowali to rozwiązanie, w jego przekonaniu (Burmistrza), mieli rację, bo używali argumentu, że jeżeli ktoś chce, to może zaparkować na miejscu płatnym i zawsze to miejsce będzie miał. W związku z tym trzeba było zdjąć tablicę. Sądzi, że stan ten nie zadawala mieszkańców - użytkowników budynków od ulicy Cechowej, ale zadawala też innych, którzy stawiają tam samochody.

3)      Jeśli chodzi o wznowienie planu zagospodarowania brzegów jeziora, to plan ten został  odrzucony i na razie nie mamy zamiaru prowadzić żadnych prac, ponieważ nie ma tam koncepcji co z tym zrobić. Natomiast prowadzone są przygotowania do zagospodarowania tych terenów i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną wydzielone tam działki budowlane. Przystąpi się najpierw do rozliczenia z właścicielami gruntów sąsiednich do terenów miejskich, a następnie – do realizacji tego, co było w zamiarze.

 

Radnemu K. Brewce:

1)      W sprawie hałasu pokryw studziennych na ul. Norwida, odpowiedział, że jest to zapisane w odbiorze robót. Wyegzekwujemy to na pewno – wykonawca miał to zrobić wspólnie z Powiatem, który odbierał roboty. Jest to na pewno dokuczliwe i uciążliwe - będzie to zrobione.

2)      Jeżeli chodzi o uporządkowanie terenu zielonego wzdłuż ul. Boh. Westerplatte między chodnikiem a jezdnią, to część została zrobiona w zeszłym roku, a część nie – były próby, ale warunki były takie jak obecnie i z tego nic nie wyszło. Mamy to na uwadze i jak pogoda na to pozwoli, zostanie to na pewno zrobione - jest zamiar dokonania nasadzeń i będziemy to robić, ale zwlekamy z tym dopóki nie będzie zapowiedzi opadów, bo w tej chwili jest to bez sensu.

3)      Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu przy Sądzie Rejonowym, to na końcowym etapie jest opracowywana dokumentacja. Będzie tam skwer, który w przyszłości stanie się małym parkiem. W planie jest zamiar posadzenia tam różnych gatunków drzew i krzewów. Będą ułożone chodniki, aby umożliwić dojście do Sądu, do Zespołu Szkół Elektromechanicznych. Będzie to realizowane w II półroczu.

Radnemu A. Kosibie:

1)      Odpowiedział, że jeżeli chodzi o ul. Obrońców Warszawy, to ma taki sam pogląd. Rozmawiał ze Starostą, który poparł koncepcję, żeby z jednej strony wprowadzić zakaz zatrzymywania się i postoju samochodów, aby zrobić tam ścieżkę rowerową. Myśli, że to niebawem zostanie zrobione.

2)      Jeżeli chodzi o ul. Kopernika, to ulica ta nie jest jeszcze zakończona i ten stan nie może być jeszcze zmieniony, tj. zdjęcie wspomnianego znaku. Powiedział, że nie jest to zakaz wjazdu na ścieżkę rowerową, tylko koniec ścieżki rowerowej. Będzie tam inna organizacja ruchu, kiedy będzie już odbiór robót na ul. Kopernika i Nieznanego Żołnierza.

Radnemu K. Majewskiemu:

1)      W sprawie wyrównania ulicy Dwór Złotowski odpowiedział, że było to zlecane. Jeżeli nie zostało to zrobione, to przypomnimy realizację tego.

2)      Jeśli chodzi o ul. Zamkową, to stan nawierzchni tej ulicy pogarsza się. Została ona wykonana w takiej technologii – to i tak jest sukces, że asfalt jeszcze leży. Wówczas, po robotach kanalizacyjnych, zostało to wykonane w najprostszy, jak to jest możliwy, sposób, tj. na nawierzchnię żużlową został położony asfalt. W związku z tym, w niektórych miejscach asfalt pęka. Powiedział, że nie ma tam dobrego rozwiązania, a naprawy nie mają sensu. Będziemy musieli pomyśleć o tym, jak będzie trochę gorszy stan tej nawierzchni, żeby położyć nową nakładkę asfaltowa. Są to spękania i w niektórych miejscach wybrzuszenia, ale to nie są dziury, które można byłoby zalepić. W związku z tym, na razie, takich robót tam nie przewiduje się. Trzeba będzie się tym zająć jak będzie stan już gorszy.

Radnej A. Andrzejewskiej:

1)      W sprawie połączenia z Poznaniem odpowiedział, że możemy wystąpić do Marszałka, ale będzie to pewnie taki sam odzew jak Pana Starosty. PKS działa na zasadach komercyjnych, a jeśli chodzi o inne środki transportu czy towarzystwa przewozowe, to nie bardzo jest to chyba możliwe. Możemy ewentualnie wystąpić, żeby Marszałek wypowiedział się, ale będzie to prawdopodobnie sprawa nie Marszałka, tylko Wojewody. Powiedział, że rozeznamy sprawę.

2)      Jeżeli chodzi o ograniczniki ruchu na parkingu przy ul. Szkolnej, odpowiedział, że można to wprowadzić, bo na wielu parkingach jest to robione, ponieważ rzeczywiście samochody wystają poza ten krawężnik. Powiedział, że do tej pory nie było takich sygnałów z ul. Szkolnej – rozpatrzymy to i spróbujemy ten problem rozwiązać.

3)      Odpowiedział, że nie zna sprawy modernizacji ul. Szkolnej w wersji p. Kosińskiego. Na informację A. Andrzejewskiej, że dostał (p. Kosiński) z Urzędu odpowiedź, że jest to możliwe dopiero przy modernizacji tej ulicy, odpowiedział, że może tylko tą odpowiedź podtrzymać, bo sprawa ulicy Szkolnej wymaga rozpatrzenia. Spróbujemy to, co obiecywał na sesji budżetowej, żeby ewentualnie poszerzyć chodnik od Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 do Policji, bo tam rzeczywiście chodzi wiele dzieci i młodzieży, i jest tam niebezpiecznie - tym zajmiemy się w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o generalny remont ul.. Szkolnej, to jak wiadomo, w tym roku nie ma o tym mowy.

4)      Odnośnie wypadku przy Al. Piasta, to trudno mu się do tego ustosunkowywać. Ma też przykre doświadczenia, jeżeli chodzi o odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych za wypadki na drogach.

Radnemu W. Fidurskiemu:

1)      Jeżeli chodzi o ekspertyzę mostu na rzece Głomia, to odpowiedział, że do tej pory nie zlecono tego, bo uważa, że są to wyrzucone pieniądze. Ekspert oceni jedynie, że należałoby most ewentualnie remontować, albo nie i nic poza tym. Powiedział, że - jego zdaniem - co widać „gołym okiem”, most nie jest zagrożony, bo jego stan jest niezły, prawidłowy. W związku z tym, zaspakajanie tylko wątpliwości za pieniądze – wcale nie małe, niczemu nie służy. Jeżeli występowałyby tam rzeczywiście jakieś zagrożenia, to wtedy warto byłoby zrobić ekspertyzę, ale nie taką, czy tym mostem można jechać, tylko co należy zrobić, żeby most ten eksploatować. Jest przeciwny takiemu działaniu, bo to niczemu nie służy – poza wydawaniem publicznych pieniędzy.

Radny W. Fidurski powiedział, że chodziło mu o coś takiego, jak np. budynki, które raz na rok, czy raz na 5 lat, poddawane są przeglądom. Powiedział, że takim rygorom podlegają też obiekty budowlane typu most. Chodziło mu o taki rutynowy przegląd wynikający z przepisów.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jeżeli chodzi o tego typu przegląd, to zgadza się. Natomiast z doświadczenia wie dobrze, że ekspertyzy kończą się na tym, że warto byłoby zrobić. Nikt nie wypowiada się stanowczo, a jeżeli jest jakiś cień zagrożenia, to ekspert nie przyjmuje ryzyka, bo zawsze pisze, że zburzyć i wybudować na nowo. Wie to z własnego doświadczenia. Przyznał rację, że jeżeli chodzi o przeglądy tego typu, że należałoby, co jakiś czas je przeprowadzić i ocenić obiekt, przynajmniej na zewnątrz – jaki jest stan tej budowli, czy należałoby przeprowadzić jakiś remont, to zgadza się z tym.

2)      Jeżeli chodzi o przyszłą eksploatację nowej hali sportowo - widowiskowej, to jest pewien problem związany z tym, że będziemy odpisywać od tego VAT. Najprawdopodobniej, nie jest to ostatecznie ustalone, będzie tak, że zajęcia również prowadzone przez szkoły, będą fakturowane, żeby można było odpisywać VAT. Na razie podano szacunkowo, że będzie 85 % sprzedaży z VAT, natomiast 15 % będzie w formie nieodpłatnego przekazania, co oznacza, że odpis VAT-u również o te 15 % będzie musiał być w inny sposób rozliczany. Generalnie uważa, że powinien być przyjęty taki system. To nie może być tak, że korzystanie z tych obiektów jest bezpłatne, nawet dla szkół, czy naszych jednostek. Powiedział, że możliwości wykorzystania sali są ograniczone, bo sala będzie podzielona i będzie parę zajęć lekcyjnych w godzinach szkolnych, i trzeba będzie to jakoś regulować. W tej chwili trudno mu jest wypowiedzieć się. Natomiast jeśli będą jakieś imprezy typu ogólnoszkolnego, czy większe, to szkoły będą mogły korzystać, ale nie na takiej zasadzie, że np. Szkoła Podstawowa Nr 2, czy Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 będą korzystały z sali, mając swoje sale -  nie wie o co konkretnie w pytaniu W. Fidurskiego chodzi.

W. Fidurski uzupełnił poruszony temat. Powiedział, że wszyscy wiedzą, jaką bazą dysponuje Szkoła Podstawowa Nr 2, gdzie jest ciężko prowadzić zajęcia, bo jest kilka klas na jedną godzinę. Korzystanie z nowej sali by ich trochę odciążyło. Powiedział, żeby nie było paradoksalnej sytuacji, że z sali będzie odpłatnie korzystać Liceum Ogólnokształcące, a nasze szkoły nie będą mogły wejść na salę. Uważa, że takiej sytuacji nie powinno być.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że trudno jest w tej chwili rozstrzygać, jaką przyjmiemy formułę, natomiast chociażby z tego powodu, że VAT będzie odliczony od tej inwestycji i później rozliczany przy sprzedaży, to uważa, że wynajem powinien być odpłatny i wtedy jest czysta – jasna sytuacja. Większość miast, tam gdzie powstają nowe inwestycje tego typu, robią to w ten sposób. Powiedział, że jest to sprawa przyszłości i nie chciałby się zdecydowanie w tej kwestii wypowiadać, ponieważ trzeba to przeanalizować. 

3)      Jeżeli chodzi o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na zagospodarowanie brzegów jeziora, to zależy o co się pyta. Bo jeżeli p. Fidurski zapytał, czy jest to wymóg, żeby był plan zagospodarowania przestrzennego, to oczywiście

 

takiego wymogu nie ma. Natomiast, jeżeli zapytał, czy to preferuje wybranie wniosku, to odpowiedź byłaby twierdząca. Mówiąc to na sesji, mówił to w takiej formie. Przypomniał, że kiedy w poprzednim rozdaniu środków unijnych występowaliśmy o ten program, to wtedy był tam wymóg, żeby był plan zagospodarowania przestrzennego i to był główny powód, że Rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania zagospodarowania w tym rejonie miasta – są radni z poprzedniej kadencji i doskonale o tym wiedzą i pamiętają. Powiedział, że jest to sprawa interpretacji, natomiast nie wie z kim Pan Fidurski rozmawiał - jeżeli takiej udzielono informacji (p. Fidurskiemu), to odpowiedź ta była nieprecyzyjna.

4)      Na ostatnie pytanie – odpowiedział, że dziwi się W. Fidurskiemu i nie chce, żeby takie pytania padały, bo może odpowiedzieć na to pytanie tylko tyle, że „może się Pan czuć, że jestem Pana burmistrzem jak ja Pana radnym”. Powiedział, że bez sensu są takie pytania, bo to sprowadza poziom dyskusji do politycznych przesłanek, które nie powinny mieć tutaj miejsca.

Radnemu St. Pikulikowi:

1)      W sprawie zapadnięcia wjazdu przy Al. Piasta, odpowiedział, że jest to wina wykonawcy - przewidziany jest ostateczny przegląd tych robót i zostanie to naprawione.

2)      Jeśli chodzi o oznakowanie parkingu – malowanie pasów, to trzeba to sprawdzić, bo roboty te zostały wykonane -  na pewno samochody nie powinny być stawiane wzdłuż.

Radnemu St. Wojtuniowi:

1)      W sprawie oświetlenia ul. Słowackiego odpowiedział, że w tym roku nie ma tego w planie. Trudno mu powiedzieć, trzeba będzie się do tego przymierzyć.

2)      W sprawie dojść do łódek, odpowiedział, że nie są przewidziane zejścia, ponieważ skarpy jeziora zostały jakoś uratowane i są obsadzone. Jest dojście i miejsce na lokalizację łódek. A jeżeli ktoś robi sobie pomost, to musi mieć na to pozwolenie, a póki co, to nikt takiego pozwolenia na jez. Miejskim nie ma. Powiedział, że ostatnio było generalne sprzątanie przez wędkarzy i wiele rzeczy zostało uprzątniętych i zrobionych. Wrócił do pytania K. Nurczyka – powiedział, że jak będą wykonywane pomosty, to te wszystkie rzeczy, które tam są, pozostawione pale i inne, zostaną usunięte. Teren ten zostanie uporządkowany.

Radnemu J. Lewandowskiemu:

Powiedział, że jeżeli chodzi o drzewa na ul. 8 Marca, to praktycznie każde drzewo przeszkadza. Drzewa rosną tam bardzo blisko drogi – były już tam wnioski w tej sprawie, które zaopiniowano negatywnie. Żeby poprawić tam widoczność, to trzeba byłoby wyciąć tam nie jedno drzewo lecz kilka czy kilkanaście. Wycięcie jednego drzewa nic tam nie poprawia, ani tam jak i przy wyjeździe – naprzeciwko Technikum Rolniczego, przy ul. Kwidzyniaków – tam też były wnioski, żeby powycinać drzewa i odmówiono z tego samego powodu – wycięcie jednego drzewa nie poprawi bezpieczeństwa. Tak nie można stawiać sprawy. Trzeba to rozpatrywać również pod kątem zieleni, której jest tam coraz mniej – co jakiś czas wycinane są tam drzewa z różnych powodów i jeżeli ma to poprawić bezpieczeństwo, to trzeba wyciąć tam kilka drzew. Pan M. Batko (pracownik Urzędu Miejskiego) ocenił to obiektywnie – uznał, że jeżeli miałoby to poprawić bezpieczeństwo, to trzeba by wyciąć kilka drzew, a nie jedno. Zwrócił się do J. Lewandowskiego, żeby wystąpił on do Zarządu Powiatowego Dróg o powołanie komisji, niech wezmą specjalistów od dróg i niech powiedzą, które drzewa trzeba wyciąć.

Radnemu Z. Muziołowi:

W sprawie nasadzeń zieleni przy ul. Nowy Rynek, odpowiedział, że jest plan nasadzeń i zostało to zlecone. Jak tylko warunki pozwolą, będzie to realizowane.

Radny K. Nurczyk – prosił o odpowiedź na piśmie odnośnie zdjęcia tablicy zakazu wjazdu na parking na zapleczu Cechu. Zwrócił uwagę, że jest to tam jedyna droga ewakuacji i niemożliwe jest tam wjechać czy wyjechać w dni targowe. Powiedział, że nie widzi, żeby stworzyć tam jeszcze parking. Jeżeli Burmistrz podejmuje decyzję o zdjęciu znaku, to bierze na siebie odpowiedzialność, że w razie jakiejkolwiek ewakuacji, nie będzie możliwości dojechania Straży Pożarnej, karetki pogotowia. Prosił o odpowiedź na piśmie, ponieważ będą zaskarżać decyzję o zdjęciu znaku.

 

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie da na piśmie, bo znak ten był zgodny z organizacją ruchu i tak samo, jak nie zgadza się z tym K. Nurczyk, tak ci ludzie, którzy przyszli do niego, mieli prawo z tym nie zgadzać się.

K. Nurczyk zwrócił uwagę, że znak ten był od wielu lat. Będzie konsultował się z odpowiednimi służbami, czy rzeczywiście jest to bezzasadne miejsce na znak zakazu wjazdu dla wszystkich osób, które chcą tam wjechać.

Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że nie jest to teren prywatny. Nie da na piśmie, bo przywrócił stan zgodny z prawem. Jeśli K. Nurczyk chce zmienić ten stan, to niech wystąpi z wnioskiem do Komisji przy Starostwie o zmianę organizacji ruchu.

K. Nurczyk - powiedział, że jeśli nie dostanie na piśmie, to będzie występował na podstawie protokołu z sesji. Powiedział, że będą zaskarżać decyzję Burmistrza.

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 17.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Radny Z. Muzioł – zwrócił się do Burmistrza Miasta o wyznaczenie terenu pod plac zabaw, małe boisko do siatkówki, koszykówki na mającym powstać osiedlu Chojnicka, o co pytają jego wyborcy.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nic innego nie będzie robione, co jest zapisane w planie. To nie jest dobra, czy zła wola burmistrza – jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i wg planu osiedle to będzie realizowane. Skierował radnego Z. Muzioła do p. B. Lewandowskiej (pracownika Urzędu Miejskiego), żeby zapoznał się planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu i odpowiedział tym, którzy pytają się o to  – z pewnością coś takiego jest.

2.      Radny J. Jędrzejczyk:

1)      Zapytał jakie są trudności ze wznowieniem procedury uchwalenia planu wzdłuż brzegu jez. Miejskiego ?

            Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie ma żadnych trudności, poza tym, że jest to bez sensu, o czym p. Jędrzejczyk doskonale wie. Na stwierdzenie J. Jędrzejczyka, że są uwagi do planu przyjęte przez Radę, odpowiedział, że uwagi te są nie do zrealizowania. Powiedział, że „wasze propozycje są jedne – wytyczyć drugi pas drogi między promenadą a ul. Obrońców Warszawy.”

            J. Jędrzejczyk powiedział, że była uwaga, żeby promenada nie była ścieżką pieszo – jezdną i Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk tłumaczył na komisjach, że jest możliwość realizacji tego. Uwaga ta nie została przyjęta.

            Burmistrz - odpowiedział, że nie było to przyjmowane do wiadomości. Mówiliśmy, że nie będzie ruchu kołowego, samochodowego na promenadzie.

J. Jędrzejczyk poinformował, że Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk mówił o ograniczonym ruchu na promenadzie.

            Burmistrz St. Wełniak przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowano sprzedaż działek i projekt podziału nad jez. Miejskim. Powiedział, żeby zdecydowali się, co chcą.

            J. Jędrzejczyk odpowiedział, że albo Burmistrz nie rozumie, albo nie chce rozumieć, bo uwaga, którą Rada przyjęła na sesji dotyczyła tego, żeby promenada była ścieżką pieszo-rowerową. Gdyby uwaga ta była uwzględniona, to plan byłby prawdopodobnie uchwalony.

            Burmistrz powiedział, że powrotu do wznowienia procedury uchwalenia planu wzdłuż brzegu jez. Miejskiego nie ma i z jego inicjatywy nic tu się nie wydarzy.

2)      Zapytał o zakres prac na ul. Spichrzowej, bo przy ul. Zduny jest zapadnięta studzienka telekomunikacyjna. Planowana jest ul. Spichrzowa, ale w budżecie jest zapisane, że część tej ulicy i nie wiadomo która. Zainwestowane będą pieniądze na Spichlerz, a z jednej i z drugiej strony jest ul. Spichrzowa – zapytał, jaki będzie zakres robót i czy będzie realizowana ul. Podolska.

            Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że zlecono przygotowanie dokumentacji i prace dokumentacyjne trwają – na ul. Spichrzową, ul. Podolską i na ul. Pasterską.

 

 

W zależności od tego, jakie będą kosztorysy, podjęta będzie decyzja o zakresie tych robót.

3)      Powiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki chciałyby wybrać się z wizytacją na halę widowiskowo – sportową. Zapytał, z kim trzeba byłoby to uzgodnić i czy Burmistrz mógłby wskazać jakiś dogodny dla wykonawcy termin.

            Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jest tam kierownik robót, z którym trzeba to uzgodnić.

3.      Radny K. Brewka – poruszył sprawę dotyczącą nawierzchni na ul. Spichrzowej. Prosił, żeby nie kłaść tam kamieni, jak na ul. Rybackiej, dlatego, że nie ma brukarzy, nie ma fachowców, którzy potrafią to dobrze zrobić. Należałoby zrobić wszystko, żeby na ul. Spichrzowej nie było nawierzchni brukowej - przewidzieć inny rodzaj nawierzchni. Poinformował, że na ul. Rybackiej zostało to źle wykonane, bo są dziury, wystają kamienie.

Burmistrz Miasta – powiedział, że generalnie, bruk na ulicy Spichrzowej ma być zachowany, bez odtwarzania, bo nie jest on w złym stanie, poza niewielkimi fragmentami, tam gdzie były wykopy – od „Cesty” do Przychodni „Malwa”. Ponadto powiedział, że jest z tym też dodatkowy problem, ponieważ Konserwator Zabytków niechętnie patrzy na jakąkolwiek zmianę nawierzchni – chciałby, żeby zostały te nawierzchnie, które są – a jeżeli już, to żeby były one tylko odnawiane, a nie wymieniane. Powiedział, że w tej chwili w opracowaniu jest dokumentacja i jak będzie ona gotowa, to będzie można powiedzieć coś bliżej.

4.      Radny J. Jędrzejczyk – zapytał o parking przy „Cecie”, który miał być poprawiony.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że jest to „stare miasto”, a nie autostrada. Uważa, że nic innego tam nie można zrobić, ponieważ każde miejsce parkingowe jest tam „na wagę złota”. Wie, że jest to utrudnienie, ale jest wybór, albo będą miejsca parkingowe, albo będzie wygodny wjazd.

K. Brewka, powiedział m.in., że nie chodzi o to, że nie ma być tam parkingu, bo wszyscy wiedzą, że parking jest tam bardzo potrzebny. Mógłby być pas zieleni, a miejsca parkingowe po skosie do tego pasa. Nie byłoby wówczas problemu ze skręcaniem i z parkowaniem. Prawdopodobnie miejsc parkingowych byłoby jeszcze więcej. Nie ma pretensji do burmistrza, zarządzających, ale ma pretensje do projektanta, który to projektował, bo jakby pomyślał, to mógłby to zrobić trochę inaczej – dla dobra podatników, a nie na złość, bo w tej chwili bardzo dużo ludzi denerwuje się i jest niezadowolonych.

Burmistrz Miasta odpowiedział m.in., że gdyby tak zrobić, to nie byłoby miejsca, bo na to potrzeba byłoby  5 m i 3,5 m na drogę. Powiedział, że niech każdy robi to co do niego należy, ale to nie znaczy, żeby nie słuchać uwag. Natomiast nie można podchodzić do tych spraw, że ktoś robi na złość kierowcom. Wszyscy, którzy krytykują jakiekolwiek rozwiązania mówią, to jest źle zrobione, a każdy kierowca, który jedzie ma inne odczucia. Od tego są inż. drogowcy, którzy kształcili się, studiowali, mają doświadczenia i sami jeżdżą samochodami – czy to znaczy, że projektant zrobi na przekór komuś źle ?

J. Jędrzejczyk powiedział, że na etapie projektowym nie było tam w ogóle zagospodarowania tego trójkąta – to powstało w trakcie realizacji i być może w pośpiechu, tak niefortunnie, projektant wybrnął z sytuacji. Może trzeba byłoby jeszcze zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu – prosił, żeby wziąć to po uwagę.

5.      Radny A. Kosiba – poruszył sprawę połączeń kolejowych z Poznaniem. Rozmawiał w tej sprawie z dyżurnym ruchu PKP, który powiedział, że kiedyś były połączenia z Poznaniem i zależy to w dużej mierze od Starosty, który mógłby podjąć działania w celu lepszych połączeń z Poznaniem.

6.      Pan Konstanty Ciunel – mieszkaniec Złotowa:

1)      Nawiązał do wypowiedzi W. Fidurskiego odnośnie mostu na rzece Głomia. Powiedział, że na początku lat 70-tych był robiony remont kapitalny i zapewnił, że ten most jest w dobrym stanie.

 

 

2)      Poruszył sprawę parkingów. Powiedział m.in., że „najbardziej tragiczny” jest parking naprzeciwko Przychodni, natomiast bardzo dobry jest zrobiony parking przy Szpitalu Powiatowym. Powiedział Burmistrzowi, że „jest z takich ludzi, którzy uważa, że zawsze ma rację”.

Pan K. Ciunel podszedł do Burmistrza St. Wełniaka i wydarł dedykację z książki, którą otrzymał (od Burmistrza) w 2007 r. Oddał również kubek z podobizną St. Wełniaka, który otrzymał podczas kampanii wyborczej. Nawiązał do zatrudnienia go na umowę o pracę - przy lodowisku, przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami (umowa została rozwiązana). Powiedział, że sprawę skieruje do Sądu.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że zatrudnienie W. Ciunela na lodowisku było największym błędem – można zwrócić się do p. S. Wilowskiego (były kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami), który może coś więcej powiedzieć na temat pracy p. K. Ciunela.

K. Ciunel – powiedział m.in., że „jeden pan Wilowski zniszczył „Zacisze”, a drugi Pan Wilowski próbuje zniszczyć Amfiteatr”.

S. Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – zwrócił uwagę Wiceprzewodniczącemu Rady, prowadzącemu obrady sesji, że nie powinien tolerować takiego zachowania w trakcie obrad.

7.      Wiceprzewodniczący Rady St. Wojtuń:

1)      Przypomniał o złożeniu do biura Rady w terminie do dnia 30 kwietnia br. w 2-ch egzemplarzach oświadczenia majątkowego oraz zeznań podatkowych – PIT.

2)      Poinformował, że powstaje Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Towarzystwo, które zaprasza wszystkich rodaków i sympatyków z terenów Litwy, Białorusi i Ukrainy – informacja grupy inicjatywnej o spotkaniu, będzie zamieszczona w prasie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to można kontaktować się z p. Ryszardem Kilar.

3)      Odczytał zaproszenia:

- Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej do udziału w turnieju„Gigantycznych

  Piłkarzyków” – w ramach imprezy kulturalno – sportowej w piątek, 01 maja br., 

  od godz.14-tej,

- Starosty Pilskiego na V Spotkanie Samorządowców, które odbędzie się 23 maja br.  

  w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej.

4)      Powiedział, że następna sesja Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 26 maja, o godz. 10.00.

Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Wojtuń, o godz. 13.55. zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

 

                                                      Sekretarz obrad                              Wiceprzewodniczący

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                    Janusz Jędrzejczyk

                                                                                                          mgr Stanisław Wojtuń